ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD maandag U SEPTEMBER 1944 IIKargang f bei^o. 188 asto I er h,: waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE -iorPapengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 - woll 1 j p a Kcp oorlogsironteii 111 Luropa igen f t. I,Je Bourgondische Poort DÜITSCHE Telef. Red. 20015 t in (MACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag. tricht binnengedrongen vijande lijke strijdkrachten werden weer teruggeworpen. Tuisschen Var- viers en Arlon viel de vijand over een breed front onze stellingen aan en kon hij geringe plaatse li.jke penetraties tot stand bren- a ii Noord-Frankrijk zijn Tegenaanvallen zijn gaande VÜelijke aanvallen op de In het gebied van Dole, dat "'tingen Brest, Boulogne «oor onze troepen werd opgege- &r"lnkerken mislukt. In het ven, alsmede ten Noorden en r j"'gebied van Le Havre Oosten van Besancon zijn hevige; ft gisteren 29 vijandelij- gevechten gaande. IJ liks en 12 pantserverken- Aan de Fransch-Italiaansche ragens stukgeschoten, grens werden m de buurt van \anderen zijn onze na- den Mont Cems en den Maddale- regelide troepen nog altijd in na-pas enkele bergstellingen l00r afweergevechten ge- veroverd en van vijandelijke ld met den ons volgen- striidkrachten gezuiverd iand. Aanvallen van den -Aan de Adriatisohe kust lag .-uit zijn bruggenhoofd bet zwaartepunt van de gevech- fflTtpen naar het Noorden ln den sector aan ■pen naar het Noorden ten gistere) uiteengeslagen. Vijan- weerszijden van Gemmano waar iu■--- den geheelen dag verbit- gen, zich op den Oostelijken oever van de Maas terugtrok ken. Geforceerde aanvallen op de citadel van Luik werden bloedig afgeslagen. Tusschen Maas en Moezel, het derde zwaartepunt van het Wes telijke front, hield de krachtige druk der Amerikaansche pant- serformaties aan tegen de Duit- sche beveiligingen, die in taaie afweergevechten uitweken voor al naar het gebied van de Ourthe. Ten Westen van de Bourgon dische Poort weten de Duitsche troepen de citadel van Bosangon nog altijd met succes te houden, hoewel de Amerikanen alles in het werk stellen dit dominee- rende bolwerk uit te schakelen DE STRIJD AAN DE HONGAARSCHE GRENZEN. Itfpri bruggenhoofden ten 1,1 westen van Hasselt wer- »er een tegenaanval inge- en. De vijand leed daar Ier zware verliezen en INSfr 21 tanks. Om de cita- VCIOIV- terd gestreden werd. Alle met| sterke strijdkrachten onderno men aanvallen van den vijand mislukten; plaatselijke penetra-n-- ties werden afgegrendeld. Om^del^gi^Vynjcien. De penetraties jnaiF 2i tanKS. um de cita- pjaatg Gemmano zelf, die in den werden echter door Hongaarsche „„„JLuik en in het gebied lopp van den dag zeven maal vanltroepan deeis opgevangen, dee,5 ere,Noordwesten van Metz bezette|. wisselde, zijn nog hevi-|opgeruimd Aan de grenzen van hevig gevochten, le- ge gevechten gaande. Zevenburgen worden op het brgedrongen vijandenj- Aan de paswegen in Zuid-l g epen worden tegenaan- - De chef van den Hongaarschen generalen staf deelt mede:: De tot de grenzen van Hongarije opgerukte Roemeensche strijd krachten hebben op verscheidene plaatsen getracht de grenzen te overschrijden. De penetraties epen worden tegenaan- „„a2 de paswegen in Zuid- "k.TiJ" "*1 ai ondernomen. Bij Be- o°-st-Zeyenburgen ondernamen de zwaarste gevech i en verder Oostelijk de„bolsje wisten vergeefsohe aan- ï?n Revoerd m het gebied van irsule Öoubs zijn onze uit 7allen Slagvliegtuigen sloegen Harumszak. De gevechten duren Iin Noord-Roemenië gemotori-v?° en men verwacht, dat de vijand zijn druk nog zal ,.en Zuidwest-Frankrijk i11 N°ord-Roemenië gemotor nïW|voerde formaties in seerde colonnes der Sowjets uii-i - x j_._ een en vernipj-ïo-Hö-, J - Isterxen op deze piaats. In gemotori wjets uit i orfewikkeld met den van i en vernietigden verscheide-i - „.