ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD f ■Iff maandag 18 SEPTEMBER 1944 sport Iaargang UNo. 194 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE jloorPapengracht 32 - Giro 103003Lsidsche Editie Telel. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 MwARE STRÏJD AAN WEERSZIJDEN hu VAN AKEN "lieerden in Brest ^fanengedrongen e DUITSCHE e, RMACHTSBERICHTEN. rHkt Van Zaterdag. rstik Duitsche weermachts- elofct van Zaterdag luidt: ie it zwaartepunt van de jhten in het Westen lag jen weer in het gebied ftuiden en Zuidoosten van T, Met geconcentreerde krterie- en pantserstrijd- "Hten probeerde de vijand via Stolberg naar het >eijoosten door te breken. H t (je vijand met gebruik- r 2jjg van zeer groote hoe- 0(éden materiaal aanyan- g lE een geringe terrein- had kunnen behalen, j hij door onze tegenaan- /i tot staan gebracht. 27 Vdelijke tanks werden „stukgeschoten. Ten Zui- 1 Van Aken tot in het ge- 1 [ten Zuiden van Nancy feen talrijke dikwijls 'gufieidene malen herhaal- :,urvijandelijke aanvallen. le'll succesvol waren onze irgeyeehten in het ge- Pfnvan Vesoul, waar de bij zijn tevergeefeche illen zware verliezen het totaal vernielde h.l biedt ons dappere gar- in weerwil van het t-rste vijandelijke vuur kortdurende luchtaanval- verbeten verzet tegen den weer stormloopenden havensteden aan de TJEngelsche kust lagen listeren overdag zonder l Tbreking onder het vuur jjiinze kustbatterijen der $0' den reeds gisteren ge- »n aanval van Britsche Ttorpedobooten op een jh convooi ten Noorden vr"iet West-Friesche eiland werden volgens de de ze rapporten in totaal iiandeliike booten tot n "gebracht, het Italiaansche Zui- front zette de vijand et gebied ten Noorden 'lorence zijn doorbraak ten gedurende den ge- Ji dag in versterkte ma- e' )rt. Als gevolg van het verzet van onze divi- yon hij slechts weinig 0|n. De penetratieplekken afgegrendeld. Ook aan "•-(driatische kust verhin- hv>n onze troepen opnieuw >or den vijand beoogde raak naar Rimini. Suid-Ze venburgen wier- SV&uitsche en Hongaarsche ties den bij Thoren- leisjen aan de Miersch door dingen vijand terug. In ttstelijke Karpathen mis- i verscheidene Sovjet- llen. Bij Sanok en 0 sloegen onze divisies iw de met sterke strijd- ten ondernomen door pogingen der bolsje- 1 uiteen; 27 Sovjet- werden stukgeschoten. Noordoosten van War- wierpen troepen van de vefin-SS en Hongaarsche ties doorgedrongen vij- tjke strijdkrachten te- >aal In de gebieden van e, Modohn en Walk de Sovjets, door pant- igens en eskaders slag- ISU'igen gesteund, hun he- Iraanvallen voort. Onze les verijdelden in ver- 'jjfde gevechten schouder schouder met formaties Wfodsche vrijwilligers en bitterende samenwerking 0 Rife ske reu J, ml 10 dellijke tegenaanvallen terug geworpen. 87 Vijandelijke pant serwagens werden vernietigd. Jagers en luchtdoelartillerie van de luchtmacht schoten 92 Sov jet-vliegtuigen neer. In het zeegebied voor de kust van Noord-Noorwegen werden door luchtdoelartillerie van de marine, beveiligingsvaartuigen en luohtdoelartillerie aan boord van een Duitsch convooi vier vijandelijke vliegtuigen neerge schoten en een Sovjet-motor torpedoboot tot zinken gebracht In den afgeloopen nacht on dernamen Britsche bommen werpers een terreuraanval op Kiel. Enkele vijandelijke vlieg tuigen wierpen bommen neer op Berlijn'' De Duitsche troenen in Finland- Het opperbevel van de Duit sche weermacht deelt voorts nog mede: „Toen Finland in den nacht van 2 op 3 September aan Buitschland op verrassende -wij ze den eisch richtte de Duitsche troepen tot en met 15 Septem ber uit Finland terug te trek ken, lagen de Duitsche divisies., die totdusver Midden-Finland verdedigd hadden, bijna 400 ki lometer van de havens aan de Botnische Golf en meer dan 600 kilometer van de Noord-Fin sche-Noorsche grens verwijderd. Reeds de marschtijd alleen vergde zonder belemmeringen voor den vijand naar de Bot nisohe Bocht 20 en tot