ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD jIargang dinsdag 19 SEPTEMBER Ï944 I ')e luchtlandingen in Nederland EE^ zwenking OM AKEN •No. 195 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE tJ|ï Papengracht 32 - Giro 103003 Leidfche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 'Tt o De sterke Duitsche af weerposi Amerikaansche bommenwer pers ondernamen gisteren een terreuraanval op Boedapest. Des nachts wierpen vijandelijke vliegtuigen bommen op Bremen, in het gebied van Dortmund en op Debreczen in Hongarije". 'gfe strijd bij Neerpelt 5 DUÏTSCH (O<RMACHTSBERICHT. 'ehet Nederlandsche ge- iet de vijand gistermid- ioi$a voorafgegane sterke veEnvallen, valscherm ja. ouen luchtlandingstroepen >nT ons front met het iaJepunt in het gebied jpinhem, Nijmegen* en oven neer. Des mid- jing hij vervolgens tus- «Antwerpen en Maas- het tot den- aanval over, EI} Verbinding met zijn Inlaten formaties tot He brengen. Vooral in ■bied van Neerpelt ont wilden zich daarbij hevige 18 ti ten, in het verloop Dijan de vijand geringe «winst naar het Noor- NTion behalen. Tegen de ielijike luchtlandings- traohten worden geoon. i ierde tegenaanvallen on- v. jnen. Tusschen Maas- riij en Aken, alsmede in orfcbied van Nancy, staan uitroepen nog altijd in .jdö. afweerstrijd met ster- ftndelijke strijdkrachten, ligle andere sectoren van (estelijke front werden tuie vrij zwakke aanva't- den Vijand uiteenge- gT De in Luneville bin- iJtrongen vijand werd ®6ven. Ten Zuiden der naakt onze tegenaanval ietf vorderingen, s Je puinhooipen van Brest leilaafde zich de heldhafti- ffiettinig, samengedrongen b« smal terrein, nog altijd Ztde zwaarste vij andelijke jrlilen. Ook om de vesting gne woeden zware ge- ün. Hier kon de vijand tretilange luchtaanvallen (iet Westen uit een penc- j bereiken, die afgegren- (werd. Vijandelijke aan- t, die op Duinkerken in ondernomen, misluk. d«V. I vergeldingsvuur op l(l3n werd voortgezet. het Italiaansche front gin vijandelijke aanvallen n sector Lucca-Pistoia Ir succes. Met krachtige rdgsteuning van artillerie rfitmabht, viel de vijand eheelen dag ten Noorden U Florence aan. In met verliezen gepaard gaan- vechten werden al zijn raakpogingen verijdeld. ,3p de Servisch-Bulgaar- «rens ontstonden ver- - len-e plaatselijke ge beten, in het verloop waar- ij ien Buigaarsche tanks p( ;n stukgeschoten, pet Zuidelijke deel van aburgen zijn ook gisteren lelijke, door tanks on- 'tunde aanvallen, mis- P1 Evenzoo werden bij Sa sten Krosno hernieuwe he- lOianvallen der bolsjewie. n afgeslagen. Penetratie- K»en werden in tegenaan- L afgegrendeld. Letland en Estland met uiterste felheid hten. De groote aanval olsjewieken, die zich ook la it gebied Van Dor.pat uit- e, ie, werd in zware ge- |a en opgevangen.' Forma. lagviiegers ondersteun- ïiet succes onze afweer- 711 ten in het Baltische d. Des nachts vielen ge el s- en des nachts ope- I inde slagvliegtuigen Sov- ussische troepenconcen- met goede uitwerking I In luchtgevechten en n luchtdoelartillerie wer- |e Bisteren 75 bolsjewisti- I vliegtuigen neergescho- het Peipus-meer braoh- •yRiarine-artillerie-lichters I( bolsjewistische kanon- 13 öot tot zinken en be- I, igden een andere boot. DE GEALLIEERDE ACTIE IN HET NEDERLANDSCHE GEBIED. Sinds dagen ziet de vijand zich aldus het D.N.B. in Noord-België gebonden door den taaien tegenstand der Duit- sche troepen in het bruggen hoofd aan de Westerschelde en door energieke tegenaanvallen aan het Maas-Scnelde-kanaal, die Zondag werden voortgezet. Ook zijn sterke aanvallen tus schen Maastricht en Aken naar het Noorden brachten hem slechts onbeteekenende plaat selijke voordeelen. Tusschen Aken, en Stolberg werd de vij and door tegenaanvallen van Duitsöhe tanks verder terugge drongen en Zuidelijk van Stol berg bleven de vorderingen der Amerikanen als gevolg van de Duitsche wiggen die in het vij andelijke aanvalsfront waren gedreven, ook Zondag minimaal. De krachtige stormloop van drie vijandelijke legers in het