ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD jaargang Aangewezen Bonnen No. 192 VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1944 waarin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DtLF'fSCHE COURANT en DE WcbiERBODE toor: Papengracht 32 - Giro 103003 LeSdsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 2001 5 ie UTERKE GEALLIEERDE DRUK OVER DE MOEZEL luik zware strijd bij istricht en Aken DUITSCH ®as< fcERMACH TSBERICHT. ;t Duitsche weermachts- Mit van Donderdag luidt: tClln net Westen heooen on- Lroepen ten Zuiaen van in.kernen en ten Nooraen ■livenBiviggc en Gent Britsche ballen verijdeld. Vijande- !r Bi bruggenhoofden over het jrtkanaal en het Maas- 'SVE^idekanaal werden in een aanval opgeruimd of n «aer ingekrompen. Tus- AÏKi Maastricht en de grens UJ*het Rijk in het gebied lUpen bieden onze troe- verbitterden tegenstand den grooten Amerikaan- ®'*n aanval. Een uit Aken RENJ het Zuid-Westen onder- l .jen tegenaanval wierp T vijand weer terug. Bij IT Eli gevechten werd een mg 8groot aantal vijandelijke js en stukken stormge- stukgeschoten Ook in 'oorden van Luxemburg het Noordelijke deel van iruggenhoofd van Metz tegenaanvallen met suc- rloopen. weerskanten van Nan- ingt de vijand met vrij ;e strijdkrachten over de 1 naar het Oosten op. Zuid-Oosten van Nancy hit aan de Meurthe en /den Zuidelijken rand van sville tegengehouden. Het lizoen van Neufcihateau, Van alle kanten werd aan- ffft illen, heeft zich den weg het Oosten in een aan- ■tjes vi weer vrijgevochten. De WQ jzelf werd aan den vijand jgelaten, die ook Zuid- telijk van Mirecourt ver- opdringt. beveiligingsstrijd- zijn in het gebied jnd& U (Onze en Riten J Zuid-Oosten van Lan- ww\I tot aan den bovenloop den Doubs langzaam uit- (0/jeeken naar het Noorden T den sterken v ij andelij- soi druk. Bij de harde ge- jijijtten om Vesoul waren de liezen van het 7e Ameri- nsche leger bijzonder verbitterde afweerstrjjd onze steunpunten en ver- Ikte havens aan de kust het Kanaal en den Atlan- ien Oceaan gaat verder oorj garnizoens van Calais en Hlogne hebben verschei- e vijandelijke aanvallen nflpdig afgeslagen. In het stinggebied van Brest ahten de verdedigers, die blootgesteld aan gecon- 'l^Htreerd artillerievuur en fche| onverpoosde luohtaanval- totjiiog steeds in onwrikbare sanfotsver vulling. waarbij zij retjvoorbeeldige wijze ook ekir de artillerie van het le nt worden ondersteund. In uit| Westelijken sector sloegen ■ndiverscheidene aanvallen in bil onver wijlden tegenaan- af. De bezetting van onze ingunpunten aan den mond huil de Gironde wierp den B. (vallenden vijand weer te- buf, waarbij deze aanzien- :e verliezen leed. heP Italië zijn ten Noorden #ca en Pistoia vijandelijke pjvallen alsmede sterke WlJr slagvliegers ondersteun- j aanvallen op onze troepen Noord-Oosten van Floren- 'mislukt. In het Oostelijke ..pi van het front heeft de ™and zijn grooten aanval tot Sere sectoren uitgebreid. °.Wanks krachtige onder- Ihining door artillerie en eK:gvliegers bleven zij bijna >s<eral in ons afweervuur ste- P. Kleine penetraties wer- h afgegrendeld. In het Zuidelijk deel van e(*"'nburgen sloegen Duit- Jie en Hongaarsche troepen Opvallen van de bolsjewie- n en van Roemeensche eenheden af. Ter verkorting van het front werd het Zui delijk deel van den Szeklerlop volgens de plannen en onbe lemmerd door den vijand ont ruimd In de penetratieplekken bij Sanok en Krosno bood onze af weer nog steeds met succes het hoofd aan de voortdurend aan vallende Sovjets. Ten Oosten van Warschau drong de vijand uit zijn penetratieplek tot Praga door, waar verbitterde straatge vechten zijn ontbrand. Ten Noord-Oosten van Praga hebben troepen van de Waffen-SS en Hongaarsche formaties aanvallen van de bolsjewieken met succes afgeslagen en 45 tanks vernie tigd. Ten Noord-Westen van Lomscha zijn harde gevechten om een eigen bruggenhoofd aan de Naref gaande. In Estland zijn ten Zuiden var. het Wirzmeer talrijke vijandelijke aanvallen met zware verliezen aan dooden en gewonden voor de Sovjets