de Noor sche grens minstens 30 tot 35 dagen. De vijand, die dezen eisch gesteld en het Finsche op perbevel, die dezen eisch aan vaard heeft, wisten, dat hij on vervulbaar was, Het Duitsche leger in .Finland zal derhalve ook na 15 Septem ber zich bij alle bewegingen en maatregelen alleen laten leiden door het 'standpunt van zijn eigen veiligheid tegen iederen aanvaller". Van Zondag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Zondag luidt: „Aan weerskanten van Aken heeft de vijand zijn krachtige po gingen, ons front te doorbreken, voortgezet. Verscheidene aanval len op het Zuidelijke front der stad mislukten. Er werd vooral verbitterd gevochten, in het ge bied van Stolberg. Succesvolle eigen tegenaanvallen werden on dernomen tegen den vijand, die ten Noord-Westen van Echter- nach over de Sauer is getrokken. Aan weerszijden van Nancy du ren de harde gevechten voort. Aan de Bourgondische Poort hebben onze divisies na succes vollen afweer van alle door braakpogingen der Amerikanen, een samenhangend front gevormd tusschen Epinal en de Zwitser- sche grens. Ook na het binnen dringen van den vijand in het volkomen verwoeste Brest, weet zich een aantal steunpunten en nesten van verzet te handhaven. Het V. 1 vuur op Londen werd voortgezet. In Italië zetten de Anglo-Ame- rikanen ook gisteren hun groote aanvallen voort. Zij zijn ten Noorden en Noordoosten van Florence na op en neer gaande gevechten mislukt, waarbij de vijand zware verliezen leed. De Monte Veruca werd -in een te genaanval weer aan den vijand' ontrukt. Aan de Adriatische kust be lemmerden hardnekkige tegen' stand en tegenaanvallen van on ze dappere grenadiers en val schermjagers het opdringen van den vijand naar Rimini. 35 Vijan delijke tanks werden vernietigd. Britsche jachtkruisers vielen op 16 Sept. aan de Adriatische kust het Duitsche lazaretschip „Bonn aan. In Zuidelijk Zevenburgen sloe gen Duitsche en Hongaarsche troepen bij Torenb'urg en Neu markt hevige aanvallen van de Landingsformaties op Nederlandschen bodem IN DE GEBIEDEN VAN TILBURG. EINDHOVEN EN NIJMEGEN. Nadat de Anglo-Amerikanen de laatste da een tevereeefs ee- nrobeerd hadden, de Duitsche versuerrinesgrendels tusschen den mond van de Schelde en de Maas te verbreken, lieten zij, naar het D.N.B. verneemt. Zon dagmiddag in de gebieden van Tilburg, Eindhoven en Nijmegen sterke landingsformatieis neer uit de lucht. Ook Westelijk van de Neder- landsch-Duitsche grens on den Noordelijken Rijnoever zijn on der vorming van een groot luchtscherm sterke formaties uit de lucht neergelaten. Naar het D.N.B. voorts ver neemt. hebben de geallieerden hun on Nederlandschen bodem neergelaten valschermjagers en formaties lucbtlandingstroen verder versterkt. Naar aan het D.N.B. verder wordt gemeld, gingen in den loon van den Zondagmiddag DiÜtscbe troenen in bet mon- dingsgebied van den Riin over tot tegenaanvallen on de uit de lucht neergelaten Anglo-Ame- rikaansch e strijdkrachten. Zij grendelden de landingsnlaatsen af en verhinderden de aaneen sluiting van de on vele nlaatsen yersnreid neergelaten valscherm iagers. Concentrische aanvallen tot onruiming van de omsingel de landingsnlaatsen ziin aan den gang. Kerke strijdkrachten van URciitmacht alle vijandelij- wjt>o rbraakpogingen. Door jagen vijandelijke strijd- r- - T apiten werden in onmid- bolsjewieken af. Door eigen gen Duitsohland en Japan be- luch taan vallen werd het vijande lijke ravitailleeringsverkeer zwaar getroffen, talrijke voertui gen werden vernield. Tusschen Sanok en Krosno zette de vijand zijn aanvallen met gebruikma king van nieuwe strijdkrachten voort. Zij werden in harde ge vechten afgeslagen of in tegen aanvallen opgevangen. Noord oostelijk van Warschau behaal den'troepen van het leger en de Waffen-SS alsmede Hongaarsche formaties een volledig afweer succes op de opnieuw aanvallen de Sowjets. 