ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD \\i Leidsche Editie Centrale keukens ingeseliakeld WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE itoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Telel. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 STRIJD IPL HET GEBIED VAN ARNHEM rik teil Oosten van tei}- £an de Beskiden-passen zette de vijand den geheelen dag Helmond zijn aanvallen voort, na nieuwe Dli duitsch 0 ieermachtsbericht Duitsche weeraiachtsbe- ptit van Dinsdag luidt: tan ons bruggenhoofd in ;eiyk Nederland en in den van Antwerpen werden eidene vijandelijke aan afgeslagen. Een pene- uiüé werd in een tegenaan- gezuiverd. Midden-Nederland, voor- het gebied van Eindho- duren de hevige gevech- voort. Terwijl vijandelij- aanvallen Zuidwestelijk Jj Veghel mislukten, kon J ijand ten Oosten en Zuid- en van Helmond eenige meters naar het Oosten •ingen. Een aanval van vijand, die werd onder- jgien om de ten Westen van Ahem ingesloten resten 'tl eerste Engelsche luchtlan- jsdivisie te ontzetten, Nfd in een tegenaanval uit- geslagen. De vijand leed W re verliezen. Ten Noorden Nijmegen zetten de En- chen hun _sterke, door i/-'cs ondersteunde aanvallen rt, doch konden slechts "Inge terreinwinst behalen. iltreffende aanvallen van «ije formaties jachtvliegtui- waren ondanks de moei- tevs weersgesteldheid in het 1 Died ten Zuidoosten van vo hem gericht op vijande a's, troepenbewegingen, in- ens ;eriestcllingen en het e s :zetverkeer De vijand Hi, zware verliezen en ver- sks in luchtgevechten 23 ie gtuigen. 1.51 en Zuidoosten van Aken huiselijke gevechtshande- ite: en, waarbij verscheidene et vallen van den vijand af- f s agen werden en een Ame- 587 ansche gevechtsgroep in- S oten werd. 7N, e met sterke tankstrijd- chten aan weerskanten i Luneville aanvallende nd werd afgeslagen, terke formaties van het ïnde Amerikaansche le- Ql zetten haar grooten aan- i-j.. tusschen Epinal en Re- emont' voort. Tegen den entegenstand van onze nct ipen kon de vijand zijn esti gg-enhoofd aan de Moezel verbreeden. De verbit- a. Ie gevechten houden aan. i 11 sterke v uurvoorbereiding de vijand gisteren tot den vut val op Calais overgegaan. 121 harde gerechten werd hij i„,l op eenige penetraties in n(j,L Westelijken sector na eslagen. Van de andere Unpunten aan het Kanaal or:, den Atlantischen Oceaan lK rdt slechts melding ge- bt ?kf van levendigen artil- __iestrijd en van succesvolle iuolfn stoottroepactie. in t. stoorvuur op Londen y ld in den afgeloopen nacht lan i Midden-Italië heeft de lebind ook gisteren zijifzwa- i V aanvallen voortgezet. In ofl streek van Firenzuola chten zij den vijand geen :einwinst. Alleen in één Lil werden binnen 36 uur .aanvallen van den vijand 1 eslagen. In één corps-sec- 1 'f werden 35 vijandelijke 51» ks vernietigd. Aan de ^„«Jriatische Zee hield het bij Uj e e'weerfroftt- stand te- >9 6 n sterken vijandelijken r<ial n Zuidwestelijk Zevenbur- 2 i Werd de vijandelijke aan ren iactiviteit aan de Hon- kus rsch-Roemeensche grens aat 'ker. Ten Noorden van ad wierpen Duitsche en igo ngaarsche troepen vijan- h« 'Jke aanvalsspitsen terug, icbi schen Torenburg en den a. I h der Oostelijke Karpa- lli'1 heerschte levendige tselijke gevechtsactivi- troepen in den strijd te hebben geworpen. Zij werden in harde gevechten afgeslagen of opge vangen. Tusschen de Duna en de Golf van Riga werden tijdens onze uitwijkbewegingen talrijke aan vallen van den volgenden vij and afgeslagen en veertig tanks stukgeschoten. Daarmede is het totale aantal der stukgeschoten tanks in den tijd van 14 tot 24 September gestegen tot 933. Met gebruikmaking van een gesloten wolkendek onderna men Amerikaansche bommen werpers terreuraanvallen op steden in Zuidwest-Duitschland, vooral op Koblenz, Frankfurt a. d. Main en Straatsburg. Lucht doelartillerie van de luchtmacht schoot elf vijandelijke vliegtui gen neer. Des nachts wierpen Britsche vliegtuigen bommen op Mannheim" hevige luchtgevechten boven nederland. Naar de correspondent van het Internationale Informatie-bureau, bij de Duitsche. luchtmacht meldt, zijn Maandagmiddag laat en vroeg in den avond boven Ne. derlandsch gebied hevige lucht gevechten gevoerd'. 