DAGBLAD Leidsche Editie de strijd in arnhem bezweken het gebied van en nijmegen binnenland JAARGANG I No. 201 DINSDAG 26 SEPTEMBER 1944 waarin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Ijor: Papengracht 32 - Giro 103003 I I Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 Jilogne w z-i duitsoh \rmachtsbebicht. dj Duitsche weermachts- eiht van Maandag luidt: Westelijk Nederland de eigen troepen in stellingen verscheide- andelijke aanvallen af. t gebied Arnhem—Nii- bracliten de tegenaan- den uit de lucht ge- vijand. die nog niet .„otere aanvallen over- nieuwe zware verliezen plaatselijke aanvallen Sn vijand mislukten ten in verbitterde gevech- korte.i afstand. Van de •n Westen van Arnhem zeer smal gebied stri.j- resten der eerste En- luohtlandingsdivisie weer 8-00 gewonden .gebracht. Ten Oosten indhoven behaalde de geringe terreinwinst, formaties slagvliegers _en zich ondanks het weer met suocés in echten te land in Ne- Noorden en Zuid-Oos- ■an Aken werden vijan- :e aanvallen afgeslagen, verscheidene tanks stukgeschoten. Aan Eifelfrom verloor de S bij vruchtelooze aan- n 16 tanks. Noordelijk fancy en bij Chateau-Sa- ,.,wierpen eigen aanvallen jijanid ondanks hardnek- °°j tegenstand terug. In */o( [ebied van Epinal en bo, remont hielden de zwa- veohten aan. Bij verbit- '991 n tegenstand der eigen in en won de aanval van 2 pij and slechts plaatselijk errein. Duinkerken en Calais £L\ rzijdsche levendige acti- van de artillerie. De Ida eraden vechtende bezet- jja n van Loriènt en St. Na- L sloegen vijamdelijke lallen uiteen en onderna- geslaagde tegenaanvallen vernietiging der laatste ifeei punten is de heldhaftig iter ;ende 'bezetting van Bou- II11 na uiterst zwaren strijd 105de vijandelijke over- it bezweken. nden lag in den afgeloo. 'S!6 nacht weer onder het i oi van de V. I. •'eo Midden-Italië zette de oh» d gisteren zijn zware iasi lanvallen ten Noord- lire >n en Oosten van Firen- i voort. Hij werd bijna pp( ll afgeslagen en kon starts een inmidels afge bedelde penetratie bereiken. LA iiandelijke tanks werden Lai (eschoten. Aan de Adria. e Zee werden onze troe- volgens bevel op nieuwe ■Ringen Noord-Westelijk j^B Rimini teruggenomen. jke vijandelijke aanval- lie hierop werden onder- pn, werden uiteeng.es la- waarbij 35 tanks werden (eschoten. Zuid-Westelijk Zeven en ontstonden ook giste- sl echts gevechten van selijke beteekenis. Aan 'skanten van Torenburg it 't Noordelijke deel van ount van Szeklen werden allen van bolsjewistische Oemeensche formaties af- Sen of opgevangen. In gevechten verloor de id alleen bij Torenburg E tanks. Aan de Beskir Passen ten Zuiden van |k en Krosno werd giste- tn aanval en verdediging .Wisselend resultaat ge len, Tussehen den Noor- ken rand van de Karpa- en Mitau. vonden geen ge ldhandelingen van betee- s plaats. In 'het gebied ten '«it van Riga wierpen ten van het leger en vam, d de Waffen-S.S. de bolsjewie ken in succesvolle tegenaanval len terug. Aan heb overige front van den Noordelijken sector verliepen de bewegingen verder volgens de plannen. De in verscheidene sec toren volgende vijand kon onze 'bewegingen niet storen. Na ver woesting yan alle militair be langrijke installaties werd voor eenige dagen de stad Beval ont ruimd, Onze uitwijkbewegingen naar Noordelijk Finland nemen het nauwkeurig voorbereide verloop. Bij Prilep in Macedonië werd een sterke Bulgaarsche strijd groep bij geringe eigen verlie zen uiteengeslagen. Zij liet al haar uitrusting aan kanonnen en zware wapens in onze han den achter. Aan de Bulgaarsche Westelijke grens en aan de IJze ren Poort zijn plaatselijke ge vechten aan den gang." BRITSCHE LUCHTLANDINGS DIVISIES HEBBEN HET ZWAAR TE VERDUREN. Het Intern. Informatiebureau meldt omtrent de gevechten in het Vlaamsche en Nederlandische gebied: De in hetbruggenhoofd ten Zuiden van de Westerschelde vechtende achterhoeden hebben na de succesvolleterugvoering van sterke Duitsche formaties met alle wapens en oorlogstuig uit hun steunpunten, ook op 24 Sept. sterk overmachtige Cana- deesche troepen afgeslagen en konden het