ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Sb De strijd rondom Nijmegen le JAARGANG No. 204 VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1944 waarin opgenomen: DË LEIDSCHË COURANT, NlEUWË OELFTSCHË COURANT en oc WcüTËRBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lfiidschfi Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 2Ou. Wisselvallige gevechten bij Lure duitsch weermachtsbericht. Het Duitsehe weermachts- lericht vaa Donderdag luidt: „In het strijdgebied van Westelijk Nederland werd 'n rrij sterke vijandelijke aan- ral over het kanaal Antwer- ienTurnhout in een tegen aanval opgevangen. Een vij andelijk oruggenhoofd ten loorden vai. Turnhout werd liteengeslagen. Alle pogin- cn van den vijand zijn pene- ratie-gebied EindhovenNij- legen naar het Westen uit te ireiden mislukten. Ook ten [oord-Oaster. en Zuid-Oos- - en van Nijmegen werden terke vijandelijke aanvallen fgeslagen met ondersteuning an eigen formaties jacht- liegtuigen. De binnenge- rongen vijand werd in een tgenaanval teruggeworpen. In den sector van Aken, het Eifelfront en voor tetz nam de activiteit van wederzijdsche artillerie Sterke aanvallen van ten vil and, die uit het ge- lied van Nancy met tanks laar het Noorden werden on- ernomen, v/erden afgesla- en. Daarentegen blijft de anval van onze tankforma- ies in het gebied bij en ten luiden van Chateau-Salins oede vorderingen maken. In Pe zware gevechten, die ook p 27 September in het ge bied Epinal-Remiremont 3l£- oortduurden, werden ver- :w# oheidene aanvallen van den ié jjand, die met sterke artil- erievoorbereiding en onder- teuning van tanks werden 3gl litgevoerd, afgeslagen. Aan hankelijk verloren gegaan grein werd in een tegen- anval heroverd. De gevech- Stn zijn nog aan den gang. en Oosten van Lure gingen zware, wisselvalllige ge- echten met een overmachti- en vijand eenige plaatsen rerloren. Het zware artillerievuur en i onverpoosde aanvallen tan de vijandelijke lucht- nacht on onze versterkte teunpunteai in het Westen luren voort. Het dappere arnizoen van Calais sloeg 'erscheidene vijandelijke invallen af. Van La Rochel- en de vesting aan den pond van de Gironde worden ucces volle eigen stoottroe- enondernemungen gemeld. Terwijl de vijand in den vettelijken sector van het taliaansche front slechts 'ruchtelooze plaatselijke aan- 'allen ondernam, zette hij in iet gebied van Firenzuola On sterke met overmachtig nateriaal ondernomen aan- allen den geiieelen dag voort. n de zware afweergevechten, raarin talrijke aanvallen met ware verliezen voor den tiand werden afgeslagen, ge. tikte het den tegenstander en doroineerende hoogte in ezit te krijgen. Tegenaan- allen worden ondernomen. Aan de Adriatische Zee zijn '«'.scheidene sterke aanval- p van den vijand door den ijgen afweer mislukt. Een «aatselij'ke penetratie werd ifgegrendeld. In de Donaubocht heersohte ■an beide zijden van de IJze- «n Poort verder levendige [eveditsactie. Sovjet-Russi- one strijdkrachten, die van Jrsowa naar het Zuiden wa- w ïn opgedrongen, werden te- j juggeworpen. Vijandelijke itb ormaties, die over den Do- lenpau v/aren gezet, werden uit eengeslagen. Aan de Hongaarsch-Roe- leensche grens tusschen jzeged en Grosswardein irongen onze troepen den 'Kh BL ds'n, op verder aanvallenden vijand verscheidene plaatsen terug. In Zevenburgen tusschen Tho. renburg en do Oostelijke Kar- pathen hebben Duitsehe en Hongaarsche troepen in den tijd van 15 tot 26 September den stormloop van meer dan dertig divisies infanterie en verschei dene snelle formaties der bols jewieken en Roemenen in harde gevechten afgeslagen, en de door den vijand beoogde door braak verijdeld. De vijand leed zware verliezen aan dooden, gewonden en materiaal en ver loor sinds den lsten September 134 