ZUIDHOLUNDSCH DAGBLAD ZATERDAG 16 SEPTEMBER 1944 ANSS I in ati@i ifia,r erC Pape waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en Ut Wnsi ttfSODE ngracht 32 - Giro 103003 Leódschs Editie Tefef. Atfm. 20935 - Telef. Red. 20015 VjiROOTE AMERIKAANSCHE AANVAL A" BIJ AKEN [aaslricht in OR^jlieerde handen DÜITSCH ■HfeMACHTSBERICHT. machii Duitsche weermachts- 252i van Vrijdag luidt: ■verbal het Albert-kanaal en wrino.'t Maas-Schelde-kanaal ml2a> de vijandelijke brug- 'fden door succesvolle invallen van onze nog verder verkleind, jn Maastricht en Aken de Amerik. hun groo- nval, die door sterke strijdkrachten wordt id voort. tricht» ging verloren, iden en ten Zuid-Oos- n Aken slaagde de er in penetraties tot me brengen in de stel lij*. gelegen in het voor van de Westwall. De C -fgevechten, waarbij gis- overdag veertig vijan- tanks werden stukge- duren met onvercnin- r,MCnevigheid voort. in hét gebied van I jrL en voor de Bourgondi- UoJjpoort wOrdt nog steeds terd gestreden, aanf de versterkte havens •unpunten aan het Ka- ïS U,jq aan de kust van den iischen Oceaan werden jsteren zware doch suc- "CBje afweergevechten ge- ie-di[ Voor het brandende «•ivoor Boulogne en aan Gris Nez leden de aan- an"B bijzonder zware ver lei dij lstitjert verscheidene dagen de havensteden aan igelsche Zuid-Oostkust |j het zware vuur van de "gende Duitsche batte- zoolslc S, den SP 1 ',SP e «Bel iligingsvaartuigen van )t -bitsch convooi brachten {oorden van het West- Sihe eiland Texel een "■(he motortorpedoboot tot **|talië zette de vijand in *»«ctor van de Adriatische **ujn pogingen voort om ellingen aan de Apen- nog voor het begin slecht weerperiode te eken. Met een onbarni- gebruik van sterke in- e- en pantserstrijd- Sen liep hij tot in de la- ïduren storm op ons af- ont. Tijdens de harde ten kon de vijand, tot in penetratie bij Coriano z0°fslechts geringe terrein- behalen. Ook ten n van Florence mis- alle door zware artil- gesteunde aanvallen, lijke penetraties wer- een onmiddellijken te- val opgeheven. iuid-Zevenburgen en in 'oordelijke deel van den irpunt werden talrijke -aanvallen uiteengesla- "ij Sanok en Kronos ten hernieuwde inspan- der bolsjewisten om int' te doorbreken. Een atiegat werd in een te- nval gesloten, den Weichseï ten Noor- an Sandomierz ruim- renadiers en pioniers, stormartillerie van het en granaatv/erpers ge- 1, in harde aanvalsge- m die verscheidene da- duurden. een vijandelijk (enhoofd op en vernie- tspi zij het gr os van twee :rkte Spvjet-infanterie- P es. Talrijke gevangenen en gemaakt en 161 stuk- nèfeschut alsmede talrijke te wapens werden buit- lakt. het gevechtsgebied van £|ehau ging Praga na j p straatgevechten verlo- Ten Noord-Oosten van id werden hevige vijan- e aanvallen afgeslagen. Noord-Westen van Lom- istancieerden onze troe pen zich na zware gevechten op den Noordelijken oever van de Narew. In den Noordelijken seetor van het Oostelijke front gingen de bolsjewisten met meer dan 40 infanteriedivisies en talrijke formaties tanks en slagvliegtui gen over een breed front tot den verwachten grooten aanval over. In weerwil van het over machtige vijandelijke gebruik van mensehen en materiaal ver ijdelden onze troepen in harde gevechten, door de luchtmacht schitterend gesteund, alle door braakpogingen der Sovjets. Pe netraties werden in de onmid dellijke tegenaanvallen opge vangen en afgegrendeld. Duitsche bommenwerpers en slagvliegtuigen bestreden over dag en 's nachts met goed resul taat Sovjet niarschcolonnes en verkeersdoden aan het Ooste lijke front. Zij vernielden vooral in het gevechtsgebied der Kar- pathen en bij Modohn talrijke pantserwagens en stukken ge schut en meer dan 100 gemoto riseerde voertuigen van den vij and. In hevige luchtgevechten en door de luchtdoelartillerie van de luchtmacht werden giste ren overdag 99 Sovjet-vliegtui gen neergeschoten. Aan het Kandalaksja-front sloegen onze achterhoedetroe pen ook gisteren weer verschei dene Sovjet-aanvallen af." TROEPENCONCENTRATIE