mislukt. In Finland probeerde de vijand ook gisteren weer onze uitwijkbewegingen te belemme ren Hij werd door tegenaanval len teruggeworpen. Vijandelijke formaties bom menwerpers en jachtvliegers vie len gisteren het Westen en Zui den van het Rijk tot Midden- Duitschland aan. Terreuraanval- len waren vooral gericht op de steden Stuttgart. Darmstadt, Os- nabruck en Auschwitz. Des nachts wierpen afzonderlijke vij andelijke vliegtuigen bommen op Berlijn. Strijdkrachten der luchtverdediging vernietigden 81 Engelsch-Amerikaansche vliegtuigen, waaronder 58 vier motorige bommenwerpers." IN HET GEBIED VAN MAASTRICHT WORDT- VERBITTERD GEVOCHTEN. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt: In Vlaanderen is het in de door de'Canadeesche en Britsche troe pen bezette frontsectoren niet tot belangrijke veranderingen gekomen. Nadat het Britsche bruggenhoofd bij Gheel geliqui deerd en de stad zelf heroverd was en tegen nieuwe aanvallen met succes gehandhaafd, staak ten de EngeLschen hun gevechts actie hier bijna geheel. In plaats daarvan trachtten zij in het ge bied van Neerpelt hun beide kleine bruggenhoofden over het Maas-Scheldekanaal te handha ven resp. uit te breiden. Het bruggenhoofd, gevestigd bij den doorstoot van uit het gebied van Beeringen, werd door tegenaan vallen van Duitsche pantsergre nadiers verder verkleind en een tijdelijk tot stand gebracht brug genhoofd ten Westen van Neer- pelt geheel uiteengeslagen Tot een zeer verbiterden strijd kwam het wederom in het gehee- le gebied van Maastricht tot Zuid-Oostelijk van Alien. Ver dediging en tegenaanval wissel den hier vrijwel zonder onder breken af en aan beide kanten moest men aanzienlijke verliezen lijden. Na een slag van verschei dene uren konden de Amerika nen ten slotte eenige penetraties bereiken, die leidden tot het te rugnemen der Duitsche striid- kracten ongeveer op de lijn MaastrichtValkenburg en het gebied Westelijk van Aken. Met den grootst mogelijken inzet van strijdkrachten en na voortdu rende zware luchtbombarde menten slaagden de Amerikanen Zuidelijk van Aken erin, op twee plaatsen binnen te dringen in de stellingen in het voorter rein van den Westwall. Zij wer den in een tegenaanval terugge worpen. doch zetten hun pogin gen in weerwil van hun buiten gewoon zware verliezen voort. Uit het penetratiegehied ten Zuid-Westen van Luneville kon den verkenningsvoorhoeden der Amerikaansche tankformaties den Zuid-Westelijken rand der stad bereiken, vaar zij werden opgevangen en uiteengeslagen. Het plateau van Langred en het geheele gebied voor de Bourgon BINNENLAND GEORGANISEERDE VOED SEJLV OORZIEN1NG MOET IN STAND BLIJVEN. Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogs tijd acht het gewenscht, nu de voedselvoorziening in het hui dige stadium van den oorlog met meer moeilijkheden te kam pen heeft, het publiek er op te v,'ijzen, dat thans aires nagelaten moet worden, wat de algemee: ne voorziening kan schaden. Het vraagt van iederen Neder lander goeden wil, gezond ver stand en sociaal besef om in sa menwerking een moeilijke pe riode in ons volksbestaan zoo oed mogelijk door te komen. Aller medewerking is noodig om een georganiseerde voedsel voorziening in stand te houden. Zoo goed ales de leiding van de voedselvoorziening van de land bouwende bevolking verwacht, dat zij met kracht ae dorschin- gen en afleveringen van brood graan voortzet, het rooien en af leveren van aardappelen, e.d werkzaameden, handhaaft en uitbreidt, zoo goed als zij rekent op een behoorlijke medewer king van den handel, zoo goed meent zij ook een beroep te kunnen doen op den consu ment. dus op het publiek, om te begrijpen, dat alleen en uitslui tend' een georganiseerde voed selvoorziening kan zorgen voor een billijke verdeeling van de beschikbare voedingsmiddelen.; Zoo zal er een einde moeten komen aan den trek van de laat ste dagen naar de omstreken van de steden. Velen trachten recht streeks ten plattelande in hun behoefte aan aardappelen en groenten te voorzien Men moet inzien, dat op deze wijze de