ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD fare gevechten op nederlandsch grondgebied binnenland rechtszaken stadsnieuws U\arganc ZaiNo. 197 »rj DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE itoor: Papengracht 32 - Giro 103003 lesdsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 icy prijsgegeven duitsch rmachtsbericht. Duitsche weermacthts- t van Woensdag luidt: idden-Nederland werd de lucht gelande vij- het gebied van Arn- door geconcentreerde Dellen verder samenge- i. Goed ondersteund eigen jachtformaties A de vijand zware verlie- >Mfen menschen en mate- Jt Tot dusver werden dan 1700 gevangenen kt. Uit het gebied van ;PTi<oven drong de vijand nks naar het Noord- Eigen troepen gingen ier tot den tegenaanval KB Noordwesten van Aken ,vrle vijand met sterk ge- van tanks zijn pene- uitbreiden. Ten Zuid- SJfc der stad werden alle 4. elijke aanvallen ten pn met zware verliezen io -den vijand afgeslagen. igen tegenaanval wint pppam terrein. iet gebied Nancy-Lune- d iiouden de zware en otv b'ai chtelijke gevechten aan hie ging verloren. In Lu- f 11wordt verbitterd ge- 0 m- luitfle overige frontsectoren hetjs plaatselijke gevechts- of lingen. De voortgezette 351 lien van den vijand op ng stingen Calais, St. Na- rElfen Boulogne werden af leg ;en. Na afloop van den in het volledig ver- e gebied van stad en Q i der vesting Brest hiel- gisteren nog afzonder- s«i gevechtsgroepen in ver den strijd de laakte punten op het schier- rD Le Crozon. V. 1 vergeldingsvuur 8>nden duurt voort. ,rtoltalië bereikten de zwa- weerslagen in het gebied e Adriatische kust hun epunt. Het gelukte hier iteren aan de heldhaf- htende eigen troepen, iele in nieuwe stellin- ae vijandelijke door- te verhinderen. Ten en en Noordoosten van ice werden vijandelijke Ten afgeslagen. Plaat penetraties werden in egenaanval gezuiverd. Zuidelijk Zevenburgen in den punt van Szeklen jkten aanvallen der bol leken. Evenzoo sloegen [troepen in den sector k-Krosno hevige aanval- 1 ier Sovjets af, grendel- ïfzonderlijke penetraties lOfi vernietigden 27 tanks. Warschau probeerde de onder bescherming unstmatigen nevel, op eidene plaatsen over eichsel te trekken. De tpogingen werden ver- enkele op den Weste oever doorgedrongen Ihtsgroepen werden af wenOok Noordoostelijk le stad bleven herhaalde tllen der bolsjewieken B is vuur steken. Aanval- iUidwestelijk van Mitau g|den na het afweren van lelijke tegenaanvallen !terde stellingen op. Letland en Estland -!1 de door talrijke tanks agvliegers ondersteunde uien der bolsjewieken m lagen of opgevangen en' en talrijke tanks vernie- in driedaagsche bosch- iit vernietigden onze 'diers in den sector van slaks ja in energieke te- if invallen twee vijande- L bruggenhoofden. I. 'eren in de middaguren namen Amerika ansche I ,enwerpers aanvallen op verscheidene plaatsen in Noord en Noordwest-Duitschland. Daar bij ontstonden vooral in het stadsgebied van Koblenz verlie zen onder de bevolking en werd schade aan gebouwen aange richt In den afgeloopen nacht richtten vijandelijke terreur- aanvalen zich op Muenchen- Gladbach en Boedapest. Strijdkrachten der luchtver dediging schoten 37 vijandelijke vliegtuigen omlaag. In het Ka naal en in den Indischen Oceaan brachten duikbooten vier sche pen tot zinken met een geza- menlijken inhoud van 26.000 b, r. t. alsmede twee fregatten. Drie andere schepen werden door torpedotreffers zwaar be schadigd". DRIE ZWAARTEPUNTEN IN NEDERLAND. Het zwaartepunt van de ge vechten aan het Westelijke front lag Dinsdag weer in het Neder- landsche gebied, aldus meldt het D.N.B. Tusschen Eindhoven en Nijmegen wordt op het oogenblik verbitterd gestreden. De snelle aanval van de Brit- sche tanks in het Midden-Neder- landsche gebied werd, naar ge meld wordt, ondernomen vanuit een smalle penetratieplek