ZUIDHOLLANDSCH rgang maandag 25 september 1944 ware strijd linie bij Vegbel b i doorbroken in het Westen PI-AM idea, 200 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 ÊQfche DEK 42 of'irPapengracht 32 A. M. i n kt DUITSCH wajjRMACHTSBERICHT. ijl ons afweeriront ten van Nijmegen zich te re vijandelijke aanvallen fde is het onze uit het en Westen aanvallende j gelukt bij Veghel het tusschen de vijandelijke .achten in Zuid- en Mid- lr: gesjderland te verbreken. Al- r vo°r jngc-n van den vijand tot lad nO.üing van zijn penetratie- bij Eindhoven misluk- verbitterde gevechten met t kl verliezen voor den vijand. fVidden-Nederland werden rdag 30 vijandelijke pant- - '•ens stukgeschoten. it kader van onze distan- sbwegingen in West-Ne- bracht een beveiligings der marine met vaartui- i allerlei aard onder zwa- .Jjtaanvallen en ondanks weer sterke troepenforma- iet hun uitrusting van wa- 'C0r en gereedschappen in on- ■ïam^eide operaties overdag en achts over den mond van a {heide terug. ichtige aanvallen van den pen li in het gebied ten Z..O. <5 .Aken werden in zware ge- "in afgeslagen. Een eigen lil aanval wierp den vijand I zijn beginstelling terug. bij werden 12 pantserwa- raêe'; en gepantserde verken- ®H|w-agens vernietigd en ver- ,ende stukken geschut buit EL, gezakt. isburp het Eifelfront wonnen 0««troepen in den Tegenaanval Brieflk verloren gegaan terrein n yaJen West wal terug en zui- in zij de rest van het vij- ijk bruggenhoofd over de i Dan ten N.W. van Echternach. nie vijfde Amerikaansche pant rkbriréie leed hier groote en rkeollige verliezen en verloor igdal dan 40 pantserwagens en 5 ltserde verkenningswagens. n Zuiden van Metz plaat- rnife gevechtsactie. Lull ^et gebied van Luneville m de hevige gevechten 1 Een eigen tegenaanval CN, Zuiden van Chateau-Salins jeuilP den sterkeren vijand te- [Bij Luneville krachtige vij- pe ^lijke druk naar het Oosten, sluij Aanvallen mislukten door dan. eigen troepen. ej an de Boven-Moèzel heen en rer» golvende gevechten bij ncoial en Remiremont. Ten Zui- ;uos: van deze laatste plaats wer- verscheidene aanvallen af- Êtgen. Bn,e versterkte havens in het ïoojten, in het bijzonder Boulog- YTjCalaLs en Duinkerken liggen steeds onder zwaar artil- pvuur en voortdurende bom- Hpvallen. en Noorden van Luca en Pis- f bleven met pantserwagens tevoerde aanvallen van den pd zonder succes. I het gebied ten N. van Flo- fce zette de vijand zijn zware t overmachtige strijdkrach- en krachtige artillerie aan- berde aanvallen den geheelen t voort. In verbitterde ge nten. waarin talrijke aanval- imet groote vijandelijke ver- ien werden afgeslagen, kon vijand zijn penetratiegebied 1 Fiorenzuola uitbreiden, tan h&t Adriatiscbe front ook Sdag slechts plaatselijke ge- pten. P Zuidwestelijk Zevenbur- duren de plaatselijke gevech- t voort. p den Szeklerpunt ging de Swd tot den aanval over, doch ra in harde gevechten terug- «lagen. Op twee penetratie- (kken zijn tegenaanvallen van Mschers en Hongaren aan den ag Ten Zuiden van Sanok en ">sno gaat de afweerslag met ^er mind er de hevigheid voort, "'ankelbare afweer en vastbe- pantserstrijdkrachten en grena diers deden de bolsjewistische doorbraakpogingen ook Vrijdag mislukken. In den centralen sector bleven enkele aanvallen van den vijand ten Z. van Memel zonder succes. Onze gepantserde aanvalsgroe pen brachten ten Z. W. vaar Mit- bau opnieuw ^tellingsverbete- ringen tot stand en sloegen-vij andelijke tegenaanvallen af. De gevechten in de Noordelijke sec tor zijn bijzonder hevig gewor den. Ónze dappere divisies bo den, ondersteund door eigen es kaders slagvliegtuigen den pas aangevoerde Sovjet-Russische formaties zeer hardnekkig ver zet, terwijl talrijke vijandelijke pantserwagens werden stukge schoten. Alle Sovjet-Russische doorbraakpogingen werden over het algemeen afgeslagen of opge vangen. De bevolen distanciee- ringsbewegingen in Noord-Est- land verliepen ook gisteren vol gens de plannen en ongestoord door den vijand. Duitsche jagers vernietigden in de wateren voor Memel een xuit 7 torpedo-vliegtuigen bestaan de vijandelijke formatie en ver hinderde aldus een aanval op een Duitsch convooi. "Vijandelijke bommenwerpers ondernamen overdag met ge bruikmaking van het voor den afweer bijzonder moeilijke weer terreinaanvallen op Cassel en Munchen. 