„uiden uit aanvallenden I .n.e-^lnerj, mej vloeibare brand -1a f Reloopen dagen hebben 945 die met sterke strijd- I Sanok en Krosno viel verwachte oprukkende Sovjet in probeert, naar de de vyand met verscheidene divi- formaties in het bekken van sies infanterie en pantserforma- Gyergyo Rees de stad Gyergyos- ties aan. Zijn doorbraakpogingen 2ontmiklos bedreigd. De Hon- vverden in harde gevechten ver- -aarac'he troepen hebben hen ï.ldeld. Bij Ostronlenka mislukten echter weer over de grens te- opnieuw Sowjet-aanvallen door ruggeworpen. Ten Noorden van het taaie verzet van onze troe- Dorna-Vatra langs de geheele Pen, Hongaarsche grens staan de i' ormaties vijandelijke bom- Duitsche en Hongaarsche troe- jln probeert, naar de Jndische Poort door te Invechten aan de Adria- tust, die tijdelijk in he- waren verminderd, in den loop van den 'er in verbittering toe. f- - rormaties vijandelijke "bom- - ----- r,!00?6!-,8 evenwel menWerpers en jagers vielen Pen overal in het voorterrein rrulandelijke aanvallen, die overdag veelal onder bescher- van de Karpathen en strijden V'ieele zesmaal herhaald ming v£^ een-wolkendek. West- zoodoende buiten de grens van 'i, in zware gevechten Duitsch gebied, vooral de steden Hongarije. Een penetratieplek Dusseldorf, Mainz en Mannheim illen| een tegenaanval inge- aap 29 Vliegtuigen waaronder oge m. Voor onze herover- 23 viermotorige bommenwerper. ZUIDWEST-FRANKRIJK bleef de opnieuw wer(jen neergeschoten. Naar de Britsche berichten t 5 bi steken m0 ZWar6 In deu afRelooPen nacbt wierp dienst meldti heeft de F Fd "den punt' van Szeklen MuenchTn-JGladb^h" en^rui^ fff Zondagochtend medege- idooostelijk Zevenbur- ^uencnen-^iaooacn en öruns deeld( dat ln Zuidwest-Frank- CL,;erden talrijke heftige o- fen van den vijand af- ----- - K/P- Tegenaanvallen van Omtrent de gevechten in het S Va" Leid!® en Hongaarsche for- Westen meldt het Internationale at§eKoncll£ia- ivr jwierpen den vijand op Informatiebureau nog: Van de WIJZIGINGEN IN DE dti'ei plaatsen terug, formaties van Montgomery werd VOORLOOPIGE REGEERING 1. pfes van de luchtmacht het le Canadeesche leger nog VAN DE GAULLE. TavftailWrinPs altijd met sterke strijdkrachten Volgens een in de „Suisse" ge ken, u „„„TrS,/ door de vestingzone aan het publiceerd bericht van Reuter froc a i Hauw van Calais en den mond uit Parijs heeft generaal otea^ van de Seine gebonden, terwijl Gaulle in den nacht van Zavci FI& den Beneden^aref de Britsahe troepen Zaterdag dag op Zondag de volgende wij 9 eipieuwde viiandeliike bijzonder gereserveerd bleven zigmgen gebracht in de voor kofen mTslukl door den en de Duitsche bewegingen loopige regeering: mislukt door den slechts aarzelend volgden. De Buiteulandsche zaken: Geor- oorzaak daarvoor zou gelegen ges Bidault (in plaats van Mas zijn in de zware verliezen aan sigli); binnenlandsche zaken menschen en materiaal, die zij Andxé Tixier (in piaats van bij de verbitterde gevechten d'Astier de la Vigerie); oorlog li ka anV/hs*'fnrma Hp/ om het versperringsfront in het André Diethelm (onveranderd), '?eVerners ondernamen Rebied van Gent hebben gele- marine: Louis Jacquinot (onver, nAanvallen od Dlaateen den- De stad Le Havre werd her- anderd); economische zaken et-esï-Du its chl and V o or baaldelijk met krachtig artille- Pierre Mer.des-France (tot dus- de steden Karlsruhe rievuur bestookt, waardoor de Ver minister van financien en -- - burgerbevolking opnieuw Zeer economische zaken); financiën zware verliezen leed. Na het Lapercu (in plaates van Mendes- bombardement werden duizend France). land,bouw: Robert Tan. dooden en 1200 gewonden ge- guy-Prigent (nieuwe porte- borgen. De in brand staande teuilie). - binnenstad is door de burgerbe- NIEUWE REGEERING IN tj— vliegtuigen bommen volking ontruimd. Ook hier vie- BULGARIJE, ^enberg". len vele honderden slachtoffers. Naar Reuter uit Sofia meldt STAAT VAN BELEG IN Prij tegenstand van onze zerii Van de overige dee- jveijn het Oostelijke front t 8,| geen gevechtshande- ian£an beteekenis gemeld. T* xvaiibiune iée& Ma™heim en Lud- n„-cfe" ontstond schade en bevolking verliezen. jandelijke vliegtuigen f neergeschoten. Des der wïfrP een formatie a ,Van Zondag zjjjezetting van de zee- e Brest sloeg ook gis lagf® met zeer groote hoe- >b(pn materiaal onderno- i„.7vallen