ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DEIFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEiDSCfriE EP8TIE Tel. Adm. 20935,Tel. Red. 2001 b DE STRIJD AAN HET WESTELIJK FRONT DE VERWOESTINGEN IN EN ROND ARNHEM. Vrijdag 6 Oct. 1944 1e Jaarg. no.21Ö. Anderhalve kilogram aardappelen op bon 40. Het bedrijfschap voor aard appelen deelt mede, dat aangezien de geldigheidsduur van bon 40 is verlengd tot en met 7 October, de detaillisten verplicht zijn dezen bon alsnog tot dien datum aan te ne en. Tegen de detaillisten, die hieraan niet voldoen, zal streng worden opgetreden. Op bon nr. 40 moet anderhalve kilogram aard appelen worden verstrekt. Stopzetting gaslevering te Den Haag. PAR. HARTEBURG (M.C. afd. Meisjes). Naar het Interinf bureau 'meldt ontpopt de sterke concentratie van Britsch-Canadeesche strijdkrachten in het Ylaamsch-Nederlandsche gebied zich steeds duidelijker als een poging om de hier liggende Duitsche torma- s^rij^ fe voorschijn gekomen. Ot door de huizen gevochten is, is wel zeer duidelijk te zien. Ontstellend groot zijn de vernielingen in Oostelij k-Ooster- beek, een der brandpunten van den strijd tusschen wereldmachten. Yrij- wel geen huis is onbeschadigd uit den gebieu van '"b ties van haar achterwaartsche ver bindingen af te snijden en te vernieti gen. In het kader van dit operatieve plan behooren ook de pogingen om in het gebied ten Noorden en Zuiden van Antwerpen door een draai naar het Westen de daar liggende Duitsche formaties te isoleeren. Parallel met de plannen van de legergroep van Montgomery probeeren de Amerikanen om in het gebied vooral ten Noorden maar ook ten Zuiden van Aken in Oostelijke richting terrein te winnen om zich meester te maken van een opmarschterrein voor een nieuwen grooten aanval die het Keulen als doel heeft. Als derde zwaartepunt moet ten slotte het gevechtsgebicd ten Zuiden van Metz genoemd worden, waar de Amerikanen nog steeds strijden om het bezit van de Westelijke Yogezen en voor de opening van de Bourgon dische poort. Bijzonder verbitterd werd gestreden ten Noorden van Aken, waar de for maties van het eerste Amerikaansche leger probeeren in het gebied van Ubach den weg Herzogenrath-Geilen- kirchen te veroveren. Ten Oosten van Epinal onstonden heen- en weer golvende gevechten. De Amerikanen vielen hier op verschil lende plaatsen met tanks en gemotori seerde strijdkrachten aan en behaalden ook enkele penetraties van geringe diepte, die echter op één na, alle in een tegenaanval weer opgeheven kon den worden. Omtrent de zware gevechtshande lingen in de streek tusschen den Grebbeberg en Arnhem, dus in het gebied van den noordelijken oever van den Rijn en de aangerichte verwoes tingen, meldt het A.N.P. De bosschen hebben op plaatsen ernstig onder het vuur ge leden. Yele plaatsen links en rechts van den weg zijn platgebrand. Doch behalve vernielingen van localen aard zijn er ook nog vele kilometers lange bosschen zoo goed als niet aangetast door de wederzij dsche gevechtshande lingen. Het schoone Oosterbeek blijkt het trefpunt te zijn geweest voor uiterst verwoede gevechten. Dat daar zooals de uitdrukking wil om di beschieting van verre of door be stoking van zeer nabij zijn heele stra ten inderdaad in puinhoopen veran derd. Enorme steen- en metaalmassa's met hier en daar nog smeulend vuur tusschen overblijfselen van muurvlak ken zijn de droevige resten van eens riante herenhuizen of straten van wel gestelde middenstanders. Het voor den leek wonderlijke is vooral