3 TOT 4 LUCHTLANDINGS DIVISIES IN NEDERLAND. Naar men in militaire krin gen te Berlijn verneemt, heb ben de Engelschen en Amerika nen tot dusver in het gebied van Midden-Nederland in totaal drie tot vier luchtlandingsdivisies neergelaten. luchtaanval op den helder. Ongeveer vijftig geallieerde bommenwerpers hebben Maan dagmiddag een aanval gedaan op de Nederlandsche haven Den Helder. van Het italiaansche oorlogstooneel. Het Internationale Informatie bureau meldt: Noordelijk van Florence tee kenen zich thans drie zwaarte punten af en wel Noordelijk van Prato, Noordoostelijk van Firen zuola en aan weerszijden van Palazuolo. In alle drie deze ge bieden vielen de geallieerden met groote hardnekkigheid aan en voerden zij voortdurend ver sterkingen aan. Aan weerszijden van den straatweg Prato-Castig- lione bleven alle aanvallen zon der resultaat. De Monte Coron- cina die den vorigen dag verlo ren was gegaan, werd na een kort trommelvuur door Duitsche gre nadiers stormenderhand her overd Terwijl Noordelijk en Zuidelijk Van Firenzuola geallieerde tanks concentraties door zwaar Duitsch artillerievuur verstrooid werden drongen de geallieerden langs den straatweg naar Imola in Zuidoostelijke richting de Duit sche troepen eenige honderden meters terug. Aan weerszijden van Palazuola, dat in brand staat, sloegen Duitsche troepen bin nengedrongen Britsche strijd krachten terug. In den Adriatischen sector trachtten de Britten met plaatse lijk geconcentreerde troepen en krachtigen steun van artillerie de beddingen der Marecchia over te steken en de heuvels, die door de Duitschers tot* verdedigings stellingen zijn ingericht, te ne men. Tegen den avond trokken zij zich terug met een verlies van 37 pantserwagens van het oostelijke front Het Internationale Informatie bureau meldt van den Noordelij ken sector van hgt Oostelijke front: Westelijk van Mitau hebben de bolsjewisten ongeveer 1000 tanks geconcentreerd. Zij zijn klaar blijkelijk voornemens in Noorde lijke richting door te breken naar de Golf van Riga, om daar door den Duitsahen Noordelijken vleugel af te snijden en tegelij kertijd in Zuidelijke richting den Duitschen pantserformaties in de flank te vallen, die over een breed front diep in het vijande lijke hoofdgeveohtsterrein zijn, doorgedrongen en een gevaarlijk ke bedreiging voor de voorgeno men operaties vormen. Hun ar tillerie is reeds begonnen zich in te schieten en vrij hevige lucht aanvallen kondigen een offen sief aan. In het penetratiegebied Noor delijk van Bauske vielen SS mannen, met steun van „tijgers' en stormgeschut in Zuidelijke richting aan, braken door de Sowjetwig en drongen de Sow- jets tot Baldone terug. Noord oostelijk van Friedrichstadt slo ten clé Duitschers in een tegen aanval een leemte in het front en vernietigden daarbij twee Sowjetbataljons vrijwel volko men. Zuidoostelijk van Wolmar werd het Duitsche front, om re serves te kunnen opnemen, en kele kilometers teruggenomen op voorbereide stellingen. In de stad zelf wordt verwoed gevochten. In het meer Noordelijk gelegen gebied volgen de Sow jets de dis- tancieeringsbeweging slechts aarzelend. In Noord-Firrland verloopen de Duitsche distancieeringsbewegin- gen volgens de plannen. Nergens