ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD; ie JAARGANG No. 203 DONDERDAG 28 SEPTEMBER 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leïdsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 LUCHTLANDINGSDIVISIE BIJ ARNHEM VERNIETIGD Fellie gevechten bij Eindhoven duitsch weermachtsbericht. 2 Hét Duitsche weermachts- ericht van Woensdag luidt; „In het gebied van Arnhem j rerd op 26 September het - aatste verzet van de ingeslo- e :n eerste Engelsche luchtlan- ingsdivisie gebroken. In ver- i, itterde gevechten van tien agen gelukte het daarmede t en snel bijeengebraChten Injdkradbten van alle weer- !t ïachtsonderdeelen onder be- el van den bevelvoerenden - eneraal van een SS-pantser- arps SS-Obergruppenfuehrer i generaal der Waffen-SS ifctrich, een Engelsche élite- ivisie ondanks de taaiste erdediging en orifianks ver- erking door nieuwe landm en uit de lucht volkomen te arnietigen. Alle pogingen m den vijand de ingesloten ivisie van het Zuiden uit te itzetjen mislukten met zwa- verliezen aan dooden en Swonden. In totaal werden 150 gevangenen gemaakt, erden duizenden dpoden ge- :ki en werden dertig stuk en pantserafweergeschut, an- er geschut en talrijke wa ins en 250 voertuigen buit- emaakt Bovendien werden aizend vraohtzweefvliegtui- :n vernietigd of buitgemaakt a meer dan 100 vliegtuigen eergeschoten. In het gebied aan weerszij- en van Eindhoven duren de :11e gevechten met de uit de icht geravita.illeerde en ver- er versterkte Engelsche for- laties voort. Ten Oosten en oorden van Nijmegen wer en aanvailen van den vijand [geslagen. Aan het geheele front van ken tot ten Zuiden van Metz atstonden bij hier en daar evig wederzijdsah artillerie- uur slechts plaatselijke ge- echtshandelingen. Een eigen loottroep, die over de Moe- el Westwaarts diep het vij- ndelijke achterland was bin- I engedrongen, liet een Ame- jj ikaansch munitiedepot in de icht springen. Ten Noorden es an Nancy stortten vijandeïii- eJ e aanvallen in ons vuur in- Bij en ten Zuiden van dl «ateau-Salins namen onze inkformaties in energieke S invallen verscheidene plaat- si, en sloten daarmede een lar nog aanwezige lacune in ït front. Het zevende Ameri- ;n ayische leger heeft ook gis- et ren ten Oosten van de Bo- :n-Moezel in het gebied van pinal en Remiremont zijn invallen voortgezet. Tegen ize taai vechtende en steeds eer tot tegenaanvallen over- lande troepen kon de vijand echts geringe plaatselijke locessen beihalen. In het hoofdstrijdgebied van ilais, dat evenals stad en ha- in weer onder sterk artille- evuur en onafgebroken bom- invallen ligt. duren de zwa- j gevechten voort De ande steunpunten aan de kust n het Kanaal en van den tlantischen Oceaan melden ccesvolle plaatselijke ge- ohtsaetie. Batterijen ver- 'agend geschut van de Duit- i tie marine mengden zich ook 1 steren met goede uitwerking de gevechten te land aan it Nauw van Calais en zet- a ondanks zeer hevige vij- idelijke luchtaanvallen -de schieting der Zuid-Engel- iie havenplaatsen voort. Ook gisteren lag Londen on- r het storingsvuur van de In Midclen-ïtalië duren de oote vijandelijke aanvallen a Noordoosten van Firen- ola en aan (het Adriatische »nt voort De beoogde door braak werd wederom in verbit terde gevechten verhinderd. Te gen een penetratie ten Noord oosten van Firenzuola worden tegenmaatregelen ondernomen. In den sector van een corps aan het Adriatische front werden van 23 tot 25 September in totaal 72 vijandelijke gepantserde ge- Veohtswagens vernietigd. Aan de Hongaarsch-Roemeen- sche grens zijn in het gebied van Szeged, Gyuala en Grosswardein hevige aanvals- en afweer- vechten met opdringende viian- delijke strijdkrachten aan der. gang. Aan de IJzeren Poort ten Zuid-Westen van Orsowa ver ijdelden onze troepen door te ganaanvallen een bolsjewist! sche omsingelingspoging. Aan weerszijden van ToiVnburg en ten Zuiden van Neumark zijn ook gisteren alle aanvallen der bolsjewieken mislukt. Op de hellingen van de Woud-Karpa- then hebben zich Duitsche en Hongaarsche troepen volgens bevel gediatancieerd naar