Bel- gisch-Nederlandsche grensge bied is daarmede sinds dagen zonder tastbaar succes geble- ven. Om dezen sterken grendel open te breken en zijn bewe gingsvrijheid terug te krijgen, begon de vijand in de yroege middaguren van Zondag in het Nederlandsche gebied luchtlan dingstroepen neer te laten. De actie was aangekondigd door hevige luchtaanvallen op vlieg velden en verkeerswerkèn in de betrokken gebieden. -Vanaf 14.30 uur verschenen verschei dene honderden vrachtzweef- en transportvliegtuigen boven het Zuidelijke deel van Neder land ep de Rijndelta. Nog ter wijl de vijand zijn landingen uitvoerde, gingen reeds eigen sterke strijdkrachten tot oen tegenaanval over. Talrijke vrachtzweefvliegtuigen werden door het luchtdoelgeschut neer gehaald, andere werden door het afweervuur gedwongen lan dingen te verrichten in de ge ïnundeerde gebieden. Teneinde de vijandelijke valschermsprin gers en luchtlandingstroepen af te weren, grendelden Duitsche troepen de verspreid uit elkaar liggende landingsplaatsen af en verhinderden in de eerste plaats het vormen van groote gesloten gevechtsgroepen. Andere tegen maatregelen worden genomen. Teneinde de verbinding tot stand te brengen met zijn in het gebied van Eindhoven neer gelaten strijdkrachten, viel de vijand tegen den avond aan het Maas-Schelde-kanaal uit Neer pelt naar het Noorden aan. Duitsche tegenaanvallen, die ook op deze plaats terstond werden ondernomen, leidden tot harde, den geheelen nacht voortdurende gevechten, die ook in de ochtenduren van Maandag nog aan den gang wa ren. In het Midden-Belgische, Luxemburgsche en Lotharing- sche grensgebied, waren de ge vechten van Zondag plaatselijk beperkt. Succesvolle .tegenaan vallen drukten den vijand in den sector van Pruem en in zijn bruggenhoofd aan de Sauer te rug. In het gebied Pont Amous- son-Nancy-Luneville werden de wisselvallige gevechten voort gezet. Hierbij drong de vijand met sterke strijdkrachten van het Zuiden uitLuneville bin nen, maar werd weer eruit ge dreven.. Ten Zuiden daarvan moest hij ook de stad Chatel- sur-Moselle als gevolg van Duit sche tegenaanvallen weer prijs geven. Aan den versperrings- grendel voor de Bourgondische Poort bleef de toestand onge wijzigd. .i ties in het strijdgebied Oostelijk van Aken hebben de geallieer de legerleiding gedwongen, de aanvalsrichting van hun in de zen sector strijdende formaties naar het Noorden te verande ren, aldus meldt het D.N.B. Ten Zuiden van Stolberg zijn Duit sche tegenaanvallen gaande. Daarbij zijn felle gevechten ont brand tusschen Zweifall en Mausbach. Deze plaatsen wis selden herhaaldelijk van bezet ter. In militaire kringen te Berlijn is men van opvatting, dat de ge allieerde zwenking naar het Noorden in dit gebied het doel beoogt Aken te omsingelen. FINSCHE BEZETTING VAN HOGLAND MET DUITSCHERS IN STRIJD. Naar het Internationale Infor matiebureau verneemt, naderden Duitsche formaties op 15 Sept. het in de .Finsohe Golf gelegen eiland Hogland, dat volgens de door de Sovjet bepaalde wapen stilstandsvoorwaarden door Fin land aan de Sovjet-Unie moest worden afgestaan. Van Duitsche zijde achtte men het gewenscht. met het oog op de belangen van het tot dusver verbonden Finland alsmede met het oog op een versperrings gordel ter bescherming van de Estlandsche bevolking, dit eilanid in bezit te nemen. Tegen de verwachtingen ontzegde de Finsche bezetting echter met geweld van wapens den Duit- schen formaties den toegang tot het eiland. FINSCHE RIJKSDAG PLOTSELING BIJEEN. On vijf uur Finschen tijd zijn Dinsdagochtend vroeg de afge vaardigden van den Finschen rijksdag gealarmeerd en bijeen geroepen voor een buitengewo ne zitting, die om 6 uur 15 bij oen zou komen. Aan deze zitting nam de ge heele Finsche regeering deel. De in de Finsche hoofdstad verschijnende dagbladen hebben instructie gekregen zich gereed te houden om extra edities uit te geven. AAN HET FRONT IN ESTLAND. Terwijl ten Westen van Mo- dohn harnekkige doorbraakpo gingen der bolsjewisten