ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: QE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LB1PSCHE EP1T1E Tel. Adm. 20935,Tel Red.20015 DUIISCH WEERMAGHTSBERICHT. STADSNIEUWS BINNENLAND Dinsdag 3 Oct. 1944 1s iaarg. no. 207. Aan het kanaal Antwerpen-Turn hout en ten noorden van Turnhout zijn onze troepen in hevige af'weer- gevechten gewikkeld met de Canadee- sche formaties, die uit hun penetratie- plekken blijven aan/allen. Aanvals groepen van het leger en van de Waffen-SS drongen tussehen Neder- liijn en Waal de Britsche stellingen binnen en wierpen den taai vechtenden vijand naar het westen terug. Ten zuidwesten van Gennep werd een vrij sterke vijandelijke aanval opgevangen. Daarbij werden de beide laatste dagen 32 tanks vernietigd. In de aanhoudende zware gevechten bij Chateau-Salins en in het bosch van Parroy won de vijand plaatselijk terrein. Formaties van het zevende Amerikaansche leger probeerden uit het Montagnedal bij Rambervillers de westelijk voor de Yog zen liggende heuvels te veroveren. Na op en neer gaande gevechten bleven de stellingen in eigen hand. In het gebied van Lure sloegen onze troepen alle vijandelijke aanvallen af en wierpen clen vijand in enkele sectoren terug. De gevechten om het- volledig ver woeste Calais gaan hun einde tege moet. Resten van het garnizoen vech ten nog in hun steunpunten. De zware marinebatterijen bij Raap Gris Nez zijn na dapperen tegenstand in ge vechten op korten afstand voor de vijandelijke overmacht bezweken. In September hebben de Anglo- Amerikaansche legers in het Westen toenemende verliezen geleden aan menschen en materiaal. Onze troepen maakten 10.650 gevangenen en maak ten buit of vernietigden 1149 tanks en 243 pan tserverkennings wagens, groote hoeveelheden vraclitzweefvlieg tuigen en verder oorlogsmateriaal. De verliezen van den vijand aan dooden en gewonden zijn zwaar. Boven het westelijke gebied verloor hij bovendien 451 vliegtuigen. Yan het Oostelijk front worden met uitzondering van vergeef'sche aanval len der bolsjewieken tussehen de Du- na en de Golf van Riga geen ge vechtshandelingen van beteekenis ge meld. 4-13 t/m 4-16 250 gram kindermeel of voedingssuiker kan worden gekocht, dus niet 250 gr. op de 4 bonnen samen. Toeslagbewijs bijzondere arbeid. - In verband met de huidige omstandig heden wordt het toeslagbewijs voor bij zonderen arbeid tijdelijk buiten werking gesteld. Bij het inzenden der naamlijsten md 223-75 voor rantsoen bonnen zeep voor de 11 de en 1 2de periode dienen werkgevers in plaats van de toeslagbewijzen en distributie- stamkaarten der betrokken personeel leden over te leggen. De zgn. oogst- toeslag en de toeslag melk wegens giftigen arbeid worden tot nader order niet er strekt. Extra-rantsoenen zeep vuile arbeid.— Personen die zgn. vuilen arbeid ver richten, komen voor de 11de en 12de periode 1944 (1 October tot en met '25 November as wederom voor de gebruikelijke rantsoenen eenheidzeep en waschpoeder in aanmerking. Bonaanwijzing honden- en katten brood. Yan 1 tot en met 31 Octo ber worden op bon no. 9 van de dis tributiekaart voor hondenbrood dezelf de hoeveelheden hondenbrood beschik baar gesteld als op den bon voor de afgeloopen periode. Op bon no. 9 van ie distributiekaart voor kattenbrood (groep K) wordt voor dezelfde pe riode 1 1/2 kg. kattenbrood beschik baar gesteld. Na 31 October is bon no. 9 ongeldig. Noodkaarten van personen in zieken huizen e.d. De distributiediensten reiken geen noodkaarten uit aan per sonen, opgenomen in gemeenschappe lijke voeding in ziekenhuizen, bij zondere instellingen, gevangenissen e.d, en bij den rijksdienst voor de werkverruiming en arbeidsdienst e.d. De noodkaarten voor deze personen worden pas na hun ontslag door de distributiediensten uitgereikt. Wie in een bovengenoemde in richting wordt opgenomen, moet zijn noodkaart bij de administratie der in richting inleveren. Deze inrichtingen leveren de afge geven noodkaarten niet bij de distri butiediensten in. Franciscus en de K. A. Morgen, 4 October is het feest van den H. Franciscus van Assisi, wiens leven was een branden van liefde voor God, voor Gods Kerk en al zijn mede- menschen. St. Franciscus werd door onzen grooten Paus Pi us XI tot pa troon aangesteld van de Katb. Actie over de geheHe wereld. Leden van de K. A. vereert uw patroon door het bijwonen van de H. Mis en door het ontvangen van de H. Communie. P. L. Kindermeel en voedingssuiker. - Ter voorkoming van misverstand wordt medegedeeld, dat op elk der bonnen Zetel provinciaal bestuur van Gelder land naar Warnsveld De commissa ris der provincie Gelderland heeft, uit overweging, dat wegens oorlogs handelingen de zetel van het provin ciaal bestuur tijdelijk dient te worden overgebracht, met ingang van 26 Sep tember jl. den zetèl van het bestuur dezer provincie overgeplaatst naar de gemeente Warnsveld (raadhuis). Meer zorg voor den vuilnisemmer. De Directeur van den Gem. Rei- gings- en Ontsmettingsdienst ver zoekt ons het volgende mede te deelen Het komt herhaaldelijk voor, dat aan den dienst kennis wordt gegeven van de vermissing van den vuilnis emmer. Was het tot heden nog mo gelijk tegen betaling van schadever goeding een andere emmer in bruik leen te geven, in de toekomst zal hieraan echter niet meer kunnen wor den voldaan. Andere emmers dan van het voor geschreven model kunnen niet worden geledigd. Den ingezetenen wordt in verband met h?t vorenstaande dringend aan geraden de vuilnisemmer, gedurende den tijd, dien deze voor de lediging buiten staat, steeds in het oog te hou den. Zoekraken van de emmer wordt hiermede voorkomen. Nog wordt gewezen op de bepa lingen in de Algemeene Poli tie-ver ordening, waarbij het is verboden de emmers buiten te plaatsen, voordat de komst van de vuilnisauto is aan gekondigd. Onmiddellijk na de ledi ging moet de vuilnisemmer worden binnengebracht. De penningmeester van het Kerkbouwfonds der Ned. Herv. Gem. alhier, de heer C. W. Oostveen, heeft voor het bouwen van een kerk in het Morschwegkwartier,en in de omgeving van de Lammeschansweg, van N. N. f 1000, en uit een saldo van een legaat mej. M. f41 ontvangen. Wegens de tijdsomstandigheden worden de concerten van het Residen tie-Orkest voorloopig uitgesteld. Zij zullen echter wanneer de omstandig heden zulks toelaten, in den loop van den winter worden hervat. Te zijner tijd zullen hierover publicaties ver schijnen. De abonnements ver koop en het plaatsbespreken gaat gewoon door.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1