ZUIDHOLUNDSCH DAGBLAD )e strijd in Midden Nederland rs kin i 60 Ö.B» 10, li oWtoor: Papengracht 32 AARGANG No. 198 VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 - TeleL Red. 20015 serweg van Eind en naar Nijmegen viel 1-50 DUITSCH A-%RMACHTSBERICHT. i^ERSt Duitsche weermachts- 7ooiiht van Donderdag luidt: nd Midden-Nederland werd J>rste Engelsche lucht- 'ir(.c|tagsdivisie in 1?et gebied .Arnhem ondanks nieuwe '^Werkingen vanuit de lucht Voort het grootste deel ver- 'stellgd; de rest werd op een -f gebied opeengedron- Slaif Totdusver werden, 2800 'ffeepgenen gemaakt onder paarde commandant der di- 41,1 Nijmegen leveren eigen :n zware gevechten met 'it het gebied van Eind- met pantserstrij'dkrach n vallenden vijand. Ten i van de monding van elde slaagde de vii' een plaatselijke penetra- it stand te brengen. het gebied van Aken gisteren de sterke Ülfallen van den vijand afgeslagen en ten Lijd oosten der stad werd Jen tegenaanval een lacu- fgn het front gesloten. Bij gevechten werden in den van een divisie in dagen 47 vijandelijke nuf" stukgeschoten. gevechten, die verschel de dagen duurden, gelukte -£/het vijandelijke bruggen- fd over de Sauer ten 33l»rdoosten van Echtemach op geringe overblijfselen :n te slaan. het gebied van Luneville de eigen aanval op over- dj ihtige. vijandelijke pant- trijdkrachten. Na heen- ffilj weergolvende gevechten anT den de eigen strijdkraeh- in Luneville op den Oos- e ken rand der stad terug- IKt,t 'okken. Tusschen Epinal ide Zwitsersche grens >hts plaatselijke gevechts- idelingen. El nr 'ijandelijke aanvallen op Hljlogne en Calais werden 51tólagen. Het laatste verzet het garnizoen van Brest het schiereiland Le Cro- dita is afgeloopen. In zeer re gevechten, die weken- lire g hebben geduurd behield ïeldhaftige uit troepen van ppije weermachtsonderdeelen etl^taande byezetting onder de irbeeldige leiding van den 'ingcommandant generaal valschermtroepen Ramc- de vesting op den wat eft getal en materiaal overmachtige vijand, irdoor is den vijand niet haven, doch slechts een hoop in handen gevallen, heldenstrijd van het gar den van Brest zal in de iedenis voortleven. Brie eigen motortorpedo- 'Oten, die in den strijd wa ll geworpen voor de flank- veiliging van een belang- k convooi, vielen in den icht van 19 op 20 Septem- ar voor Duinkerken twee ermachtige formaties lichte, ritsche vlootstrijdkrachten' m en bereikten door hun inval, dat het convooi zon- ir schade zijn plaats van be- iri emming kon binnenloopen. e drie motortorpedobooten mgen bij de vervulling van taak verloren. Het V. 1-storingsvuur op opden werd voortgezet. In Italië duren de zware tlweergevechten in het ge iled ten Noorden van FIo- Jence en aan de Adriatische fee onveranderd voort. In ferbitterde en voor beide Prtij en vele verliezen ople verende gevechten werden tal- fijke vijandelijke aanvallen geslagen. Ten Zuiden en uidoosten van Firenzuola jerd een vrij groote penetra- e van den vijand afgegren- ld. Aan de Adriatische Zee bracht de met een zeer groote hoeveel heid materiaal en met krachtigen steun vanuit de lucht en van scheeps artillerie aanvallende vijand verscheidene diepe pene traties tot stand, die voor een deel in een tegenaanval afga grendeld werden. De doorbraak van den vijand werd wederom verhinderd. In deze gevechten werden gisteren 57 vijandelijke pantserwagens stukgeschoten en honderden gevangenen werden gemaakt. In het Noordelijke deel van den Szeklerpunt mislukten aan vallen der Sowj ets voor een deel ineen tegenaanval. In West-Roemenië werden door onze slagvliegtuigen 24 vijande lijke tanks alsmede talrijke stuk ken geschut en voertuigen ver nietigd. De harde af weerslag om de Karpathenpassen in den sector ten Zuiden van Sanok-Krosn duurt voort. Bij Warschau werden naar den Westelijken oever overgezette bolsjewistische gevechtsgroepen vernietigd; in totaal werden 69 storm- en landingsbooten