is het tot eenig contact met Fin- sche troepen gekomen. Geen gas meer op 1 Oet. ALLE FINSCHE NATIONALE FORMATIES ONTBONDEN. De Finsche regeering beeft al le totdusver bestaande patrioti- sche nationale formaties en ver- eenigingen in Finland ontbonden, om, naar in een officieele mede deeling wordt gezegd, de „toe komstige betrekkingen met de Sowjet-Unie te verbeteren". Te vens zijn krachtens een anderen maatregel alle politieke gevange nen in vrijheid gesteld. Onder de gevangenen bevinden zich vooral die Finnen .die wegens hun pro-bolsjewistische houding gevangen .zaten. ARRESTATIES TE PARIJS. Amerikaansche persvertegen ,'oordigers te Parijs melden, dat in den nacht van Zaterdag op Zondag te Parijs opnieuw meer dan 500 personen, onder wie tal rijke vrouwen, gearresteerd zijn. Tot de gearresteerden behooren o.a. de historicus en voormalig minister van Vichy, Benoist-Me chin en kolonel Lelong, de voormalige Chef van de nationale militie. Als gevolg van het feit, dat het Gas- en Electriciteitsbedrijf te Leiden met ingang van 1 October 1944 wegens gebrek aan brand stoffen geen gas meer zal kun nen leveren, zal het voor de be volking van de gemeenten Lei den, Oegstgeest, Warmond, Voor hout en Leiderdorp niet mogelijk zijn op de normale wijze warme maaltijden te blijven bereiden. Om hierin te voorzien zullen cen trale keukens worden ingescha keld, waarvan een ieder, die zulks wenscht, een warmen maaltijd per dag kan betrekken. Hiervoor is het noodig, dat men in het bezit is van een VOEDINGSKAART. Deze voe- dingskaarten zijn geldig voor één kalenderweek. Zij bestaan uit een lichaam (talon) met 7 cou pons, elk gemerkt met een af onderlijke letter. Eiken dag is sleciits één bepaalde letter gel dig. VyOR HET VERKRIJGEN VAN EEN VOEDINGSKAART MOETEN WORDEN MEDEGE BRACHT: le. de nieuwe stamkaart zon der inlegvellen van alle leden van het gezin, die in aanmerking wenscTien te komen voor een voedingskaart. 2e. voor elke te ontvangen voe dingskaart een bedrag van 1,40. 3e. distributiebonnen welke moeien worden ingeleverd. Deze worden wekelijks door middel van de pers en aanplakbiljetten bekend gemaakt. 4e. Pij 2e en volgende uitrei kingen het lichaam (talon) van de vorige voedingskaart. BELANGRIJK. De benoodigde distributiebon nen moeten AFGEKNIPT wor den ingeleverd. Beschadigde bonnen worden niet aangenomen Betaling moet met GEPAST GELD geschieden. Men zal zijn voeding MOETEN afhalen op DEZELFDE UIT- DEELPOST, waar ook de voe dingskaart is uitgereikt. Op an dere posten is de kaart NIET gel dig. Bij de uitreiking worden slechts kaarten van één gezin te gelijk behandeld. BINNENLAND DE DISTRIBUTIEBONNEN IN DE KOMENDE PERIODE. Bonnen noodkaarten aangewezen De secr.-generaal van de de partementen van handel. nij verheid en scheepvaart en van landbouw en visscherij maakt bekend, dat de bonnenli.jsten voor de periode van 1 tot TlstR^te?dt0ben ^gepubSrd BEWAAR HET LICHAAM VAN zullen worden. De bonnen van de nooukaar ten, welke worden aangewezen geven, tenzij in afwijking hier van plaatselijk anders wordt •bekend gemaakt, slechts recht op het koopen van artikelen bin nen den distributiekring waarin zij zijn uitgereikt Rantsoenbonnen zijn in alle distributiekringen geldig, met uitzondering van nood-rantsoen bonnen welke eveneens slechts in den distributiekring van uit reiking geldigheid bezitten. Zelfverzorgers mogen de bon nen van de noodkaarten voor die artikelen, -waarvoor zij zelf- verzorger zijn niet voor den aankoop van die artikelen aan wenden, doch dienen deze zorg vuldig te bewaren. Na beëindi ging van het gebruik van de noodkaarten zijn zij verplicht deze bonnen bij de distributie diensten in te leveren. Betref fen.de het tijdstip van inleve ring der bovenbedoelde bonnen volgt nog een nadere bekend making. Voor personen, geboren in de jaren 1930 tot en met 1939 wordt voor het tijdvak van 1 tot en levering van het lichaam van een vorige voedingskaart een nieuwe kaart zal worden uitge reikt. UITREIKING. Dc uitreiking van de vocdings- kaarten vindt wekelijks piaats op Donderdag en Vrijdag in on derstaande uitreiklokuien: LEIDEN: 1. Stadsgehoorzaal ingang Breestraat 2. Hoogere Bu ger- scnooi voor Meisje-. Garen- markt. 