tanks en stukken stormge- schut, 112 kanonnen, 51 gra naatwerpers en meer dan 550 macninegeweren. Bovendien vie len ruim duizend gevangenen in onze handen. Op de Noorde lijke hellingen van de Woud- Karpathen werden talrijke bols jewistische aanvallen in harde gevechten afgeslagen of opge vangen. In Warschau hebben gisteren onder den invloed van onze wa penen wederom een stadswijk, alsmede in het oude fort Moko- tow samengedrongen resten van de opstandige beweging gecapi tuleerd. Er werden eenige dui zenden gevangenen gemaakt en bovendien meer dan 5000- Pool- sche burgers geëvacueerd. Daar mee is een resultaat bereikt, dat de hoop rechtvaardigt binnenten van Nijmegen handhaafden lot der achter de Duitsehe linies neergelaten troepen. De landin gen, op 26 September uitgevoerd, bleven beperkt tot het gebied ,dat door het tweede Engelsche leger bezet is. Daarbij geraakte een vrij groote groep firitsche vracht zweefvliegtuigen Noordelijk van Veghel opnieuw in een gebied, dat intusschen door de Duitsehe troepen bezet was. Door het snel le ingrijpen van gemotoriseerde Duitsehe strijdkrachten kon deze geheele groep onschadelijk ge maakt worden. Al het meege voerde oorlogsmateriaal, waar onder acht nieuwe gevechtswa gens van zes ton vielen in Duit sehe handen. Ook de nieuwe luchtlandingstroepen, die Zuide lijk van Nijmegen en Zuidwes telijk van Arnhem werden neer gelaten .moesten door het ingrij pen van gemotoriseerde lucht doelbatterijen zeer zware ver liezen lijden, zonder dat de Zuid westelijk van Arnhem gelande Engelschen erin geslaagd waren, den druk der concentrische Duit sehe operaties te verzwakken. In Vlaanderen handhaafde zich de Duitsehe achterhoede aan de Westerschelde ook Dinsdag tegen de slechts aarzelend volgende Ca- nadeezen. Westelijk van Turn hout werd het Briische bruggen hoofd over het kanaal veirder verkleind. britsche druk op den weg den bosch-nijmegen. Ten Noorden en ten Zuidoos- zeer korten tijd den geheelen op stand volkomen neer te slaan. Bij Sudauen bleven nieuwe plaatselijke aanvallen van de bolsjewieken zonder succes. Tus schen de Duna en de Golf van Riga zijn talrijke vijandelijke aanvallen door het taaie verzet van onze troepen mislukt. Aan het front van de IJszee verloren de Sow jets in luchtge vechten en door luohtdoelartille- rie van de luchtmacht 24 vliegtui gen. Formaties vijandelijke vlieg tuigen ondernamen terreuraan- vallen op Kassei, Keulen, Mann heim, Lud wigshaf en en Mainz. alsmede op verscheidene plaatsen in het Rijnlandsch-Westfaalsche' gebied. In verbitterde luchtge vechten schoten onze jagers 72 vliegtuigen, waaronder 65 vier motorige bommenwerpers, om laag. Drie vliegtuigen werden door de luchtdoelartillerie neer gehaald. Boven het Nederlandsehe strijdgebied werden opnieuw 18 Engelsch-Amerikaansche vlieg tuigen vernietigd. In den afgeloopen nacht wierp de vijand talrijke brisantbommen op Kaiserslautern." de strijd in vlaanderen en nederland. Het Internationale Informatie bureau meldt over de gevechten in Vlaanderen en Nederland: Door de volledige vernietiging van de Engelsche formaties, die in het Midden-Nederlandsche ge bied ten Noorden van den Rijn geland waren, is de grootscheep sche manoeuvre, om door middel van sterke luchtlandingstroepen achter de Duitsehe linies de Zui delijke poort naar Duitschland open te breken, tot mislukking gebracht. Door energiek aanpak ken is het Duitsehe commando erin geslaagd, het Britsche po tentieel gevoelig te verzwakken en een leelijke streep te,halen door de rekening van Montgome ry, die door deze actie het initia tief, dat aan het Westelijk front meer en meer naar de Amerika nen is overgegaan, weer aan zich had willen trekken. Het succes der Duitsehe troepen moet te haoger worden aangeslagen, waar het