dank S3 JAARGANG der No, No 189 Jeten, DINSDAG 12 SEPTEMBER 1944 2 pert en 2 ozeii b vei llantoor waarin opgenomen: D£ LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en L>t V/-STERBODE Papengracht 32 - Giro 103003 Leïdschs Editie Tele». Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 KOKb» """ojfA-RE GEVECHTEN TUSSCHEN VERVIERS •chtin# EN METZ etema jtruggetrokken op de RiiJ Apennijnen duitsch langelVEERMACHTSBERICHT. al. o]Het Duitsche weermachts- i, telhcht van Maandag luidt: DIJN,In den sector van Brugge bh 1 in het gebied ten Noord- teten van Hasselt sloegen paai2e gevechtsgroepen alle hindegmgen van den vijand om oor m bruggenhoofden over het J. hert-kanaal uit te breiden a, Ka-In het penetratiegebied n Beeringen vielen val- lermjagers op verrassende "fze den Britten in de flank, 40,-Ynietigden een groote vol Catyaden transportcolonne en «eJezen munitie- en benzine- tün „(slagplaatsen op. In dit ge- werden in de afgeloopen ®lgen 52 Engelsche tanks, ',i A'ftir het grootste deel met M-ydmiddelen voor den kor- Kat*a afstand, vernietigd. Zwa- gevecliten tegen den met pks verder naar het Noor- t „„ju aanvallenden vijand zijii (L®-lar gaande. Op de lijn Ver- 'Vrs-Metz dringt de vijand :*j"Jer een breed front tegen llp tze aohterhoedetroepen op,. ilrijke aanvallen werden af- °0nr, "slagen. Sterke vijandelijke aanval- J? h op het landfront van de fsting Le Havre hielden den theelen dag en nacht aan. tedt Èrst na zware gevechten kon r. Gtó vijand met zware verlie- Br. fn een geringe penetratie jt stand brengen, die afge- rendeld werd. iTen Zuiden van den Mont /"Jenis en aan den Maddalena- rTTfc veroverden onze troepen I fclangrijke bergstellingen. I jAan de Engelsche kust en i li het Kanaal brachten duik- ooten elf schepen met 43.000 rt.. alsmede een torpedoja- er, een fregat en een mijnen- eger tot zinken. Drie andere transportschepen en een tor- iedojager werden door torpe- jotreffers zwaar beschadigd. f tangenomen kan worden, dat jen deel dezer schepen gezon. ;en is. Beveiligingsvaartuigen ran de marine schoten boven le Duitsche Bocht en in de Middellandsche Zee 6 vijan- lelijke jachtbommenwerpers keer. Aan .het Italiaansche Zui delijke front werden de dis- tancieeringsbewegingen naar de stellingen in de Apen- pijnen volgens de plannen en nder vijandelijken druk •eëindigd. Op den Oostelijke'n leugel verijdelden onze •oepen ook gisteren weer He .vijandelijke doorbraakpo gingen. In het Zuidelijke en Zuid- Oostelijke deel van Zeven- ^mrgen sloegen Duitsche en Hongaarsche troepen her- dhieuwde aanvallen der bols jewisten in harde gevechten Bf. Bij Sanor en Krosno werd gisteren in den aanval en bij „Wen afweer zwaar gestreden. In het gebied van Warschau ^hervatte de vijand tusschen "Weichsel en Narew zijn aan- j«vallen, waarbij hij sterke for- \|(rr.aties slagvliegtuigen in den J6trjjd wierp. Zijn Stormloop ^.mislukte als gevolg van den "taaien afweer der troepen van het leger en de Waffen-SS, Ook ten Noord-Oosten van Ostrolenka werden hevige aanvallen der Sovjets afgesla- gen, penetratieplekken door 'tegenaanvallen afgegrendeld, In het hooge Noorden ,B stortten in den Kandalaksja- sector talrijke vijandelijke aanvallen met vele verliezen Jvoor den vijand ineen, ui In den nacht bestookten J formaties bommenwerpers en si nachtslagvliegtuigen den Sov- !l .letaanvoer in het Oostzee- J frontgebied met goede uit- u werking. Vijandelijke terreurbomm en- werpers vielen overdag Zuid- West- en Zuid-Oost Duitsch ge bied aan. Vooral getroffen wer den de steden Ulm. Heilbronn, Stuttgart, Neurenberg en Wee- nen. 45 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 29 viermotorige bom menwerpers, werden neerge schoten. In den afgeloopen nacht wier pen enkele vijandelijke Vliegtui gen bommen neer op Berlijn." AMERIKAANSCHE DOOR BRAAK NAAR LUXEMBURG. Aan het Westelijke front was de 10e Sept. weer vervuld van harde gevechten. Zwaartepunten van Engelsch-Amerikaansche aanvallen bleven evenals op de vorige dagen het gebied van Luik, de Zuidelijke Ardennen en de Bourgondische Poort. In Vlaanderen bleven de Britten en Canadeezen de zich