afgesla gen werden, kon een vrij groo te penetratie ten Noorden van Walk na verbitterde gevechten in de bosschen afgegrendeld worden. Zware gevechten zijn ten Zuiden van het Wirzmeer aan den gang. waar de bolsje wisten een geringe terreinwinst konden behalen. Bij Dorpat zijn de bolsjewisten Zondag, na voortdurende aanvallen van ver soheidene honderden vliegtui gen, tot den verwachten groo- ten aanval overgegaan. Ten Noord-Westen van de stad wer den zij door het Duitsche ver sperringsvuur bedwongen. Daar entégen konden zij ten Oosten van de stad de Embach overste ken en vrij diepe penetraties in de stellingen van Estlandsche formaties tot stand brengen. De verbitterde gevechten met Duit sche reserves duurden tot laat in den nacht voort. DE STRIJD BIJ WARSCHAU. In het gevechtsgebied van Warschau hebben de bolsjewis ten hun enkele dagen geleden gestaakte groote offensief niet meer hervat, doch zij voeren ver sterkingen aan, ten einde hun verzwakte stootdivisies aan te vullen, In de puinhoopen. van Praga hielden de Sovjets zich rustig. BOLSJEWISTISCHE AANVALLEN IN ZEVENBURGEN. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt: In het Zevemburgsche bek ken hebben de Bolsjewistisch- Roemeensche formaties na het aanvoeren van versterkingen hun aanvallen in Noordelijke^ rich- BINNENLAND ELECTRIC1TEITSRANTSOEN TOT DE HELFT BEPERKT. Electrische verlichting uitsluitend gedurende officieele verduisteringsuren. De secretaris generaal van het departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart maakt be kend, dat het met ingang van heden verboden is buiten de uren. waarop officieel verduis terd moet worden, electriciteit voor verlichting te gebruiken. Indie'n afwijking van dit voor schrift wordt geconstateerd, 2al zonder meer tot afsluiting wor den overgegaan. Voorts is bepaald, dat even eens met onmiddellijken ingang de tot op heden toegewezen elec- triciteitsrantsoenen tot de helft zijn verminderd. Belegen kaas duurder. Het rijksbureau voor de voedsel voorziening deelt mede, dat evenals vorig jaar binnenkort kaas uit voorraden van het in- en verkoopbureau voor zuivel zal worden vrijgegeven. Uitslui tend voor deze kaas mogen de voor verkoop aan den detaillist en aan den consument geldende prijzen worden verhoogd, en wel voor volvette boerenkaas en 40+ kaas met ten hoogste f 0.45 per kg., voor 20-1- kan ter en 20+ boeren Leidsehe kaas met ten hoogste f 0.40 per kg. en voor de overige 20 kaas (dus Goudsche en Edam mer) met ten hoogste f 0.35 per kg. Voor alle andere kaas. onverschillig of deze belegen of oud is, mag deze verhooging niet worden toegepast. Postverkeer met Roemenië en Frankrijk. Het geheele post verkeer met Roemenië en Frank rijk is gestaakt. Alleen zendingen bestemd voor krijgsgevangenen kunnen als voorheen worden aangeboden Lodewijk van Deyssel 80 jaar. Deze week wordt de bekende literator dr. Karei Alberdingk Thijm te Haarlem, beter bekend onder zijn pseudoniem Lodewijk van Deyssel 80 jaar. Karei Joan Lodewijk Alber- dingk-Thijm werd den 22sten September 1864 te Amsterdam geboren als jongste zoon van prof. J. A. Alberdingk Thijm. Na de R. K. Gymnasia te Rolduc en Katwijk-Binnen te hebben be zocht, v/as hij gedurende eenigen tijd in den boekhandel werk zaam, doch al spoedig ontwaakte in hem de lust tot schrijven. De ..Dietsche Warande", waarin het eerste artikel onder het pseudo niem Lodewijk van Deyssel. in 1881 verscheen, en de .Amster dammer" boden hem daartoe de gelegenheid. Hij schreef een menigte critieken en essays over literatuur, tooneel en schilder kunst, waarvan zijn aanval op Frans Netscher (over literatuur} overbekend is en hem tot een der voormannen van de bewe- ing van 1880 maakte. Van 1885 tot 1894 werkte hij mede aan ,,De Nieuwe Gids". Het door hem tezamen met Albert Verwey in laatstgenoemd iaar opgerichte Tweemaandeliiksche Tijdschrift' werd later herdoopt in ..De 20e Eeuw" en in 1910 vereenigd met „De Nieuwe Gids". Het Fransche naturalisme vond in hem aanvankelijk een