aanvankeilijk slechts snel bijeengebrachte alarmafdee lingen waren, die zonder zware wapenen den strijd moester, aan vaarden. Daarbij kwamen ver volgens de formaties, die waren teruggebracht uit het bruggen hoofd aan de Westerschelde en, hoewel de Engelschen nieuwe luchtlandingen uitvoerden, kon den zij geen keer brengen in het de Britten den 27sten September naar het D.N.B. verneemt, hun druk. Ondanks alle inspanningen konden zij tegenover den tegen stand der Duitsehe troepen geen voordeelen van beteekenis beha len. De Duitsehe luchtmacht viel tusschen Waal en Rijn Britsche opstellingen en transporten aan en bracht hun zware verliezen toe. Tusschen Nijmegen en Hel mond vielen de Britten dien dag wederom in Noordoostelijke rich ting aan. In den strijd om straat versperringen, die zij niet in staat waren te openen, leden zij belangrijke verliezen. Aan den Westkant van den verbindings corridor tusschen Eindhoven en Nijmegen oefenden de Britten in Noordwestelijke richting druk uit op den weg 's-Hertogenbosch- Nijmegen. De aanvallen stortten nadat aanvankelijk geringe ter reinwinst was behaald, onder het Duitsehe vuur ineen. Ten Zuid westen van Eindhoven werd bij Reuzel Woensdag hevig gevoch ten. Een plaatselijke Britsche pe netratie werd opgeruimd. van het westelijk front Het Intern. Informatiebureau meidt van het Westelijk front: Aan alle frontsectoren tus schen Aken en Mctz is de ge- vechtabedrijvigheid verder ver minderd. Terwijl de Amerika nen in het Zuid-Nederlandsche gebied klaarblijkelijk tengevol ge van hun zware verliezen een volkomen passieve houding aan namen. we d een nieuwe tank- aanval in de richting van Stol berg afgeslagen, waarbij zeven Sherman tanks werden stukge schoten. Bij Zweifall werd in een tegenaanval belangrijk ter rein veroverd. In het geheele voorterrein der Westelijke stellingen kwam het nergens tot gevechten van meer dan plaatselijke beteekenis. Op vele plaatsen zijn de Amerika nen hier overgegaan tot schans werk, waaruit valt af te leiden, dat zij zich hier in hoofdzaak op een defensieve gevechtstactiek willen instellen. In het gebied voor het bruggenhoofd Metz worden voortdurend Amerikaan- sche versterkingen waargeno men. die grootere acties doen vermoeden. Noordelijk van Nancy gingen de Amerikanen met twee batal jons en verscheidene pantser- groepen tot den aanval over Hun ppgingen, in de Duitsehe li nies binnen te dringen, werden snel en bloedig verijdeld. In het gebied van Chateau-Salins dat nog steeds hecht in Duitsehe handen is, vooral ten Zuid-Wes ten van Dieuse, ondernamen Duitsehe troepen verschillende plaatselijke aanvallen, die leid den tot herovering van een aan tal hardnekkig verdedigde plaat sen en daardoor tot aanzienlij ke verbetering van de Duitsehe frontlijn, hoewel de Amerikanen in deze gevechten sterke tank- strijdkrachten en ook slagvlieg- tuigen naar voren brachten. Uit de verkenning en uit verklarin gen van gevangenen is komen vast te staan, dat de Amerika nen strijdkrachten uit het ge bied van Aken naar hier ge bracht hebben. Noordelijk van Epinal slaag de de vijand er in een kleine pe netratie tot staan te brengen, die werd afgegrendeld. Noord oostelijk van Remiremont sloe gen Duitsehe troepen een pene- tratiepeging af. Aan de Bourgondische Poort vielen de Amerikanen Oostelijk van Lure na buitengewoon krachtige artillerievoorbereidim» aan met gemotoriseerde en tankstriidkrachten Met steun van de voortreffelijk geleide Duitsehe artillerie kon de kracht van de aanval sooedig gebroken worden Eenice geringe penetra ties werden onmiddellijk opgehe ven. de strijd aan het oostelijke front. Het Intern. Informatiebureau bericht met betrekking tot den strijd aan het Oostelijke front: In de Noordelijke Woud- Karoathen verloren de Sov jet-Russische