31 Vijandelijke tanks werden vernietigd. Zuidwestelijk van Mitau drong een gepantser de aanvalsgroep in de vijande lijke stellingen en rolde ze op Er werden gevangenen gemaakt. In den Noordelijken sector van het Oostelijke front woedt de verbitterde afweerslag verder. De aanvallen der bolsjewieken, waarbij van veel menschen en materiaal wordt gebruik ge maakt, werden in samenwerking met formatie der luchtmacht in hoofdzaak afgeslagen. Ten Noor den van Bauske zijn tegenaan vallen aan den gang. De laatste drie dagen werden hier 234 Sow- jet-tanks vernietigd. In luchtgevechten, door lucht doelartillerie en door strijdkrach ten der luchtverdediging van de Duitsche marine verloren de bolsiewieken - gisteren aan het Oostelijke front 96 vliegtuigen. Ov.erdag wierpen afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen bommen op Bremen-Kloppenburg, des nachts in de gebieden Brunswij en Rheine en op Hongaarsch ge bied in de streek van Debrec zen". FINSCHE MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN NAAR MOSKOU. De Finsche minister van bui- tenlandsche zaken Enckell naar Moskou vertrokken, ter ver vanging van den leider der Fin sche delegatie, den minister-pre sident Hackzell. die door een be roerte is getroffen. VERKLARING OVER CONFERENTIE VAN QUEBEC. Naar Reuter meldt, hebben Churchill en Roosevelt een ge meenschappelijke verklaring uit gegeven over de conferenties van Quebec. Hiérin wordt gezegd, dat in een reeks van bijeenkomsten alle aspecten van den oorlog te- BINNENLAND VERZENDING RELIGIEUZE BLADEN AAN NEDERLAN DERS IN DÜITSCHLAND. Beschikking Generalkommissar für das Sicherheitswesen. Op grond van par. 14 der verordening van den Rijkscom missaris voor het bezette Neder- landsche gebied betreffende de bescherming van de orde. no. 138/41 wordt beschikt 1. De verzending van kerke lijke bladen aan Nederlanders, die in den Arbeitseinsatz wer ken, heeft tot velerlei misbrui ken geleid. De verzending van deze talrijke afzonderlijke bla den wordt derhalve terstond verboden. 2. Van dit verbod zijn uitge zonderd het maandblad ,,De Kerkpost", uitgegeven door de samenwerkende protestantsche kerken in Nederland voor de behoeften der evangelische Ne derlanders in den Arbeitseinsatz en een dienovereenkomstig, door mij nog goed te keuren, katholiek maandblad, welks oprichting wordt overgelaten aan de R. K. Kerk. De toegelaten maandbladen /oor Nederlanders in de „Ar beitseinsatz" mogen zich alleen bezig houden met aangelegenhe den, louter de zielzorg betref fende. 3. Overtredingen van deze be schikkingen worden volgens par. 14 der verordening van den Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied N. 1/1943 (verordening op de be- -cherming van de orde) gestraft. Maatregelen der Sicherherspo- lizei blijven voorbehouden. w.g. De Generalkommissar für das S:< herheitswesen RAUTER S.S -Obergruppenführer und General der Polizei. Tusschen iijdsche controle op et gasverbruik. De huidige sieenkoolpositie eischt uiterste spaarzaamheid. De industrie is reeds voor het grootste deel af gesneden. Soortgelijke bezuini gingsmaatregelen zi.in bij de tram ingevoerd. Het ligt voor de rand. dat het particuliere ver bruik hierbij eveneens wordt betrokken. Er zijn maatregelen genomen om dit verbruik tot het allernoodzakelijkste te 'beperken. De meteropnemingen geschieden in Den Haag niet meer zooals ct een Voortdurende tusschen- poozen, maar er is last gegeven tot een xoortdurende tuschen- tijdsche controle, die terstond begint. Wie dus na de controle van den laatsten meterstand meer verbruikt dan hem wordt toegewezen, wordt terstond uit geschakeld. De scholen in de huidige om standigheden. Den secr.