ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waario opgenomenDE LESDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIOSC^E EDITIE Tel. Adm. 20935,Tel. Red.20915 DE STRIJD IN HET OOSTEN. Tabaksbon 42 op 15 Oei geldig. - Voor het tijdvak van 15 tot cn met 28 October a.s. kan op bon „Tabal- 42" één rantsoen sigaren, tabak of sigaretten worden gekocht. DE STRIJD AAN HET WESTELIJKE FRONT. Het Intern. Informatiebureau meldt over den strijd in het Vlaamsch-Ne- derlandsche gebied In het middelpunt der gebeurtenis sen aan het Westelijke front stonden de brandpunten aan het kanaal van Antwerpen, tusschen Waal enNeder- Rijn, en de Zuid-Nedeilandsche grens gebieden. Hier ontstonden overal zwa re gevechten, die echter geen noe menswaardige positieveranderingen op leverden. In het gebied van Turnhout ver sterkten de Engelschen na aanvoer van nieuwe strijdkrachten hun door braakpogingen in de richting van Tilburg. Ten Zuiden van den Neder-Rijn, in het gebied tusschen Wageningen en Arnhem, waar de Engelschen in Wes telijke richting aanvielen,' terwijl Amerikaansche formaties de punt van de wig in Oostelijke richting probeer den uit te breiden, ontstond een ver bitterde worsteling. De gevechten hadden hier het ka rakter van een-grooten strijd. Zij wer- hevig vuur van den ingeleid door artillerie en granaatwerpers, door ster ke -tankstrijdkrachten gesteund, waar bij van beide zijden vrij groote for maties slagvliegtuigen in den strijd geworpen werden Het Amerikaansche opperbevel wierp wegens de hache lijke positie van de Britsche forma ties ongeveer een bataljon valscherm jagers van de lucht neer. Het Intern. Informatiebureau meldt voorts over den strijd aan het Wes telijke front: Van het Zuid-Nederlandsche gebied uit probeerden de aanvallende forma ties van het eerste Amerikaansche le ger het penetratiegebied van Geilen- kirchen te vergrooten tot een platform voor den voorgenomen grooten aanval. Met krachtigen steun van tanks en slagvliegtuigen en na langdurige voor bereiding door de artillerie gingen zij in drie richtingen, naar het Zuiden, Noorden en Oosten tot den aanval over, waarbij de aanval in Zuidelijke richting door sterke tankstrijdkrachten werd gesteund. De Duitsche troepen antwoordden overal met hevige tegen aanvallen. Hierbij werd de van het gebied van Kerkrade uit ondernomen aanval der Amerikanen opgevangen en na zware gevechten totaal uiteen geslagen. De Amerikanen werden tot ver voorbij hun punt van uitgang te ruggeslagen. Zij lieten behalve een aanzienlijke buit aan wapens talrijke gevangenen in Duitsche handen. In de afgeloopen 48 uur konden bij deze ge vechten 40 Sherman-tanks vernietigd worden. Aan het afweersucces hadden ook de strijdformaties van de Duitsche luchtmacht een belangrijk aandeel. Ook in den nacht vielen snelle Duit sche bommenwerpers herhaaldelijk de kwartierruimten, concentraties van tanks en infanterie alsmede de voer tuigcolonnes van de Amerikanen in het gebied van Geilenkirchen tot ver in het Zuid-Nederlandsche gebied aan. Op den Zuidelijken vleugel van het Westelijke front duurde de gevechts activiteit over een breed front tus schen Epinal en Lure voort. Ten Oos ten van Epinal werden verscheidene malen herhaalde krachtige aanvallen ter sterkte van een bataljon tot re giment afgeslagen. Na verscheidene dagen rust islhansook in het gebied ten weerszijden van Re- miremont een nieuw