van den vijand Resting zelf na verbit Aan den mond van de Schelde „nf- s zen na verDii- 'e%echten af. Het schier- hervatten. Tje Conquet ging ver- Sterke Amerikaansche „i K ""'Muei gmg ver- ftgverbüjfselen van de idelnd detl n°fi verbeten uk delijke bruggenhoof vf Zuiden van Gent do'oord-Westen van Has jovteden in een tegen tet verkleind. In onze A. Zuiden van Maas pant serformaties drongen Zaterdag langs den Zuidelijken rand van Luik tot het gebied ten Westen van Verviers door. Aan de stadsranden van Luik ontston den verbitterde straat- en hui zengevechten, in het verloop waarvan de Duitschers, na het opblazen, van alle rivierovergan- ver- de on BINNENLAND Radio-rede van Mussert |DE NADERENDE BESLISSING Gistermiddag heeft Mussert voor de raaio een rede gehou den, waaraan het volgende is ontleend: De afgeloopen week deed in vele opzichten denken aan de Meidagen van 1940. De dolste geruchten werden verspreid en grif geloofd, omdat zij soms kwamen van een zijde, die ge acht werd het te kunnen weten. De Amerikanen waren in Breda, Tilburg. Rotterdam, enz. Velen werden zenuwachtig an deren glimlachten zelfbewust alsof zij wilden zeggen: hoe heb ben w ij dat geleverd! Die laat ste categorie was gelukkig niet groot; zij bestond in hoofdzaak uit die lieden, die vier jaren lang. gekroj>en en gekwispel staart hebben zonder een ande ren richtsnoer dan laf eigen be lang te bevorderen met zoomin mogelijk risico voor hun dier bare hachje. Opnieuw dreigt nu de oorlog over ons land te komen en wat er na deze vier jaren nog over is aan welstand en bestaansmoge lijkheid ons te ontnemen. De voorboden kondigen zich reeds aan; ieder gevoelt dit. beleg is is onder leiding van den vroe en langs het Albertkanaal geren min.-president Kimon heerschte alleen vrij sterke druk Georgieff een nieuwe Bulgaar- in het gebied van Beeringen. De sche regeering gevormd. Britten waren niet in staat, hun Bij koninklijk decreet zijn de hevige aanvallen op Merxem, regenten Prins Kyrill en Michot de voorstad van Antwerpen, te afgezet en vervangen door prot. iGanef en Pawlof. Nu eerst een woord over de evacuatie van de vrouwen en kinderen der N.S.B 'ers naar het Noord-Oosten van het land. Maandagavond heb ik in het hoofdkwartier alle districtelei ders der beweging bijeen gehad om hun de order te geven de vrouwen en kinderen van leden, die zich bedreigd gevoelen, uit het Zuiden en Westen des lands te evacueei-en naar het Noord- Oosten. Van Dinsdag af is daar aan gevolg gegeven door duizen den. begeleid door mannen, die daarna hadden terug te keeren om in de Landwacht hun plaats in te nemen. Ik wil u mededeelen, mijne volksgenooten, dat u daaruit niet moet opmaken, dat ik geloof, dat ons volk in staat is tot moord op vrouwen en kinderen. Dan zou het zijn een doortrapt slecht volk en ook na alles wat ik in 12 jaren heb ondervonden, ben en blijf ik van meening. dat ons volk een goed volk is, waarvoor het de moeite waard is het leven in te zetten. Maar gij weet allen, dat het grauw op de loer ligt om zijn booze instincten bot te vie- Iren. Geweld aan vrouwen en kin- de deren door hen bedreven, zou ten laste komen aan ons gansche volk en den wederopbouw aan de volksgemeenschap, die straks gaat beginnen, onnoemelijk ver zwaren. Dit moet voorkomen worden. De mannen hadden or der op hun posten te blijven, met dien verstande, dat zij niet ver hinderd zouden worden in hun natuurlijk recht en hun natuur lijken plicht om vrouwen en eerst in veiligheid te brengen, Zoo is geschied, met dien ver stande, dat in de drie zuidelijke provincies de districteleiders ver der mochten gaan dan voorge schreven was en in Gelderland zich bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan, die bijzonde re maatregelen wettigden. Na tuurlijk zijn er die hun posten onrechtmatig verlaten hebben, 'maar dit zijn de uitzonderingen, die altijd en overal zullen voor komen. ons volk. dat eerlijk en trouw 1 niets anders dan het goede wiL Die groote massa staat in twee deelen verdeeld, het eene deel 'zegt of hoopt, dat de Amerika