ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Ol jaargang Leidsche Editie bare I Hf No. 199 ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1944 .Act niet' waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE 'hetLtoor: Papengracht 32 - Giro 103003 lige Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 2C015 üshr ïf STRIJD IN HET GEBIED ROND ARNHEM SreyIrkere vijandelijke looigiDRUK TEN ZUIDEN i VAN AKEN SCH WEERMACHTS- BERICHT. tbodelet Duitsche weermachts- )rk adcht van Vrijdag luidt: In het gebied van Arnhem Ejijfden de eigen aanvallen 2.-n J vernietiging van de daar Toesloten resten der eeiste 'lelsche luchtlandingsdivi- voortgezet. De via Nijme- naar het noorden aar.val- i.D(de vijand werd ten noor- ijdria van' de stad opgevangen n Zuiden van Nijmegen nnen eigen tegenaanvallen I ngzaam terrein. Jacht- en I fldgvliegers ondersteunden de Veergevecnten van het le- l-lf in het Nederlandsche ge- ijk ?id en vernietigden 38 vijan- n» rfê vliegtuigen, waaronder I zware ter ravitaiileering 'er% de vijandelijke luchtlan- u T,Sgstroepen gebruikte trans- ENlftvliegtuigen en 12 viermo- rige bommenwerpers. Tien iglo-Amerikaansche bom- en werpers werden boven- I door formaties van het Ier neergeschoten. In het gebied van Aken »rden verscheidene met ■suefes ondernomen aanvallen k lp den vijand afgeslagen, wenïarbij negen tanks werden „„„ukgeschoten. Zuidoostelijk "V de stad wordt de vijande- T?ie/ke- druk sterker. Bij Pont Mousson en in het gebied 'm Nancy-Luneville werden tu8. rscheidene aanvallen van ïlsti n vijand ten deele in succes- 11e tegenaanvallen afgesla- n waarbij de vijand zware I rliezen ieed. Plaatselijke ICI netraties werden gezuiverd. het gebied van Remiremont lan.-ng de vijand met vrij sterke janfijdkraohten tot den aanval ,ier. De zware gevechten om stad duren voort, verg De verdedigers van de ves- Jig Boulogne zijn sinds da- T in in uiterst zware afweer- cy, vechten met een sterk ermachiigen vijand gewik- bid. Op Calais ondernam de ill land gisteren zware lucht- Ijflgnvallen. De bezetting van Jt. Nazaire sloeg verscheide- vijandelijke aanvallen af. Tin het gebied ten Noorden ir. Florence mislukten tal- jite met geconcentreerde ;ri;"dkrachten ondernomen endij andelijke aanvallen in ver bitterde gevechten. Een plaat- ilijke penetratie werd afge- 'aa rendeld. Aan de Adriatische ÏR, ee zette de vijand als gevolg an de in de zware gevechten er laatste dagen geleden ll( roote verliezen zijn door- iraakaanval niet voort. Aan :Rket geheele front werden laatselijke sterke aanvallen Jfgeslagen. Op 20 September r weiden in totaal 100 tanks ngran rfen vijand vernietigd. tm In Zuid-Westelijk Zeven- •en)urgen zijn Hongaar&che troe- Aij>en in strijd gewikkeld met meVij andelij ke aanvalsspitsen. *>nze formaties sloegen in den tepunt van Szeklen allen aan vallen der bolsjewieken ilit- feen. In Westelijk Roemenië .stelden eigen slagvliegers 23 llllanks buiten gevecht en ver- ufhietigden talrijke voertuigen. In den afweerslag in het ge- Egied van Sanok en Krosno duren de zware gevechten ..hi et versch aangevoerde ^Strijdkrachten der bolsjewie- ~pen voort. Onze tegenaanval- li».611 ^braden plaatselijke pe- ||fcetratieplekkken op, waarbij talrijke sovjettaoiks werden [htukgeschoten. Bij Warschau ijjs een nieuwe overzetpoging jjvan den vijand