ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD allieerde druk in Oostelijke richting *feri le JAARGANG i peri 8 No. 187 )ST. huiswi i# Wi* Hoog ZATERDAG 9 SEPTEMBER 1944 waarin opganomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE meifoor! Papengracht 32 - Giro 103003 Leïdsche Editie Telef. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 .let gebied van België V* den N. O. Frankrijk 0 DUITSCH jtEERMACHTSBERICHT. it -Duitsche weermachtsbe- tie Kl van Vrijdag luidt: eueuji bet gebied van Yperen ien onze nakomende troepen gjlnjirsire gevechten tegen vijan- e[1 gke pantsercolonnes het uit en van onze divisies naar het jden beschermd; 34 vijande- luetj tanks werden daarbij ver- gd. Aan weerskanten van houdt de sterke vij andelij- Strijruk naar het Oosten aan. gallen van den vijand in het d van Toul, bij Besancon en osten daarvan, werden uit slagen. de Fransch-Italiaansche duren de gevechten op de :egen voort, zonder dat de d successen kon behalen, het Westelijke deel van het ansche front stortten plaat- ;e aanvallen van den vijand n. De met de grootste verbit- |g aan de Adriatische kust ierde gevechten hielden ook ulTUren den geheelen dag aan. B troepen deden opnieuw al- vijandelijke doorbraakpogin- „J| mislukken. De vijand leed 3Bmder zware verliezen aan Ï3ü.en en gewonden. 27 Vijan- tanks werden stukge- l'. het Zuidoostelijk deel van fcnburgen en in de Oostelij- jjKarpaten werden talrijke delijke aanvallen afgeslagen jenetraties in onverwijlde te- anvallen gezuiverd, iiitsche slagvliegers onderna- -Yivi hier succesvolle aanvallen ïet vijandelijke ravitaillee- k feverkeer. Aan den Beneden- ff verijdelden onze troepen in |e gevechten de doorbraak- .«■^ngen van de bolsjewieken, i de overige deelen van het lelijke front vonden geen ge- (tshandelingen van beteeke- plaats. i den afgeloopen nacht wier- afzonderlijke Britsche vlieg |en bommen op Karlsruhe". OVERZICHT VAN DE DISTANCIEERINGS- BEWEGINGEN IN HET WESTEN. t Internationale Informa- buero meldt omtrent de ;chten in het eWsten: e groote gebieden omvatten- distancieeringsbewegingen, irtoe de Duitsche leiding na doorbraak van Amerikaan pantserformaties naar anches het besluit moest ne- kunnen thans in groote ken als geëindigd worden be- )uwd, Een aantal goed aan- gde en krachtig verdedigde .__ingen in Bretagne en aan het van Calais alsmede krach- verzetgroepen tusschen de naar voren gestoten pantser gen buiten beschouwing ge- n, hebben de Duitsche divi- thans een linie betrokken, den benedenloop van de lelde, hetAlbert-kanaal, de 5 en in groote trekken den nloop van de Moezel volgt, daar uit heeft zij in een ver het Westen vooruitspringen - fbocht van het front aanslui- E met de Zwitsersche grens, I Noorden van het meer van Beve. Ponderdag hebben Canadee- ,«|e .gemotoriseerde en tankfor- Ihes in het Vlaamsche kustge- vergeefs getracht Duitsche echtsgroepen in te sluiten. Zij kien overal, ten deele met [e zware verliezen, afgeslagen, kr doeltreffende versperrings- jjndels van anti-tankgeschut len vooral de pantserformaties 'oelige verliezen. hntrent de gevechten in de d geving van Antwerpen, waar 1 vijandelijk bruggenhoofd 5 worden ingedrukt, wordt i!gemeld, dat een snelle Brit se pantserformatie in de om- 1 'l"fi van Beeringen er aanvan- i«k in geslaagd was aan de overzijde van het Albert-kanaal tererin te winnen. Een onmiddel lijk ondernomen tegenaanval op de flanken