nen hier een vrij en gelukkig Nederland zullen maken. Het andere heeft de overtuiging, dat een vrij en gelukkig Nederland |nimmer zal kunnen ontstaan in een Europa, beheerscht en ver deeld door het Russisch com- munisme eenerzi.ids en het Ame- |rikaansche kapitalisme ander- Izi.ids. Wij Nederlandsche nationaal- Uocialisten, vereend in de NJS.B. geloofden en gelooven nog, dat |ons het nationaal-socialisme ge geven is om Europa te redden van de dreigende overheersching door Sovjet-Rusland en Amerika. |De strijd is zwaar, de ongunst der tijden is over ons gekomen, raaar het geloof is gebleven. Het zeloof: Hitier wint toch! En een nieuw Europa, een vast verbond van vrije volkeren, zal onder zijn leiding ontstaan. En gij, mijne volksgenooten, Idie niet met ons staat, maar het Igeluk van volk en vaderland in andere richting zoekt, ook gij weet dat de beslissing nadert. Spoedig zullen wij weten. Maar wij allen begrijpen, dat het niet gaat om ons. maar om de toe komst van ons volk, dat wjj lief hebben. Twee dingen meen ik look met recht aan u te kunnen vragen. In de eerste plaats om respect te hebben voor de taai heid, de onverzettelijkheid en den moed van het Duitsche volk Voorts, en bovenal hebt uw va derland lief en blijft onder alle omstandigheden gelooven in de goede en groote gaven van ons volk. Onbevoegd bezit van radiotoe stellen is strafbaar. Het Rij lis commissariaat deelt mede: Er bestaat aanleiding er op te wij zen dat het bezit en het gebruik van radiotoestellen zonder daar toe strekkende schriftelijke ver gunning verboden is. Dit geldt look voor gevallen, waarin ge- evacueerden, die tot luisteren bevoegd waren, hun toestel aan bekenden of vrienden hebben afgestaan. De afgegeven luister- vergunningen zijn persoonlijk en Jniet voor overdracht vatbaar. |Dergeli.jke toestellen moeten onmiddellijk op het naaste wli- tiebureau worden afgeleverd. Onder leiding van den be kenden Bulgaarschen staatsshef prof. Alexander Zankoff een na tionalistische regeering ge- ormd, welke het Bulgaarsche olk aan de zijde van Duitsch- land naar de overwinning zal leiden en de eer van het Bul- .gaarsche volk zuiver zal hou den. aldus het D.N.B. Wat de naaste toekomst ons zal brengen, dat kan niemand weten, maar een paar dingen staan toch vast, die hier gezegd moeten worden. Voor de onver schilligen, wien het lot van volk en vaderland niets interesseert, Idie alleen hun eigen belangen najagen, daarvoor spreek ik niet. Voor het grauw, al of niet met een boord om, dat in troebel water denkt te visschen, spreek ik ook niet. Mijn gedachten gaan uit naar de groote massa van Haven van Spakenburg ge sloten. Blijkbaar heeft de eerste maatregel (14 dagen de vloot binnen blijven) voor den zwarten handel te Spakenburg nog niet de vereischte uitwer king gehad. Er is thans een tweede correctie toegepast. De Spakenburgerhaven is op last van de betrokken instantie ge sloten. aldus meldt het „Nat. Dg'blad". Zoowel in- als uitvaren is ver boden. Dit geldt niet alleen voor !de Spakenburger- maar ook voor andere visschersvaartui- gen, m.a.w. de haven is geblok keerd en schuiten, die zich aan |de getroffen maatregelen niet storen, stellen zich aan beschie ting bloot. De controle geschiedt door de Wasserschutzpolizei. hPer dringend telegram is aan de •irecteuren der vischafslagen in «e omgeving langs het IJssel- meer verzocht met dezen toe stand rekening te houden en de visschers in hun gemeente te waarschuwen Naar verluidt zal deze afsluiting nu een maand duren en is (1 Oct.) het aalsei- zoen in het IJsselmeer.af- |geloopen! Verordening beperking beta lingsverkeer 1944. Ter aanvul ling van haar mcdedeeling van 8 Sept. 1944 bericht de Nederl. Bank, dat beschikkingen bij de in art. 1 van bovenaangehaalde verordening genoemde instel lingen. diensten en ondernemin gen niet or.der de bepalingen, dier verordening vallen; 6. de ge machtigde voor den oogst; 7. de bij de oogstwerkzaamheden in geschakelde uitvoerende licha- lïteiv zijnde: a. de Nederland-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1