ZUIDHOLUNDSOH DAGBLAD >i w|Iarde gevechten op de brandpunten '°jk 4 le JAARGANG n z*i§ No. 191 >er«i DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1944 waarin op^aiwrnen: Dfc LElDSCHE COURANT, NifcUWE UELFlSCHE COULANT «n ot WcSfcRBODE KantoorPapengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 BLOW Le Havre binnen- gedrongen, DUITSCH WEERMACHXSBERICHT. t.j Het Duitsche weermachts- 'Bericht van Woensdag luidt: U.L „Aan het Westelijke front POklbnen de harde afweerge- Jechten aan de totdusver be- ytaanae brandpunten voort, et taaie verzet van onze .roepen verijdelde vijanhe- Dgd^jke doorbraakpogingen ten I «oorden van Hasselt en van- it het gebied van Verviers de richting van Aken. In e'gevechten der laatste da- en zijn ten Hoorden van Bc uxemburg 142 vijandelijke niks en gepantserde ver- °"*j] enningswagens stukgesciio- en, 40 pantserafweerkanon- len buitgemaakt of vernie- '2d. W Over den bovenloop van de KA| foezel heen rukken Ameri- aansche formaties op naar ,uneville. Ook om, Neuf- fjfll jhateaü zijn zware gevech- en gaande. tra» De druk van den vijand op inze beveiligingen tusschen fesoul en de Zwitsersche HE-» trens -houdt aan. De vijandelijke aanvallen «Rijp de versterkte havens in IBIl iet Westen zijn in.kracht toe- ivra lenomen. De vijand viel tot area ,even maal to.e tevergeefs Ca- ais en Duinkerken aan. In no. Havre zijn na zware be- Dej ichieting en voortdurende luchtaanvallen vijandelijke tanks binnengedrongen. De jbezetting bond tot het uiter- "Ete dapper verzet. Ook in - iet hoofdgevechtsterrein van ft 3rest word t tegen voortgezet- ;e vijandelijke aanvallen door [erjtroepen van alleaveermachts- mderdeëlen verbitterd gestre- BHflen. Eigen tegenaanvallen itra vierpen voor Lorient den nijand op verscheidene plaat- ,na' sen terug en brachten hem aanzienlijke schade toe. De plaatselijke gevechten L, aan-de Alpenpassen aan de IIj Fransch-Itaii- ansche grens Suren voort. Verscheidene vij- l,m andelijke -aanvallen werden limfafgesJagen. In Italië zijn in het vuur van onze superieur strijden- |de achierhoedetroepen tal rijke vijandelijke aanvallen ten Noorden van de Arno bloe dig 'ineengestort. Aan de Adriatische kust behaalden -onze divisies opnieuw een vik volledig afweersucces op den tusschen Pian di Castello en Riccione tevergeefs aanval lenden vijand. Duitsche en Honaaarsche i h troepen sloegen in Zuid-Ze- C venburgen vrij sterke vijan delijke aanvallen af en scho ten daarbij eer, aantal pant serwagens stuk. Bij Sanok en Krosno duren de hevige aan- vallen der Sovjets voort. de Ten Zuid-Oosten van War schau ontbrandden hevige gevechten in het verloop waarvan de Sovjets, door tal rijke slagvliegtuigen en pant- serwagens gesteund, een pe- netratie tot stand konden brengen. Verder Noordelijk ii stortten de vijandelijke aan- or: vallen met een verlies van 19 pantserwagens ineep. Ten Noord-Oosten van Ostrolen- 1] ka verhinderden onze troe- 'a! pen in zware gevechten met prijsgeving van Lomsjaj een over een breed front beoog de doorbraak der Sovjets. Uit het gebied van Rasei- nen. Schagarren en Rauske wordt levendiger plaatselij ke gevechtsactiviteit ge meld. In Midden-Finland pro beerden de Sovjets steeds weer in onze distancieerines- beweeingen te komen. Zij moesten bloedig afgeslagen worden. Op den Balkan ziin de te genmaatregelen tegen den aan de Westelijke grenzen van Roemenië en Hongarije US oprukenden vijand gaande. Bij anvallen overdag van for maties Anglo-Amerikaansche bommenwerpers op verscheide ne steden in het Duitsche Rijks gebied op 12 September ont stonden vooral in Munster en Muenctoen vrij groote schade in woonwijken. Op 11 September werd ook de stad Fulda getrof fen. In den afgeloopen nacht wa ren terreuraanvallen van den viiand gericht op Frankfort a. Main. Mainz en Stuttgart. Bo vendien wa rden bommen neer- gewornen op Wiesbademen Ber lijn. In luchtgevechten en door luchtdoelai't'Heine van de lucht macht en de .marine werden 13? viiandeliike vliegtuigen, waar onder 107 viermotorige bom menwerpers vernietigd." BREST HOUDT NOG STAND. Het Internationale Informa- tidnsbuero meldt: Het trommelvuur on de ves ting Brest duurt onafgebroken voort. Tien tot vijftienmaal hebben Dinsdag groote forma ties van het Amerikaansche luchtwapen buitenbastions aan gevallen. Maar ondanks deze vreeselijke vuurproef en of schoon hun steil in gc* volkomen omgeploegd zijn, houden de Duitsche valschermjagers, ma rinesoldaten en artilleristen vol. BRITSCH BRUGGENHOOFD BIJ GHEEL VERNIETIGD. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt omtrent de ge vechten in het Vlaamsche gebied: Hoewel de sterke druk der al daar in den strijd gebrachte Ca- nadeesche formaties op het Vlaamsche bruggenhoofd in het gebied ten Westen en Zuidwes ten van Antwerpen ook gisteren den geheelen dag aanhield, kon den de aanvallen overal uiteen geslagen worden. Aan het Al- bertkanaal werden de laatste Britsche strijdkrachten, die bij Gheel nog ten Noorden van hel kanaal stonden, voorzoover zij zich niet overgaven, vernietigd. In het penetratiegebied van Bee ringen konden door verrassend uitgevoerde tegenaanvallen de Duitsche stellingen van het naar het Noorden gerichte bescher mende front, verder naar voren gelegd worden. Tot een harden, afwisseleenden str-tfd kwam het aan den naar het Zuiden gerich- ten versperringsgrendel. die ten 4eele in den tegenaanval, vol komen gehandhaafd kon worden. Ondanks verscheidene aanvallen van numeriek ver in de meerder heid zijnde pantserstrijdkrachten slaagden de Britten er slechts in een geringe terreinwinst te be halen, welke hun geen operatie ve mogelijkheden biedt. DE WESTWALL BEREIKT. Voorts meldt het Internationa Noodoiganisatie vaste brandstof fen De secretaris generaal van het departement van Hsn dei. Nijverheid en Scheepvaart heeft, m -verband met de uiterst sicchte kolenpositie. volgens net in een buitengewone Neder- icrdsche Staatscourant versche ren .besluit noodonganisatie vas te brandstoffen" ne ditrictsadvi- veurs van -hel Riikskolenbureau. resp. den daarvoor in iedere irandstcffeneommissie aangewe zen functionaris, den zoogenaam den plaat eli:krn leider, de be- voegheid verleend speciale bindende voorschriften te geven ten aanzien van de brandstoffen- voorziening in hun district. In het bijzonder betreffen het voorschriften betreffende de aflevering, het vervoer en het verbruik van vaste brandstof fen Op grond van genoemd be sluit hebber de distrietsadvi- "eurs, resp. de plaatselijke lei ders, plaatselijk de aflevering het vervoer en het verbruik van vaste brandstoffen tenzij daar voor door hen een vergunning is afgegeven, verboden. Onder vaste brandstoffen in den zin van het besluit worden verstaan: steenkolen steenkool briketten, bruinkolen, bruinkool briketten, kolenslik. turf. tot turf of turfprodivcten te verwerken veen, turfbriketten, cokes, gas- cokes, turfcokes, houtskool, alie uit- en afval van voornoemde brandstoffen, alsmede alle soor- De laatste draadlooze mededee- £e Infoimationsbuero nog, dat in ten briketten geheel of gedeel- PLUNDERAARS DOOD GESCHOTEN. Wegens plunderen van de woning eener geëvacueerde fa milie te Tilburg zijn de Neder landers W. P. F. Bergmans en P. B. Bogers uit Tilburg stand rechtelijk doodgeschoten. treedt en eventueele medegeno men voorraden in beslag nemen. De burgemeester dringt er ten sterkste op aan, er toe mede te werken .dat een rechtvaardige verdeeling van de voedselvoor- aden over de gcheele bevolking kan worden verkregen. Ondersteuning van gezinnen van «sneuvelde en bij de Waffen-SS in dienst eetreden Nederlanders. Het SS-Fuersorgekommando ept allen, die tot dusver steun itvangen 'hebben van het SS- Fuefsorgekommando, op hun adres per omrpande mede te dee- len aan' het SS-Fuersorgekom mando via de Deutsche Dienst- post, poste restante Hengelo. Voorloopig geen bijeenkoms ten in Noord-Holland en Utrecht. De gewestelijk p'V it iepresident te Amsterdam maakt bekend, dat zijn ressort (de provinciën Noord-Holland en Utrecht) tot nader order geen toestemming voor het houden van vergaderin gen meer zal worden egeven. ling, die werd opgevangen luidt: „Verdedigen ons tot het uiterste". TEGEN HET RIJNLANDSCH- WESTFAALSCHE INHUSTKIEGEBIED Het Internationale Informa- tionsbuero rnreldt over den toe