15 4-rnotorige bom menwerpers .werden neergescho ten. t DE STRIJD IN ITALIë. In het Adriatische kustgbied is de gevechtsactie vrijwel ge ëindigd, meldt het Int. Inf. Bu reau uit Berlijn. Na een storm loop van 26 dagen moest de rech tervleugel van het achtste Brit_ sche leger zijn groote offensief afbreken. Het had tot taak de Po-vlakte binnen "te dringen, het Apenijnsche front in den rug en de flank op'te rollen en den Duit- schen troepen den terugweg at te snijden. Ondanks de groote overmacht aan menschen, ge schut, tanks en vliegtuigen heb ben de Britten hun verstrekkend aanvalsdoel niet bereikt. Terwijl de Duitsche troepen tusschen San Marino_ en Rimini nieuwe stellingen inrichtten zijn de Britten opnieuw gedwongen hun formaties te ordenen en de ernstig geteisterde aanvalstroe- pen uit den strijd te nemen. Na dat deze voorbereidingen voltooid zijn, moet er rekening mee ge houden worden, dat de slag om het bezit van Opper-Italie langs de Adriatische kust opnieuw ont- brandt Ten Noorden van Florence hueft de linker vleugel van het achtste Britsche leger na 7 da gen bloedigen strijd er zich gis teren toe beperkt slechts op en kele plaatsen aan te vallen. De Duitsche troepen hebben in het gebied van Firenzuola voorberei de stellingen betrokken. DE PHILIPPIJNEN IN OORLOG MET ENGELAND EN DE VER. STATEN. De president van de Philippun- sche republiek, Laurel, heeft Za terdagochtend verklaard, dat de Philjppijnen zich in oorlog be vinden met de Ver. Staten en het Britsche Empire. In verband met de afkondiging van den oorlogstoestand op de Philippijnen is het geheele lands- gebied in negen districten ver deeld. Zéven hiervan komen overeen met de onlangs opge richte bestuursdistricten. De be treffende provinciale gouver neurs zijn tevens gemachtigden voor het uitvoeren van alle maat regelen tijdens den «taat van be leg De beide resteerende distric ten 'zullen door den burgemees ter van Manilla en den vice-mi nister van binnenlandsche zaken worden bestuurd. President Lau rel heeft de opperste leiding, ter wijl de politietroepen voor hand having van rust en orde ressor teer t'n onder den minister van ^Oöonafnraar xrori An7a Kinr»z»nlat>rlci»hA tuVoo De strijd in en bij Nederland. Het Internationale Infor- mationsbuero meldt omtrent de gevechten in het Westen, dat de Canadeesche formaties hun aanval op het Duitsche bruggenhoofd aan de Bene- den-Schelde voortzetten. Hun doorbraakpogingen werden echter opnieuw verijdeld, al wisten zij ook hier en daar terrein te winnen. Aan het Albertkanaal werd in de omgeving van G-heel een aanval van Britsche ge motoriseerde infanterieforma ties door een Duitschen te genaanval uiteengeslagen, die tot in de Britsche linies door drong. Formaties van het tweede Engelsche leger poo^ den van het gebied van Eind hoven uit de smalle pantser wig naar het Westen te ver- breeden, doch werden bijna overal met aanzienlijke ver liezen in den tegenaanval af geslagen. In het gebied van Nijmegen duurden de hevige straat- en huizengevechten vooral om de spoorwegover gangen, voort. De van het Zuid-Oosten uit tot een te genaanval naar Nijmegen overgegane Duitsche forma ties wisten tot vlak bij de rand van de stad te komen. Ook in het boschachtige ter rein naar het Zuiden ont stonden verbitterde gevech ten van kleinere groepen, die ten gunste van de Duitsche afdeelingen verliepen. Zij konden de Britsche beveili gingen, die de aanvalstop van de in het gebied van Nijme gen staande Britsche forma ties naar het Oosten moesten afsluiten, terugwerpen