ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Si de laargang dhoven in geallieerde handen Leidsche Editie eH No. 1% WOENSDAG 20 SEPTEMBER 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE or: Papengracht 32 - Giro 103003 ;eor KJ wei er. assf DurrscH ■TEpERMACHTSBERICHT, 24ft Duitsche weermaohts- jht van. Dinsdag luidt: 'fMidden-Nederland heeft ïnfPSenstander zijn in het j'W achter het front afge- 7 strijdkrachten met nieu- (trijdkrachten versterkt. aanvallen op de lan- Splaatsen winnen tegen chl^ weerstand van den htvCj in langzaam terrein. !raajiet bruggenhoofd van )E%>elt heeft de vijand met 5a. fe pantserstrijdkrachten het Noorden aangeval- m.tn is in Eindhoven bin- oeiiedrongen, 2S verbitterde gevechten op SDIèn afstand werden. 43 issts vernietigd. Éerp Noord-Westen van lesljt slaagde de tegenstander deufidanks krachtig gebruik INBfartillerie en tanks slechts Leijeringe terreinwinst te ibbilen. Ten Westen en ten nJen van de stad werden hejaanvallen afgeslagen. Itea Net gebied van Luneville M| popen de eigen tegenaan- andn verder succesvol. sfJin de overige frontsecto- j worden slechts plaatse- aeH'gevechtshandelingen ge- -e"jider krachtig gebruik van en6erie en vliegers heeft de nd ook gisteren Boulogne irest aangevallen. In Bou. 5 cffe kon hij na zware ge iten binnendringen. Hfj echter uit verscheidene Kl!jerijstellingen weer terug- slorpen. oe"pd en haven van Brest pen nog slechts rookende ieoWioopen. Het overlevende 1, "aizoen heeft zich terugge- "ffken op het schiereiland ACrozon en strijdt daar ver- amj vijandelijke aanvallen op int en St. Nazaire mis- n. inuit zijn steunpunt aan .onding van de Gironde een bataljon een uitval de stad Saujon en ver- Ide daar groote benzine- unitieopslagplaatsen van vijand. Italië duren de zware af slagen in het gebied ten ;rden yan Florence en aan 'iatisclie Zee met onver, erde kracht voort. Tij de gevechten kon de d penetraties tot stand igen in onze stellingen, die (grendeld werden. De be doorbraak werd ook ren verhinderd. De harde r beide partijen vele ver en opleverende gevechten en nog voort. an de Noord-Westelijke is van Roemenië werd de md door tegenaanvallen Hongaarsche en Duitsche naties tot in het gebied Temeschburg, ten Oosten Arad en ten Zuid-Oosten Grosswardein terugge- pen. Bij Toreniburg en let Noordelijke deel van Szeklerpunt mislukten U vallen van verscheidene Ifjet-infanteriedivisies. Ook "AïSanok en Grosno werd opnieuw aanvallende vii- _i in een tegenaanval af— agen. Op een-plaats wer- 24 doorgebroken Sovjet- tserwagens vernietigd. en Noord-Oosten van V 'schau bleven Sovjet-aan. jc en tevergeefs. Ten Zuid- sten van Mitau schoten id a troepen bij den afweer vijandelijke tegenaanval- 29 pantserwagens stuk. i Letland en Estland ver- Werden onze taai strij-den- 9 hvisies ook gisteren plaat- f l-ke doorbraken en vernie lt ;en in de beide afgeloopen f, en 149 tanks. yandelijke foommenwer- -js ondernamen terreuraan- |j| en op Wesermuende en aapest alsmede op andere Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 plaatsen in het Hongaarsche en Servische gebied. Jagers en de luchtdoelartillerie van de lucht macht schoten 19 vijandelijke vliegtuigen neer". STRIJD BIJ SAS VAN GENT EN AXEL. Het Internationale Informa tionsbuero meldde gisteren om trent de gevechten in het Vlaamsche en Nederlandsche gebied: Op twee plaatsen, n.l. in het gebied van Sas van Gent en ten Oosten van Axel hebben vrij sterke Canadeesche strijdkrach ten getracht het bruggenhoofd aan de Beneden-Scheldemon- ding binnen te dringen. Terwijl bij Sas van Gent de aanvallers reeds in het versperringsvuur der zware Duitsche batterijen bleven steken, kon bij Axel door een van twee kanten on dernomen tegenaanval der Duit sche troepen een Canadeesch bataljon omsingeld en opgerold worden. In de overige sectoren aan de Scheldemondmg en aan het bruggenhoofd uit opgedron- niet tot gevechten van grooten omvang. Het zwaartepunt lag daar uitsluitend in het gebied van Neerpelt. Massale