bruggenhoofd in drukken. Noordoostelijk van Ant werpen konden de Duitsche troe pen een kleine penetraltieplek der vorige dagen weer opruimen en een aanzienlijke buit aan wa pens alsmede 51 gevangenen binnenbrengen. Veel grooter wa ren de bloedige verliezen der Britten, die meer dan 120 doo- dien in het pënetratiegebied ach terlieten. In Het Nederlandsahe gebied wordt de toestand in de geheele streek ten Noorden van den Ne- der-Rijn door de Duitsche troe pen beiheersoht. Laatste resten der eerste En- gelsohe luchtlandingsdivisie handhaven zich wanhopig in de tussehen Arnhem en Wageningen liggende bosschen of elders. Wel gelukte het Westelijk van Arn hem aan kleine groepen der ge lande strijdkrachten op een plek over den Neder-Rijn te komen naar de lesteerende groepen der eerste Engelsche luahtlandings divisie, maar de verbinding werd weer verbroken, zoodat thans ook deze strijdkrachten zijn in gesloten. De aanvallen op de luchtlandingstroepen tussehen Waal en "Rijn blijven vorderingen maken Evenzoo is een ten Zui den van Den Bosch gelande groep thans omsingeld en gaat haar vernietiging tegemoet. Deze groep had reeds bij de landing zeer zware verliezen ondergaan. Oostelijk van Nijmegen werden herhaalde tarukaanvallen met aanzienlijke verliezen voor de aanvallers afgeslagen. Hun po gingen, de basis van de verbin dingissluis Eindhoven-Nijimegen naar het Westen en Oosten te verbreeden, bleven zonder suc ces. Alleen bij Asten. Zuidooste lijk van Helmond, konden de Britsche tankspitsen eenig ter rein winnen. IN HET BRANDENDE ARNHEM Aan het verslag van een oor logscorrespondent van het D.N. B. Over den strijd in en om Arn hem is het volgende ontleend: Verleden week Zondag op klaarlichten dag is de oorlog over Arnhem losgebroken. Het lag in de strategische bedoeling van de geallieerden, dit Nederlandsche stadje een bepaalde rol te laten spelen. Haar bezit beteekent een belangrijke uitgangsstelling in het geheele Nederlandsche ge bied. De valschermjagers hebben van de stad Arnhem, en haar, het koste wat het wil, zoo lang in be zit te houden tot dg tankaanval via Eindhoven en Nijmegen haar ontzet. In de verrassing lag de groote winstkans/De Zondag uit de lucht gelande troepen, waar van de kern neerkwam in de streek van het ten Noorden der stad gelegen vliegveld Deelen, konden aanvankelijk de stad bin nendringen. De kort daarop be ginnende Duitsche tegenmaatre gelen wierpen de geallieerden weer het centrum van de 'stad uit. Hij handhaafde zich in de nauwe huizenwijken van de ha ven tot Maandag. De Duitsche eenheden namen de straten, waarin,uit elke kelder en elke vensteropening geschoten werd, onder krachtig vuur. Maandag middag werd een tweede landing verricht, die ravitailleering bracht in wapenen en materieel. De Engelschen trokken zich des nachts naar het Westen terug en hielden de straten tussehen de stad en Oosterbeek bezet. De be volking trok in wilde vlucht in Noordoostelijke richting. In den nacht van Maandag op Dinsdag draaide de wind en dreef den brandgloed naar de Westelijke woonwijken. Slechts enkele oogenblikken verstomt het lawaai der wapenen. Dinsdag gaan eenheden van de Waffen SS, van het leger en van het luchtdoelgeschut tot den concen- trischen aanval over Het is een verbitterde strijd, en huis na huis moet geliquideerd worden. Voort durend vraagt de commandant van de Engelsche formaties om ondersteuning. Dinsdagmiddag dufken weer talrijke viermotori- vliegtuigen aan den Westelij ken horizon op. Uit de dikke rompen springen honderden val schermjagers, die langzaam naar de aarde zweven. Het mistige weer van Woensdag zuigt den rook uit de puinhoopen der hui zen op en verduistert den hemel nog sterker.