reeds op de Jriviereilanden mislukt. Er jtverden ruim 200 gevangenen "JKenaakt. Onze gepantserde aanvals groepen wonnen Zuidwëste- p'lijk van Mitau nieuw terrein stand. In Letland en Estland heben onze heldhaftig vechten de troepen hernieuwde door braakpogingen van sterke bols jewistische strijdkrachten ook op den achtsten dag van den slag uiteengeslagen. In afweer en tegenaanval werden gisteren 103 vijandelijke tanks vernie tigd of buitgemaakt. In het Noordelijke deel van Estland zijn de bevolen uitwijkbewegin- gen uit den sector Narwa vol gens plan verloopen. Amerikaansche bommenwer pers vielen gisteren verscheide ne plaatsen m het Hongaarsche gebied aan. Bij terreuraanvallen op Weest-Duitsch gebied ont stond schade vooral in Mann heim, Ludwigshafen, Koblenz en Mainz". DE STRIJD IN NEDERLAND. Het Internationale Informa- tionsbüro meldt: Duitsche jagers hebben giste ren m goede samenwerking met •batterijen luchtdoelgesenut een schitterend succes behaald op een nieuwe Anglo-Amerikaan- scne landingspoging in hët ge bied van Arnhem, waar de hier ingesloten eerste Engelscne lucnt.andingsdi visie door val- scnerm'agers versterkt zou wor den. Ondanks de krachtige be- scnerming door jagers vielen ae Duitsche jagers de transport- vloot van alle kanten aan en scholen m verbitterde luchtge vechten in totaal 32 toestellen bij slechts geringe eigen verlie zen neer. De eerste afdeeling der Duitsche jagers wikkelde de vergezellende Britsche jagers in zware luchtgevechten, ter wijl andere formaties de trans portvliegtuigen onder zeer zwaar vuur namen. Een deel hiervan werd verdrongen of gedwongen zoo laag te vliegen, dat de valschermjagers niet meer konden uitstappen en met de toestellen op den grond ver brandden. Van vele parachutis ten gingen de parachutes nipt open, zoodat zij te pletter vie len. Drie viermotorige toestel len landden evenals talrijke zweefvliegtuigen als gevolg van aanvallen en van het kleine ge bied, waarop de eerste Engelsche luchtlandingsdivisies opeenge drongen was, binnen de Duit sche linies. De bemanningen, op wier gelaat nog de ontzetting over den onverwachten en krachtigen afweer der Duitsche jagers te lezen stond, gaven zic'n over zonder verzet te bie den Bij de totaal mislukte lan dingspoging verloren de Engel^ schen 164 man aan vliegend per» soneel en meer dan 480 val sch er.njagers. In het gebied van Arnhem— Nijmegen is. naar het D. N. B. verneemt, door de succesvolle aanvallen der Duitsche troe pen de positie voor de overblijf se]en van de eerste Britsche luchtlandingsdivisie op 22 Sept. nog wanhopiger geworden. Af gezien van enkele egelstellin gen ten Westen van Arnhem heeft bet georganiseerde verzet ten Noorden van de Lek opge houden. Teneinde de restee rende groenen te steunen, heb ben de Engelschen in het ge bied ten Zuiden van Arnhem ongeveer 1000 valschermjagers neergelaten, die met de aan de bruggen over de Waal bij Nijme gen aanvallende tanks hulp meesten brengen aan de inge sleten strijdkrachten. Voor het afweren van deze stootgroepen werd de verkeersbiug bij Nijme gen opgeblazen. Om de spoor brug werd den geheelen dag he vig gevochten. Nader wordt nog gemeld: Door Duitsche tegenaanval len is gisteren, naar het D.N.B verneemt, het vijandelijke brug genhoofd bij Aart aan het Maas- Schelde-kanaal, van waaruit de Engelschen in