al- gemeene voorziening in gevaar komt. De aanvoer van aardap pelen uit de productiegebieden gaat zooveel mogelijk door. Er zijn maatregelen genomen om het rooien in het Westen des lands te bespoedigen. Deze voor zieningen mogen thans niet door kruist worden door eigenmachtig handelen van consumenten, die daardoor den aanvoer uit de dichtst hij de grootste bevol kingscentra gelegen gebieden verzwakken. Wat de groente be treft, er is voldoende groente. Laat men zorgen, dat onze pro ductie ongehinderd en onbe perkt ter veiling komt. Het reeds gebleken, dat hier en daar prijzen voor voedingsmiddelen worden gevraagd, die in geen verhouding staan tot de norma le prijzen. Men kan dat ver schijnsel als een waarschuwing beschouwen. Het zal in verband met het bovenstaande duideliik zijn, dat de controle op het vervoer van aardappelen e.d. van heden af met volle kracht zal worden ge voerd. De centrale controle dienst en de politie nemen maatregelen om de belemmerin gen. die het'publiek den aan voer voor de algemeene voor-; ziening in den weg legt. onge daan te maken. De dienst zal bo vendien tegen lieden, die te hoo- ge prijzen vragen voor levens middelen. op krachtige wijze op treden en de scherpste middelen toepassen. iische Poort waren ook gisteren het tooneel van zware tankee- vechten. Bij pen vrij dienen aanval Zuid-Westeliik van Mi recourt werden de Amerikaan sche tankstriidkrachten door Duitsche pantsereenheden zwaar storm geschut in den flank aangevallen. De gevech 'en duren hier voort. Tusschen Vescul en de Doubs en langs de Zwitsersche grens werden alle \merikaansche pogingen terrein te winnen na zware gevechten verijdeld. Voorts meldt het Intern. Infor- mationc,hüro nog. dat de indruk versterkt is. dat Eisenhower voornemens is door concentra tie van ziin strijdkrachten aan weerszijden van de Maas naar het Noorden op te rukken, om den Noordelijken vleugel van den Westwall te vermijden. De nieuwe bonnen 39/40 A Br. 39/40 B Bt. 39/40 Besch 227/228 AL 229 Air 230 Al,'. D 78 Res. E 78 Res. 39 A Boter 39 B Boter 231 Alg. 39/40 Tapte, C 79 Res. D 79 Res. D 80 Res. E 79 Res. E 80 Res. 39/40 A VI. 232 Alg. 233 Alg.. 234 Alg. 39 Versn. 39 Tabak Voor de periode 17 t/m 30 September geven de bonnen 39 en 40 recht op het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, melk. tapte melk en vleesch. Voorts zijn voor die periode aangewezen 227 en 228 bloem. 229 voor 125 gram roggevlok- ken. havermout, gort e.d., 230 125 gram peulvruchten, D 78 250 gram roggevlokken, haver mout. gort e.d., E 78 250 gram kindermeel of voedingssuiker, 39a en 39b elk een half rantsoen margarine of boter, 231 100 gr. kaas, C 79 en D 79 7 liter tapte melk, D 80 3J4 liter melk, E 79 7 liter melk, E 80 3)4 liter melk, 232 250 gram suiker, 233 250 gr. jam, 234 een rantsoen vervan gingsmiddelen. 39 150 gram ver snaperingen en 39 een rantsoen sigaren, tabak of sigaretten. TOELICHTING. Vleesch of kaas: taptemelk voor kinderen boven 3 jaar. Van 17 tot en met 30 Sept- tember wordt op bon Alge meen 229" 125 gram en op bon „Reserve D 78 250 gram 39/40 B VI. roggevlokken, havermout e. d. of gort e.d. beschikbaar ge steld. Ook thans wordt der halve geen onderscheid gemaakt tusschen havermout e.d. eener- zijds en gort e.d. anderzijds. Bon „Boter 39A'' geeft recht op het koopen van 125 gram margarine of boter, terwijl op bon „39B Boter" eveneens 1£5 gram margarine of boter ver krijgbaar is. ïn het z.g. wettelijk gebied in het westen des lands (zóne I en III wordt op de bon „Reserve C 79". voor kinderen, geboren in de jaren 1930 t/m 1939. 