-De Duitsche forma ties hebben inmiddels Ooster beek voor meer dan de helft ge nomen. Stukken stormgeschut staan aan de spits en houden de door stroken boschgrond omge ven wegen onder vuur. Aan bei de zijden zijn infanteristen uit gezwermd om tuinen en huizen e doorzoeken. Het wordt een elle strijd. VAN HET ITALIAANSCHE OORLOGSTOONEEL. Het Internationale Informatie bureau meldt: In den Adriatisc'nen sectarian uit de toenemende verkennings- bedirijvigheid worden opgemaakt, dat het achtste Britsche leger binnenkort zijn doorbraakpogin gen naar de Povlakte zal hervat ten. Talrijke plaatselijke aanval len van Canadeesche Britsche en Britsch-Indische troepen werden afgeslagen. Het leger van den staat San Marino, die onder Brit- sohen druk Duitscnland den oor log had verklaard, is Zaterdag door een Duitschen stoottroep gevangen genomen. In de bergen ten Noorden van Florence verminderde het Brit sche offensief in hevigheid, doch Oostelijk van Firenzuola kwam 't tot bloedige gevechten met nu meriek sterkere geallieerde for mavies. Bijzonder heftig waren de aanvallen op den Monte Fag giola. Noord'w&stelij'k van Flo rence werden Amerikaansche stoottroepen door Duitsche "voor posten teruggedreven VAN HET ROEMEENSCHE FRONT. Het Internationale Informatie bureau meldt van het Roemeen sche oorlogstoon eel: Bij de IJzeren Poort speelden zich hevige gevechten af, die tot in den nacht voortduurden. Aan weerszijden van Torenburg gin gen Duitsche en Hongaarsche formaties tot den tegenaanval over, doorbraken de bolsjewis- tisch-Roemeensche linie, omsin gelden en vernietigden een batal jon en rolden het front op. Zui delijk van Neumarkt en Oostelijk van Saechsich-Regen werden alle EEN NIEUW PLAN-BE VERIDGE. Sir William Beveridge zal naar uit Londen wordt gemeld zijn reeds geruimen tijd gele den aangekondigde nieuwe plan thans binnen afzienoaren tijd pu- pliceeren. Dit plan zal gedachten bevat ten over „volledige bedrijfsbezet ting in een vrije maatschappij". Naar uit een over het alge meen over Beveridge plannen goed ingelichte bron verluidt, zal zijn nieuwe plan neerkomen op een politiek van contracten op langen termijn voor ruwe pro ducten uit overzee. Beveridge ar gumenteert hierbij, dat Enge land door een dergelijke politiek een markt voor deze producten zou kunnen garandeeren Na tuurlijk zou Engeland een der gelijke economische garantie, evenals dit het geval is niet zijn politieke garanties, niet geheel en al belangeloos op zich nemen, doch Beveridge is van meenmg, dat hierdoor ook de stabiliteit van de '.l aag naar Engeland's eigen exportproducten zal kun nen worden opgevoerd. Uit gaande van het standpunt, dat de gebrekkige stabiliteit der markten en prijzen voor ruwe producten van fundamenteele beteekenis is voor het probleem der volledige bedrijfsbezetting zou Beveridge zelfs gaarne eeni ge economische voordeelen van den grooten buitenlandschen INVOERING VAN DEN WINTERTIJD. Het Rijkscommissariaat deelt mede: Op 2 October 1944, des nachts om 3 uur, eindigt de thans gel dende zomertijd. Op dat tijdstip worden de openbare klokken een uur, d.w.z. van 3 uur op 2 uur, achteruitgezet. Van het op 2 October dubbel verschijnende uur van 2 uur tot 3 uur des nachts, wordt het eerste uur be titeld als 2A, 2A 1 minuut tot 2A 59 mu.uten en het tweede als 2B. B2 1 minuut tot 2B 59 minuten. H. Hotke overleden. In 55- jarigen ouderdom is Zondag te -Gravenhage overleden de heer H. Hotke, lid van de Haagsche redactie der Nieuwe Rotterdam- sche Courant. Op 1 Februari 1911 werd hij als assistent-redacteur aan de N. R. C. verbonden, waarvoor hij aan vankelijk te Rotterdam en later steeds te 's-Gravenhage werk zaam was. Zijn vele journalistie ke bijdragen werden gaarne ge lezen. daar zij volgens zijn meening niet veel meer beteekenen, dan dat men een vijfjarenplan voor openbare werken gereedhoudt, zoodra de particuliere onderne mingslust vermindert. Hij oefent er voorts critiek op uit, dat de het bevel zich meester te maken SowjetaanvaUen afgeslagen. handel willen opofferen, in-politiek der regeering tegensla- dien hierdoor een grootere sta-; biliteit zou kunnen worden be reikt. Beveridge gaat zelfs zoover, dat hij eventueel ook zou willen afzien van de stijging met 50 pet. in den Engelschen export, welke door de Engelsche regeering noodzakelijk wordt geacht. Be veridge zou natuurlijk -een inter nationale overeenkoms. voor de volledige stabiliteit noodzakelijk achten, doch hij meent, dat En geland zelf aanzienlijk