DAGBLAD [(JAARGANG i No. 190 WOENSDAG 13 SEPTEMBER 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE oor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 uZWARE GEALLIEERDE DRUK AAN T DUITSCHE GRENZEN Opdringen in de ~hting Eindhoven 3 duitsch ^jermachtsbericht Duitsche wcermachts- o|it van Dinsdag luidt: d het Westen mislukten delijke aanvallen bij le Gent en ten Noorden Antwerpen. Een vijan- r|i bruggenhoofd over het tkanaal ten Noordwes- ian Hasselt werd uiteen- n»en. Op den Noordelij - ever staan nog zwakke 'gelijke strijdkrachten. 'Moorden van Hasselt kon jPand met sterke infante- S n pantserstrijdkrachten «richting van Eindhoven Agen. Tegenaanvallen begonnen. Bijzonder he- nraren de gevechten ten en ten Zuidoosten 'OjLuik en in het gebied —letz, waar onze troepen |/ppdringenden aanvals- van den vijand ver- xl verzet boden. alf Zuiden van Nancy °!n bij een suecesvollen verscheidene honder- ~1 gevangenen gemaakt. S' krachtige vijandelijke ^van het Zuiden "uit op e,% houdt aan. In de bei- «eloopen dagen werden rJt Westelijke front meer TOO vijandelijke tanks jSschoten.. ^bezettingen van Duin- ron en Le Havre hielden ajKS krachtige vijande- m aanvallen stand. Ten 5 p van Brest houdt bij .j pquet nog een eigen ge- s(jjgroep onder bevel van spnt-kolonel Fuerst in geldige standvastigheid Taj De vesting zelf ligt gzwaar vijandelijk vuur. Ibezetting van Lorient itigde bij succesvolle _len vijandelijke muni- ravitailleeringsopslag- fjien sedert twee weken f Surenden grooten af lag aan de Adriatische- hebben onze troepen an menschen en mate- fgver overmachtigen vij- Tj zijn vergeefsche door- pogingen steeds weer 'gaarste verliezen toege- A Onder den indruk van groote verliezen onder- Je vijand daar gisteren 3"ïg nog slechts zwakke elijke aanvallen, die agen werden, .«{et achterwaartsche Ita- i|fthe frontgebied werden e opslagplaatsen van p yernield, meer dan "Jndieten werden in den I Jrvernietigd en ongeveer Iftvangenen gemaakt. m(Zuid-Zevenburgen en Oostelijke Karpathen „in vijandelijke aanval- gor onmiddellijke tegen- Q9llen van onze troepen tgen of opgevangen. Sanok en Krosno duurt «are afweerstrijd voort, oogde doorbraak bleef jand ontzegd. Oosten vanWarschau r l Noordoosten van Os- L Sa boden onze divisies hernieuwde hevige aan- der bolsjewisten taai i en verijdelden ook n bolsjewistische door- pannen. Van het ove- Jostelijke front worden igroote krijgsoperaties F de aanvallen overdag Aprmaties Anglo-Ameri e vliegtuigen op West den-Duitschland wer- •oral de steden Hanno "aagdenburg en Eise- [e troffen, In den nacht e Darmstadt het doel •n Britsche terreuraan- val. Enkele vijandelijke vliegtui gen wierpen weer bommen neer op Berlijn. Tijdens verbitterde luchtge vechten alsmede door de lucht doelartillerie verloor de vijand, volgens de tot dusver ontvangen rapporten, 133 vliegtuigen, waar. onder 104 viermotorige bommen werpers'. waar het zwaarst gevochten wordt. Aan het Westelijke front hand haafden de Britsch-Amerikaan- sche legers op 11 September hun zwaren druk aan het Albertka- naal, Oostelijk van Luik. in het Luxemburgsohe gebied, bij Metz en in het gebied van Besancon. Ondanks onafgebroken hevige bomaanvallen gingen de Duitsche troepen aan het Albertkanaal bij Gheel tot krachtige tegenaan vallen over en sloegen het daar door de Engelschen en Amerika nen gevormde bruggenhoofd uit een. Gheel zelf werd door de Duitsche troepen in een ener gieken aanval bestormd. De An- glo-Amerikanen leden hier aan zienlijke verliezen. In het brug genhoofd Hasselt hebben de Britten daarentegen hunnerzijds hun aanvallen versterkt. In sa menwerking met bommenwer pers en zware artillerie gelukte het hun, de verdedigingslinies op een smalle plaats te verbreken en langs den naar het Noorden leidenden weg op te dringen Duitsche stukken stormgeschut schoten verscheidene Erigeisch- Amerikaansehe tanks stuk. doch zij konder niet verhinderen, dat de Engelschen en Amerikanen, die voortdurend versterking ont vingen, tot het Maas-Schelde-ka- nael doordrongen. Tegenaanval len zijn aan den gang, om het bruggenhoofd uit