Noordelijke rich ting aanvallend hun, in Zuid- Nederland gelande luchtlan dingsformaties steun wilden verleenen, opgeruimd. Krachtige aanvallen der Ca- genhoofd ten Noorden van Ant werpen uit te breiden, leidden gisteren bij Ekeren en Wilmars- dong, twee kleine plaatsjes vlak ten Noorden van het Antwerp- sche havengebied, tot zware nog voortdurende gevechten. DE STRIJD IN HET VERRE OOSTEN. Naar het keizerlijk hoofdkwar tier uit Tokio Vrijdag heeft be kend gemaakt is op 21 Septem ber de stad Manilla en de lucht haven Clark 's morgens en 's avonds door ongeveer 500 vijandelijke vliegtuigen^die van vliegtuigmoederschepën waren opgestegen, aangevallen. Volgens tot nu toe binnengekomen rap porten werden 30 vliegtuigen neergeschoten. Zes andere vlieg tuigen werden beschadigd en met hun verlies wordt rekening gehouden. De Japansohe verlie zen bedragen volgens het Japan- sche hoofdkwartier twee vlieg tuigen. Bovendien werd eenige schade op den grond en op sche pen aangericht. BERLIJN OVER DE REIS VAN CHURCHILL NAAR MOSKOU. De geruchten over een aan staande reis van Churchill naar Moskou worden te Berlijn met de grootste gereserveerdheid op genomen. Men onthoudt zich van ieder commentaar, ofschoon de mogelijkheid, dat na de bespre kingen te Quebet -<n bespreking met Stalin zou kunnen volgen, niet zonder meer van de hand wordt gewezen. Of Churchill persoonlijk of dat volgens andere geruchten slechts de Britsche mi nister van buitenlandsche zaken Eden Stalin op de hoogte zal stel len van het resultaat van Quebec, is een vraag, die naar de mee ning te Berlijn niet besproken behoeft te worden zoolang geen positievere berichten over der gelijke reisplannen zijn ontvan gen. BINNENLAND De Landwacht en de fietsen vordering. Naar aanleiding van een vraag over het optreden van de Landwacht schrijft het weekblad Volk en Vaderland o.a het volgende: Er heerscht in Nederland thans oorlogstoestand en dit heeft tot gevolg, dat men zich niet altijd kan beroepen op for- meele bevoegdheden. De vraag of de Landwacht als politie-orga- nisatie al of niet de bevoegdheid heeft fietsen te vorderen, is op zichzelf dan ook niet zoo belang rijk. Maar van groot belang is wel of de Landwacht bij deze vor dering correct optreedt. Zoo dient steeds een ontvangstbewijs te worden afgegeven in verband met de betaling. En een huis binnenvallen om een fiets te vor deren is natuurlijk niet geoor loofd. Het is evenwel gebleken, dat in de rijen der Landwacht enke le onverantwoordelijke elemen ten zijn geslopen, die zich aan machtsmisbruik hebben schuldig gemaakt. Tegen hen zijn reeds maatregelen, genomen. Wachtgeldregelingen voor ge heel of gedeeltelijk stilgelegde bedrijven. Ondernemingen, welke geheel of gedeeltelijk zijn stilgelegd en tot het treffen van een gesubsidieerde wachtgeldre geling voor haar personeel wen. schen over te gaan, kunen zich daartoe wenden, voor zoover zij niet in verbinding kunnen tre den met hei departement van sociale zaken te Amsterdam, tot een afdeeling van dat departe ment, gevestigd te Den Haag Ie v. d. Boschstraat 1 (tel. 720180)^ Geringe hoeveelheden wasch- goed kunnen door wa&icherijen weder worden behandeld. Re kening houdende met het belang daarvan voor de volksgezondheid is, waar dit plaatselijk mogelijk zal zijn,- een regeling getroffen, volgens welke de witwaselierij en voorloo'iig in staat worden ge steld in uiterst bescheiden mate IN NED.