pantser en infanteriestrijdkrachten van het tweede Engelsche leger wa ren van het Westelijke deel van het brugenhoofd uit opgedron gen en liepen vervolgens storm op de dekkende versperringen in het gebied van Eindhoven. De Duitschers brachten de aan rollende Britsche pantsercolon nes telkens weder tot staan. Vooral Duitsche valschermjagers vielen de Britsche pantserafdeei lingen met de nieuwe antitank wapens aan. Niet minder zwaar waren de verliezen der Britsche infanterie-formaties, die dicht op de pantserwagens volgden in de meening, dat de Duitsche tegenstand gebroken was. Des ondanks wierpen de Britten voortdurend nieuwe krachten in den strijd, teneinde het contact met de in het gebied van Eind hoven uitgeworpen luchtlan dingstroepen der Amerikanen tot stand te brengen. In de avonduren waren zij er nog niet in geslaagd den Duitsehen ver sperringsgrendel te verbreken. Niet beter verging het den bij Arnhem en Nijmegen gelande Britten en den Maandag aldaar aangevoerden Amerikaanschen versterkingen. De concentrisch opgezette Duitsche tegenaan- DE GEVECHTEN BIJ WARSCHAU. Het Intern. Informationsbuero meldt uit het gevechtsgebied bij Warschau: Terwijl de bolsjewieken zich in de ruïnes van Praga rustig hou den, hebben zij ten Noorden daar van getracht met steun van. tanks over de Weichsel te komen. Zij werden daarbij door Duitsche en Hongaarsche troepen teruggedre ven met zwaar afweervuur. Een vrij kleine groep, die erin ge slaagd was den westelijken oever te bereiken, werd vernietigd. In het penetratiegebied ten Noorden van Bauske hebben Duitsche grenadiers en stormge- schut den Sowjet-Russischen aanvalstop uit het Westen en Oosten ingedrukt en afgeknepen en daarmee de lacune in het front, die den vorigen dag ont staan was, weer gesloten. Tege lijkertijd drongen felle tegen aanvallen in de ten 'Zuiden van Baldone voor de bestorming ge concentreerde Sowj et-Russische pantserformaties. De toestand is belangrijk ontspannen. Op alle overige zwaartepunten van den Noordelijken sector werden eveneens de Sowjet-Russische doorbraakpogingen in bewege lijke gevechtsleiding verhinderd. De bolsjewieken verloren alleen gedurende de laatste twee dagen 129 tanks. In eenige sectoren distancieerden de Duitsche troe pen zich volgens de plannen op verkorte frontlinies. DE STRIJD IN HET OOSTEN. Aan het Oostelijke front gaat in den Noordelijken sector de groote slag onveranderd voort. In het Éstlandsch-Letlandsche gevechtsgebied hebben de Duit sche troepen zich overeenkom stig het bevel naar kortere frontlijnen gedistancieerd. WAPENSTILSTAND MET FINLAND ONDERTEEKEND Reuter meldt uit Moskou, dat de wapenstilstand met Finland is onderteekend De plaatsvervangende Finsche ministerpresident, von Born, heeft gisteravond over den zen der Helsinki de voornaamste be palingen van het wapenstilstands verdrag met de Sovjet-Unie be kend gemaakt. 1. Een onmiddellijk terug trekken der Finsche troepen op de grens van den vrede van Moskou van 1940. Dit betee kent het verlies van Karelië. 2. Afstand van het gebied van Petsamo. 3. Verpaclitin? van Porkka laUdde en een daarbiitoehoo- vallen van aangevoerde. Duit- rend groot water-enlandge- sche reserves worden stelselma tig en met succes voortgezet. De poging om zich in Nijmegen te nestelen of de naar de stad lei dende Waalbruggen te verove- rën, konden op doeltreffende wijze verijdeld woeden, Afzon derlijke valschermgroepen, die als gevolg van den krachtigen afweer nog voor de landing weggedrukt waren en vlak bij de grens op Duitsehen bodem landden, werden omsingeld en gaven zich na een kort gevecht over. Een groot deel van de vrachtzweefvliegtuigen werd met 3e meegevoerde uitrusting buit gemaakt. De overige gin gen in vlammen op. Ook de in het gebied van Arnhem op drie ver uit elkander gelegen plaat sen gelande Britsche strijdkrach ten poogden, hoewel zij even eens versterking kregen, tever- geeft zich aaneen te sluiten. De Duitsche tegenmaatregelen tot omsingeling maken hier goede vorderingen LUNEVILLE DOOR DUITSCHE TROEPEN HEROVERD. De Amerikaansche formaties, die naar de grens van Lotharin gen oprukten, zijn door Duit sche aanvallen gedwongen ge worden hun offensieve krachts inspanningen te staken. In Lu neville ziin van het Zuid-Oosten uit Duitsche pantserwagens op-| nieuw binnengedrongen en heb ben de stad heroverd. bied aan de Sovjet-Unie voor den tijd van 50 jaar. Het gebied wordt verpacht als militair steunpunt. 