BIJ METZ. BEKENDMAKING De Hoehere SS- und Polizei- fuehrer „Nordwest" deelt mede: De Duitsche SS- en politie- formaties met inbegrip van den Arbeitskontroledienst en de geheele Nederlandsche politie hebben opdracht gekregen in steden en dorpen, op straten en pleinen 16 tot 50-jarige Neder landers, die daar rondhangen, die kennelijk niets om handen hebben en hun tijd zoekbrengen met lanterfanten en lummelen, onverwijld te arresteeren en naar het tewerkstellingskamp te Amersfoort over te brengen. Vandaar zullen zij ter beschik king gesteld worden van de ar- bcidsbureaux in Duitschland. Duitsche tegenaanvallen onder nomen worden. DE STRIJD IN ROEMENIë- Het Internationale Informa- tionsbuero meldt van het Roe- meensche oorlogstooneel: In het geheele gebied van Grosswaraein tot Arad hebben de Hongaarsche formaties haar aanval voortgezet. Op eenige plaatsen waren de Roemeensche troepen zoo verrast, dat zij geen tijd meer hadden om be langrijke bruggen te laten sprin gen. Zoo konden de Hongaren aanzienlijk terrein winnen in Zuidoostelijke richting. Het Internationale Informs tionsbuero meldt nog, dat het prijsgeven van de stad Maas tricht geschiedde zonder sterken druk o»n grond van bepaalde tactische overwegingen. Voor het bruggenhoofd van Metz concentreerde de Ameri kaansche legerleiding Donderdag en Vri.:4.ag aanzienlijke hoe- veelhedery zware wapens en pantsertroepen, zoodat het begin van den grooten aanyal in dit gebied spoedig verwacht kan worden. Zeer zware afweergevechten voerden de Duitsche troepen bij Chateau Salins en in de Fran- sche Jura. Ondanks concentri sche aanvallen, die den geheelen dag voortduurden, hield de be zetting van Chateau Salins met succes sta-.d en dwong zij den aanvallenden Amerikanen na zeer zware, bloedige verliezen en aanzienlijke materiaalverlie- zen terug te keeren. In de Fran- sche Jura probeerden de Ame rikanen langs de Zwitsersche grens naar het Oosten en Noord oosten door te breken. De Duit sche linies hielden echter i danks.aüe stormloopen stand. DE SITUATIE AAN HET WESTFRONT. De B.-correspondent van het A.N.P. meldt: In de laatste da gen hebben zich aan het Wes telijke front steeds duidelijker drie zwaartepunten afgeteekend en wel bij Aken, Nancy en voor de Bourgondische Poort. Geallieerde troepen zijn in West-Oostelijke richting door Zuid-Limburg getrokken en wel ongeveer langs den straatweg Maastricht-Valkenburg-Vaals. In de fortificaties ten Westen van Aken wordt op het oogenblik hevig gevochten. .Ook Zuidoos telijk der stad hebben zich ge vechten ontwikkeld. Nadere berichten uit Duitsche militaire kringen maken bij herhaling melding van het feit, dat de geallieerden langs de geheele Nederlandsch-Belgische grens geen verdere terrein winst hebben kunnen boeken. Op vele plaatsen zijn Duitsche troepen tot succesvolle tegen aanvallen aan het Albert-ka- naal en het Maas-Scheldekanaal overgegaan. Meer naar het Zui den bij Nancy zijn dé aanvallen der zevende Amerikaansche ar mee voor een groot deel tot stand gebracht, terwijl aan de BINNENLAND CONCENTRATIE VAN BAKKERIJEN. Verbod tot bereiding vaa vele producten. De secr.-g:neraal van het dep. ,an Landbouw en Visscherij deelt mede. dat maatregelen zijn genomen moeten worden ter be sparing van grond- en brandstof ren. Volgens deze maatregelen zal een concentratie van bakke rijen tot stand moeten komen. De bakkerijen, die de bereidin van brood mogen voortzetten, zullen wórden-aangewezen; bak kerij-bedrijven, die door dezen maatregel stil komen te liggen, worden bij den verkoop van orood ingeschakeld. Verder is met onmiddellijke ïwerkingtreding de bereiding van biscuits (met inbegrip van kinderbiscuits), vermicelli, ma caroni, spaghetti, bakkerijgrond stoffen en zelfrijzend bakmeel verboden, terwijl ook de berei ding van bier, ijspoeder en con sumptie-ijs terstond moet wor den gestaakt. Ds Beschuitfabrie ken mogen geen beschuit meer vervaardiger.. Met ingang van Woensdag 20 September 1944 is verder het bereiden, afleveren en