zou kun- neh bijdragen tot een stabilisa tie der markten door contracten voor massale aankoopen op lan gen termijn. Vermoedelijk zal ook lord Keynes op dit punt een groot stuk met Beveridge accoord kunnen gaan. Voorts wordt omtrent het nieu we plan van Beveridge nog ge meld, dat Beveridge hierin pleit voor een garandeeren der Engel sche exporten door de regeering. Deze garantie moet, indien noo- dig, zelf door een „directe actie" worden verstrekt, daar exporten van vitaal nationaal belang zijn, minstens tot een bepaald mini mum. Onlangs vastgestelde fei ten maken het overigens niet al leen wenschelijk, doch ook zelfs noodzakelijk, dat stappen wor den ondernomen om de markten en prijzen voor ruwe producten te stabiliseeren. Beveridge stelt daarom naast het eerste punt van zijn nieuwe plan, dat „een pro gramma op langen termijn voor uitbreiding der sociale en parti culiere verbruikersvraag ter handhaving van de investeerin- gen" voorstelt en onmiddellijk als tweede punt d« eisch tot „sta bilisatie van den afzet en de» productie van grondstoffen", het geen zoovéél mogelijk door mid del van een internationale over eenkomst moet worden bereikt, echter in ieder geval door een in grijpen van Britsche zijde. Als derde punt laat hij dan volgen een programma voor de „stabili satie der particuliere investeerin- gen door een nationaal investee- ringsbureau". Het vierde punt van zijn plan vraagt tenslotte „de expansie van overheidsbedrijven teneinde het gebied uit te breiden, waar op de regeering rechtstreeks de investeeringen kan stabiliseeren" Beveridge noemt de onlangs dooi de Engelsche regeering gedane voorstellen inzake de werkgele genheid weliswaar een ongeken de stap vooruit in vergelijking met de vroegere houding dei- schatkist en een mijlpaal in de economische en politieke geschie denis, doch hij beoritiseert tege lijkertijd de gedetailleerde voor- 6telien der regeering als onjuist, gen als onvermijdelijk beschouwt en dat zij er slechts naar streeft sohommeiingen in de cor iunctuur te verzachten, terwijl hij een sy steem eischt. waarin steeds meer vrije mogelijkheden tot ontplooi ing van activiteit zullen bestaan dan werkloozen. AMERIKAANSCHE VLOOT- EENHEDEN VOOR HAI.MADEIRA. De operaties van Amerikaan sche vloot- resp. luchtstrijd krachten in het Zuid-Westelijke en centrale deel van den Stillen Oceaan duren voort. Volgens een pas ontvangen frontbericht verschenen op den ochtend van 23 Sept. ook in de wateren van het eiland Halmaheira Ameri kaansche vlooteenheden. die en kele punten van dit eiland on der vuur namen. ZWEEDSCHE TERRITORIALE WATEREN GESLOTEN. In antwoord op een vraag heeft de woordvoerder van de Wilhelmstrasse informatief me degedeeld. dat de Zweedsche regeering een communiqué heeft gepubliceerd, inhoudende dat zij krachtens den militairen toestand besloten heeft. de Zweedsche territoriale wateren, die nader omschreven worden, voor de koopvaardij te sluiten, daar ep gevaar bestaat voor mi litaire verwikkelingen in deze wateren. ARRESTATIES IN PARIJS. Amerikaansche journalisten melden uit Parijs: Pétain's vroegere minister van buiten- landsche zaken Paul Baudouin en de vroegere gouverneur van het eiland Martinique, admiraal Georges Robert, zijn gearres teerd. Op bevel van de Gaulle zijn 45 groote Fransche indus- trieele ondernemingen door den staat in beslag genomen en ver plicht, zonder winst voor den Franschen staat te produceeren. De levensmiddelenpositie in Parijs blijft uiterst moeilijk. De bevolking heeft nog hoogstens een half uur per dag electrische stroom. Het steenkolenprobleem is nog altijd niet opgelost. Pa rijs kriigt per dag slechts 20 wagons kolen, die gebruikt wor den voor de productie van eeen bescheiden hoeveelheid gas. Als gevolg van de groote verwoes tingen van wegen, spoorlijnen en bruggen, is niet te rekenen op het herstel van een geordend verkeerswezen. Naar de Parijsche correspon dent van de „Daily Mail" meldt, is Louis Renault, de directeur van de be"kende automobielfa brieken Renault, gearresteerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1