SCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE OELFTSGHE COURANT en DEWESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE IPITiE Tel. Adm, 20935,Tel. Red.20015 ööfTSCiH WEERSMCHTSBER1CHT. BINNENLAND STRQQMLQQZE UREN. Wij kunnen onzen lezers mededeelen, dat voor Leiden en Omgeving deze regeling reeds heden in den loop van den dag ingaat. BIJZONDERE RECHTBANK DER N. S. B. NIEUWE KARDINAAL STAATSSECRETARIS. Woensdag 4 Oct. 19441e Jaarg. no. 208. Zeepvervangende waschmiddelen op rantsoenbonnen waschpoeder. Op Voorrangsrecht voor trams. Inde Haagsche alg. politieverordening is een artikel opgenomen, waarbij voor rang wordt verleend aan stadstrams met vrije baan. Voor alle Priesterstudenten: a.s. Donderdag H. Uur van 3 tot 4 uur in het St Elizabeth-Ziekenhuis NIEUWKOOP. Geboren: Hen- drikus Jacobus Johannes z. v. H. J. Kas en J. M. Balvers. Overle den: M. Th. van Dam 8 d.; A. Bos, echtgen. van Fr. Pieterse, 62 j,; H. C. v. Middelkoop 9 mnd VERDUISTERÏNGSTIJDEN „De harde gevechten op de tot dus ver bestaande brandpunten van het "Westelijk front duren met versterkt gebruik der wederzijdsche luchtwapens voort. De op* enkele plaatsen over het kanaal Antwerpen-Turnhout vooruit gedrongen Canadeesche formaties heb ben teg mover taaien eigen tegenstand terrein gewonnen. Onze troepen ver beterden tussclien den Neder-Rijn en den Waal hun den vorigen dag be reikte stellingen en handhaafden ze tegenover sterke Engelsche tegenaan vallen. Vijandelijke pantserstrijdlcrach ten oefenen verder druk uit op ons front ten zuiden van Gennep, doch konden slechts twee penetraties van gering belang tot stand brengen. Tusschcn Maaseyck en Aken nam de geveclilsbodrijvigheid toe. Een door krijgsgevangenen vastgestelde ver schuiving van Amerikaansehe divisies naar liet Noorden kan beschouwd worden als een teeken voor een aan staanden aanval van den vijand in Nederland en in het gebied van Aken Bij talrijke plaatselijke aanvallen en vergeefsche verkénningsondernemin- gen van den tegenstander is een aan tal Amerikaansehe tanks in den strijd op korten afstand vernietigd. Eigen aanvallen hebben ten Wes ten van Chateau-Salins een tijdelijk ingesloten Duitsche gevechtsgroep ont zet en verscheidene plaatsen heroverd In het woud van Parroy is de opnieuw aanvallende vijand afgeslagen en ver volgens in een tegenstoot teruggewor pen. Pogingen van Amerikaansehe re gimenten, om door te dringen in onze heuvelstellingen ter weerszijden der Boven-Mortagne en ten oosten van de Boven-Moezel leidden slechts tot ge ringe plaatselijke successen. Om enkele plaatsen wordt nog gestreden Na uiterst sterke luchtaanvallen van den vijand zijn ook de laatste steun De secr.-gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart deelt mede, dat in verband met de steeds ernstiger wordende kolenpositie het noodzakelijk is, dat de electrici- teitsafgifte nog verder wordt beperkt. Hiertoe zullen, zoodra de daartoe noo- dige technische maatregelen zijn uit gevoerd, stroouilooze uren worden in gevoerd voor alle verbruikers. Uitge zonderd zullen hiervan slechts zijn die inrichtingen en bedrijven, waarvan de stopzetting onmiddellijke gevaren zal medebrengen voor het leven of de voedselvoorziening der bevolking. Als eerste stap zal zoo spoedig mogelijk de algemoene stroomvoor ziening worden onderbroken van zons opgang tot zonsondergang. Naarmate de omstandigheden zulks eischen zul len deze stroouilooze uren worden uitgebreid. Daar de kolenpositie in verschillende deelen des lands onge lijk is, zullen de regelingen niet uni form behoeven te zijn, doch deze zullen aan den toestand ter plaatse worden aangepast. Ongeacht deze maatregel blijft voor ieder de grootste zuinigheid met het gebruik van electriciteit een gebie- O o dende eisch. „Volk en Vaderland" van deze week bevat het volgende „Besluit inzake de instelling van een tijdelijke bijzon dere rechtbank" van den Leider, ge dateerd 2 Oct. 1944. „Hierbij wordt door mij ingesteld een tijdelijke bijzondere rechtbank der beweging met opdracht te onderzoe ken en te beoordeelen, welke leden der beweging, die op 1 Sopt. jl. be- punten in Calais in verbitterden strijd langrijke vertrouwensposten innamen zich in de maand September in posi tieven of negatieven zin hebben on verloren gegaan. Duinkerken en onze steunpunten aan den Atlantischen Oceaan l elden succesvolle afweer van vijandelijke aanvallen. Naar Nya Dagligt Allehanda uit Vaticaanstad meldt, is een wij ziging in de post van kardinaal- staatssecretaris ieder oogenblig te verwachten. Kardinaal Federigo Te- deschini zal waarschijnlijk de opvol ger van kardinaal Maglioni worden. Tedeschini is 72 jaar oud en is een vriend van den paus. derscheiden. Onder onderscheiding in positieven zin versta ik een in bijzondere mate lofwaardig gedrag; onder onderschei ding in negatieven zin versta ik een bijzonder laakbaar gedrag. Als leider van de rechtbank benoem ik den gewestelijk leider van Zuid Holland M. J. A. van Iersel als le den: mr. A. van Leyenhorst, oud kringleider van Haarlem, burgemees ter van Delft en mr. H. A. M. van der Heyden, gewestelijk commandeur van de landwacht voor Zuid-Holland en Zeeland. Als leider van opsporing, vooronderzoek en voorlegging benoem ik F. L Rambonnet, adviseur van den Leider, districtscommandeur van de landwacht voor Overijssel. Een ieder, die voor dit onderzoek wordt opgeroepen, is gehouden aan dezen op roep te voldoen. rantsoenbonnen waschpoeder kunnen tevens zeepvervangende waschmidde len worden gekocht. STADSNIEUWS Geboren: Clasina Maria d van H. A. van Oerle en M. A. P. van Gorp Arhra Adriana Maria Antonia d van L. M. W. J. Gaillard en L T. van Duijven Harmen Jan z van L. W. Muller en C. Smid Alexander z van P. J. Hartwijk en M. Komlós Ingrid Madeleine d van K. L. Ver steeg; en E. M. Gans Gustaaf Alber- tus z van J. P. de Koning en A. van der Meij Maria Janna dvanR.de Jonge en G. Oudshoorn Frederik Willem z van J. P. H. Hemerik en W. J, van der Linden Franciscus z van F. Stouten en P. de Bruijn Gerardus z van A. Schouten en J. Libochant Jannetje Cornelia d van A. Ruytenbeek en H. E. Visser Johanna d van N. Kruit en J. J. de Vroede Maja d van P. van Vliet en C. Roosendaal. Overleden: C. F. Stein huisvr van P. van der Hoeven 70 j A. J. G. M. Gokkc z 1 j J. J. L. de Winter z 11 m L. B. I. Wolkers d 3 j - P. M. Loomans d 2 j J. H. van Ruiten z 2 m F. J. Zwaan z 1 m -- G. A. van der Gugten 9 j z OMGEVING van 30 Sept. tot en met 7 Oct. van 18.30 tot 6.30 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1