4. Het tijdelijk beschikbaar stellen van vliegvelden in het Zuiden en Zuid-Oosten van Finland aan de peallieerden. 5. Het beschikbaar stellen van de Finsche koopvaardij vloot voor de geallieerden. 6. Het steunen van de geal lieerden door bijzondere mate riaalleveranties. 7. Ontwapening der Duitsche strijdkrachten in Finland en baar uitlevering aan de geallieer den. 8. Snelle demobilisatie van het Finsche leger tot vredes- sterkte 9. Betaling van éen oorlogs schadevergoeding van 300 mil- Iioen dollar in den tijd van zes jaar. PROTESTNOTA'S AAN ZWEDEN. De Amerikaansche staatsse cretaris Cordell Huil heeft vol gens een Reuterbericht uit Washington bekend gemaakt, dat door de Britsche, de Sovjet-Rus sische en Amerikaansche regee ring scherpe protestnota's aan, Zweden zijn gezonden. De op elkaar afgestemde no ta's houden zich in hoofdzaak bezig met de leveranties van Zweden aan Duitschland. Deielfde kwestie doet zich voor, "zoo ging Huil verder, ten BINNENLAND Wat op beschuitbonnen ver krijgbaar is. De secretaris-ge neraal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat behalve kindermeel of voedingssuiker op de bonnen beschuit 40 ook 100 gram brood of-,70 gram tarwebloem en op de bonnen reserve E78 ook 300 gram brood of 210 gram tarwe bloem mag worden gekocht. Op rantsoenbonnen besohuit mag behalve biscuit ook beschuit voor zoover voorradig worden betrokken. Uitreiking bonkaarten en nood- kaarten. De secr.-gen. van het dep. van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat personen, die door omstandigheden gedwongen zijn tijdelijk in een andere dan hun gemeente van inwoning ver- biijf te houden, de levensmid delenkaarten voor de elfde en twaalfde periode (KA t/m KE 411412), alsmede de noodkaar- ten, mogen afhalen bij de distri- butiediensten in hun tijdelijke woongemeentè, indien aanneme lijk kan worden gemaakt, dat zij niet in staat zijn -tijdig deze kaarten in hun gemeente van inwoning te gaan afhalen of te doen afhalen. Geen postverkeer met Bulga rije.Het postverkeer met Bul garije is verbroken. Poststukken en -pakketten worden niet meer aangenomen. Onderweg zijnde zendingen zullen aan de ai'zen- dei's worden teruggezonden. LETTEREN EN KUNST Marie G. A. de Man. In den ouderdom van 89 jaar is in Oegsgeest, waarheen ze ge- evacueerd was, overleden Marie G. A. de Man, de bekende oud conservatrice van het Munt- en penningkabinet van 't Zeeuwsoh Genootschap der Wetenschappen in Middelburg. Zij was ridder in de Orde van Oranje-Nassau, eere lid van het Ned. Genootschap van Munt- en penningkunde, eerelid van het Zeeuwsch Genootschap, waarvoor ze met haar zuster de Walchersche kamer met de daar in getoonde kleeding in zijn mu seum heeft ingericht Ook van het Belgische en het Fransche Genootschap voor Penningkunde was ze lid. Van haar hand zijn talrijke geschriften op numisma tisch gebied verschenen in een periode van ruim 50 jaar. „Vad." STADSNIEUWS Eerwaarde Zuster Perpetua. - In het St. Elisabeth Zieken huis hier ter stede is na een lange ziekte overleden de eerw. zuster Perpetua (Willemijna Timmers). Geboren te Etten en Leur op 10 Juni 1877 trad zij op 5 Nov. 1902 in het klooster der Zr. Franciscanessen te Breda, waarna zij op 13 Nov. 1904 de H. Profassie deed. Vanaf toen tot nu een ruim iaar geleden was Zr. Peroetua in de ziekenverple ging te Breda werkzaam. Daarna kwam zij hierheen, werd spoedig ziek en overleed gisteren. Vrij dag a s. zal de plechtige uitvaart en begrafenis plaats hebben. aanzien van Spanje, dat nog grootste oplaag. steeds materieele hulp