ver nield of buitgemaakt. Ten Noord oosten van Warschau en aan de Bohr ten Noordwesten van Bia- Iystok mislukten vijandelijke aanvallen. De aanval van onze pantser troepen ten Zuidwesten van Mi- tau heeft in weerwil van taai vijandelijk verzet verder terrein gewonnen. In de laatste drie da gen werden hier 448 pantserwa gens en stukken stormgeschut en 95 stukken geschut alsmede tal rijke andere wapens vernietigd of buitgemaakt. In Letland en Estland zette de vijand met nieuw aangevoerde strijdkrachten zijn krachtige aan vallen voort. Onze schitterend strijdende troelen sloegen deze door tegenaanvallen uiteen of vingen ze op. In den thans zeven dagen durenden afweerslag wer den totdusver 600 Sowjet pant serwagens vernietigd. Bij aanvallen overdag van vijandelijke bommenwerpers op het gebied van de steden Buda pest, Raab en Presburg, alsmede bij nachtelijke aanvallen van vrij zwakke vijandelijke formaties in het Hongaarsche gebied werden 11 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. In Trier ontstonden door aan vallen van vijandelijke vliegtui gen met bommen en mitrailleur- vuur verliezen onder de bevol king". strijdkrachten sedert twee dagen de Duitsche stellingen probeeren open te breken, afgezien van ge ringe voordeelen in het brand punt van den aanval geen suc cessen. Het zwaartepunt van de ge vechtshandelingen aan het Wes telijke fronj, lag nog steeds in het gebied rondom Aken. In den punt bij Maastricht konden de Amerikanen door ononderbro ken, van hevige bombardemen ten en zware salvo's vergezeld gaande aanvallen eenig terrein winnen. Enkele kilometers ten Noorden van de totdusver be staande gevechtslinies betrokken de Duitsche'troepen om de vijan delijke penetraties te compen- seeren nog op Nederlandsch grondgebied nieuwe afweerstel- lingen en sloegen zij hier nieuwe vijandelijke aanvaller af. Door deze verplaatsing van het front werd de flank ten Noordwesten van Aken dieper. Daar viel de vijand eveneens met sterke strijd krachten aan, om de stad van het Noorden uit te overvleugelen. Ten Noordan van Maastricht en Aken zijn Duitsche' tegenaanval len gaande. Ook ten Oosten .van Aken versterkten Duitsche troe pen van hun kant den terugdruk In het Zuidelijke deel van het Westelijke front wordt om het gebied MetzLuneville nog steeds hevig gestreden. De Ame rikanen versterkten hun druk op he. bruggenhoofd Metz zonder voordeelen te kunnen behalen. Bil Luneville zetten zij hun den vorigen dag begonnen tegenaan val op de over een breed front opgerukte Duitsche trebpen voort. In Luneville zelf duurder, de verbitterde gevechten voort. Ten Noorden en Zuiden der stad stieten aanvallen en tegenaan vallen in snelle volgorde op elkaar. Hier en ten Noorden van Epinal waar de Amerikanen weer iets vooruit konden komen, duren de gevechten voort. OM DE WAALBRUGGEN BIJ NIJMEGEN. BEKENDMAKING. De Höhere SS und Polizeifüh- rer Nordwest en Generalkom- missar fiir das Sicherheitswezen maakt bekend; In overleg met de bevoegde hooge commando-instanties van de Duitsche weermacht gelast ik met onmiddellijke inwerking treding het vol^nde: 1. Het betreden van' spoor lijnen incl. een 15 M. breede strook links en een 15 M. bree de strook rechts van de rails is voor burgers verboden, met uit zondering van bet personeel der Nederlandsche Spoorwegen, die belast zijn met de controle van de spoorlijnen en zich als zoo danig kunnen legitimeeren. Het verbod van betreden geldt niet voor: spoorwegstations, spoor wegovergangen en spoorwegtun nels. die voor het gebruikelijke openbare verkeer dienen. 2. Het blijven staan op en bi) bruggen, bruginrichtingen van allerlei aard, wegtunnels en het blijven staan bij alle Duitsche dienst- en commando-instanties en bij bewaakte objecten van al lerlei aard, is in een omtrek van 100 M. van deze inrichtingen verboden. 