distanciee- rende Duitsche troepen op den voet volgen, waarbij het aan het kanaal Gent-Brugge zware, nog voortdurende gevechten ontston den. Het Albertkanaal was even eens weer het tooneel van een verbitterden strijd. Na tijdelijke uitbreiding van het bruggenhoofd bij Beeringen werden de-Anglo- Amerikanen door krachtige te genaanvallen weer verdreven. In Ghell en ten Noorden van Has selt zijn echter de zware gevech ten met de Engelschen en Ame rikanen die met sterke strijd krachten blijven aanvallen, nog aan den gang. De hoofdaanvallen in het Belgische gebied hadden weer plaats in het gebied van Luik. Ook de nieuwe stormloop in het vestinggebied mislukte. Ten Zuiden van de stad konden de Engelschen en Amerikanen echter üi oude Belgische grens versterkingen binnendringen en terrein winpen. In den rug en in de flank dei^ binnengedrongen Anglo-Amerikanen zetten tijde lijk omsingelde Duitsche ge- vechtgr'oepen hun tegenstand voort en drongen met vernieti ging van de Anglo-Amerikaan- sche strijdkrachten tot de nieuwe Duitsche verdedigingslinies door. Verder Zuidelijk konden de En gelschen en Amerikanen ondanks alle inspanningen in de Arden nen geen van beteekenis zijnde vorderingen tnaken. De Engel schen en Amerikanen onttrokken derhalve strijdkrachten uit den sector van de Lesse en verplaat sten hun hoofdaanval verder naar het Zuiden aan den boven loop van de Semois. Aan weers kanten van dit riviertje drongen de Amerikanen met sterke strijd krachten naar het Oosten door en overschreden in het gebied van Arlon op verscheidene plaatsen de Belgisch-Luxemburgsche grens. Tegenmaatregelen tegen de doorgedrongen Amerikanen zijn aan den gang. De Ameri- kaansche druk in het gebied van Luxemburg is zeer sterk, zoodat de Duitsche troepen hard en ver bitterd vochten, om de in twee colonnes optrekkende Ameri- kaansohe pantserstrijdkrachterr op te vangen De doorbraak naar Luxem burg vergde veel van de krach ten der Amerikanen, zoodat zij hun op de vorige dagen ^teeds weer afgeslagen aanvallen in het gebied van Metz niet her vatten. Er ontstonden hier plaat selijke gevechten. Ten Zuiden van Toni versterkten de Engel schen en Amerikanen evenwel hun druk en drongen met vrij sterke pantserformaties bij Mi- recouxt naar de Moezel door. De afweergevechten ,zijn ook hier nog in vollen gang. In het ge bied voor de Bourgondische Poort viel het 7e Amerikaan- sche leger bij en ten Oosten van Besancon, op het Plateau van Langres en ten Zuiden van Dijon aan. Uit hun ver vooruitdrin- gende frontbooht distancieerden de Duitsche troepen naar het Closten. Achter het hoofdfront vielen AmeriL-.aansche troepen en Fran- BEPERKT UW GAS EN ELECTRICITEITSVER- BRULK TOT EEN MINIMUM De secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart vestigt nogmaals nadrukkelijk de aandacht er op, dat een zoo zuinig mogelijk gebruik van gas en electriciteit drin gend geboden is. Slechts indien elke parti culier en elk bedrijf het gas en electriciteisverbruik tot een minimum beperkt en daardoor mede helpt dat het dagelijksch totaal verbruik uiterst gering is zal het mo gelijk zijn nog eenigen tijd gas en electriciteit ter be schikking te stellen. sche terroristen weer de haven steunpunten aan. Bij Brest lag de noofddruk v.eer in het Wes telijke en Oostelijke voorterrein. Het sinds dagen brandende Le Havre beleefde den tot dusver zwaarsten luchtaanval. Aan de andere kuststeunpunten beperk ten de Engelschen en Amerika nen zich tot het uitwerpen van millioenen pamfletten. Voor zoo ver de Anglo-Amerikanen met infanterie of tanks aanvielen, werden zij telkens uiteengesla gen. VONNIS TEGEN POLITIEKE DEELNEMERS AAN DE GEBEURTENISSEN VAN 20 JULI. Nadat op 7 en 8 Aug. het Volksgerechtshof te Berlijn de zaak der bij de gebeurtenisser van 20 Juli militair betrokken verraders had behandeld, heeft hij thans aldus meldt het D N. B. ook het vonnis uitge sproken tegen de personen, die als politici aarwfen aanslag van 20 juli hebben meegewerkt en die onder leiding van den vroe- geren eersten burgemeester en commissaris voor de prijzen, Goerdeler, toen een verraders- regeering onder uitlevering