-INDIë GEÏNTER NEERDE BURGERS. Het Nederlandsche Roode Kruis ontving wederom opgaven van in Nederlandsch-Indië geïnter neerde burgers van Nederland sche nationaliteit. Van de navolgende geinter- neerden konden tot op heden de adressen der naaste familiebe trekkingen of van andere be langhebbenden hier te lande niet worden opgespoord. Elisabeth van Breukelen van Meegen. 1905 C. L. E. Bre voort, 1910 M. A A. Brevoort 1942. R. J. Brevoort, 1938 R. M. J. Brevoort, 1938 Joke ten Broek, 1940 Nora ten Broek. 1942 Jeannette van den Broek 1873, Sophie van den Broeke, 1879 ,E. H. Broers; 1833. M. A. R. G. E. Broers. 1900, P. D. Broos, 1921, houtcontroleur, J. J. A. Brooseoray, 1896. B E. L de Broot 1929, M. A. de Broot. 1909. B. C. J. Brouwer, 1898, Caroline Brouwer van Gon- zenbach, 1915, C R. Brouwer van gonzenbach, 1902, hpofdop- zichter C. T. M. Brouwer van Gonzenbach 1942, C. W. Brouwer van Gonzenbach. E. H. H. Brouwer van Gonzen bach, 1917. E. J. Brouwer van Gonzenbach, 1921. schrijver, J. B. Brouwer van Gonzenbach, 1920, T. D. Brouwer van Gon zenbach, 1934, D, I. M. P. Y. ten P.ruggecate 1938. F. C. K. J. E ten Bruegeeate 1931. Joke ten Bruegeeate. 1939. Pinter ten Bruegeeate de Vries, 1904. Reiner ten Bruenp^ate. 1936. B. O. de Bruin. 1939. C. C. de Bruin 1930. H. N. T. Bruin. 1998. J. D. de Bruin 1937 M. C. de Bruin. 1932. T. H de Bruin 1941 Jo hanna Bminsma Dee 1935, Gerdina Buitenhuis. 1939. Corneljr van den Burg. 1942. C. M. E. van den Bure Kleyn 1913, B A Bmin._ 1901 con troleur Marianne Bruirw.1942 pecile Buter. 13n0, M. Cal- laert. William Jen Camn -*015 hoofdagent -van politie. J icgti Johannp "an Ca nolle. 1920 j. T. Car- 8(0500 1941. G. C. L. Caetlo so. 1939 V. G. .T. Carli 1914 notitieambter>aar A. 4 J Claoo 1 Bi5 A M. L ciaes, 1941 C CP. Claes. 1038—, G. A Ciaes 1939. I. C. C. Clae* 193? j F. Claes 1942, J t, Claes 1931 of 19'3. R. J Claes 1939 R T Claes. 1935 Wi'lv Claes 1918. F. W Clarenhsch. 19*10 A. E. Clig- nett. 1935. F. J. Clignett v 81 er Foos. 1912. Connelio C ne, 1893 zuster van lief-te. Co- hen 1936. Cohen. 1902. TT C Cokuin, Antoinette Colün, 1032. A. C. Colijn 1926, Maria Cools, 1879 zus ter van liefde, P. P. C. Coors. 1939 T W. H. Comeli. 1907 G. O. Croes, 1906, commissa ris van politie, B. C. E. afdeeling van het informatiebu reau van het Nederl. Roode Kruis, Juliana van Stolberglaan 2729, te 's-Gravenhage, on der opgave van zoo volledig mo- gelijlo? gegevens omtrent naam, voornamen, geboortedatum, be roep, werkgever en laatstbeken- de adres der geïnterneerden. Gemengde Berichten Variant op een bekende truc. De dochter van een melkboer te 's-Gravenhage maakte dezer dagen kennis met vier mannen, die haar 300 melkbonnen en 90 boterbonnen in uitzicht stelden, voor samen 1450 gulden. Zij ging op het aanbod in, en men sprak af dat men elkaar voor de trans actie in de van der Duynstraat zou ontmoeten. Toen beide partijen daar op het afgesproken tijdstip bijeenkwa men, eischten de mannen een voorscho. van duizend gulden. De bonnen moesten namelijk worden gehaald. Als onderpand toonde een hunner een enveloppe, in houdende zeven distributiekaar ten. Na eenig over en weer pra ten, waarbij de man de enveloppe weer in zijn binnenzak stak. ging de dochter