van dit bruggenhoofd leidde tot afgrendeling van het hiaat. Dertig reeds over het ka naal gebrachte tanks, voor wie de terugweg afgesneden was, worden thans door gemotoriseer de pantserverneitigingstroepen, anti-tankgeschut en afdeelingen der luchtdoelartillerie achter volgd. Totdusver kon acht van deze pantserwagens worden ver nietigd. Drie kwamen in een mijnenveld terecht en vlogen in de lucht. GEV'JCKTEN IN MIDDEN- BELGIë EN GRENSGEBIED VAN LOTHARINGEN. Aan het Westelijke front ston den de gevechten in het Midden- Beligsche gebied en in het grens gebied van Lotharingen Donder dag op den voorgrond, zoo ver neemt het D.N.B. Sterke forma ties van ret le en 2e Britsche le ger drukten ten Noorden van de Lys naar de kust. Ondanks aan zienlijke verliezen kon de vijand echter slechts in de richting yan Calais eenig tererin winnen. Ver der oOstelijk, waar de Duitsche troepen thans in volle breedte den beheerschenden, bijna tot Gent reikerwien heuvelrug bezet hebben, mislukten alle ten decle hevige aanvallen. In Gent zelf verijdelden Duitsche troepen het voornemen van den vijand, over gangen over de Lys te verkrij gen. De voornaamste druk van de in Noord-België opereerende, vijandelijke legers lag tusschen het Albertkanaal en de rivier de Sambre. Herhaaldel-k viel de vijand met strijdkrachten van wisselende sterkte aan het Al bertkanaal naar het Noorden en Noordoosten aan'en probeerde tevens, met vermijding van de taai verdedigde steunpunten bij Namefi, zich verder naar het Oos- t ente ontplooien. Uit deze aan- valspogingen ontstond een aantal zware gevechten en hevige tegen aanvallen, in welker verloop de Duitsche troepen het nieuwe, kleine vijandelijke bruggenhoofd ten Noorden van Antwerpen weer indrukten en Oostelijk van Namen een langs de Maas door gedrongen tegenstander tot staan brachten. Aan de Midden-Maas zijn ten Noordoosten van Sedan eveneens nog harde gevechten aan den gang. Het tweede zwaartepunt lag in het grensgebied van Lotharin gen. Vooral ten Westen van Metz ondernamen de Amerikanen tal rijke verbeten aanvallen, die eer ter meerendeels bloedig voor den vijand werden afgeslagen. Het uit den Fransch-Duitschen-oor- log bekende stadje Gravelotte werd door den vijand tijdelijk in gesloten. Duitsche tegenaanval len verbraken evenwei den ring en ontzetten de verdedigers, die verscheiden euren lang alle ge concentreerde aanvallen hadden doorstaan. Verder Zuidelijk stort ten bij Pont a Mousson verschei dene ter sterkte van een regi ment ondernomen aanvallen der Amerikanen ineen op den taaien tegenstand der Duitsche troepen. Ook de van Toul uit naar het, Oosten gestuwde vijandelijke pantserverkenning trok zich na hevige tegenslagen terug. Tegen over den verbitterden strijd tus schen Maas en-Moezel treden de gevechten in het dal van de Sao- ne en in de Fransche Jura op den actrergrond. Hier blijft de vijand druk uitoefenen op het Duitsche versperringsgebied, dat voor de Bourgondische poort is gelegen. Van een onbeteekenende plaatse lijke penetratie afgezien, njisluk- ten de aanvallen en de overzet- pogingen van de Amerikanen over de Doubs in het gebied van Besancon. Aanvallen van Fran sche terroristen op Duitsche be veiligingen in het dal van de Saone werden eveneens bloedig afgeslagen. In het Fransch-Italiaansche grensgebied tracht het 7e Ame- rikaansche leger, na het misluk ken van zijn afsnoeringsvoorne mens in ret Rhónedal, de