vurig bewonderaar, doch na 189Ö verliest het voor hem zijn beko ring en gaat hij meer aandacht schenken aan mystisehe levens waarden, Ook wordt zijn critiek rustiger. Zijn roman ..Een Lief de", die zooveel stof deed op waaien en waarvan een latere iruk een gekuischteren vorm af, stond sterk onder den in vloed van het naturalisme. Zijn kostschooltijd beschreef hij op impressionistische wijze in het werk „De kleine Republiek". Tusschen 1894 en 1911 ver schenen een elftal bundels „Ver zamelde opstellen", later kwa men nog eer acht deelen „Ver- amelde werken" uit, waarin het voornaamste oeuvre van den auteur is bijeengebracht, terwijl hij in 1943 zijn medewerking ver leende aan de samenstelling van een bundel „Proza" van Lode wijk van Deyssel. en onder eigen naam een inleiding daarvoor schreef. Zijn „Gedenkschriften", herinneringen aan zijn jeugd, sluiten aan bii de biografie van zijn vader, welke hij in 1893 on der het pseudoniem A. J. uitgaf. Dezelfde schuilnaam dekte een studie over Multatuli. In 1935 eerde de Amsterdamsche Uni versiteit hem door het verleenen an het doctoraat hon. causa in de Ned. Letteren. van Thorenburg konden vrij sterke afdeelingen in het Hon- gaarsche front binnendringen. Enkele uren later werd hun op- marsch tot staan gebracht. NIEUW DUITSCH STRIJDMIDDEL. Een marinedeskundige heeft gisteren voor vertegenwoordi gers der buitenlandsche pers te Berlijn een uiteenzetting gege ven over een nieuw Duitsch strijdmiddel, de vernietigings boot, een klein vlak vaartuig, dat in vorm overeenkomt met een renboot, en van een "commando boot uit radiografisch wordt be stuurd, zoodra zij gebracht naar de plaats, waar zij moet optreden. Ook de vernietigings boot heeft' slechts één man aan boord, welke zich door een druk op een hefboom, op een afstand van ongeveer 220 meter van het doel en nadat hij de ontste king heeft ingesteld, door mid del van een slingerapparaat uit de boot laat. werpen. Van dat oogenblik af komt de radiogra fische besturing in werking, wel ke het mogelijk maakt de ver- nietigingsboot van de comman doboot uit in de nabijheid van STADSNIEUWS Zweminrichting „De Zijl". In het tijdvak van 15 Mei t/m 16 Sept. jl. zijn in bovengenoemde inrichting in totaal 82493 baden genomen tegen 85629 baden over het tijdvak 17 Mei t/m 11 Sep tember van 1943. Geboren: Hendricus Da vid, zn. van P. J. Preenen en J. Mieremet; Adriana Jacoba, dr. van C. J van Dongen en de Ru; Cornelia Catharina, dr. van J. Sinteur en A. van Kooperen; Jeantine, dr. van H. J. M. van der Wedden en M. A. W. van Iterson; Hendrik, zn. van A. van Varick en S. J. C. Leget; Jan. zn van L. Tinbergen en T. P. J. Frensdorf; Jacobus, zn. van D. Labrujère en P. Onvlee; Francis- cus Maria Gerardus, zn. van A P. van Bers en M. E. C. Arnold; Frits, zn van H. C. F. SelieT en A. J. Vermeulen; Johanna Maria, dr. van W. P. C. Vermeij en A. C. Snieder; Wobbelina, dr. van J. van Zeist en W. Tilstra; Tennis, zn. van W. van Straaten en S. v. Loef. Getrouw d:C S. Klein- man jm. en J. Stouten jd. Overleden: M. van Diik, man, 35 j.; J. van den Hoed, zn. 14 j.; J. Q A. van der Berg. man 42 j.: A. van der Veen. wc-d. van K. Nieland, 77 j.; T. Stolp, huisvr. van D. Warring 74 j. Jd A. J tins hervat. Ten Zuid-Westenhet vijandelijke schip te brengen. W. Das 43 jaar. OMGEVING LEID SCHEND AM. Gebo ren; H. C. A., d. v. W. A. v. d. Pijl en J. J. Verhagen; H. A. D„ z. v. P. Teunissen en Th. M. de Hoogh; "P. J. M„ z. v. L. N. de Jong en H. M. v. d. Geest: J. C. M„ z. v. J. v. Riek en J. Uiter- wjjk-Winkel; C. J. M„ d. v. J. H. Groenewegen en C. S. Dobbe; S. J. M., d. v. B. van Logchem cn I. P. v. Heiningen; W„ d. V. M. G. v. Buuren en M. W. Stoop; M. J. M„ d. v. J. den Elzen en M. J. Janssen. Ondertrouwd: N. J. de Jong 32 j. en E. C. M. Hooijmans 25 j. Getrouwd: J. v. d. Hulst 25 j. en Adr. J. A Borsboom 22 j. Overleden:: J. A. Romijn, ongch. 22 j.: H. P. Besjes eohtg. v. J. Klooker 32 Aartman echtg. v. C.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1