aocoord met het voor stel, en werden geld en envelop pe uitgewisseld. Al spoedig bleek echter, dat de mannen him slachtoffer een andere enveloppe in handen hadden gestot>t. Na melijk een welke slechts één bon kaart en waardeloos papier in- hjeld. Kort hierop zag de dochter van den melkboer de mannen op de tram staan en greep hen aan. Zij konden worden gearresteerd. Het waren de 32-jarige laswerkman C. van der T.: de 40-jarige va rensgezel A. van der T.. de 33- jarige betonwerker A. K en de 34-jarige grondwerker A. H. Zij zijn voorgeleid wegens oplich ting. Gebleken is, dat de bon kaart in de enveloppe bovendien nog van iemand geleend was. RECHTSZAKEN ECONOMISCHE RECHTER De Officier vond het niet erg geloofwaardig, dat de 39 paar klompen die A. B. Boot te L e i d- sch endam had gekocht, voor eigen gebruik waren bestemd. Verdachte had die gekocht in strijd met de voorschriften waar voor de Officier nu 15 boete of 6 dagen hechtenis, met ver beurdverklaring der klompen vorderde. De rechter besloot tot dit laatste, en bepaalde de boete op f 10 of dagen hechtenis. -C. G. 't Hart te L e i d- schendam was op de bon gegaan, omdat hü zonder ver gunning de 2000 kilo aardappe len, die hij op de bon had ge kocht yervoerde. De Officier vorderde 5 boete subs. 2 dagen hechtenis, maar wat zwaarder woog. verbeurd verklaren der R, aardappelen. De rechter ver taaien vijandelijken tegen- nadeezen om hun kleine brug- goederen ter behandeling Croughs, 1938, J. H Dams. 1882 DensioentreVker. Charlotte D'niëls. 1906, Ewald Daniëls. 19B8. scholier, H. E. Daniëls 1930, J. F. Daniëls, 1868, ge- pens. gouv. ambtenaar, J. F. Da niëls, 190'1 onderwijzer, A. C. Davies, 1904, A. R. Davies 1931. Dorothea Davies, 1926. E. R. Davies, 1942. F. M. R. Davies. 1930, Gerardiena Dsvies, 1920. J. E. Davies. 1907. J. R. Davies, 1858. ge- pensionneerd, J. R. Davies, 1941. Leonie Davies. 1892, O. T. R. Davies. 1010, inspecteur van politie. Richardson Davies- donafd, 1939, Johnny Ri chardson Davies. 1939, Vic- tqrine Davies, 1921. W. J. R Davies, 1933. Z. C. Davies 1919, A. C. Deeker, 1932. Herman Dekker, 1914, ambte naar rnbbor rest., I. H. C. Dek ker, 1899, Belanghebbenden gelieven zich ter verkrijging van nadere in lichtingen te wenden tot de Ve oordeelde overeenkomstig dien eisch. J. de Jong te A 1 p h e n a. d. R ij n had zijn medewerking verleer.d aan clandestien slach ten van een schaap, door het beschikbaar stellen van zijn keu ken voor dat doel. Hij had r.iet helpen slachten, en daarom vor derde de Officier drie maanden gevangenisstraf met aftrek van preventief, waartoe de rechter na het pleidooi van mr. de Wijs veroordeelde. ontvangst te nemen. De wasch zal, behoudens boorden en over- hemden, slechts gedroogd of ge in mangeld worden afgeleverd. OMGEVING SASSENHE1M. Geboren Fokje Wilielmina, dr. van G. Schram en G. v. d. Meer; Albor- tus Jacobus, zn. van A. de Vos en M. C. van der Voort; Petro- nella Elisabeth, dr. van J. van Dijk en A. A Wijntjes. Over leden^. Baak, 26 j., echtge noot van J. P. de Bruin; M. A. Piket, d. 21 j.; B. C. van Diemen zn. 9 j.; H. J van Bonten, zn. 28 j.; H. M. Klinkenberg 49 j., echt genoot van A. Jongens; J. H. Steketee zn. 21 j.: H. Vinkestijn 47 j., echtgenoot van A. Streef- land; M. M van Houten, d. 18 d.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1