bij Neerpelt aan het Maas-Schelde kanaal. Teneinde de achterwaart sche verbindingen van deze voor uitgedrongen tankgroep te waar borgen, vielen de geallieerden bij Neerpelt in Westelijke richtin.. aan. Ook hierdoor zijn zware ge vechten ontstaan. Een tweede zwaartepunt in het Zuid-hl ederlandsche gebied vorm de zich aan het Duitsche brug genhoofd ten Zuiden van de Westerschelde. Ten Noorden van Gent vielen de Canadeezen vlak onder de Nederlandsche" grens met een wig bestaande uit onge veer 20 tanks in een smal gebied in de richting van Terneuzen aan. Hun doel, het Duitsche bruggenh oofd in tweeën te split sen, konden zij totdusver niet be reiken. Aan weerskanten van dit brandpunt distancieerden de Duitsche troepen zich overeen komstig het bevel stap voor stap. De door de inkrimping van het bruggenhoofd vrijkomende strijd krachten worden in het zeer zware vijandelijke vuur door «gen heden van de marine over de Westerschelde gezet. Als derde brandpunt in het Zuid-Nederlandsche grensgebied fungeerde weer het gebied van Maastricht. Ten Noorden van de stad vielen de geallieerden op twee plaatsen in Oostelijke rich ting aan om den totdusver nog niet bedwongen Duitschen gren del aan de Geul en aan de spoor lijn HeerlenKerkrade door een omsingeling uit te schakelen. Ook aan den versperringsgordel tus schen Maastricht en Alfcn, waar de voornaamste druk in Noord oostelijke richting wordt uitge oefend, bleven de vorderingen der Amerikanen gering. Deze aanvallen duiden erop, dat de Amerikanen door hun aanvallen in het gebied van Kerkrade voor nemens zijn Aken ook van het Noorden uit te omsingelen. In het gebied van Stolberg stiet een eigen tegenaanval op een vijandelijken aanval. De Duit sche troepen heroverden ver scheiden-e kazematten, die ver- verbitterd verdedigd wérden. Ver der zuidelijk duren in het Bel- gisch-Luxemburgsche grensge bied de harde, doch plaatselijk begrensde gevechten nog steeds voort. Het plan van den vijand om in den sector SauerPruem tot een tangbeweging over te gaan, werd reeds in het eerste stadium doorzien en door succes volle tegenaanvallen doorkruist. In het' Zuidelijke deel van het Westelijke front lag het zwaarte punt nog steeds in het gebied aan weerszijden van Nancy. Ten Oos ten van Pont a Mousson won de Duitsche tegenaanval bij Cha- teau-Salins en ten Zuiden daar van bij Luneville verder terrein. De vijand van zijn kant, die als gevolg van de Duitsche aanval len aan het Rijn-Marnekanaal moest wijken, drong met enkele onderdeelen van het Zuid-Oosten uit Nancy binnen, waar aan den rand der stad harde straatge vechten zijn ontbrand. Achter het voornaamste front gaat de worsteling om de steun punten aan de kust voort. Krach tige, door talrijke bommenwer pers en zwaar artillerievuur ge steunde aanvallen op de ver sterkte plaatsen in het Nauw van Calais bleven zonder resultaat. STADSGEBIED VAN EIND HOVEN GEBOMBARDEERD. Naar de luchtmachtcorrespon dent van het Intern. Informatie bureau van het Westelijke front meldt, werd de sterke Duitsche luchtactie in het Nederlandsche luchtlandingsgebled ook in den nacht van 19 op 20 Sept. met goede uitwerking voortgezet. Snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen en des nachts opereeren- de slagvliegers richtten aanval len op Anglo-Amerikaansche troepen en tanks in het gebied van Maastricht. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen bestookten Anglo-Amerikaansche ravitail- leeringssteunpunten in het stads gebied van Eindhoven met bom men van zwaar kaliber. Hoe wel de afweer zeer krachtig was, wierpen de Duitsche ge vechtsvliegtuigen hun bommen- lasten van geringe hoogte op het stadsgebied neer. CHURCHILL NAAR MOSKOU? Uit kringen van de Amerikaan sche ambassade te Lissabon ver luidt, dat Churchill terstond na de conferentie van Quebec naar Moskou zou zijn vertrokken, om daar een ontmoeting te hebben met Btalin. FINLAND BREEKT MET HONGARIJE, KRQATIë EN SLOWAKIJE. Volgens een bericht van T.T. uit Helsinki, heeft de Finsche regeering als gevolg van de nieuwe politieke lijn de diplo matieke en consulaire betrek kingen met Hongarije, Krpatië en Slowakije verbroken. PAVELITSJ IN HET HOOFD KWARTIER VAN DEN FUEHRER. De Fuehrer heeft op 18 Sep tember in zijn hoofdkwartier den staatschef van den onafhan- kelijken staat Kroatië, dr. Ante Pavelitsj ontvangen. Het Slo- waaksche parlement is op 25 Sept. voor een plenaire zitting bijeengeroepen. Boeten van de prijsbeheer sching. De inspecteur voor de prijsbeheersching, die thans ook in Den Haag zitting houdt, heeft in de afgeloopen dagen reeds verschillende gelegenheidsver- koopers van froenten en fruit veroordeeld, die hun artikelen ver boven den geoorloofden prijs verkochten. De betonwerker J D. de Roemph, Zijdestraat 8, te Leidschendam, die per kilogram peren 90 cent winst wilde ma ken. kreeg ƒ200 boete. Een boe te van 600 werd opgelegd aan den tuindersknecht G. van der Meer, Houtweg 123 te Den Baag. die een partij druiven te duur had verkocht. De tuinder A. G. Hendriks, Verlengde Twee de Braamstraat 32 te Den Haag, kreeg 1000 boete, wegens het verkoopen van uien voor het dubbele van den geoorloofden prijs. Ziekenfondsverzekering. Blijkens een aanschrijving van den wnd. secretaris-generaal van het dept van Sociale Zaken aan de burgemeesters zullen van 1 October 1944 af de krachtens de rijkssteunregeling ondersteunde geheel of gedeeltelijk werkloo- zen onder de verplichte zieken fondsverzekering worden ge bracht .De premie wordt voor de helft betaald door het rijk, ter wijl de andere helft ten laste van de gemeenten en de werkloozen komt. Als loon. waarnaar de pre- BEKENDMAKING. De Höhere SS und Polizeifüh- rer Nordwest en Generalkom- missar für das Sicherheitswezen maakt bekend: In overleg met de bevoegde hooge commando-instanties van de Duitsche weermacht gelast ik met onmiddellijke inwerking treding het volgende: 1. Het betreden van spoor lijnen incl. een 15 M. breede strook links en een 15 M. bree de strook rechts van de rails is voor burgers verboden, met uit zondering van het personeel der Nederlandsche Spoorwegen, die belast zijn met de controle van de spoorlijnen en zich als zoo danig kunnen legitimeeren. Het verbod van betreden geldt niet voor: spoorwegstations, spoor wegovergangen en spoorwegtun nels, die voor het gebruikelijke openbare verkeer dienen. 2. Het blijven staan op en bij bruggen, bruginrichtingen van allerlei aard, wegtunnels en het blijven staan bij alle Duitsche dienst- en commando-instanties en bij bewaakte objecten van al lerlei aard, is in een omtrek van 100 M. van deze inrichtingen verboden. 3. Op personen, die dit voor schrift overtreden, wordt wan neer zij eenmaal zonder resul taat zijn gewaarschuwd, ter stond geschoten. w.g. RAUTER, SS-Obergruppenführer General der Polizei. gebleken. De oud-tLombokstrij- ders leven van pensioenen, die te gering zijn om deze menschen, vooral in dezen tijd, een mensch- waardig bestaan te veroorloven. Het comité, waarvan het secre tariaat gevestigd is Sluisstraat 20 huis, heeft thans een bankreke ning geopend bij de Nederl. Mid- denstandsbank N.V., Hoofddorp- weg 2, Amsterdam-West, postgi ronummer 31564, gem. giro AA 61. Reeds werd een aantal giften ontvangen. Wil men echter voor de 150 nog in leven zijnde oud- strijders iets doeltreffends on dernemen. dan is veel meer geld noodig. Giften, die ertoe leiden kunnen, dezen menschen, die thans minstens 68 jaar oud zijn, een wat beteren levensavond te bezorgen, worden op de ve-mel de girorekeningen gaarne inge wacht. mie van 4 pet. moet worden be rekend, wordt het bedrag aange nomen, dat de betrokkene