van het Duitsche volk aan zijn vijan den wilden oprichten. Voormali ge parlementsleden, zooals de vroegere afgevaardigde Paul Le Jeune-Jung, de vroegere Hes- sische minister van binnenland- sche zaken Wilhelm Leuchner, een voormalige advocaat, Jo seph Wirmer, vroegere diploma ten, zooals de vroegere ambas sadeur Ullrich von Hassell, en de voormalige legatieraad in het departement van buitenland- sche zaken Trott zu Solz, de voormalige Polizeipraesident van Berlijn, graaf Helldorf, hadden zich aaneengesloten met het doe] om na den voorgenomen moord op den Fuehrer een dicta tuur op te richten. Bij Goerde ler. die als hoofd der samen zwering uitgekozen was voor den post van „Rijkskanselier", kwamen alle draden bijeen. Hij was het. die het contact met de vijanden van Duitschland op nam en sedert 1942 het contact tusschen de militaire verraders aan den eenen en de politieke samenzweerders aan den ande ren kant tot stand bracht en de talrijke besprekingen en alle de tails van het complot en den aanslag voorbereidde. Na het requisitoir van den Oberreiehsanwalt sprak de pre sident van het Volksgerechtshof het vonnis uit: De doodstraf. CONFERENTIE TE QUEBEC. De Engelsche eerste-minister Churchill is met zijn gezelschap in Quebec aangekomen voor een conferentie met president Roosevelt, zoo meldt de Brit- sche berichtendienst. Ook Roo sevelt is in Quebec aangekomen De particuliere secretaris van Roosevelt, Early, heeft tegen over persvertegenwoordigers verklaard, dat op de conferentie waarschijnlijk bijna uitsluitend militaire aangelegenheden be handeld zullen worden. BINNENLAND VIJANDELIJKE TERREUR- AANVALLEN OP TRAMS. Officieel wordt medegedeeld: Zondag j.l. werden in verschil lende deelen des lands door Anglo-Amerikaansche vliegers in scheervlucht weer aanvallen ge daan met boordwapens op perso nentreinen. trams en motorrij tuigen. Bij deze terreuraanval- len werden 19 Nederlanders ge dood. 22 zwaar- en 23 lichtge wond. De meeste dezer slacht- "offers zaten in trams. Verordening beperking beta lingsverkeer 1944. Ter aanvul ling van haar mededeelingen van 7, 8 en 9 September 1944 maakt de Nederiandsche Bank het volgende met betrekking tot de toepassing der verorde mag beperking betalingsverkeer 1944 bekend: De Ned. Bank te Amsterdam haar bijbank te Rotterdam en haar agentschappen nemen Duit sche betaalmiddelen aan tegen de crediteering van de tegen waarde op een bank- of giro rekening. Beschikking over sal di, ontstaan door crediteering van de tegenwaarde van Duit sche betaalmiddelen^kan slechts geschieden overeenkomstig hel bepaalde in art. 3 der verorde ning. De Ned. Bank te Amsterdam, haar bijbank te Rotterdam en Ihaar agentschappen nemen Duitsche betaalmiddelen aan ter inwisseling in daarvoor naar haar oordeel in aanmer king komende gevallen. Tot de hier bedoelde gevallen zijn te rekenen die van grensarbeiders voor de door hen als loon ont vangen bedragen en van uit het buitenland afkomstige reizigers voor hun normale reisuitgaven. Ontslag en loonbetaling. De centrale persdienst van het Ned. Arbeidsfront meldt: Daar tengevolge van de huidi ge bijzondere omstandigheden zich verschillende gevallen heb ben voorgedaan van onrechtma tig ontslag en het nalaten van loonbetaling, al dan niet met be roep op overmacht, wordt het volgende onde de aandacht van belanghebbenden gebracht: Ontslag kan op grond van de „Verordening veranderen van betrekking" (verord. 20/1943) slechts plaatsvinden met toestem ming van het gew- stelijk arbeids bureau op de daarbij gestelde voorwaarden. Elk ander ontslag is ongeldig en bovendien straf baar. Betaling van het overeen gekomen of vastgestelde loon is zonder eenig mogelijk beroep op overmacht verplicht. zoolang geen rechtsgeldig ontslag met in achtneming van den gestelden termijn heeft plaats gehad. In dien niet aan deze verplichting wordt vdldaan, is ingrijpen door den bevoegden rechter mogelijk. Door het Nederiandsche Ar beidsfront zijn. in overleg met het departement van sociale za ken, respectievelijk de bevoeg de Duitsche instanties, een aan tal maatregelen getroffen om de gevolgen van onrechtmatig ont