hierin ge legen, dat sommige buurten totaal ver woest zijn, doch dat, vlak daarnaast, weer ineens eenige huizenrijen opdoe men, alleen met wat beschadigdngea aan daken, dakgoten en ruiten. De in westelijk-Nederland verbreide verhalen van een totaal vernield Arnhem zijn ook al is deze mooie stad zeer ernstig toeegtakeld ge lukkig sterk overdreven. De stadsge deelten rond de Rijnbrug zijn inder daad aan een vernietigend vuur bloot gesteld geweest en in een wijden cirkel staat geen huis meer overeind. In het centrum der stad, waar evenals in Oosterbeek zwaar man tegen man ge vochten is, zijn tientallen, ja misschien wel honderdtallen van huizen, zoo ernstig beschadigd, dat zij straks slechts gesloopt kunnen worden. En boven dien zijn andere deelen van Arnhem wegens den verraderlijk van richting veranderenden wind door geduchte branden zwaar geteisterd, doch meer oostelijk, den kant van Yelp op, staan minstens nog even groote stadswijken met huizen, waarvan slechts ruiten en de dakpannen het ernstig te ver duren hebben gehad. Arnhem bezit menig monument van cultuur-historische waarde. Eenige daarvan zijn helaas door de gevechten zwaar beschadigd. Zoo is van de Eusebius- of groote kerk de spits af geslagen. Overigens is het binnenstuk vrijwel uitgebrand. De door de rijks inspectie kunst bescherming ingemet selde graftombe van Karei van Egmond laatsten hertog van Gelre, gestorven in 1536,' is gespaard gebleven. De R.K. St. uitgebrand, evenals het Gouverne mentsgebouw en liet huis van den commissaris der provincie, dat uit de 17e eeuw dateert. Yoorts is een deel van het rijksarchief weggeslagen. Naar men ons mededeelde, is echter het depot nog tamelijk intact. De stad is voor 90 pet. verlaten verstoken als zij is van electriciteit Walburgkerk is ook en gas, maar dat Arnhem als het wa re „van de kaart zou zijn wegge vaagd" is een gerucht, dat naar het bekende rijk der labelen kan wor den teruggewezen. BINNENLAND Door uitputting van den steenkool- voorraad zal met ingang van heden geen gas meer 'worden geleverd door de gasfabriek te 's-Gravenhage. Getracht zal worden nog eenigen tijd gas te fabriceeron ten behoeve van de broodbakkerijen. Bovenstaande geldt voor de gemeen ten Den Haag, Rijswijk, Wateringen, Monster, Poeldijk, Naaldwijk, House- lersdijk en 's-Gravenzande. STADSNIEUWS Ons trouw en ijverig Congregatielid Jopie Nijssen, Maredijk 131, is beden overleden na gesterkt te zijn door de laatste H.H. Sacramenten. Zaterdag morgen 9.30 uur is de gezongen Uit vaart voor haar zielerust, waarna om 11 uur de begrafenis op het R.K. Kerkhof Zijlpoort. Zooals vanzelf spreekt zal ieder goed Congregatielid haar uiterste best doen om aanwezig te zijn bij uitvaart en begrafenis en om de H. Communie te ontvangen voor haar zielerust. P. L. Geboren: Gerrit Albert, zn van A. J. van den Berg en W. J. van Kruis- tumElisabeth, dr van W. Kikkert en W. F. Hanno; Hendrik, zn van H. Nieuwenhuizen en J. RobbersGeer- truida Cornelia, dr van F. A. Koemans en C. de Winter; Abraham, zn van A. Hogewoning en E. J. BaakMargaretlia Wilhelrnina, dr van H. Smit en C, C, A van den Berg: Elisabeth Adriana Cor nelia, dr van J. J. H Bemelmaïi en A. E. \Ieppelink. Getrouwd: F. K. Fielemon jm en W. Bavelaar jd; J. van der Yelden jm en W. van der Pompe jd; H, H. de Bruijckere en M. C. Ouwerkerk jd. Overleden: E. Ouwer- kerk hsvr van C. Robbers, 66 j.N. C. Stoute, zn 12 j.; A. A. Zandvliet, hsvr van L, Berk 46 j.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1