ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD er, SB waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFSCHE COURANT en DE WESTERBODE m Kantoor: Papengr. 32, Gjro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935,Tel. Red.20015 nge* ■Dl BERICHT. Technische moeilijkheden, me de veroorzaakt door gas- en elec- 5711 trioiteits-levering nopen ons Itot zoodanige beperking, dat wij ons gedwongen zien tot het op nemen van slechts de allerdrin gendste mededeelingen. Wij hopen, dat aan deze moei lijkheden spoedig een einde zal komen. DUITSCH WEERMACIITSBERICHT. Het Duitsohe weermachtsbe- Iricht van Vrijdag luidt: „De .poging van den vijand Idoor een geweldig gebruik van luchtlandingstroepen in een [sprong de Maas- en Rij nhinder in is in Nederland te nemen. DISTRIBUTIENIEUWS DE NIEUWE AARDAPPEL BONNEN. De geldigheidsduur van bon 40 verlengd. De secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat men van 1 tot en met 7 October a.s. op elk der bonnen 1-22/1-23 2-22/2-23, 3-221/3-23 en 4-22 van de noodkaarten kg. aardap pelen kan koopen, met uitzonde ring van de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, waar in deze bonnen recht geven op /het koopen van 1 kg. aardappe- jlen. De geldigheidsduur van de aardappelbonnen 40 wordt ver lengd tot en met 7 Oct. a.s. TABAKSBON 41 AANGEWEZEN. De secretaris-generaal van het Ihet Noorden om den We~twa.ildepartement van Nijverheid en Ti/Iheen te trekken en tusschen Em-j Scheepvaart maakt bekend, dat en Munster Duitsehlaud voor het tijdvak van 1 tot en binnen te dringen, is mislukt, met 14 October op bon „Tabak Het tweede Engelsche leger pro-41" één rantsoen sigaren, tabak beert nu den smallen corridor of sigaretten beschikbaar wordt tusschen Eindhoven en Nijme- gesteld. n 5. plomt DIN ■gen naar het Westen en Oosten te verbreeden. Daarbij ontston den ook gisteren hevige gevech ten, vooral aan de Nederland- SlllKohe grens ten Oosten van Nij- i megen en ten Westen van Venlo. J Ook tusschen Antwerpen en nl 's-Hertogenbosoh is de vijande lijke aanvalsactiviteit toegeno men. Aanvankelijke successen van den vijand werden door den tegenaanval van Duitsche reser- yOf ves beperkt of opgeheven. Meer 1UI dan -veertig Engelsche tanksi ble- Leid ven stukgeschoten op het ge- - rechtsterrein achter, p.,. Daartegenover traden de we- I US derzijdsche gevechtshandelingen ...aan de rest van het Westelijk ■WtJ tot aan Metz cp den ach- ^Jjjtergrond. Nadat de vijand door e tegenaanval uit het pene- atiegebied ten Noorden van uneville weer naar het Westen ras teruggeworpen gingen de merikanen gisteren ten Noor- en van Nancy tot den tegen- anval over. Hij bracht hun uiten zware verliezen slechts N—erinee terreinwinst, In het ■oorterrein van de Westelijke ^ogezen nemen de aanvallen er Amerikanen en Franschen, oral aan weerskanten van Spinal en ten Westen van Bel- rt in hevigheid toe. Er ont- nden zeer verbitterde en wis- •lvallige boschgevechten. die hter alleen ten Oosten van /lire tot een terugneming van >n.s front dwongen. ME te Ook brood op rantsoenbónn^u voor beschuit. De secretaris generaal van (het departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat op de rant- soenibonnen voor beschuit ook brood mag worden gekocht en v/el per bon 1 rantsoen brood. STADSNIEUWS AFSLUITING GASTOEVOER. De Directie der Stedelijke Fa brieken van Gas en Electriciteit deelt mede: Door het gebrek aan kolen zal tot het stopzetten van de gasle vering worden overgegaan. De levering van gas op de daar voor gestelde uren zal voor het laatst plaats vinden op Dinsdag 3 October 1944. Een ieder wordt dan ook in zijn eigen ibelang aangeraden Dinsdagavond, 3 October, te 7 uur alle gaskranen (ook waak vlamkranen) en ook de hoofd kraan bij den gasmeter te slui ten. Het is verboden deze kra nen nadien te openen; ook het afzuigen van gas uit de leiding door middel van zuigapparaten of dergelijke, is ten strengste verboden met het oog op de daaraan verhonden groote ge varen. Huisartsen. De Zondags dienst der huisartsen te Leiden wordt waargenomen, door de dokters V. Leeuwen, de Jager, Spanjaard. Veldhuizen en Ver- 1»v,np'cf0i i ZATERDAG 30 SEPT. 1944. Ie JAARGANG No. 205. EINDE ZOMERTIJD. Op Zondag 2 October, dei nachts om 3 uur, eindigt de thans geldende zomertijd. On dat tijdstip worden de opener v.* klokken een uur, d.w.z. van 3 uur op 2 uur, achteruitgezet. Men zal er goed aan dc :i Zondagavond de klok een u :r stil te zetten Sint Odo-Koorknapen. Zon dag: Volkszangmis. Beurt aan I. Zirkzee, H. Pielanen, Arn. Len- ting, M. Griffioen, W. Ouwer- kerk, A. v. Buuren, Th. Ver- plancke, C. v. d. Westen, Th. Pent en C. Heetveld. 6.30 Lof. Maan dag: 4.30 Asp. en Cresc. Gr. I; 6.30 Lof. Dinsdag: 4.45 Cresc. Gr. II; 5.30 Schola; 6.30 Lof. Woens dag: 6.30 Lof. Donderdag: Geen repetities; 6.30 Lof. Vrijdag: zoo als Maandag. Zaterdag: 6.30 Lof. Hallee! De repetities zijn iets vroeger vanwege het Octoberlof lederen avond! Donderdag alleen Lof zooals je ziet! Goed uitkijken hoor, en trouw in het Lof, Geboren: Helena, d. van J. van Kooperen en H Bouman; Klara Magdalena, d. van C. Tes- ke en C. Dreef; Philippine Wil- helmina Johanna Maria, d. van G. H. M. Groenewegen en J. O. M. Meiman. Getrouwd: H. T. A. C. Versteeg jm. en J. H. van Zijp jd. Overl.eden: L. J. van jdér Veer man 79 j.; J. van El ten 'dochter 3 weken; H. Hoek zoon 2 dagen; A. Hoek zoon 1 dag: N. iW. Kromhout zoon 3 weken. PL. DISTRIBUTIEDïENST LEIDEN ZEEP VUILEN ARBEID. In tegenstelling met vorige berichten wordt medegedeeld, dat de uitreiking van extra rantsoenbonnen voor zeep voor vuilen arbeid alsnog zal plaats hebben. De uitreiking hiervan zal vanaf Maandag 2 October a.s. geschieden aan het Distri butiekantoor, Steenschuur 21, loket 29. De volgorde van afha len zal 8 dagen later plaats heb ben dan de datum op het afge geven ontvangstbewijs aangeeft. GEM. AANKONDIGING. OPHALEN VAN HUISVUIL. De Directeur van den Reini- gings- en Ontsmettingsdienst maakt bekend, dat met ingang van Maandag 2 October a s. het ophalen van huisvuil éénmaal per week zal plaats hebben. uut.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1