of ver nietigen. Nadat een her nieuwde poging om met pant serstrijdkrachten door te stoo- ten tot de in het gebied van Arnhem ingeslopen en inmid dels tot op een gering over schot vernietigde eerste En gelsche luchtlandingsdivisie mislukt was, poogden de Brit ten opnieuw valschermjagers neer te laten, doch dit mis lukte volkomen. De aanvalspoging ten Noor den van Aken, welke van het Zuid-Limlburgsche gebied uit Donderdag door de Anglo- Amerikanen werd onderno men, werd niet voortgezet. De gevechtsactie bleef in dit ge bied tot kleinere verkennings- aanvallen en wederzijdsche stoottroepondernemingen be perkt. Daarentegen kwam het ten Zuid-Oosten van Aken. en wel pal ten Zuiden van Stolberg, tot een aan weers zijden met groote verbittering gevoerden strijd, hoofdzakelijk pantserstrijd- krachten gebruikt werden. De gevechten duren op het oogenblik voort. Een naar het Westen gerichten aanval, vanuit hetzelfde gebied, deed in de naai het Zuiden aan sluitende bosschen hevige ge vechten met Amerikaansche pantserverlcenners ontstaan De Amerikanen werden op doeltreffende wijze door mo biele antitanktroepen tot staan gebracht. Aan het Moeselfront in het gebied van Nancy konden Duitsche troepen Chateau- Salins heroveren Ook de po gingen om met sterke tank- strijdkrachten naar Dieuze door te stooten, werden op nieuw met gevoelige tankver liezen voor den vijand verhin derd. Aan de overige sectoren van het front hadden de ge vechten niet den omvang van de vorige dagen. Aan de Kanaalkust openden de Engelschen den grooten aanval op het vestinggebied van Calais met zeer sterk ar tillerievuur en de zwaarste Nader wordt gemeld: Het Internationale Informa tie nsbüro meldt van het Wes telijke front: Britsche troepen, die Vrijdag van Eindhoven in Oostelijke richting aanvielen, werden bij Helmond in bloedige gevechten om de brug over het kanaal te- geslagen. De brug werd op geblazen. Ten Zuid-Oosten van Aken werden alle tar.kaanvallen afge wezen. De poging om met pant- serstrijdkraohten in het Zuidelij ke deel van Stolberg binnen te dringen, werd afgeslagen. Ten Zuiden van dan Sneeuweifel werd het Amerikaansche brug genhoofd in het gebied van Brandscheid door concentrische aanvallen verder Verkleind. Ten Oosten van Diekirch zuiverden Duitsche pantsergrenadiers de bosschen ten Oosten van de Ur en maakten daarbij meer dan 200 gevangenen. Vijftien Ameri kaansche tanks, die in het voor terrein van de stellingen in het Westen stonden en niet meer konden uitkomen, werden stuk- geeschoten of buitgemaakt. De bemanningen werden gevangen genomen. Ten Oosten van Nan cy zijn sterke Duitsche pantser formaties in den aanval. FINLAND VERBREEKT DE DIPLOMATIEKE BETREK KINGEN MET JAPAN. Naar het Zweedsche Telegraaf agentsdhap uit Helsinki vneldt. heeft de Finsche regeering Vrij dag ingevolge den nieuwen po- litieken toestand ook de diplo matieke en consulaire betrek kingen met Japan verbroken. DE WAPENSTILSTANDS VOORWAARDEN VOOR FINLAND. Washington News schrijft in een hoofdartikel over de Finsche kwestie: De aan Finland opgeleg de wapenstilstandsvoorwaarden zijn zoo zwaar dat Finland deze als onafhankelijke staat wel nauwelijks zal overleven. Wan neer het de bedoeling is van Finland een werktuig der Sow- jet-Unie te maken, dan heeft men een goed begin gemaakt. DE UITTOCHT UIT FINLAND. De Zweedsche regeering. heeft, naar Tete meldt, toestemming verleend aan de bewoners van de Finsche gemeenten Enontekis, Muonio en Kittilae om naar Zwe den te komen. De vluchtelingen worden met behulp van veerboo- ten naar den Zweediscthen oever van da Muonio-rivier gebracht, die de grens vormt tusschen Zwe den en Finland. Voorloopig zul len zij in verzamelkampen op den wegweg van Kareluando naar Oevretomea liggen, worden on dergebracht. Volgens een bericht van Tete uit Haparanda zijn tot Donder dagavond in Haparanda vanuit waarin Finland 14.516 personen en 5743' huisdieren aangekomen. DE