de voorbereide bergstellingen. Aan de Noord-Oostelijke grens van Slowakije dringen de Sovjets verder op naar de Beskidenpas- aen. Hevige aanvallen werden hier afgeslagen, eenige penetra ties afgegrendeld. De strijd tegen de opstandige beweging in Warschau blijft goede vorderingen maken. Bij Sudauen en ten Zuiden van Meimei bleven bolsjewist! sche aanvallen vruchteloos. On ze uitwiiklbewegingen tusscher de Duria en de Golf van Riga blijven volgens de plannen ver loopen. Troepen der achterhoe de sloegen talrijke vijandelijke aanvallen af. Bij het afslaan van een aanval van Sovjet-Russische vliegtui gen op het havengebied van Vad soe haalden Duitsche jagers 14 vliegtuigen omlaag. Gevechts vliegtuigen schoten op 25 Septem ber in de wateren van het Vis- schers-schiereiland een bolsje wistische motortorpedoboot ir brand. Formaties vijandelijke vlie gers ondernamen terreuraanval- len od het Westelijke Riiksge bied, vooral op de steden Osna- 'brueck, Bremen en Hamburg. In den afgeloopen nacht vielen snelle Britsche formaties Frank fort a d. Main én Karlsruhe aan Duitsche jagers en luhtdoelar tillerie van de luchtmacht scho ten boven het Rijksgebied en boven het Nederlandsche gebied 33 vijandelijke vliegtuigen om laag." EERSTE ENGELSCHE LUCHT LANDINGSDIVISIE BESTAAT NIET MEER. Het Internationale Informatie bureau meldt van het Nederland sche strijdtooneel: De eerste En gelsche luchtlandingsdivisie heeft opgehouden te bestaan. Na dat reeds op de vorige dagen de Britten hun gewonden ten getale van 1400 man aan de Duitsche troepen hadden overgegeven en Maandag nieuwe groepen ge dwongen waren geworden hun tegenstand te staken, hebben Dinsdagochtend ook de laatste 500 Inritten in een plaatsje ten Westen van Arnhem de wapens neergelegd. De Duitsche troepen maakten nog aanzienlij Inmate riaal buit. Nader meldt het Internationale Informatiebureau nog: Bij de harde gerechten in het gebied van Arnhem, die Dinsdag leidden tot de totale vernietiging van de eerste Engelsche lucht landingsdivisie, werden in totaal 6450 gevangenen gemaakt, onder wie 1700 gewonden. Voorts wer den 250 auto's, 30 stukken pant serafweergeschut, 8 stukken ge schut, 250 vrachtzweefvliegtui gen alsmede een groot aantal automatische hand vuurwapens buitgemaakt. 719 Vrachtzweef vliegtuigen werden vernield en talrijke Duitsche gevangenen be vrijd. Het aantal gesneuvelde Engelschen bedraagt meer dan 1500. De geheele Noordelijke oever van den Nederrijn werd van Brit sche afzonderlijke groepen gezui verd. Alle pogingen van de En gelschen om ten Noorden van Nijmegen een doorbraak naar Arnhem te forceeren, mislukten ook Dinsdag met zware verlie zen. HEVIGE LUCHTGEVECHTEN BOVEN NEDERLAND. Naar het Internationale Infor matiebureau van zijn correspon dent bij de luchtmacht aan het Westelijke front verneemt, zijn Dinsdagmiddag boven Neder- landsch gebied weer hevige lucht gevechten gevoerd. De Anglo- Amerikanen probeerden door ge bruik te maken van een tijdelij ke opklaring van de weersom- tandigheden de in het gebied NijmegenArnhem gelande val- schermtroeper. te versterken en hun nieuw materiaal te brengen. De met vracht?weefvl iegtu igen op sleeptouw vliegende bommen werpers werden reeds voor het bereiken van het gevechtsgebied door den Duitschen luchtafweer bestookt. LANDINGSPOGING AAN DALMATIJNSCHE KUST? De Engelschen en Amerikanen hebben Woensdagochtend met sterke zee- en luchtstrijdkrach ten over een breed front de ilandengroepen voor de kust van Dalmatië aangevallen. De actie is op het oogenblik nog gaande. De Engelsche en Ameri- kaansche strijdkrachten ontmoe ten daarbij hevigen Duitschen tegenstand. In militaire kringen te Berlijn zegt men hierover, dat deze actie in de Adriatische Zee ongetwijfeld een landingspoging van de westelijke geallieerden beteekent. FINNEN IN DUITSCHLAND MOETEN ZICH MELDEN. Volgens een mededeeling van den Reichsfuehrer SS en Rijks minister van binnenlandsche zaken worden op grond van de verordening over de behande ling van buitenlanders van 5 September 1939, alle in het ge- bied> van