-gen van het dep. van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher- ming komt het gewenseht voor. dat de scholen, die thans nog gesloten zijn, zoo spoedig moge lijk het v/enk hervatten, ten ein de de kinderen van de voor hen zoo gevaarlijke straat të houden. Mochten de plaatselijke omstan digheden of het feit, dat de school niet beschikbaar is, een hervatting van het werk belem meren, dan wordt er bij het on derwijzend personeel ten zeerste op aangedrongen, dat zij contact met hun leerlingen zoeken en deze door het opgeven en nakij ken van taken tot nuttige bezig heid brengen. Geen waschgoed meer naar de wasscherij. Aan witwassche- rijen en chemische wasseherijen en ververijen is het met ingang van 18 September verboden goederen ter behandeling in ont vangst te nemen. Ten behoeve van ziekenhuizen, klinieken, sa natoria, weermachtsonderdeelen andere groote instellingen zullen bijzondere maatregelen worden getroffen. Uitkeeringen van Levensverze keringsgelden. In onderschei dene polissen van levensverzeke ringmaatschappijen is de bepa ling opgenomen, dat de uitkee ringen tot 90 procent worden te ruggebracht, indien in Nederland een actieve oorlogstoestand aan wezig is, d.w.z. in een gedeelte van ons land gevechtshandelin gen plaats vinden Aan de Ver zekeringskamer is opgedragen dit te venklaren. Het betreft een veiligheids maatregel om te voorkomen, dat de maatschappij teveel hebben uitgekeerd, indien achteraf blijkt, 'dat er als gevolg van den oorlog extra schade van beteekenis heeft plaats gevonden. In 1940 hebben de maatschappijen ech ter, toen bleek, dat de schade be perkt was. achteraf de volle 100 procent uitgekeerd. Dit ligt ook thans in de bedoeling. Men make zich derhalve niet noodeloos on gerust. De Verzekeringskamer heeft verklaard, dat te rekenen van 15 September 1944 te 0 ure in Ne derland een actieve oorlogstoe stand bestaat. Winkels te Amsterdam Zater dag na 1 uur dicht. De Bur gemeester van Amsterdam heeft met het oog op de besparing van electriciteit. bepaald, dat des Zaterdags alle winkels, met uit zondering van winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak le vensmiddelen ten verkoop in voorraad zijn. na 13 uur geslo ten moeten wezen. sproken zijn. Over alle punten is men tot besluiten gekomen, zoowel ten aanzien van den af loop van den oorlog in Europa, waarvan in de verklaring be weerd wordt, dat hij thans in zijn eindphase getreden is, alsook ten aanzien van de „vernietiging der barbaren van den Stillen Oceaan". BEVEL TOT ARRESTATIE VAN PETAIN UITGEVAARDIGD. Radio-Brazzaville heeft ge meld, dat van Gaullistische zijde een arrestatiebevel is uitgevaar digd tegen maarschalk Pétain. De maarschalk bevindt zich se dert eenige tijd op Duitsch ge bied. ERNSTIGE GEBEURTENISSEN IN BRAZILIë? De Informaciones meldt uit Buenos Aires, dat de van de Bra ziliaansche-Uruguaansche grens komende berichten spreken over ernstige gebeurtenissen in Brazi lië. Alle telefoon- en telegraaf verbindingen zijn sinds 48 uur verbroken. Men spreekt over een militaire beweging en over de arrestatie van versdheidene ge neraals en vooraanstaande per sonen» STADSNIEUWS Geboren: Elisabeth d. van B. Nieuwenhuizen en M. van der Tuin; Petronella Johanna Maria d. van J. Mientjox en G. C. van den Broek; Samuel Ja cob z. van A. Ie Poole en S. Mat- thieu; Alfred z. van M. C. D. Buijsen en H. J. Meijers; Elisa beth d van J. J. van Zonneveld en Z. Assié; Elisabeth d. van J. Vogelenzang en E. Hansen. 0 n- dertrouwd: C. Staphorst jm. 22 j. en M. A. Ramak jd. 26 j.' W. van den Nieuwendijk jm. 26 en A. D. van der Linden jd. 21 j Overleden: A. Slegten- horst m. 73 j.; J. Vliegerthart m. 59 j.; P. van der Waard m. 78 j; A. J. M. Taverne huisvr. van J. H. H. Beekman 63 j.; J. Peter huisvr. van I. Heijmans 61 j.: M. E. C. Arnold huisvr. van A. P. van Bers 43 j. ATHLETIEK. Docos. De lessen voor de afd. lichte athle- tiek zijn als volgt: de twee jonge ploegen beginnen a.s. Dinsdag weer op de gewone uren, de heeren en groote aspiranten oefenen voorloopig Zondagsmor gens van half elf tot twaalf uur. De lessen van de twee jon- gensgroepen gaan Dinsdag in de zaal Potgieterslaan van half zes en half zeven weer gewoon door.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1