a anvallen hun verband. In het algemeen heb ben hun aanvallen net élan van de vorige dagen verloren. Zij bleven Dinsdag alle voor de Bes- kidenpassen in het Duitsehe af weervuur steken. Ten Noord westen van de Doeklapas werd opnieuw een Sovjet-Russische formatie ingesloten. Zij staat voor haar vernietiging. In den middensector van het Oostelij ke front kwam het slechts ten Noorden van Soewalki tot he vige gevechten. Na zwaar trom melvuur en verscheidene bom aanvallen probeerden de Sov jet-Russen, in bataljons- en te- gimentssterkte aanvallend, te vergeefs de Duitsehe hoofdlinie te doorstooten. Zwakkere for maties, dien een plaatselijke pe netratie was gelukt, werden door Duitsch stormgeschut op gerold en uit elkaar geslagen. Aan de overige sectoren var; het front verliep de dag rustig Op de Noordelijke vleugel van het Oostelijke front hadden de concentrische aanvallen van sterke SS-pantserformaties in het gebied van Baldone opnieuw succes. De distancieeringsbewe- gingen hadden het vooraf be paalde verloop. Op enkele plaat sen volgden de bolsjewistische pantsers op den voet, doch zi: werden in verbitterde gevechten door achterhoeden opgehouden. om het eiland pelilioe. Volgens de laatste berichten duren de gevechten op het eiland Pililioe van de Palaugroep me' groote heftigheid voort. Op 25 Sept. zijn de Amerikanen er in geslaagd, onder bescherming van hun scheepsgeschut nieuwe strijdkrachten, vooral ook tanks aan de Westkust aan land te zetten. de capitulatie der opstandelingen in mokotow. De capitulatie van de opstan delingen in de Warschausche stadswijk Mokotow, waarvan in het Duitsehe weermachtsbericht melding wordt gemaakt, is voor afgegaan door een tot de Duit sehe commandoposten gericht aanbod van de opstandelingen zich over te geven. Daarbij werd de wensch uitgesproken, dat de zich overgevende opstandelingen als krijgsgevangenen behandeld zouden worden, hoewel zij als rebellen geen aanspraak in dat opzicht konden maken. Het aan bod werd door de Duitsehe commandopost aanvaard. BONAANWIJZING De Secretaris-Generaal van de Departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij, maakt bekeud, dat voor de eerste helft van de ite periode <1-15 October 1944) de volgende bonnen van de NOODK AARTEN KI, K 2, K 3, en K4 zijn geldig gemaakt. Elk der volgende bonnen geven recht op het koopen vani 110/118; 210/218; 310/318; 410/4124 413/416 3 10—11 rantsoeden brood rantsoenen brood of 250 gr. kinderm. of voedingssuiker rantsoen brood of bloem 12 250 gram roggevlokken, haver mout of gort 13.,......,,. 100 gram vermicelli 14 250 gram magarine of boter 1 5100 gram kaas 120—121; 220—221; 320321 l3/^ liter taptemelk 417/41931/9 1 62 17,,.;,..,,.. 250 gram suiker 18 250 gram jam 20 250 gram kofliesurrogaat 420 300 gram kinderdrankpoeder 421 150 gram versnaperingen liter melk rantsoen vleeseh 1 rantsoen eenheidstoiletzeep 22..,..,,.,,. 1 rantsoen zeepvervangende waschmiddelen Op deze bonnen mag reeds op 29 September van des middags 12 unr af worden gekocht, uitgezonderd Vleeseh, Melk en Taptemelk. De bonnen van de Noodkoarten geven slechts recht op het koopen van artikelen binnen de distributiekring waarin zij zijn uitgereikt De bonnen voor Kinderdrankpoeder en Versnaperingen rijn inmiddels reeds bekend gemaakt, terwijl de bonaanwijzing voor Tabak en voor Waschpocder en Toiletzeep nog nadér bekend zullen worden gemaakt. Zeil verzorgers mogen de bonnen voor die artikelen, v. aarvoor zij zelfver- zorger zijn, niet voor den aaukoop van die artikelen aanwenden, doch dienen die zorgvuldig te bewaren. De Secretaris-Generaal van de Departementen van IlaDdel, Nijverheid en Scheepvaart en van de Landbouw en Visscherij. Dr. H. M. HIRSCHFELR

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1