geacht wordt te kunnen verdienen bij een arbeidstijd, welke voor het bedrijf, waarvan hij afkomstig is, als normaal kan worden be schouwd. Het deel van de premie, dat de werkloozen moeten be kostigen, bedraagt 2 pet van het steunbedrag, dat zij ontvangen Werkloozen, die op het tijdstip van aanvang hunner werkloos heid niet verplicht verzekerd waren, dienen zich na 1 October a.s. zoo spoedig mogelijk bij een ziekenfonds aan te melden. Deze maatregel draagt een voorloopig karakter; een defini tieve regeling ter zake bevindt zich in een ver gevorderd sta dium van voorbereiding. De gaslooze uren in Den Haag. Ten einde de gasvoorziening nog iets langer te kunnen voort zetten, zal met ingang van Vrij dag 22 September nog slechts eenmaal per dag gas beschikbaar worden gesteld en wel des na middags van vijf uur tot half acht Men zal zich wellicht afvragen waarom de beperking niet is ge zocht in het verkorten der bei de kookperioden. Dit is niet mo gelijk, omdat is gebleken, dat in het eerste uur in de buitenwijken niet voldoende druk beschikbaar is als gevolg van de overbelasting van het buizennet. Nu de avond periode met een half uur is ver lengd. zullen ook de vet bruikers in de buitenwijken over voldoen den kooktijd beschikken Kookt toch vooral uw aardappelen en groente met weinig water. U spaart daardoor gas en tijd en dient daardoor het algemeen be lang. Giften voor oud-Lombokstrij- ders. Op 25 Augustus was het een halve eeuw geleden, dat de Lombok-expeditie gehouden werd. In Krasnapolsky te Am sterdam kwamen toen 150 oud- strijders bijeen, die uit hun mid den een comité kozen, dat stap pen zou ondernemen, om den nood. waarin velen dezer oud- strijders verkeeren. te lenigen. Uit publicaties in een aantal dagbladen is die nood duidelijk ECONOMISCHE RECHTER. Koe geslacht. Voor een stevig bedrag had A. Verhoog te Leidschendam, thans ge detineerd, een koe gekocht en dat dier was clandestien door verdachte geslacht. Er was reeds eerder een economisch de lict door verdachte gepleegd, en, met die feiten rekening houdend, vorderde de Officier bij den Haagschen Econ. rechter acht maanden gevangenisstraf met aftrak van preventief en verbeurdverklaring van koe en slachtgereedischap. De raads man, mr. H. v. Raalte, verzocht ook in verband met den leef lijd van verdachte niet meer dan zes maanden gevangenisstraf op te leggen. De rechter deed dit en besloot voorts tot de ver beurdverklaring. UREN VAN GASLEVERING. De uren van gaslevering in Leiden en de aangesloten bui tengemeenten ziin met ingang van VRIJDAG 22 September 1944 opnieuw vastgesteld als' volgt: 's Morgens van 78 uur (Zon dags van 89 uur). 's Middags van 11V,13 uur (Zaterdags en Zondags van 12'/—14 uur). 's Avonds van 17 y,19 uur. ELECTRICITEITSLE VERING. Elke electriciteitsafnemer mag van heden af niet meer gebrui ken dan de helft van ziin tot nog toe geldend rantsoen. Controle op het dageliikscli gebruik zal dezer dagen worden toegepast en bii overschriidine zal tot onmiddellijke afsluiting worden overgegaan. Een ieder zij dan ook in zijn eigen belang aangeraden dage lijks ziin electriciteitsmeter te controleeren. teneinde binnen ziin toegestaan verbruik te blii- ven. Licht verbruik overdag (tus schen de officieele verduiste- ringstiiden) is geheel verboden. Verdere beperking van het Haagsche tramverkeer. Met in gang van heden ligt buiten de reeds bestaande beperkingen het stadsverkeer op de lijnen der H.T.M. tusschen 14 en 16 uur stil. Van Zondag a.s. zal op de stads- ijnen op Zondag geen tram meer rijden. Het bovenstaande geldt niet voor de lijnen Den Haag-Rijs- wijk-Voorburg. Den Haag-Delft en Den Haag-Wassenaar-Leiden. Met ingang van Zaterdag 23 de zer zullen laatstgenoemde lijnen des avonds een uur vroeger in rukken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1