WAPENSTILSTANDS VOORWAARDEN VOOR BULGARIJE. Naar de diplomatieke corres pondent van Reuter mededeelt, zullen de wapenstilstandsvoor waarden voor Bulgarije waar schijnlijk aan een Bulgaarsche delegatie in Ankara overhandigd worden. BULGARIJE EN TRACIë. Volgens eensluidende berichten uit Tracië hebben de Bulgaarsche troepen in strijd met de inder tijd in Kaïro gestelde eischen de Grieksche gebieden niet volledig ontruimd. Alleen uit Westelijk Macedo nië, cLw.z. de gebieden rondom Fiorina en Kozani, zijn de gere gelde Bulgaarsche legerformaties weggetrokken. CHURCHILL NIET NAAR MOSKOU? In Amerikaansche kringen te Genève verluidt, dat de geruch ten. volgens welke Churchill zich op weg zou bevinden naar Mos- Irou nixtl uiiol v.iin VOORMALIGE BULGA\RSCHE MINISTER PLEEGT ZELFMOORD. Naar te Belgrado bekend wordt, heeft de minister van bin nenlandsche zaken van de voor malige Bulgaarsche regeering, Bosjilof Christof, na een vergeef- sche poging om in Turkije te ko men, zelfmoord gepleegd. UITGEWEKEN BELGISCHE REGEERING AFGETREDN. Naar de Britsche berichten dienst meldt, is de minister-pre sident van de Belgische uitge weken regeering Pierlot met alle leden van zijn kabinet af getreden. BINNENLAND DE GASLOOZE UREN. Vrijdag is gebleken, dat door het instellen van één kookpe- riode per dag in de buitenwij ken van den Haag onvoldoende toevoer van gas is. Aangezien in de vastgestelde uren geen ver andering kan worden gebracht, doet de directie van het gemeen telijk gasbedrijf een dringend beroep op de gasverbruikers om de volgende aanwijzingen op te volgen: Zij, die op oneven huisnummers wonen, kunnen, om vijf uur met het koken be- innen. Zij zullen dan voldoen- en toevoer hebben, zoodat om ongeveer zes uur de vlam klein gesteld kan zijn om het koken te laten doorgaan. Zij geven daartoe aan de bewoners van de even huisnummers de gelegen heid om ongeveer zes uur met het koken te beginnen. Ook zij zullen dan voldoenden toevoer hebben. Men gelieve wel te be denken, dat de directie pp het oogenblik niet over andere mid delen beschikt om ieder in de gelegenheid te stellen nog be hoorlijk te kunnen koken. Men zal dus in het eigen belang goed doen, deze aanwijzingen op te volgen. Er wordt nog eens de nadruk op gevestigd, dat aard appelen en groente met weinig water moeten worden gekookt en dat, wanneer de inhoud van een pan eenmaal kookt, deze op een kleine vlam evengoed aan de kook blijft en in denzelfden tód gaar is als op een groote vlam. Voor Wateringen en Naaldwijk is een afzonderlijke regeling ge troffen. STADSNIEUWS Diamanten huwelijksfeest. Gisteren herdachten onze stadge- nooten F. Mieremet-H. Crama, wonende Munnikenstraat la, den dag, dat zij 60 jaren geleden' al hier in het huwelijksbootje stap ten. De krasse bruidegom was gedurende 53 jaar als wever werkzaam bij Gebr. van Wijk alhier, en werd zeven jaar gele den gepensionneerd. Het huwe lijk werd gezegend met elf kin deren, waarvan er nog negen in levens zijn. Voorts telt de fami lie 30 klem- en 12 achterkleinkin deren. Geboren: Gerben, z. v. G. de Jong en F. A. Kuijpers; Stephanie Antonia, d. v. S. A. Hees en D. M. Oomen; Anna Margaretha Maria, d. v. A. J. J. Linderhof en B. F. van Ben them; Arie Cornells Gerrit. z. v. A. J. Veerman en M. J. Sepers: Jo hanna Catharina. d. v. A. L. Steimz en M. Moleveld; Anna Elly, d. v. C. v. Ejjk en A. v. d. Meulen; Maria, d. v. B. G. Dool en M. Cornet; Johannes Jacobus z. V. A. Vogelaar en J. de Tombe: Johannes, z. v. J. v. Kesteren en S. Dongelmans; Jacoba Cornelia Elisabeth, d. v. P. de Klerk en T. M. G. Boot; Wilhelmina, d. v. J. v. d. Visch en J. v. d. Tang; Marijtje, d. van J. v. d. Visch en J. v. -d. Tang; Dina Cornelia, d. v. D. v. d. Berg en II. C. Martun; Hendrika Catharina, d. v. D. v. <L Berg en H. C. Martiin. Overleden;: ijf J. P. Koe le wijn d. 5 dagen; A. Nagtegaal na 17. iaar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1