den weg te ruimen en om de doorgedron gen EngelschsAmerikaansche pantsergroepen te vernietigen. In het gebied van Luik werd met wisselend resultaat gestre den Ten Noorden van de stad is een sterke Amerikaansche pant- seraanval mislukt. De Amerika nen konden Zuidoostelijk van Luik met zeer zware verliezen terrein winnen. Uit het gebied Verviers-Spa drong Engelsch- Amerikaansohe pantserverken ning onder voortdurend hevig artillerievuur naar het Oosten en Zuidoosten. In het Luxemburgsohe gebied is een nieuwe Anglo-Amerikaan- sche stootgroep binnengedrongen. Hier en op den Westelijken oever van de Alzette, waar de Ameri kanen den dag tevoren door te genaanvallen werden opgehou den, duren de gevechten voort. In het. gebied van Metz zijn Engelsch-Amerikaansche aan vallen ten Noordwesten der stad mislukt. Aan de bocht van de Moezel verder zuidwestelijk ge lukte het den Engelschen en Amerikanen op drie plaatsen met zwakke strijdkrachten de rivier over te trekken. De overzetplaat sen werden door Duitsohe troe pen terstond aangevallen. Een klein bruggenhoofd werd in een tegenaanval ingedrukt. De beide andere bruggenhoofden zijn af gegrendeld en worden voortdu rend in het nauw gedreven. Voor de Bourgondische Poort dreef het zevende Amerikaansche leger sterke strijdkrachten in het gebied Besancon-Montbeliard naar het Noorden. Op den Noor delijken oever van de Ognon en Westelijk van Montbeliard zijn tegenaanvallen aan den gang om de verbindingen in het gebied Dijon en Langres voor de Duit sche troepen te beschermen. Nieuwe zware gevechten zijn ontbrand om de versterkte ha venplaatsen-aan de Noord-Eran- sche kust. Honderden Anglo- Amerikaansche vliegtuigen ble ven de verdedigingswerken van Le Havre bombardeeren, Ook Britsche slagschepen, namen aan de beschieting deel. Nog verbit terder was de strijd om Brest. De Duitsche steunpunten leden len en zware beschieting. On danks alle aanvallen handhaaf den de Duitschers zich volledig in de hoofdgevechtslinie. Stad en havenwerken zijn door lucht aanvallen, beschieting en opbla zingen volkomen verwoest. NIETJW DUITSCH GEVECHTS VLIEGTUIG. De „Berliner Nachtausgabe" bevat een afbeelding van een nieuw toestel dei- Duitsche lucht macht. het zware gevechtsvlieg tuig „HE 177", dat hoofdzakelijk voor gewapende verkenningen gebruikt wordt. Het heeft een ver vooruitspringende cabine, welke bestuurder en waarnemer goed uitzicht geeft. de toestand in finland. Verschillende uit Finland be schikbare inlichtingen schijnen er op te duiden, aldus meldt In- terinf., dat de Sovjets van plan zijn, zich beroepende op de wa penstilstandsvoorwaarden. Fin land militair te bezetten. Vol gens deze voorwaarden moet, zooals bekend, Finland vóór 15 September door de Duitsche troepen ontruimd zijn en wan neer dit niet is geschied, zullen de Sovjets het recht hebben zelf in te grijpen bij het verdrij ven van de Duitschers uit Fin land. Naar men thans verneemt, hebben de Sovjets aan het front in Midden-Finland op eenige plaatsen de Duitsche troepen aangevallen en getracht door te dringen tusschen de daar aan den gang zijnde distancieerings- be wegingen. De Duitsche troepen worden daar door gedwongen hun distanciee- ringsbewegingen te vertragen en wederom front te maken om deze aanvallen af te weren. Het optreden der Sovjets kan. naar men te Berlijn meent, slechts het doel hebben de Duitsche troepen te hinderen hun distan- cieeringsbewegingen uit Fin land volgens de plannen en bin nen den gestelden termijn ten uitvoer te brengen. Aldus zou van Sovjetzijde den Finnen het nakomen van de voorwaarden tot het sluiten van een wapen stilstand onmogelijk gemaakt worden. van het roemeensch- bulgaarsche oorlogs- tooneel. