ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSGHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papsngr. 32, Giro 103093 LEIOSCME EOI11E Tel. Adm. 20935,Te!. Red.20015 ©nBitfscfö Weeirmacfö&sfoeiicfoS Het Duitsche weermachtsbericlit van Donderdag lnidt: „Aan de Belgisch-Nederlandsche - grens, ten Zuid-Westen van Arnhem en aan de Maas, ter weerszijde van Gen nep duren de felle gevechten met zich versterkende Canadeesche en Fngel- s he formaties voort. De vijand won tenNoordeu van Turnhout opnieuw ter rein. Zijn pogingen om naar Tilburg door te stooten werden met vernietiging- van 25 tanks verhinderd. Na massale aanvallen ter weerszijden van Geilen- kirchen slaagden dë Amerikanen erin hun penetratie bij IJbach uit te breiden. Zij verloren echter bij een tegenaanval van onze grenadiers verscheidene hon derden gevangenen en eenige tanks. In het gevechtsgebied van Metz is het tot plaatselijke gevechten gekomen. Om een penetratie wordt nog-gestreden. In het woud van Parroy en op de heuvels vóór de Westelijke Yogezen handhaaf den onze corpsen in zware gevechten hun stellingen tegen talrijke aanvallen van formaties van het 7e Amerikaan- schc leger en wierpen in krachtig uit gevoerde tegenaanvallen gep nitreerde tegenstanders weer terug. Onze steun punten aan den Atlantischen Oceaan bestreden doeltreffend concentraties van den vijand en sloegen verkennings- aanvallen af. In Midden-ïtalië liepen ook gisteren weer de krachtige aanval len van het 5e Amerikaansche leger op de door onze grenadiers en valscherm jagers taai verdedigde bergstellingen der Etruskische Apennijnen vast. Aan de Adriatische kust mislukte verschei dene aanvallen van de tegenstander." BINNENLAND P.T.T. is vindingrijk. De Posterijen zijn er in geslaagd het postverkeer door het geheele land, zij het met vertraging, gaande te houden. Van een landelijk georgani- seerden dienst kan echter niet meer worden gesproken. De plaatselijke postdirecties blijken evenwel zeer vin dingrijk te zijn op verkeersgebied. Met allerhande vervoermiddelen: een enkele auto, paardenwagens,motor- vrachtdiensten, fietsen en te voet wor den postzakken van de eenc plaats naar de andere overgegeven. Er komt post door, ook uit afgelegen deelen des lands, de ambtenaren zijn er zich van bewust, dat het familieleven nu meer dan ooit behoefte heeft aan postverkeer. Aanvankelijk werd er weinig post aangeboden, dat vergemakkelijkte het vervoer met de beschikbare primitie ve middelen. Thans neemt het aan tal poststukken echter weer zoo toe, dat het haast onmogelijk wordt de post te vervoeren. Daarom verzoekt P.TJ. met klem: Verzend alleen poststukken, die wer kelijk verzonden moeten worden, be perk u zooveel mogelijk tot brieven en briefkaarten, bezwaar de post in deze omstandigheden niet met druk werken, monsters, e.d., anders loopt het vervoer vast. Geraffineerde overval te Rotterdam. Een buitengewone geraffineerde roof overval is Donderdag in R'dam het onderwerp van gesprek geweest. Op het spoorweg-postkantoor, gelegen bij het stat'on D. P., werd nl. een bedrag buitgemaakt van ruim 1 millioen gulden. Donderdagavond tegen 8 uur stopte voor een huis aart den N. Binnenweg, waar de cassière van het spoorweg postkantoor woont, een auto, waaruit eenige in politieuniform gekleede per sonen stapten. Zij vroei en de cassière te spreken en gaven voor, dat er een roofoverval gepleegd zou zijn op het genoemde postkantoor. Men moest oogenblikkelijk over den sleutel van de kluis beschikken, aangezien