het Groot-Duitsche Rijk wonende en boven den 15- jarigen leeftijd zijnde Finsche staatsburgers opgeroepen, zich binnen 24 uur bij het dichtstbij zijnde politiebureau persoonlijk te melden. De Finsche staats burgers beneden den 15-jarigen leeftijd moeten door hun wette- lijken vertegenwoordiger wor den aangemeld. de nobelprijzen in 1944. Volgens het persbureau T.T. wordt het mogelijk geacht, dat er dit jaar Nobelprijzen zullen worden verdeeld, hetgeen als [evolg van den oorlog sinds 939 niet meer is geschied. De commissies, die de keuze der candidate!) voor de verschillen de prijzen voorbereiden, hebben zich nog niet uitgesproken, maar binnenkort verwacht men een beslissing van de zijde van den raad van bestuur en van de Zweed'sche regeering. Er zouden er verdeeling beschikbaar zijn twee prozen voor geneeskunde, twee prijzen voor natuurkunde, twee prijzen voor scheikunde en een nrijs voor letterkunde. Elke prijs is dit jaar 121.841 kro nen groot. Dé Zweedsohe pers heeft tot dusver nog geen en kelen naam van candidaten voor de mogelijke prijzen van dit jaar genoemd. BULGARIJE VERBREEKT DE BETREKKINGEN MET HONGARIJE. Radio-Sofia heeft medege deeld, dat de Bulgaarsche gezant te Boedapest, Naumoff. op dracht heeft ontvangen de Hon gaarsche regeering mede te dee- len, dat Bulgarije met ingang van 26 September om 24 uur de betrekkingen met Hongarije heeft verbroken. EX-KONING CAROL NAAR ROEMENIë TERUG? Efe meldt uit Mexico, dat Umansky, de Sovjet-Russische besprekingen heeft gevoerd met ex-koning Carol van Roemenië over een terugkeer van Carol naar zijn land. In Mexicaan- sche politieke kringen verluidt dat Carol stellig overtuigd is van de mogelijkheid van zijn terug keer op den Roemeenschen troon. Hij gelooft niet, dat zijn zoon Michael hem, indien hij te rugkeert. moeilijkheden betref fende zijn troonsbestijging zal bereiden. NIEUWE BELGISCHE REGEERING. Radio-Brussel heeft de vor ming van een nieuwe Belgische regeering medeg deeld, tzoo meldt de Britsche berichten dienst. Het ministerie bestaat uit zeven katholieken, vijf so cialisten, drie liberalen, twee partij loozen en uit twee com munisten. Dit is voor het eerst, dat communisten deel uitmaken van een Belgische regeering Minister-president is Hulbert Pierlot, minister van buiten landsche zaken is Paul Henri Spaak en minister van koloniën is De Vleesohauwer. BENOEMING VAN NIEUWE KARDINALEN? Zooals bekend, heeft Z.H. Paus Pius XII medegedeeld, tijdens den oorlog geen nieuwe kardi nalen te zullen benoemen. Naar men thans uit Rome ver neemt, zou de Paus van mee- nijig veranderd zijn en'het voor namen hebben in November een consistorie bijeen te roepen om twintig nieuwe kardinalen, te •benoemen. niet voortkomen uit transacties van vóór 5 September 1944) van effecten, welker verhandeling niet aan stopkoersen gebonden is, tot nadere aankondiging ver boden is. Dit besluit is. in wer king getreden op 22 Sept. j.l. In een toelichting \eijst de Ver een ifiing voor den Effectenhan del -e op, dat krachtens de maat regelen, welke op 5 September 1944 door den voorzitter van de Vereenigirtg voor den Effecten handel werden genomen ten aan zien van de noteering en dien handel, het den leden verboden was, officieel genoteerde effec ten te verhandelen. Particulieren daarentegen behielden de moge lijkheid effecten, welker verhan deling niet aan stopkoersen ge bonden is, in de eerste plaats dus Nederlandsche staatsfondsen» zonder tusscherikomst van een lid onderling te verhandelen Door het bovenstaande besluit, dat in verband met de huidige omstandigheden geboden was, is thans ook deze mogelijkheid ver vallen. BINNENLAND DE WEEKSTAAT VAN DE NED. BANK EN DE KAS- POSITIE VAN HET RIJK- In de afgeloopen week. open baarde zich vrij goede vraag naar schatkistpapier en de agent van het ministerie van Financiën heeft hiervan gebruik gemaakt, om op vrij ruime schaal pro messen te verkoopen. Voor zoo ver kan worden nagegaan kwam voor ongeveer f 20.800.000 schat kistpapier te vervallen, terwijl naar marktraming voor om streeks f 40.000.000 