geeft aan Duitschland. TALRIJKE FRANSCHE BLADEN VERDWENEN. Naar de „Tribune de Genève" uit Parijs meldt, zijn daar talrij ke vroeger verschijnende dag bladen van het tooneel verdwe nen en wel blijkbaar voor altijd. Daaronder bevinden zich de .Oeuvre', de „Matin", de „Petit Parisien", de „Intransigant" en de „Paris Soir". Ook de „Temps", het „Journal des Debats" en an deren verschijnen niet meer evenals het allergrootste deel van de burgerlijke pers. Deze bladen zijn vervangen door de „Franctireur combattant", „La France libre" en „Le front natio nal". Na vier jaren zwijgen zijn de „Figaro", „Le Soir"en L'Aube" weer opgedoken. De communist! sche „Humanité" en de socialis tische „Populaire" hebben de Gouden .iubilaressen. Woens dag 27 September hopen de eerw. Zusters Willibrord en Norberta haar gouden Kloos- terfeest te herdenken. Van deze twee is Zr. Willibrord ongetwij feld de meest bekende. Zr. Wil librord (Anna Maria van Seu- meren) werd op 13 Mei 1872 te Tilburg geboren. Zij trad 3 Aug. 1892 in het klooster der Zusters Franciscanessen van Breda, en werd 27 Sept. 1894 geprofest. Reeds voor haar professie werd zij werkzaam gesteld in de zie kenverpleging te Lisse en na eenigen tijd haar jonge krachten aan dit werk van barmhartig heid te hebben gewijd, behoor, de zij in 1892 tot een der mede oprichtsters van het St. Elisa- beth-ziekenhuis hier ter stede en op 9 December van dat jaar nam zij met eenige mede-zusters haar intrek in het pand Hooi gracht 21. Van toen af aan wijd de Zr. Willibrord zich geheel aan de ziekenverpleging en deze taak vond nog uitbreiding toen zij belast werd met de eerste wijkverpleging hier ter stede. Hoe velen de thans gouden ju- bilaresse hebben leeren kennen, hoevelen van haar liefderijke zorgen hebben mogen profitee- rern valt onmogelijk te zeggen, maar velen zullen dankbaar zijn, dat deze liefdezuster hun weg gekruist heeft. Moge O. L. Heer haar nog vele jaren schenken. De eerw. Zuster Norberta (Louise Maria van Kerckhoven) werd 4 Oct. 1867 te Hontenisse eboren, trad op 3 Aug. 1892 in et klooster te Breda en deed haar professie eveneens op. 27 Sept. 1894. Ook Zr. Norberta heeft een groot gedeelte van haar leven in de ziekenverple ging van het St. Elisabeth-zie- kenhuis doorgebracht. Onmid dellijk na haar professie werd zij hier ter stede werkzaam gesteld. Na eenige jaren ging zij terug naar Breda en trok gedurende 28 jaar als verpleegzuster door geheel het land. Na dit leven Van zelfopoffering werd het de thans gouden jubilaresse weer gemakkelijker gemaakt en kwam zij weer naar de Hooi- racht terug. De laatste jaren ia Ir. Norberta v/erkzaam in de St. Margarita van Cortona- Stichting aan den Haagweg, waar zij haar dageljjksch werk nog steeds met groote toewij ding en nauwgezetheid vervult. Ook haar schenke God nog vele goede jaren! Over de herdenking dezer feesten valt nog niets te zeggen. Ontslag dr. Holwerda. Aan dr. J. H. Holwerda is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lector aan de rijksuniversi teit hier ter stede. Geboren: Els, dr. van F. B. Kuiper en E. J. de Jong: Jaco bus Bartholomeus Maria, zn. van H J. M. Goddijn en H. J. M. van Avendonk: Johannes Marinus, zn. van W. T. Nieboer en C. Later- veer; Comelis Coenraad zn. van C. J. van der Zeeuw en H. Nest- Ier: Aloysius Maria, zn. van J. C. Schoonderwoerd en J. M. van den Berg. Ondertrouwd: O. Bengamini jm. 27 j en E. Pe- trucco jd. 19 j, G e t r o u w d: J. der Kinderen jm. en M. E. A. Verhoef jd. Overleden; J. van der Plas zn. 6 j. M. C. Fen- nes vr. 34 j OMGEVING EVACUE'S UIT WASSENAAR. De afdeeüng perswezen van het departement van volksvoor lichting en kunsten deelt mede: Aan alle personen, die uit Wassenaar of Marlot ge- evacueerd zijn en in de gemeente 's-Gravenhage verblijven of ver blijf gehouden hebben, wordt he kend gemaakt, dat zij zich tet registratie dienen te melden bij de gemeente-secretarie, afd. be» voiking. Goudenregenstraat 36.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1