eenige leden van het personeel in de kluis opgesloten zaten en den verstikkings dood nabij waren. Toen de cassière draalde, ontrukte men haar hethand- taschje met den sleutel, waarna de mannen vlug verdwenen op één na. Deze laatste bleef ter bewaking van de vrouw achter. In volle vaart stoof de auto naar het spoorweg-postkan toor, waar de pseudo-politiemannen, voorzien van den sleutel, gemakkelijk werk hadden. Uit de kluis haalden zij een bedrag van f 1.150.000, met welke buit zij verdwenen, na eerst den bij de cassière achtergebleven be- bewaker fe hebben gehaald. Yan de daders ontbreekt elk spoor. Het publiek zoekt verband tusschen deze overval op groote schaal en de kleinere overval welke eenige dagen geleden op de politie schoenmakerij werd gedaan. Hier werden eenige zakken met politie- schoenen meegenomen Nieuw provinciaal bestuur van Gel derland. De alg. vertegenwoordi ger van den Rijkscommissaris voor het bezette Nedcrlandsche gebied, dr. Wiminer, heeft met ingang van 26 September jl. benoemd tot waarne mend commissaris der provincie Gel derland den heer ir. H. Hondius en tot bestuursraad, plv. commissaris der provincie, den heer E A. A. Liera. De wd. commissaris der provincie Gelderland heeft met ingang van 27 September jl. tot bestuursraad dier provincie den heer Y. G. van Steke lenburg beneemd. Zaterdag 7 Oct. 1944. Ie Jaarg. no. 211. Waarnemende Burgemsesiers. De wd. commissaris der provincie Gel derland heeft benoemd tot waarne mend burgemeester der gemeente Warnsveld den heer J. C. Poolman, tot wd. burgemeester van de gemeen ten Ede en Barneveld den heer W. H. van den Brink, tot wd. burge meester der gemeente Eibergen den heer F. D. Brands en tot wd. burge meester der gemeente Gendringen den heer W. Klarenbeek. Na 9 October geen electriciteit in Noordholland. Ter kennis van de afnemers van electrischen stroom in Noordholland wordt gebracht, dat de plaatselijke omstandigheden eischen, de stroomlevering te beperken tot be drijven en inrichtingen van algemeen belang en tot die, waarvan de stop zetting onmiddellijke gevaren zal me debrengen voor het leven of de voed selvoorziening der bevolking. De stroom levering zal met ingang van 9 Octo ber a.s. met uitzondering van die aan de voornoemde bedrijven worden ge staakt. Alle trams, ook de interlocale diensten, zullen met ingang van dien datum eveneens niet meer voor het per sonenvervoer rijden. U. J. Mijs f In den ouderdom van 81 jaar is te Yoorburg overleden do heer Ulbo J. Mijs, oud-burgemeester van Middelharnis en Gouda. STADSNIEUWS Derde Orde - Hartebrugskerk De aangekondigde buitenkerkelijke Yergadering van de Derde Orde gaat niet door. "We houden den 15den Octo ber onze gewone Yergadering in de kerk. pater Booms O.F.M. directeur. Verdere inkrimping Tramdiensten H. T.M. - Met ingang van Zaterdag 7 October zullen de tot nu toe gereden middagdiensten van de Haagsche tram van 12 tot 2 uur vervallen, terwijl de 20 minutendienst op WassenaarLei den gewijzigd wordt in een 30-minu- tendienst en de 15-minutendienst op Yoorburg en Delft in een 20-minuten- dienst. Geboren: Johannes Wilhelmus z. van W. F. Bavelaar eu J. W. Par don; Christina Maria d. van J. H. Bos en J. M. van den Berg; Magdalena Susanna Catharina d. van D. van der Spree en J. A. Meppelink! Onder trouwd: J. Heemskerk jm. 34 j. en J. H. Heusen ;d. 35 j. Overleden: J. P. Nijssen d. 13 j.; C. C. M. Straat hof d. 24 j.c A. Krul wed. van H. Yerstaten 79

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1