ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DEWESTERSODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LESD&CHI 8EDIT11 Tel. Adm. 20935,Tel. Red. 20015 DUSTSCH WEERMACHTSBERIGHT. GOUWLEIDER BUERCKEL GESTORVEN. Bedreiging der Philippïjnen in acuter Maandag 2 Oct. 1944.1e Jaargang no. 206 Verlenging geldigheidsduur wasch- poederbonnen. De secretaris-gene raal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart maakt be kend, dat de geldigheidsduur van de bonnen „algemeen 225" en reserve C 74, D74 en E 74, waarop wasch- poeder verkrijgbaar werd gesteld, ver lengd wordt tot en met 28 October a.s. BINNENLAND Ook kaas op den vleeschbon. KERKNIEUWS AARTSBISSCHOP HERSTELD. STADSNIEUWS GEM. AANKONDIGING. WIJZIGING MARKTUREN Het weer mach tsbericht van Zondag meldt Aan het westelijke front ontstonden gisteren van Nederland tot aan de grens van Lotharingen bij toenemend artillerievuur slechts plaatselijk be grensde gevechten. De formaties van het eerste Canadeesche leger, die over het kanaal Antwerpen-TurnhouL-wa- stadium, ren opgedrongen, konden ondanks onzen taaien tegenstand de streek ten noordwesten van Turnhout bereiken, terwijl sterke Engelsche aanvallen aan het Julianakanaal bij Maesijck mis lukten. In de bosschen westelijk van Cha- teau-Salins en in de streek ten Noor den van Luneville zette de vijand zijn sterke aanvallen voort. Eigen tegenaanvallen leidden tot hevige ge vechten. Om de voor de westelijke "Vogezen liggende hoogten, beboschte bergen en dalingangen wordt nog steeds viermotorige tuigen, waaronder elf bommenwerpers, werden neergescho ten. Naar de „Partei-Korresponedenz" meldt, is gouwleider en rijksstadhou der Josef Buerckel na een korte ziekte aan de gevolgen eener longontsteking- te Neustadt a. d. Weinstrasse overleden. D.N.B. meldt uit Tokio Het bezit van de eilanden Tinian en Goeam beteekent een aanzienlijke ver sterking van de nieuwe Amerikaan- sche operatiebasis in de groep der Marianen. De bedreiging der Phi lip pijnen ireedt daarmede in een acuter stadium en met zekerheid kan worden aangenomen, dat de geallieerden bin nen korten of langen tijd zullen pro beeren op de Philippïjnen te landen. verbitterd gevochten. Aan overmach tige Amerikaansche tankstrijdkrachten gelukte het gisteren in den loop van den dag, de stad Rambervillers binnen te dringen. Aan weerszijden van Lure werden alle aanvallen van het zevende Amerikaansche leger in felle gevechten en in succesvolle tegenaanvallen af geslagen. Sterk vuur lag ook gisteren op onze vestingen aan de kust van het kanaal en Van den Atlantischen Oceaan. Voor Duinkerken sloeg onze artillerie vijan delijke batterijen uiteen. Eigen aan vallen uit Gironde-Noord wierpen den vijand uit zijn stellingen. Beveiligingevaartuigen van een Duitsch konvooi brachten heden in de ochtenduren voor de Nederlandsche kust voor IJmuiden zonder eigen ver liezen vier Britsche torpedomotorboo- ten tot zinken en schoten een andere boot in brand. In de Westelijke Alpen namen eigen bergtroepen ten zuiden van den Monte Genèvre oen zwaar versterkte en door den vijand taai verdedigde heuvel stelling. In een verbitterd gevecht van man tegen man werd de bezet ting onschadelijk gemaakt. Een aantal kanonnen werd ver- Voorts wordt bekend gemaakt, dat voor de maand October voor het be handelen van de wasch geen bonnen bij de wasscherijen behoeven te worden ingeleverd. en kazematten nietigd. Engelsch-Amerikaansohe terreur- bommenwerpers ondernamen aanval len op "West-Duitsche steden. Bijzon der getroffen werden de woonwijken van Bielefeld en Munster. Des nachts wierpen Britsche vliegtuigen bommen op Hamburg. 27 vijandelijke vlieg- PI KRIN©NUMgMlRS P! ^©©©KAARTEN. De secretaris-generaal van het de partement Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat de bonnen van de Noodkaarten welke aan de linkerzijde de kringnummers dragen van de ge meenten 's-Gravenhage (no. 317, 670, 671, 672); Voorburg- (no. 409); Rijs wijk (no. 385); Leidschendam en Voor schoten (no. 342) en Wassenaar (no. 414) in al deze gemeenten geldig zijn voor het koopen van de op deze bon nen beschikbaar gestelde artikelen. De detaillisten worden er op gewezen, dat zij geen bonnen met andere kring- nummers in ontvangst mogen nemen, aangezien de distributiediensten deze bonnen zullen weigeren. HET SUIKERRANTSOEN. De secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en Vissche rij maakt bekend, dat na 14 Oct. a.s. voor personen, geboren in de jaren 1939 of vroeger, voorloopig geen nieuwe bon voor het koopen van sui ker zal worden aangewezen. Men hou- de hiermede met de verdeeling van het suikerrantsoen rekening. De secretaris-generaal van het depar tement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat op de bonnen van de noodkaart, waarop in het tijdvak van 1 t.m. 14 October a.s. vleesch beschikbaar wordt gesteld, ook kaas mag worden gekocht. Hierbij wordt één rantsoen kaas gelijk gesteld met een rantsoen vleesch. Naar de „Tijd" verneemt, is Z.H. Exc. Mgr. dr. J. de Jong, Aartsbisschop van Utrecht, "Woensdagavond volledig hersteld te Utrecht gearriveerd. In den ouderdom van 64 jaar is te Haarlem overleden pastoor A. Koopman, sinds 1930 pastoor te Den Helder. Naar wij vernemen is van de H.H. Sacramenten der Stervenden voor zien de Z.eerw. heer G. L. Bouman, professor aan het Philosoficum te Warmond. „Tijd". Geboren: Johan Christiaan z van J. C. van Duijn en M. K. Gubbi Pieter z van L. J. van der Linden en S. Keijzer Saskia d van J. van den Berg en C. van Riet Antonia Jacoba Geertruida d van A. P. van der Geest en C. J. van Veen Angenietje d van J. van der Niet en N. M. H. J. Louwrier Daniel Karei Willem z van D. Blansjaar en J Tegelaar Cornelis Theodorus Maria z van T. II. Nijssen en M. G. Veen -- Cornelis z van J van der Niet en J. Zwanenburg Hendrik z van H. Plezier en J. S. van Staden Martinus Cornelis z van M. H. Pijnaker en A. M. D. Visser Willem Frederik z van J. M. Eibers S. de Koning -'Ondertrouwd: I. Bavelaar jm 21 i en C. Stokkel jd 18 j De Burgemeester van Leiden brengt ter kennis van belanghebbenden, dat met het oog op het eindigen van den zomertijd nader is bepaald, dat: a. de veemarkt en de poelierswaren markt tot en met 20 April 1945, met zonsopkomst zullen aanvangen en zul len eindigen te 15 uur, met dien

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1