slag en het nalaten van loonbe taling zooveel mogelijk te ver zachten. Onrechtmatig ontslagen arbei ders zullen, ingeval het ontslag niet ongedaan kan worden ge maakt, respectievelijk de ver plichte loonbetaling niet kan worden verkregen, door het ge westelijk arbeidsbureau en het orgaan voor de steunverleening als rechtmatig ontslagen worden behandeld, onverminderd een mogelijke strafvervolging tegen den werkgever, zoodat ook in dit geval inschrijving als werk zoekende bij het gewestelijke arbeidsbureau mogelijk is. In-' dien plaatsing waarbij uiter aard ook tewerkstelling m het belang van den oogst in aanmer king komt niet onmiddellijk kan geschieden zullen de betrok kenen voor steunverleening krachtens de rijkssteunregeling in aanmerking komen. Boven dien zal. ingeval tan uitblijven van loonbetaling door ontstente nis van den werkgever en door andere bijzondere gevallen, na onderzoek door het gewestelijk arbeidsbureau onmiddellijk steunverleening krachtens bo vengenoemde regeling kunnen plaatsvinden, tegen overdracht van de desbetreffende verorde ning aan het orgaan voor de steunverleening. Bij or macht tot loonbetaling als gevolg van het uitblijven van de afrekening met weermacht. O.T. enz. kan de werkgever of diens vertegenwoordiger zich met overlegging van de bewijzen der desbetreffende vorderingen en verplichtingen (loonlijsten) wen den tot het Ned. Arbeidsfront, stedelijk kantoor Plantage Fran- schelaan 9. Amsterdam, dat, bij gebleken juistheid van de gege vens. van een voortermijn be middeling verleent tot het ver krijgen van een voorschot ten behoeve van loonbetaling. Verlenging geldigheidsduur rantsoenbonnen. De secreta ris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, dat de geldig heidsduur van de rantsoenbon nen en rantsoenkaartjes met den daarop vermelden datum van 30 September 1944 wordt verlengd tot en met 23 Decem ber 1944, Bijzondere bevoegdheden. Teneinde onder alle omstandig heden het normaal functionee- ren van het economische leven zooveel mogelijk te bevorderen, heeft de gemachtigde voor de prijzen een besluit afgekondigd in de Ned. Staatscourant, waarbij aan de hoofden van de inspecties voor de prijsbelieersching bijzon dere bevoegdheden worden ver leend. Zij kunnen, indien dit in bepaalde omstandigheden nood zakelijk is op het gebied van de voedselvoorziening, binnen hun ambtsgebied prijsvaststellin gen afgeven en dispensaties ver. leenen. Hierbij kunnen zij van de bestaande prijsvaststellingen en dispensaties afwijken. Deze door de hoofden der inspecties gegeven prijsregelingen zijn ten hoogste vier weken geldig. De termijn, waarvoor zij gelden,/ kan éénmaal worden verlengd. De gemachtigde voor de prijzen kan deze voorschriften buiten werking stellen. Bereidingsverbod \-erf. Blij kens publicatie in de Staatscou rant van 5 September 1944 i: de verf en verfgrondstoffenbe- schikking 1940 No. 1 gewijzigd. Ten gevolge van deze wijziging is het o a. verboden verf te be reiden zonder schriftelijke ver gunning van den directeur va hoogergenoemde sectie Voor de overige veranderingen wordt» verwezen naar een nieuwen tekst van vorengenoemde beschikking. VV. L. F. C. Ridder van Rap- pard t Te Nijmegen is over leden de heer W. L. F. C. Rid der van Rappard, directeur van de Rotterdamsche bankvereeni- ging. secretaris van de afd. Nij megen van het Ned. Roode Kruis en beker.d le klasse scheidsrechter van den N.V.B. KERKNIEUWS KANUNNIK C. G. VAN TRIGT Z. H. Exc. de Bisschop van Haarlem, heeft den zeereerw. hooggel. heer prof. C. G. van Trigt benoemd tot Officiaal van het Bisdom Haarlem en tot Ka nunnik van het Kathedraal Ka pittel. De nieuwe Officiaal blijft professor van het Theologicum te Warmond. (De hoogcerw. heer Van Trigt geb. in 1899, priester gewyd in 1929 is sedert 1934 profes sor in het Kerkelijk Recht aan het "ITieologicum te Warmond en was voondien leeraar aan het Klein-Seminarie te Heemstede). LITURGIE Donderdag 14 Sept. Feest dag van H. Kruisverheffing. Misj Nos autem. Gloria. 2e gebed voor den vrede. Credo. Prefatie v. h. H. Kruis. Kleur: Rood.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1