zwaartepunt der Amerikanen waar te nemen, die hier sedert weken tevergeefs probeeren vasten voet te krijgen in de "Weste lijke uitloopers van de Yogezen Yan de vestingzones aan het Kanaal en den Atlantischen Oceaan zijn geen berichten ontvangen uit Duinkerken. De overeengekomen wapenstilstand tijdens welke de ongeveer 35.000 zie len tellende bevolking werd geëva cueerd, eindigde Vrijdagochtend om tien uur. Met betrekking tot den strijd in den Noordelijken sector van het'Oos telijke front meldt hot Int. Informa tiebureau De verwachte groote aanval, die Vrijdagmiddag na een hevige artille rievoorbereiding is begonnen, won aanvankelijk tot in de middaguren verscheidene kilometers terrein, voor al omdat de voorste Duitsche bevei ligingslinies om krachten te sparen slechts dun waren bezet, 's Middags grepen de eerste gemotoriseerde een heden en tankformaties van het re- serveleger in den strijd in. In tegen aanvallen, die met een concentratie van sterke strijdkrachten werden uit gevoerd, werd het oprukken der bol sjewieken een halt toegeroepen. De strijd duurde den geheelen nacht Maandag 9 Oct. 1944. 1e Jaarg. no. 212 BINNENLAND DE NIEUWE AARDAPPELBON. De secretaris-generaal van het de- voort en leefde in den middag weer in volle hevigheid op. Op het eiland Oesel leverden de Duitsche formaties den geheelen dag zware gevechten tegen aan materiaal en manschappen in de meerderheid zijnde bolsjewisten. In de avonduren werden zij om krachten te sparen op verkorte linies teruggenomen. partcment van Landbouw en Yisscherij maakt bekend, dat van 8 tot en met 14 October a.s. op elk der bonnen 1-24/1-25, 2-24/2-25, 3-24/3-25 en 4-24 van de Noodkaarten in de pro vincies Utrecht en Noord- en Zuid- Holland 1 Kg. aardappelen beschik baar wordt gesteld. De geldigheidsduur van de aard appelbonnen 1-22/1-23, 2-22/2-23, 3-22/3-23 en 4-22 wordt verlengd tot en met 14 October a.s. KERKNIEUWS In het R.K. Ziekenhuis aan het West einde iii Den Haag is, naar de „Tijd" meldt, opgenomen de hoogeerw. heer G. J. M. Maat, deken en pastoor van Poeldijk. Hij heefteen operatie onder gaan. Zijn toestand is dusdanig, dat hij binnen korten tijd het ziekenhuis hoopt te kunnen verlaten. STADSNIEUWS Sint Odo Koorknapen Maandag 4,30 Atep. 'en Cresc, Gr. I, 6.30 Lol. Dinsdag: L45 Cresc. Gr. II, 5.30 Schola, 6.30 Lof. Woensdag: 6.30 Lok Donderdag: zooals Dinsdag. Vrijdag: zooals Maandag. Zaterdag: 6.30 Lot. Ilallee! Allemaal in het Lof hoor. en denkt aan de repetities Tot kijks T Kapelaan E, A. M. PAAI' - De avond-, nacht- en Zondags dienst der apotheken te Leiden word t van Zaterdag 7 October 19 uur tot- Zaterdag 14 October 8 uur waarge nomen door: de Apotheek Duyster, Nieuwe Rijn 18, Telefoon 20523. Geboren: Joseph Theodorus Maria, z van J. Th. Hogenboom er. A. A. van Amsterdam; MargotGeer- truida, d van W. H. Sandberg en.G, Kelderman; Albertus. z van G. .1 Flierman en H. C. ToberPieter, z van J. Willeijns en H. Budny; Arnoldina, v van C. Teljeur en L W. van der Weijden; Helena Maria, d van W. van der Hoeven' en E. van den BergFredorikus, z van I. Knmp- hues en T. van Soest; Sophia Susan na, d van D. Laterveer en P. M. de Wit; Carl a Yolanda Elisabeth, d van H. de Winkel en E. Janse; Johan nes Petius Gerardus, z van L. C. T. Zandvlieten P. M. de Wit. Onder trouwd J. van Duijvenbode jm 33 j en L. Paap wed. 30 jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1