ontvan gen van alle soorten gebak ver boden. Koekjes, banket, specu laas, cake, poffertjes, wafels, ge bakjes, taart, gevuld korstgebak toast, of Weerter-beschnit. pa neermeel. e.d. mogen dan niet meer worden bereid. Als algemeene maatregel zul len aan de onder het hoofdbe drijfschap voor akkerbouwpro ducten ressorteerende bedrijven slechts toewijzingen voor grond stoffen worden verstrekt indien die bedrijven voor de voedsel voorziening van ons volk nood zakelijke producten vervaardi gen. Önder deze bedrijven val len o.a. meelfabrieken, bakke rijbedrijven en de kistindustrie. In een vanwege het hoofdbe drijfschap gepubliceerde offi- cieele publicatie zijn de voor de betrokken bedrijven van belang zijnde bijzonderheden verdere maatregelen vastgelegd. Bonaanwijzing smeermiddelen Van 1 Sept. 1944 tot en met, 31 Jan. 1945 geeft elk der bon nen periode F recht op het koo- pen van het op de bonnen ver melde aantal eenheden smeer middelen. Vrijbankvleesch niet meer het dubbele.rantsoen. De secreta ris-generaal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat met ingang Evangelie-verklaring 16e ZONDAG NA PINKSTEREN (Luc, XIV 1-11), Het kost groote inspanning om hoogmoedige en trotsche men schen tc overtuigen van de kracht van de nederigheid. Christus zelf heeft daarom aan de menschen deze deugd door Zijn voorbeeld aanbevolen: meermalen ook heeft Hii in Zijn toespraken de noodza .kelijkheid van den eenvoud betoogt. Op den tienden Zondag na Pink steren heeft Hii door middel van de gelijkenis van den farizeeër en den tollenaar aangetoond dat men de verhevenheid van God slechts kan bereiken door zich eerst Gods nederigheid eigen te maken. Op den zestienden Zondag na Pink steren trekt Hij uit de verwikke lingen over de plaatsing van de gasten bij het feestmaal van een rijken farizeeër deze conclusie: ,,Wie zich verheft zal vernederd en wie zich vernedert zal verhe ven worden." Het is daarom niet overdreven om in deze verklaring weer over de nederigheid te spre ken. v De hoofdoorzaak van alle ziek ten, zoo constateert de H. Aügus- tinus, is de hoogmoed, omdat de hoofdoorzaak van alle zonden, vol gens de Schriften, de hoogmoed is. Wanneer een dokter den aard van een ziekte vaststelt en hij heft de gevolgen van deze ziekte zooveel mogelijk op, maar vergeet om de oorzaak weg te nemen, dan kan de patiënt nooit beter worden. Even zoo wanneer de mensch weet dat de hoogmoed de wortel is van het kwaad en hij neemt slechts weg de gevolgen zooals het gebrek aan naastenliefde, de ongehoorzaam heid en dergelijke, maar bestrijdt zijn hoogmoed niet, dan kan hij gerust met al zijn vrome oefenin gen ophouden, want het zal hem geen resultaat opleveren. Zoolang de hoogmoed in het zieleleven in vloed blijft uitoefenen, gaat het met den mensch steeds berg-af-- waarts. ook al geeft hij misschien nog zóóveel weg aan de armen, al besteedt hij al zijn vrijen tijd voor werken van katholieke actie. Alles wat de hoogmoed in ons aanraakt, gaat langzaam verdor ren, alle vruchtbaarheid wordt aan de daden ontnomen door den ver-I schroeienden adem van deze on deugd. Als de hoogmoedige een maal voor God verschijnt, zal hij het verschrikkelijke woord hooren; „Ik ken u niet.' Hij zal zich ver wonderen en antwoorden: „Maar hebben wij dan niet geprofeteerd? d.w.z. heb ik mij niet afgesloofd voor de goede zaak? Ging ik niet iederen dag te communie, was ik niet lid van allerlei godsdienstige vereenigingen?" Och, dat behoeven wij niet op te noemen, alles is waar, maar wij hebben helaas in al deze oefeningen onszelf gezocht. Daarom zeg Ik u. voorwaar, voor waar, zii hebben hun loon reeds ontvangen." Inderdaad, het evan gelie van vandaag zegt het zoo duidelijk: „Wie zich verheft, zal vernederd worden." Het is daarom noodzakelijk vóór alles de nederigheid in ons ziele- le ven op te nemen. Gij zijt mis schien van plan een zeer groot gebouw van deugden op te rich ten? Begin dan eerst met het fun dament van de nederigheid. Wan neer iemand een groot en prachtig