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt van het Roe- meensch-Bulgaarsche oorlogs- tooneel: De gemotoriseerde co lonnes der bolsjewieken, die op een breed front van de Zwarte Zee naar Turnu-Magurele langs alle naar het Zuiden en Zuid- BINNENLAND KRIJGSGEVANGENEN IN JAPANSCHE KAMPEN. Het informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14, te 's-Graven- hage, ontving bericht Omtrent de volgende krijgsgevangenen in Ja- pansche kampen. Militairen beneden den rang van officier: arthur marl. abe leven, fh androg, Wilhelmus jo- rannes angenent, willem johannis bakker a barkeijg, fl barkmeijer jc barkmeijer, carl wilhelm bas- tiaans, alexander beemer, joan beer, frederik hendrik beern, christiaan vandenberg, robert lodewijk beringer, sjourd henri blans, george bloem, anton joseph blondeeltimmerman, paul bode man, f bodouin, marinus deboer, johan boom. mattheus vander- boon, hendrik bouwman, lm brassinga, mf breuer, eugene alexander tenbrink, je broekhui zen, hcjc brookman, ha brouwer, rw brouwer, wj brouwer, johan- r.es hendrikus gerardus vander- bijl, johan gerard camphuisen, willem fransz gustaaf catharinus. f vancaylon, cp coren. jt corne- lissen, frans willem theo marie cramer, pgw crawfurd, arnold erlandus decreme. max emiel diks, robert karei diks, andries johannes dobbinga, hanny doup, benno vandijken, richard eber- rardt, s eiber, r ellenot,, antonie vanessel, martinus theodorus es- ser, robbert fehr, ae fikenscher, aj furrer, fw geerards, jgn pie- ter lodewijk geipke, rudi geritan, dirk christiaan vandergeugten, wa gilgien, william alexander gissot, er gout, stouk edmund gouyn, v gorremans, pa degraaff, willem martinus degraaff, adriaan michael griet, Wilhelmus johannes grondhuis, hugo de- groot. whl degroot, max dehaas, kw vanhaastert, gah nadeweg- scheffer, leopold hagenstein, emile rallegraaff, cf hartsteen, aa vanhaver, gustave vanhaver, of rayes, mase vanheel, fe heine. emanuel antonius Wilhelmus hen- driks, jv henket, edward herst, gerrit van der hert, oscar hess, Wilhelmus josephus huffmeyer, ik huidekooper, anton huijsman, louis chustaaf herman dejager, jhk jansen, achmad bob jellema, rc de jong, jw de jonge, swemer louis theodoor dejongh, jan van- kammen, willem frederik jozef kapitz, christiaan kaijzel, fc kern- per, wf kemper, anisto kerkhof, carl johan edward kessels, arend kist, ljh kivit, eddy kneefel, pc van koes veld, gerrit jan kok, fre derik albert kolee, dudolf ludwig kollner, mari henri jean chretien onafgebroken onder luchtaanval- dienst uit Mexico meldt, zijn PLUiillCi, mai.1 iicni i jtan n enen westen gaande wegen rollen, ^00pman marinus theodorus hebben reeds eenige Balkanpas- F sen bezet. De bolsjewieken heb ben klaarblijkelijk het voorne men geheel Bulgarije als op marschgebied te gebruiken. De uit het bruggenhoofd Si listra oprukkende gemotoriseer de formaties hebben het meest terrein gewonnen naar het Zui den, het Oostelijke Balkange bergte overschreden en begeven zich in de richting van de Aegei- sche Zee. Het Bulgaarsche le ger biedt geen tegenstand en schijnt geheel in ontbinding te zijn. De door Zuid-Roemen ië op rukkende deelen van het zesde Sovjet-Russische pantserleger zijn in het gebied van Hermann- stadt opgemarcheerd om naar het Noorden te opereeren. verduistering in zwitserland opgeheven. De Zwitserschc Eondsraad heeft gisteren met goedkeuring van den opperbevelhebber van het leger besloten met onmid- dellijken -ingang de opheffing van de verduistering voor het ge. heele Zwitsersche gebied te be velen. Dit besluit is genomen in het belang van de veiligheid van de Zwixsersche bevolking en in het bijzonder ter bescherming van het grensgebied. overstroomingen in mexico. Naar de Britsche berichten- dexorte, christiaan koster, adolf kraak, ludovico kramer, hl kress, ea kruger, mc vanderkruk, diego krijgsman, otto cornelis kuh- bauch, robert kuster, j kwasie- mureauw, jean gerard lander, herbert dantel lawa, ael vander- leeuw, charles andre lefber, m lefebre, jean pierre henri Jefeu, eduard martin adriaan legran, marinus edzard leidermeijer. ka van lejjen, adriaan lucien linden- hovius, johanny delizer, willem lohr, du long, theodore guillaume ludore van looyvogel, frans wil lem loriaux, jan marinus louts, a louwaart, a louwaars, maurits johan lumkeman, pieter demaa- ker, jg maalman, william alexan der mackenzie, w manehoetoe, louis eugene marlisa, theodoor meelhuizen, frans herman meis, henry ferdinand vandermeul, pieter wilhelm