3. Op personen, die dit voor schrift overtreden, wordt wan neer zij eenmaal zonder resul taat zijn gewaarschuwd, ter stond geschoten. w.g. RAUTER, SS-Obergruppenführer en General dei' Polizei. DRAMATISCHE GEVECHTEN IN EEN SMALLEN CORRIDOR. In Midden-Nederland zetten de Duitsche troepen Woensdag in het gebied Nijmegen—Arnhem hun concentrische aanvallen cl de in geringen omvang nog ver der van de lucht uit versterkte vijandelijke strijdkrachten voort, aldus meldt het D.N.B. De dra matische gevechten om den smal- len corridor, die de Britsche pant serstrijdkrachten door hun op dringen van Eindhoven m Noordoostelijke richting probeer den te openen om aan de bij Nij megen gelande luchtlandingseen heden hulp te bieden, nemén in hevigheid toe. Steeds weer op nieuw in de flanken aangevallen, kon de pantserwig weliswaar terrein winnen, doch zijn aanval len om de smalle sluis te ver- breeden, mislukten. Ook aan het Maas-Schelde ka naal, waar de Eneelschen bij Neerpelt in Westelijke richting bleven aanvallen, hield de hoek steen van de basis der vijandelij ke penetratie ondanks de hevige aanvallen stand. De toestand in het centrale deel van Midden- Nederland is zoodoende, vergele ken met de vorige dagen, slechts weinig veranderd. Hetzelfde geldt voor het Duitsche bruggen hoofd ten Zuiden van de Wester - schelde. Ook hier behaalden de Canadeezen, die ten Noorden van Gent met zeer sterke Dantser- nincr rmu verdroot Het Internationale Informa- tionsfbuero meldde gisteren: In het gebied van Nijmegen duurt de strijd om.de Waal bruggen voort, waarbij aan bei de 'kanten sterke pantserstrijd- krachten worden gebruikt. Ter wijl één van de bruggen zich nog stevig in Duitsche handen bevindt, werd de andere wegens den toenemenden vijandelijken druk opgeblazen. De poging der Amerikanen met eenige pantser wagens in de richting van Arn hem door te stooten, werd snel verijdeld. De Duitsche tegen aanvallen op de smalle verbin dingslinie tusschen Eindhoven en Nijmegen ontwikkelen zich nog steeds gunstig. Daarbij kon in een verrassenden aanval het stafkwartier van de lilde lucht landingsdivisie bij Eindhoven worden opgeruimd en belangrijke terreinwinst worden behaald De aanvoer van versterkingen door het tweede Engelsche leger stuit blijkbaar op zulke moei lijkheden, dat ook in die gebie den nieuwe luchtlandingen wor den ondernomen. In Zuid-Li. Jbure kon in moei lijke en voor beide ziiden met groote verliezen genaard gaande "ev echten de poging van de Amerikanen om ten Noorden van Aken door te stooten. ver ijdeld worden. VROEGERE BULGAARSCHE REGENTSCHAPSRAAD GEARRESTEERD. Het Sovjet-Russische nieuws agentschap meldt, dat het Sov jet-Russische comando in Bul garije de leden van den vroe- geren Bulgaarschen regent- schapsraad, prof. Filoff, prins Cyril en lt.-generaal Michof heeft gearresteerd. DE STRIJD IN ITALIë. Het Internationade Informa- tionsbuero meldt van het Ita- liaansche oorlogstooneel: Op de brandpunten van den geweldigen slag om de Po-vlak te hebben de geallieerden Woensdag hun krachtsinspan van Florence, waar zij met ge concentreerde krachten en mas seel artillerievuur vooral bij den Giogo-pas aanvielen, woedden den geheelen dag verbitterde en wisselvallige gevechten om de oergen aan beide zijden van den pas. Een vrij groote penetratie werd in een tegenaanval ver kleind. Ook in den Adriatischen sec tor hield de slag met onvermin derde hevigheid aan tot laat in den nacht. Tusschen San Marino en de kust konden de Britten na voortdurende bom aanvallen en gesteund door het vuur van eenine oriogsschepen de Duitsche stellingen binnen dringen. Hun voorhoede, die was doorgedrongen tot aan den straatweg naar Rimini, werd door Duitsche pantserformaties in den flank aangevallen en opeengedrongen. Een viermaal herhaalde aanval op San Loren zo-strandde op het Duitsche af weervuur. DE NIEUWE AARDAPPELBON. Geldigheidsduur bon 39 verlengd De secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat men van 24 tot en met 