ZUIOHQLLAMOSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURAMT en DE WESTERBODE KanfoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935Je!. Red. 20015 BINNENLAND RECHTZAKEN STADSNIEUWS Schoenreparatie slechts bi' uitzonde- rsncs. De vakgroep schoenlierstellers- ambacht vestigt er de aandacht op, dat vanzelfsprekend onder de huidige omstandigheden de. schoenherstellers onvoldoende van reparatiemateriaal kunnen worden voorzien. De schoen herstellers zullen dus slechts bij uit zondering réparatiewerk kunnen aan nemen. Het heeft geen zin op het. oogenblik klachten over het niet ac cepteeren van reparatiewerk door schoenherstellers bij de vakgroep in te zenden; dergelijke klachten zullen zon der meer ter zijde worden gelegd. Eer aan Groote. Er zijn plan nen beraamd tot vorming van een comité uit de Groote-vereenigingen, w.o. Ned. Yer. van Leeraren, Fede ratie en St. Genesius, ten einde geld bijeen te brengen voor de oprichting van een gedenkteeken op het grat van A. W. Groote, den ontwerper van het Ned. Al abetisch Kortschrift. Met het in ontvangst nemen van gelden heeft zich belast de heer N. ter Horst, Oosterpark 39, A'darn (Z.) giro 161758, seer, N. Yer. van Lee raren. HAAGSCHE RECHTBANK. Rijwieldief stallen. "Wegens diefstal van rij wielen heeft voor de rechtbank zich te verantwoorden gehad G. de J. uit Leiden. De rechtbank heeft ver dachte veroordeeld tot een jaar en drie maanden gevangenisstraf met af trek van preventief. In de zaak tegen J. J. Y. uit Leiden, die voor eenzelfde feit zich had te verantwoorden, heeft de recht bank de dagvaarding nietig verklaard. Terzake heling van een rijwiel werd W. A. de Wte Leiden tot f 60 boete of 30 dagen hechtenis veroordeeld. Diefstal en heling. De 20-jarige fabrieksarbeider J. J W. uit L e i d e n, thans gedetineerd, had zich aan rijwiel diefstal te Noord wijk schuldig gemaakt. Daarvan waren de dupe geworden W. Smit, A. J. v. Yliet en B. Zandber gen, die hun fietsen kwijt waren ge raakt aan verdachte. De Officier vor derde tegen verdachte een jaar gevan genisstraf met aftrek van preven tief. De raadsman, Mr. Eriks, voerde critiek aan op het reclasseeringsrap- port 6n had op juridische gronden bezwaren tegen de dagvaarding. Yer volgens stond terecht de 24-jarige kappersbediende L. K. uit Noord wij kerb out., die had g'eholpen de gestolen fietsen te vervoeren en te verkoopen hetgeen hij ook met twee autobanden had uitgehaald. Yerdachte bekende de feiten. De Officier vor derde een jaar gevangenisstraf met aftrek van preventief. Mr. Eriks voerde ook in dit geval j uridische bezwaren aan Diefstallen op groote schaal. De 29-jarige arbeider G. v. D. uit Noord- w ij k e r h o u t, thans gedetineerd, had de gelegenheid waar hij in pension was, ruim benut tot het plegen van diverse diefstallen. Hij roofde van alles wat van zijn gading was: levens middelen, bliks. haren, heerencostuuin, rij wiele netc. O v er verdachte w as e e n psychiatrisch rapport uitgebracht, dat concludeerde tot verminderd toereken- vatbaarheid. Als gevulg hiervan vor derde de Officier plaatsing in een krankzinnigengesticht voor den tijd van een jaar, met welke conclusie de raadsman, Mr. H. de Boer zich kon vereenigen. De rijwieldief. De 21-jarige P. C. K uit Leiden, had eerst in Katwijk een fiets gestolen, vervolgens had hij in Oegstgeest de fiets gekaapt van den loopjongen van een arts. Yerdachte had dit