promessen zijn afgegeven. De Staat had blijkbaar flinke betalingen te doen, hetgeen wel hieruit blijkt, dat het rentelooze voorschot met RECHTSZAKEN KANTONGERECHT TE LEI DEN. Maandagmorgen 25 Sept moesten 39 personen voor het kantongerecht terecht staan, er was slechts één verdachte ver schenen, en ook maar één toe hoorder zoodat de strafzitting in minuten was afgeloopen. Overtreding leerplichtwet H. D., loswerkman te Leiden, moest terechtstaan wegens ern stige overtreding van de leer plichtwet. In April en Mei 1944 had zijn dochter de bijzondere lagere school te Leiden niet be zocht. Verdachte erkende de overtreding, maar het schoolver zuim was ontstaan door ziekte van zijn vrouw en daar hij een groot gezin (10 kinderen) heeft en de inkomsten niet groot zijn, was zijn dochter gaan werken. Het O. M. vond dit schoolverzuim niet zóó onschuldig, de kinderen hooren op school. Het O. M. wil de wel emt de omstandigheden rekening houden, en niet zoo'n hooge boete vragen als anders, het O. M. eisohte 5 boete of 3 dagen hechtenis. Uitspraak con form. ambassadeur aldaar,verscheidene 'circa f 5.500.000 is opgeloopen tot f 14.722.136. Bovendien kan de geldbehoefte van het rijk worden afgeleid uit het feit, dat wederom buitenlandsche wissels aan de bank zijn geretourneerd. Tenminste kan deze veronder stelling hierdoor worden gemo tiveerd, dat de vorderingen op 't buitenland met ca. f 47.000.000 zijn opgeloopen tot f 4.232.694,434 In weerwil- van de afgifte van schatkistbiljetten tot bovenge noemd bedrag zijn de saldo's van derden met ruim f 3.000.000 gestegen tot f 386.122.604. De beleeningen zijn opgeloopen met een kleine f 2.000.000 tot 135.139.517. In de voorraden munt en muntmateriaal is vrij wel geen wijziging gekomen en deze staan te boek met 931.634.457. De diverse reke ningen aan de creditzijde van de balans zijn met ongeveer fl.000.000 gestegen tot f90.308.837 De diverse rekeningen aan de -iribetzijde van de balans zijn met een bedrag van f 15.194.063 practisch ongewijzigd. De rela ties van bovenstaande mutaties met de biljettencirculatie heeft aanleiding gegeven tot een ac cres van de bankbiljetten in om loop met ongeveer f 50.000.000 tot f 4.711.150.275. Voorschriften inzake den ef fectenhandel. Volgens een be sluit van den secretaris-generaal van het departement van Finan ciën nopens den handel in effec ten, welker verhandeling niet aan stopkoersen gebonden is, wordt bepaald» dat elke hande ling, alsmede elke overdracht en STADSNIEUWS Geboren: Hans, z. van J. H. J. Zwaart en A. C. van Vliet; Jan Willem, z. van J. W. Jong man en J. M. van der Pluijm; Hendrik, z. van I. Distelvelt en J. de Bolster; Jacoba Antonia Maria, d. van C. L. Mulder en C. Janssen; Johanna Catharina, d. van G. Ónderwater en A. W. Va- lentijn. Overleden: M. Kop i'uisvr. van J. van Es 75 j.; J. de Wit wed. van A. Filippo 79 j. OMGEVING HILLEGOM. Geboren: d. van G. Telkamp en M. A. Veldhuyzen van Zanten; z. van H. 't Mannetje en A. H. A. Kroon; 'z. van T. Schniedewind en M. Faas; d. van J. Hamberg en J. C. E. Vlotman; z. van J. J. P. Veelenturf en A. Kortekaas; z. van J. van der Drift en J. H. van Steijn. Ondertrouwd: A. van Heukelom en M. Gobel. G e- trouwd: A. Reijnders en A. van Biezen; W. Hoogewerf en A. M. Teeuwen; C. W. Jonkers en J. G. Buurman. Overleden: H. Dijt, wed. J. G. Jansen Hendriks vr. 75 j.; B. Meulenberg m. 51 j.; G. M. Engel vr. 2 jaar. VOORSCHOTEN. Gebo ren: J.. d. v. F. v. 't Hof en J. v. Militie; J., z. v. P. D. v. Deursen en J. A. H. van Jansen; R., z. v. P. D. V. Fuchs en van M. C. v. Biemen; H.. z. v. H. van Noort en A. van Solleveld; A. R. S.. d. v. L. C. van Pabon en N. M. van Janneman; K. E„ z. v. J. A. van Evers en M. van Sa- wade. Ondertrouwd; S. de Jong en M. H. Karremans, 23 jr. Getrouwd; G. C. Bilkes 27 j. en C. H. Branse 24 j. Over leden: A. W. J. Knappstein 52 j. wedn. van P. E. de Graaf; F. W. Klisters 28 j. geh. m. J. M. Bazuin; S. E. Zaalberg 28 jaar overschrijving (voor zoover deze geh. met P. van Rooijen,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1