huis wil bouwen, graaft hij diep voor de fundamenten, en het ge bouw wordt hoe langer hoe stevi ger. naarmate hij dieper voor deze fundamenten graaft. Zoo ook kunt gij uw ziel schoon optrekken voor God als ge eerst gelegd hebt den grondslag voor dit gebouw door de nederigheid. „Geef daarom nooit aan uzelven den voorkeur boven een ander; veracht nooit iemand. Beschouw uzelf als het aagste en meest onwaardige van allen, plaats u beneden ben als de minste Verlangt den dienaar van allen te zijn om de liefde Gods en zoo er iemand zou zijn, die u op- of aanmerkingen maakte, al ware bij uw ondergeschikte, aan hoort hem goedmoedig" IBlosius). .Dat is de weg: bouwen op de ne derigheid, om te komen tot de gelukzalige eeuwigheid (Augusti- nus), dat is het in daden omzet ten van het evangelische beginsel: „Wie zich vernedert, zal verheven worden. Want heel duidelijk blijkt weer uit deze beschouwing over de groote waarde van de nederig heid. dat God zich houdt aan Zijn noord, ons gegeven door de nede rige Maagd Maria: ..De machtigen haal. Hij neer va-i Zijn troon, maar Hij verheft de geringen" |Luc 1.52) Loosduinen. Kapelaan B. VOETS. inlevering van alle voor het koo- pen van vleesch aangewezen bon nen. dit zijn de genummerde bon nen van de voedingsmiddelen- kaarten. rantsoenbonnen en noodrantsoenbonnen, bij aankoop van vrii bankvleesch niet meer het dubbele rantsoen zal worden verstrekt, doch uitsluitend het normale, op die bonnen verkrijg bare rantsoen Noodrantsoenen vleesch. Met ingang van Maandag 18 September zullen aan zieken en aan donors, z. g. noodrantsoen bonnen voor vleesch worden verstrekt. Op deze noodrvmit- soenbonnen zal bij voorrang vleesch door de slagers worden afgeleverd. Eerst daarna zal aan de houders van genummerde bonnen vleesch van de bonkaar ten van voedingsmiddelen en aan houders van de reeds be staande rantsoenbonnen vleesch worden verstrekt. Zieken, die in het bezit zijn van rantsoenbonnen voor vleesch, kunnen deze bonnen met ingang van bovenvermel den datum bij den distributie 'liei-st tegen noodrantso' nen inwisselen tot een hoeveel heid van ten hoogste voor een periode van vier weken ver strekt extra rantsoen. Uit Duitschland geïmporteerd sigarettenpapier, In de Ned. Staatscourant van 8 Sept. is op genomen en prijsvoorschrift van den gemachtigde voor de prijzen betreffende den prijs voor uit Duitschland geïmporterd sigaret tenpapier. De prijs waartegen boekjes sigarettenpapier, inhou dende ieder 50 velletjes van de en bijlage van ht prijsvoor schrift genoemde merken, ten hoogst mogen worden verkocht bruiker 0.07 per boekje. De prijs voor boekjes, inhoudende ieder 100 velletjes, is het twee voud van genoemde uit Duitsch land geïmporterde boekjes. Si garettenpapier, dat niet tot één van de merken behoort, mag ten hoogste worden verkocht voor de helft van dezen prijs. Einde van Duitschen zomer tijd. Op 2 October des och tends om drie uur eindigt de Duitsche zomertijd. Beperkingen in het P. T. T.- verkecr. In het postverkeer moet voorloopig op groote ver traging worden gerekend Post pakketten en aangeteekende zendingen worden voorloopig niet meer aangenomen. Het te- legraafverkeer is stopgezet. Het interlokale telefoonverkeer js sterk beperkt moeten worden. Bourgondische Poort eveneens van Maandag 18 September tegen bedraagt bi.i verkoop aan ver STADSNIEUWS UREN VAN GASLEVERING. De uren vap gaslevering ,n Leiden en de aangesloten bui tengemeenten zijn opnieuw vastgesteld als volgt: 's Morgens van 78 uur (Zon dags van-C9 uur); 's Middags van 1113 uur (Zaterdags en Zondags van 12 14 uur); 's Namiddags van 1719 uur. Wijziging Zondagsdienst IITM. Vanaf Zondag 17 September zal dt Haagsche tram des Zon dags tot r.ader bericht rijden van 12 uur lot 17 uur. De laatste trams vertrekken dan omstreeks 16.30 uur van het verst gelegen eindpunt. De diensten den Haag- Riiswi.ik-Voorburg, Den Haag- Delft er Den Haag-Wassenaar- Leiden blijven ongewijzigd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1