gedaan, omdat hij in finan- cieele moeilijkheden verkeerde. De raadsvrouwe, mej. Mr. L. Jacobs drong aan op een reclasseeringsrapport, waar mede zoowel de Officier als de Recht bank zich konden vereenigen. Bij de Leidsche Spaarbank is gedurende de maand September 1944 ingelegd f281.686.59 en terugbetaald f212,908.66; ingeschreven zijn 143 nieuwe inleggers, terwijl 38 boekjes geheel werden uitbetaald der 20182 inlegge pen 1407 deelnemers aan den Af- haaldienst bedroeg einde September 1944 f 10.205,005.01. Door den Af- haaldienst is in deze maand f18.673 ontvangen in 6023 posten. 89 Spaar* busjes werden ter lediging aangebo den met een gezamenlijken inhoud van f 1.168.40. Op de scholen werd gespaard f520.20. Geboren: Anna Jacoba d. van G Kok en A. van Polanen; Bartholomeus Adrianus z. van H. B, A. van Ulden en E. M. Leenen; Johanna d. van C A. de Yogel en J. A. C. Jacet. Ge trouwd: G. O. Hoogendoorn gesch. en M, Yerboon wed. Overleden: G. Bloemendal m. 30 j.; S. Brinkman wed van A. J. Brakel, 71 j. Het tegoed hieronder begre- OMGEYING SASSENHEIM. Geboren: Antoo z. van P. A. Ie Clercq en J. Nicola; Josephus Petrus z. van C. C. A. M. Gouverneur en J. H. M. van der Yeld. Getrouwd: J. G. Griffioen 26 j. en Donderdag 5 Oct. 1944 1q Jaarg. no. 209. G. den Hoed 21 j.; A. van der Yoet 27 h en C. Koolman 23 j. O verleden: A. Onderwater 85 jr., wed. van D van der Niet; W. A. v. d. Yoorn 90 j,, wdnr. van A. van Alkmaar PL. DISTRIBUTIEDIENST LEIDEN Zoolang de aanvoer van kolen stag neert, hetwelk nog geruimen tijd het geval zal zijn, moet er rekening mede gehouden worden, dat de aflevering op de huisbrandbonnen kolenjaar 1944- 45 noodzakelijkerwijze opgeschort moet worden. Om evenwel diegenen, die op de aatste 4 geldige huisbrandbonnen nog niets ontvingen. in de gelegenheid te stellen om, nu de gaslevering is ge staakt, over eenige kookkolen te doen beschikken, is besloten om met in gang van 6 October 1944 1 Eenheid vaste brandstof ter beschikking dier verbruikers te stellen. Aan bedoelde verbruikers zal die eenheid brandstof beschikbaar gesteld worden in den vorm van 2 H.L. Cokes of 1 H.L. Eierbriketten. Met het oog op de transportmoei lijkheden, welke momenteel bij den brandstoffenhandel bestaan, worden de in aanmerking komende verbrui kers verzocht bedoelde eenheid brand stoffen bij hunTeveranoier af te haien. Zij, die tot dusver nalieten hun eerste 4 huisbrandbonnen van de brandstoffenkaart 1944/45 bij hun handelaar in te leveren, gelieven die 4 bonnen persoonlijk te bezorgen ten kantore van de Brandstoffencommissie „LEIDEN/BOLLENSTREEK". Regionale Publicatie van het Plaatselijk Verdeelkantoor van het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit te Leiden. Onder verwijzing naar het desbetref fende bericht in dit blad d.d. 4-10-'44 maken wij U bekend, dat alle klein handelaren in de klantenbindingsgebie den voor de 4e distributie van drui ven zijn bevoorraad. Bevoorrading vond plaats op basis van 100 gram per In geschreven consument 11e periode. Heden is een begin gemaakt met de 5e distributie van druiven. Bevoorra ding zal plaats vinden op basis van V4 k.g. per ingeschreven consument 11e periode. Voor de geldende detaillistenprijzen raadplege men de officieele prijslijsten in de winkels. 135 OFT. MEDEDEELINGEN Inlevering bonnen De secretaris generaal van het Departement van

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1