30 Sep tember a.s. op elk der bonnen .Aardappelen 40" l'A kg. aard appelen kan koopen. Op de bon nen „Toeslag 40" is 1 kg. aardap pelen verkrijgbaar. Op deze bon nen mag pds op Maandag 25 Sep tember a.s. worden gekocht. De geldigheidsduur van de aardappelbonnen 39 wordt ver lengd tot en met 30 Sept a.s. VERDERE BEPERKING GASUREN. De secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart maakt be kend, daP de verdere achteruit gang van de kolenpositie bij de gasfabrieken en de wenschelijk- heid de gasvoorziening zoo lang mogelijk voortgang te doen heb ben, het noodzakelijk maken net aantal uren, waarop gas be schikbaar mag worden gesteld, te beperken. In verband hiermede is be paald, dat de gasbedrijven met ingang van Vrijdag 22 dezer tot nader order slechts in den na middag van 17 tot 19.30 uur gas zullen mogen afleveren, terwijl, indien de kolenpositie van eep gasbedrijf dit noodzakelijk maakt, dit bedrijf het aantal uren nog tot een geringer aan tal zal kunnen verminderen. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat, aangezien de kolen positie van de electriciteitsbe- drijven even zorgelijk is, de ver mindering van het aantal gas- uren in geen geval tot een stij ging van het electriciteitsver- bruik mag leiden. Het electrici- teitsverbruik mag derhalve, af gezien nog van plaatselijk gege ven verder gaande voorschriften, hoogstens 50 pet. van het tot voor kort toegewezen rantsoen bedra gen Slechts indien allerwege het electriciteitsverbruik tot een mi nimum wordt beperkt, zal het nemen van maatregelen ten aan zien van de electriciteitsvoorzie- ning voorloopig achterwege kun nen blijven. BINNENLAND DE SPOORWEGSTAKING. Naar aanleiding van de ernsti ge stremming in het verkeer, ver oorzaakt door de spoorwegsta king. heeft het A.N.P zich tot bevoegde autoriteiten gewend om inlichtingen over de voedsel voorziening. Algemeen ziet men den toe stand zeer somber in, vooral voor de honderdduizenden menschen in de steden. Er liggen hier en daar voorraden, doch deze zijn slechts voor korten tijd voldoen de om in de behoeften te voor zien. Wanneer het personeel der srpoorwegen niet zeer spoedig het werk hervat, wordt een groot deel der Nederlandsche bevol king, waaronder ook de gezinnen van talrijke spoorwegmannen met hongersnood bedreigd. Algemeen sprak men den wensch uit, dat de stakers thans tot bezinning komen om te voor komen, dat de reeds ernstige moeilijkheden bij de voedselvoor ziening niet tot een algemeene Noordelijk catastrobhe leiden. EVACUATIE WASSENAAR EN MARLOT. Van de zijde van het gemeente bestuur in Den Haag wordt me degedeeld: Aan alle uit Wassenaar en Marlot geëvacueerde personen wordt bekend gemaakt, dat, nu de gemeente ^Wassenaar en vil lapark Marlot weder zijn vrij gegeven zij zich op eigen ver antwoording naar hun woon plaats kunnen begeven. Een transportbon kan even wel slechts verkregen worden na kennisgeving van den terug keer aan het bureau Evacuatie- aangelegenheden, Trompstraat 5. Den Haag. Voorzieningen uitkeeringen en renten ingevolge de ongevallen wet. Het bestuur van de rijks verzekeringsbank heeft de Raden van Arbeid gemachtigd, om, bij het uitblijven van tijdelijke uit keeringen en voorloopige renten ingevolge de Ongevallenwet 1921, waarvan de betaalbaarstelling door de Rijksverzekeringsbank pleegt te geschieden, ten behoeve van de belanghebbenden in him district maatregelen te treffen ter voorziening in deze betalin gen. In voorkomend geval kun nen de belanghebbenden bij den Raad van Arbeid in hun district inlichtingen inwinnen Gemengde Berichten Ondeugdelijke alcohol ver kocht. Ambtenaren van in voerrechten en accijnzen hebben geconstateerd dat in een drietal gelegenheden te 's>-Gravenhage op hel Bleyenburg, in de Heeren straat en in de Korte Poten alco hol met methyl werd geschonken. De Zaken ziin hu"*rvr» ffaclntan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1