stand aan het Westelijke front: Het tweede Britsche en- het eerste A^nerikaansche leger hebben, zooals door de verken ning is komen „vast të staen, op hun binnenvleugel buitenge woon sterke strijdkrachten ge groepeerd, hetgeen er op wijst, dat zij opdracht hebben, aan weerszijden van de Maas over een ruim gebied naar het Noor den op te rukken, om na ver mijding van den Noordelijken vleugel van den Westwall naar het "Oosten binnendringend te gen het Rijnlandsch-Westfaal- sche industriegebied te operee- ren. Typeerend voor dit voorne men is" de krachtige druk op de bcicle flanken van het bruggen hoofd van Beeringen, die door Eh gelsche pan tsersti i,i dkracht t i - werd uitgeoefend, terwijl dc Amerikaansche pantsci'formatie' van het gebied van Verviers uit terrein trachten te winnen in de richting van Aken. Hoewel voor deze pogingen alle beschik bare krachen gebruikt waren, ha-ddbn zij geen succes door den hardnekkigen en verbeten te genstand "der Duitsche troepen, die steeds weer tot tegenaan vallen overgingen. Tot een bij zonder hevigen strijd kwam het aan de Zuidelijke flank, waar de Duitsche troepen hun anti- tank-wapenen geconcentreerd hadden. Hier werden in verde diging en tegenaanval volgens de totdusver ontvangen rappor ten 43 tanks stukgeschoten. Aan de andere frontsectoren kwam het niet tot groote ge vechten, behalve in net gebied van de Bourgondische Poort, waar de Duitsche tegenstand eveneens in alle gevechtszonen versterkt is. Van de vestingzones in Bre- tagne en aan het Nauw van Ca lais wordt wederom geslaagde tegenstand gemeld; een uitge breide en actieve gevechtsbe drijvigheid wordt gemeld van het Duitsche garnizoen van Lo rient, terwijl de rest van 't gar nizoen van Le Havre, nadat de stad volledig in de a.sch gelegd is, zich heef afgemeld met de radioboodschap: „Heil onzen Fuehrer, volk en vaderland". De havenwerken van Le Havre zijn met dezelfde grondigheid als die van Cherbourg vernield. het gebied ten Oosten vart Ver viers de Amerikanen gisteren met sterke infanterie- en pant serstrijdkrachten over een breed front tot den aanval overgingen. Na een verbitterden slag, die ve le uren duurde, viel den Ameri kanen een voorversterking van den Westwall in handen, doch in een tegenaanval konden de Duit sche pantsergrenadiers verhinde ren, dat de Amerikanen van hun veroverde steunpunt verder naar het Oosten terrein wonnen. In de Fransche Jura lag het zwaartepunt van de gevechten in het gebied van Vesoul. Eerst laat in den avond gelukte het den Amerikanen, de Duitsche bevei ligingstroepen tot uitwijken te de stad të ,gen. Aan weerszijden van d< stad duren de zware gevechter voort. DE STRIJD IN IXALIë. Het Internationale Informa tionsbuero meldt omtrent de ge vechten in Italië: Nadat het offensief van he achtste Britsche 'leger in d telijk vervaardigd van uit- en afval van voornoemde brand stoffen. Met de te nemen maatregelen wordt beoogd, met de plaatselij ke aanwezige voorraden de meest vitale bedrijven, zooals de gas- electriciteits- en waterleidingbe drijven. alsmede de hoogst nood zakelijke voedselvoorzieningsbe- d rij ven, zoo lang mogelijk te la ten doorwerken. Aanvragen wachtgeldregeling. De wnd. secretaris-generaal van het departement van social zaken heeft aan dc i-uzgemees ters een circulaire gezonden waarin hij er op .wijst. da", or. Idernenïers, die door de legen- Adriatisehen sector wegens deLen n-lwoordige omstandigheden (personeel tijdelijk niet kun llaten werken ot' hun persoi Islechts ten deele kunnen li werken, in de gelegenheid ges Izijn een wachtgeldregeling re waarbii e. su het uit te betalen wachtgeld wordgn verstrekt, leen wacbtgeldre; keuren kunnen RECHTSZAKEN ECONOMISCHE RECHTER. In den bonnenhandef? gDe huisvrouw J. v. Eek tc Lei den verkocht een distributie bonkaart. welk feit de Off. bij den Econ. Rechter zoo ernstig achtte, dat hij veertien dagen gevangenisstraf vorderde. De rechter liet gelden, dat het geen complete handel betrof, en leg de ƒ30 of 15 dagen hechtenis op, J. Kooien te Leiden kocht bonkaarten en verkocht die ook. waarvoor dc eisch van den Officier luidde een week ge- 100 boete of 1 maand heehle- DF huisvrouw den liet cz rbonkaart dc oopen. en v vorderde d< eNof 10 dae< J. v.