demey, geo asbhy meijer, hw meijer, willen ri chard meijer, august wilhelm mi- chaelis," michel martinus moer land, willem adriaan vandermo- len ,dl moojen, willem adriaan moraux, august frederik vanmot- man, hendrik mulder, joop hen drik julius mulder, emanuel jo- langs de kust van de Golf van Mexico tot aan den Stillen Oceaan heele steden over stroomd. Duizenden werden dak loos. Ook de oogst is door den zwaren regenval en den storm, die al vier dagen woeden, ver nield. hannes naberman, anthonius van. namen, ha neipaann, alexander george nemmels, ew deneys, ab nierop, henri richard nolthenius deman, jf nooy, henk numans, johan nijman, thomas marinus oostveen, m. peaff, arnold pie- roelie, rudie edwin pieters, frits plate, ch poel, eduard maximi- liaan poublon, coenraad nicho- laas prommenchenckel, joseph remaekers, wg ravesteijn, re reis- ner, ah remmert, arend willem remmert, fb remmert, jh rem mert, gerhardus reperron, jl rey, johannes marius risakotta, chc ronkes, fpj vanroom, Iw roosen, johannes alexander charles ros- bak. antonie willem jozef rovroy, frtis vanrumpt. jac rusman, an ton willem flores rijkchroeff. cl. rijkschroeff, johannes petrus van- rijn, petrus vanrijn, iouis hendrik schaap, karei frederik schepper, schoggers. ws schoggers, jan. louis schroder. johan petrus schuitz, frits schuurman, jc sci- pio, julius edward scipio, william leonard ari senff, cornelis frede- rikus deserieredubizournet. ed ward deserieredubizournet, fran- ciscus jacobus wilhelmus servais, henry sim on, d since, jg soute, jj Spanjaard, herriardus joannus spape, herman siébren jacobus jan speelstra, willem frans stolp, cj stmpfli, wilhelm henry sy- bald, hendrik george tempel, adrianus johannes jacobus ter meer, je teuben, edward teunis- sen, fj teunissen, hans felix the- nu hendricus franciskus van- thiel, nicolaas jan timmer, hen drik jan timporok gustaaf*. georg toorop, nm tromp, pierre twijsel, henry ullmer, marinus jacobus johannes ullmer, ew valk, eduard ferdinand verdier, floris verzij- den. adrianus visbeen, pgk vol- ten, fa vrij ens, coen vusma, wil- helm ferdinand warner, johan nes caspar weijsen, jules bernard wiersma, paul ferdinand wiggers, victor winkelaar. he wolf, leo nard herman xykerhoff. pj yfs, wra zecha, matthew jesse Zim merman. Zij, die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent deze perso nen, gelieven zich te werden tot de le afdeeling van het in forma- tiebureau van bet Nederlandsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage, onder opgave van zoo volledig mogelijke gege- vens zooals naam, voornamen, rang, laatst bekende standplaats in Indië enz. Inschrijving van studenten op geschort. De secretaris-gene raal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kul- tuurbescherming maakt be kend, dat de aanvangsdatum voor de inschrijving van stu denten aan de Rijksuniversitei ten te Utrecht en Groningen, aan de Technische Hogeschool te Delft en aan de landbouwhoge school te Wageningen, in ver band rr.et de groote verkeers moeilijkheden tot nader order tot een later tijdstip wordt ver schoven. Petroleum voor verlichting. De secretaris-generaal van het departement van Handel. Nijver heid en Scheepvaart maakt be kend, dat op nader door de plaat selijke distributiediensten bekend te maken tijdstippen wederom g.Lgenheid zal worden gegeven tot het aanvragen van petroleum- kaarten voor verlichting. Voor deze kaarten komen, behalve in gevallen van nieuwe vestiging, slechts diegenen in aanmerking, die in het seizoen 1943/44 reeds eer. petroleumkaart S 121 voor verlichting ontvingen. Ten aan zien van schippers geldt cie re geling, dat schippers die perma nent aan boord wonen, hun aan vragen indienen bij den distribu- tiedienst ter plaatse waar zij tij delijk vertoeven, onder overleg ging van hun grijze resp. bc- vrachtingsboekje. De distributie- diei sten zullen nader bekend maken, wanneer de uitreiking van petroleumkaarten plaats heeft. U vlucht toch niet als brand bommen uw huis treffen? U weet hoe u xe te liil moet gaan?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1