7 liter taptemelk in plaats van volle melk verstrekt. Hetzelfde geldt voor de bon „Reserve D 79", voor kinderen, geboren in de ia- ren 1940 of 1941, welke in het westen des lands eveneens recht geeft op het koopen van 7 liter taptemelk. Deze kinderen ont vangen daarnaast op bon „Re serve D 80" nog 3)4 liter volle melk. De bonnen „Melk 39 en ..Melk 40' worden niet geldig verklaard en kunnen derhalve vernietigd worden. Op de bonnen „Vleesch 39A" en „Vleesch 40A" kan men naar gelang van de beschikbare voor raden hetzij één rantsoen vleesch hetzij 100 gram kaas koopen. De bonnen „39B Vleesch" en ,.40B Vleesch" geven recht op het koo oen van rantsoen vleesch of 25 gram kaas. Op bon „Algemeen 232" wordt, in verband met de inhouding van het onlangs verstrekte voorschot, slechts 250 gram suiker beschik baar gesteld. In verband met de verlaging van het tabaksrantsoen wordt gedurende de periode van 17 tot en met 30 Sept. één bon aangewezen. Bon „Tabak 39" ?eeft recht op het koopen van één rantsoen Sigaren, Cigaretten of Tabak. Er wordt ditmaal géén bon voor kinderdrankpoeder aangpwezen. In afwijking van wat in de bonnenlijst periode 17 t/m 30 Sept. staat vermeld, geven de bonnen „39 Beschuit" uitsluitend recht op het koopen van brood, gebak of voedingssuiker, der halve niet op beschuit of kin dermeel. De bonnen „40 beschuit" ge ven uitsluitend recht op het koopen van kindermeel of voe dingssuiker. Op rantsoenbonnen beschuit is tot nader order uitsluitend één rantsoen biscuits verkrijg baar. Biscuits mogen niet meer op brood- en blóembonnhn wor den afgeleverd. Voor ernstige maagpatiënten (acute of chroci van 17 tot en met 30 September. 4 rants. Br.ofGeb. 1 rants Br. of Geb. 1 rants. Besch. 1 rants. Br., Gebak of BI 125 gr. Rogge vlokken, Haver mout e. d. of Gort e.d. 125 gr. Peulvr. 250 gr. Rogge vlokken, Haver mout e.d. of Gort e.d. 250 gr. Kindenm. of Voedingss. 34 rants. Marg. of Boter K rants. Marg. of Boter 100 gram l^aas 1 L. Taptem. 7 L. Taptemelk 7 L. Taptemelk 3L. melk 7 liter Melk 3 L. melk 1 rants. Vleesch of 100 gr. Kaas yK rants. Vleesch of 25 gr. kaas 250 gr. suiker 250 gr. Jam 1 rants. Verv.m. 150 gr. versn. 1 rants. Sigaren, Tabak of Cig. Op deze bonnen mag reeds op 15 September van des middags 12 uur af worden gekocht, uitgezon derd vleesch, melk en taptemelk. Alle bonnen zijn geldig tot en met 30 September, behalve voor zoover hierboven een andere da tum is vermeld. Reeds aangewezen bonnen, welke nog Reldig zijn: _24 Algemeen (voor eenheids- toiletzeep) 3 Sept. t/m 30 Scpt 225 Algemeen, C 74, D 74. E 74 Reserve (voor waschpoeder) 3 Sept. t/m 30 Sept. E 75 Reserve (voor toiletzeep) 3 Sept. t/m 30 Sept. R 10 Tabak (voor 45 gram scheerzeep) 3 Sept. t/m 6 Jan. 1945 37/38 Melk (voor 1 3/4 liter Melk) 3 Sept. t/m 30 Sept. sche maagzweer) zullen op me disch advies beschuitbonnen be schikbaar worden gesteld, v.el- ke dus recht geven op biscuits. Rantsoenbonnen voor boter, zoowel als voor margarine ge ven tot nader order recht op het koopen van boter of marga rine naar keuze. Op rantsoen- bonnen voor vleesch wordt uit sluitend vleesch of vleeschwa- ren (dus geen kaas) beschik baar gesteld, terwijl op rant soenbonnen voor kaas slechts kaas (dus geen vleesch of vleeschwaren) verkrijgbaar is. Rantsoenbonnen voor melk blijven recht geven op gestan daardiseerde melk. ook in het z.g. wettelijk gebied in het Wes ten des lands (zone i en II). 15 DOODEN, 32 ZWAAR GEWONDEN. Terreurvliegers, die Dinsdag en Woensdag boven Nederland verschenen hebben 15 Neder- landsche burgers gedood. Nog 32 burgers werden ernstig talrijke andere licht gewond. Ook kaas op oude vleeschbonnen De bonnen 37 en 38 a en b vleesch. welke van 3 tot en met 16 Sept. geldig zijn verklaard geven van heden af eveneens recht op het koopen van kaas De geldigheidsduur van deze bonnen wordt verlengd tot er met 30 Sept. a.s. Van 17 tot ei met 30 Sept. mag op deze bon nen echter uitsluitend kaas en dus geen vleesch worden ge kocht. De bonnen 37 en 38 beschuit, geven recht op het koopen van beschuit, kindermeel, voe dingssuiker, brood of gebak naar keuze. DE NIEUWE AARDAPPEEBON Geldigheidsduur bon 38 verlengd Van 17 tot en met 23 Sept. kan men op elk der bonnen „Aardappelen 39" 1)4 kg. aard appelen koopen. Op de bon „toeslag 39" is 1 kg. aardappelen verkrijgbaar. Op deze bonnen mag op Maan dag 18 Sept. a.s. worden ge kocht. De gekligheid-duur var. de aardappelbonnen 38 wordt verlengd tot en met 23 Sept.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1