- Rossen te lid ter ok- ha; r doch I re n i 15 D< gen item gn w op. agen on1 goed tc yprk »liik ini loont troote verliezen en den taaier Duitsche tegenstand moest wor den gestaakt, treffen de geallieer den thans voorbereidingen voor een aanval over een breed front van de Ligurische kust tot in de bergen ten Oosten van de Sieve. De zwaartepunten teekenen zich af in de gebieden ten Noorden van Florence, Lucca en Pistoia waar de Amerikanen en Engel- schen aanzienlijke strijdkrachten concentreeren en reeds beginnen hun artillerie in te schieten. BINNENLAND Für Reichsdeutschen. De für alle Reichsdeutschen in den Niederlanden zustandige Wehr- ersatzdienststelle: Wehrbezirks- kommando Ausland, Aussen- stetle Holland hat ihren Dienst- sitz von Amsterdam. Prines Hen drikkade 159, nach Arnheim, Velperbuitensingel 6 verlegt. Ve afdeeline Nederl. Roode Kruis. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de Ve af- deeling van het informatiebu reau van het Ned. Roode Kruis is gevestigd aan de Juliana vair Stolberglaan 27—29. 's-Graven- hage, telefoon 772113. Het komt namelijk herhaaldelijk voor, dat de voorzitter der aïdeeling 's-Gravenhage van het Ned. Roode Kruis, de arts P. J. Ph. Dietz, Juliana van Stolberglaan 37, tel. 770945 wordt opgebeld voor zaken de Ve afdeeling be treffend, hetgeen onnoodige overlast veroorzaakt. wnd. secretarii gene tien gericht. Den burgemeesters is verzocht, do werkgevers- zoo veel mogelijk behulpzaam te zijn bij het tot stand brengen van wachtgeldregelingen en bij de uitvoering daarvan, desnoodig door aan solide firma's, die tij delijk niet over voldoende kas middelen beschikken, voorschot ten op het subsidie te verstrek ken. De voedselpositie van Amster dam. In de moeilijkp omstan digheden, waarin Amsterdam thans verkeert door het vermin- dei-p-i van de vervoersgelegen- heid. is men voor de voedselvoor ziening der bevolking voorname-, lijk aangewezen op de voorraden levensmiddelen, welke zich in de polders rondom Amsterdam be vinden. De voedselvoorziening van de bevolking van Amster dam is voor geruimen tijd ver zekerd. wanneer de rond Amster dam nog aanwezige voorraden ten algemeenen nutte kunnen worden aangewend. Helaas moet worden geconsta teerd. dat door een steeds grooter aantal personen ten eieen behoe ve levensmiddelen uit de polders worden weggesleept. Aangezien hierdoor het alge meen belang ten zeerste wordt benadeeld, heeft de burgemeester bepaald, dat het betreden van de ze polders voor hen. die er niet wonen of moeten werken, ver boden is. De politie zal met de grootste gestrengheid optreden eevp.ngcnïsstraf vor- Officisr 1c C. J. Leiden, die ovan- i bonnen handel had lor een aantal tabaks ponnen to verkoopen. Het von- tis luidde'/40.boete of 20 da- ;en hechtenis. W. P. Ranselaar te L e i d e n kocht en verkocht die bonnen, on ook hii hoorde een week gc- vangenisd af tegen zich eischen. Vonnis./ 40.boete of 20 dagen hechtenis. HAAGSCIIE POLITIERECH TER. Kwaadheid. F. A. V. tc N o o r d w ij k had een kwade bui gehad, hetgeen een ruit van Z. had doen sneuvelen, die daar mee in het geheel niet was in genomen. Dus moest V. wegens vernieling terecht staan, doch liet verstek gaan. De Officier vorderde 30 boete of 15 dagen hechtenis, waartoe de rechter veroordeelde. In het zand. H. F. v. d. H. te Leiden had steun, doch kon er niet van komen, zooals hij aan de politie had bekend. Daarom begon hij zand te varen voor iemand uit Warmond. Dat leverde wèl geld, doch géén verdiensten op, zooals v. d. H. bij den Politierechter verklaar de. Deze had daarop een nieuw onderzoek gelast om na te gaan. of inderdaad al het ontvangen geld aan onkosten was heenge gaan. Daar was geen duidelijk heid in gekomen, stelde de Off. vast, en Dij twijfel of verdachte verzwegen had om verdiensten op te geven bij den dienst van Maatsch. Hulpbetoon, vorderde de Officier vrijspraak, waarbi zoowel de raadsman, mr. va 't Hof Stolk. als de Politierecl tegen ieder, dit dit verbod over- ter accoord gingen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1