3. Openbnie School aan de Haverstiaat. 4. V.m Bewaar school aan de be Gro- esieeg 5. Hoogere Burgerschool mei 5- jarigen cursus, Hooge Rijndijk. 6. Vm. Openbare School aan de Heerenstraat. 7. Openbare School aan de Duivenbodestraat. 8. Gebouw van den Gemeent.*'ij ken Reinigings. en Ontsmettings- dienst. Noorderstraat. 9. St-ads- Timmerwerf. Galgewater. 10 Openbare School aar de Paul Krugerstraat. 11. Ambachts school aan den Haagweg 12. Bij zondere School aan den Hooge Morschweg. 13. Melkinrichting „De Landbouw", Rijnsburaer- singel. 14. Schoolgebouw Adriaan Paauwstraat. 15. Chris telijke Hoogere Burgerschool aan de Kagerstraat. 16. Bijzon dere School aan de Pasteur straat. 17. Openbare School aan de Vrouwenkerksteeg. 18. Vm. Openbare School aan de Van der Werffstraat 19. Weeshuis Hooglandsche Kerkgraeht. 20. Openbare School aan den Zuid singel. 21 Bijzondere School aan de OOosterstraat. 22. Open bare School aan de Driftstraat. 23. Openbare School aan de Me dusastraat. 24. Bijzondere R -K. School aan den Heerensinge!. 25. Openbare Schooi aan den Ma re- singel. 6. Isr. Weeshuis Rooden- burgerstraat. OEGSTGEEST: 27. Bestuurshuis „Buitenkist". Floresstraat 6. 28. Oude_ Ge meenteschool, Geversstraat 5 29. Openbare School, Terwceweg 106 30. Oude Gem. School, Hoo ge Morschweg 37. Oegstgeest. WARMOND. 31. Rest. „Meer- rust". VOORHOUT. 32. Café „Bonte Koe". Heerenstraat: 33. Café „Eigen Zorg", Jac. v. Beijeren- weg. LEIDERDORP. 34. Garage Huisman, Hoofdstraat 59F; 35. Garage achter Kastanjelaan 1. Men is vr'j zelf te bepalen waar men z'in voedingskaart haalt, doch een ieder wordt in zijn eigen belang aangeraden, dit te doen op de post die het dichtst bij zijn woning is gele gen. on.dat het voedsel alleen daar kan worden afgehaald. Aan personen beneden de 16 jaar worden geen voedingskaar- len medegegeven. DE VOEDINGSKAART ZORG VULDIG, daar slechts tegen in BELANGRIJK. Personen, wier naam begint met Voedingskaart afhalen op: -de letter: A t.m. Ge Donderdag 9.0011.30 uur Gi t.ni Le Donderdag 12.3015.00 uur Li t.m. Sch. Vrijdag .9.00—11.30 uur Se t.m. Z. Vrijdag 12.3015.00 uur De eerste uitreiking vindt plaats op, 28 en 29 Sept. 1944. De Gemachtigde voor de Voedselvoorziening voor het groote-stadsgebied Leidén. A. N. MANK le 3innenvestgracht 20, Leiden. met 14 October 300 gram kinder- drankooeder beschikbaar ge steld op de bon „Reserve C80". voorkomende op de bonkaart KC 410. terwijl deze personen op bon „Reserve C 78" van de zelfde bonkaart 150 gram ver snaperingen kunnen koopen. Die bonnen voor toiletzeep voor kinderen, geboren in het jaar 1942 of later. en voor waschpoeder voor personen ge boren in de jaren 1930 of later, zullen nog nader worden bekend gemaakt. 250 GRAM PEULVRUCHTEN OF ERWTENBLOEM. De secretaris-igeneraal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend dat in het tijdvak van 1 October t/m 14 October as. de bonnen 1-29, 2-29. 3-29 en 4-29 van de nood kaarten. uitgereikt te Alkmaar, Amsterdam. Delft, Dordrecht, 's-Gravenhage, Rijswijk, Voor burg. Wassenaar, Haarlem, Hil versum. Leiden, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Vlaardingen en Zaandam, elk recht geven op

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1