ver sterkte grensplaatsen, die alle be neden de eigenlijke passen lig gen, te veroveren. De aanvallen hadden weer plaats beneden den kleinen St. Bernard-pas en de rivier Durance stroomopwaarts in de richting van de pashoogte aan den Mont Genevre. Na ge vechten van verscheidene uien bleven de aanvallende Amerika nen in het vuur der artillerie tn in.tegenaanvallen steken. DE STRIJD IN ITALIë. Naar .het Intern. Informatie bureau van het Italiaansche oorlogstooneel bericht, hebben Britsche vérkenningspatrouilles ten Noorden en ten Oosten van Florence op talrijke plaatsen de Duitsche bergstellmgen aange vallen. Hun aanvallen stortten nog voor het bereiken van de voornaamste verdedigingslinie in het verdedigingsvuur ineen. In de Adriasector zetten de Brit ten hun hevige tankaanvallen op de zwaartepunten voort. Op een penetratie in de hoogten ten Noord-Westen van Saludecia na, die in een tegenaanval werd op geheven, werden alle aanvallen afgeslagen. EVACUATIE VAN NOORD- I INLAND. Volgens een bericht van den Zweedschen omroep heben de Fitische autoriteiten de bevol king van Noord-Finland aange zegd zich gereed té houden voor evacuatie. KONGAARSCH-ROEMEËNSCH CONFLICT. De chef van den generalen staf van het Hongaarsche leger deelt mede: „Wegens de her haalde schendingen van de Hon gaarsche grens door Roemenen is het Hongaarsche leger ter verdediging van de grens en ter verdrijving van de Roemeensche aanvallers overgegaan tot den te genaanval op de Roemeensche strijdkrachten, die bij Klausen- burg waren opgemarcheerd. De Roemenen werden deels vernie tigd, deels gevangen genomen. De rest der Roemeensche troe pen werd over Torda terugge worpen. Onder de gevangenen bevindt zioh ook de Roemeen sche commandeerende gene raal." DE STRIJD IN HET VERRE OOSTEN. De Japansche minister van marine, admiraal Yonai, heeft den Japanschen rijksdag rap port uitgebracht inzake de ont wikkeling van den toestand ter zee. In den Midden-pacific heeft de vijand, zoo verklaarde Yonai, na de bezetting van een deel van de Marshall—eêilanden, on der inzet van sterke slagvloten, midden Juni het eiland Saipan bezet en daarna op Goeam en Tinian landingen uitgevoerd. Tegelijkertijd heeft de vijand zijn luchtsteunpunten op Nieuw- Guinea naar het Westen ver legd^ Ofschoon de Japansche troepen den overmachtigen vijand zeer zware verliezen kon den toebrengen, zijn anderzijds de eigen verliezgn niet te onder schatten. Dc tegenstander heeft op de Marianen en op Nieuw- Guinea sterke luchtsteunpunten ingericht en is thans bezig de actieradius van zijn luohtwapen te vergrooten. Vooral de vijan delijke aanvallen op de Bonin- eilanden, de Zuidelijke Philip- pijien en het eiland Halmaheira zijn toegenomen. Een verdere versterking van de vijandelijke activiteit in de lucht is, zoo zeide Yonai, te verwachten. Ook in den Noordelijken Pacific en in het gebied van Sumatra en Java is een groote bedrijvigheid van het vijandelijke luclitwapen waar te nemen. Afgezien van plaatselijke successen, zoo con stateerde de minister van marine openhartig, is de toestand in de eerste helft van dit jaar niet gun. stig geweest voor Japan en er moet zelfs met nog nieuwe te genslagen worden rekening ge houden. BINNENLAND GEÏNTERNEERDE NED. BURGERS IN INDIë. Het Ned. Roode Kruis ontving wederom opgaven van in Ne- derlandsch-Indië geïnterneerde burgers van Nederlandsche na tionaliteit. Van de navolgende geïnter neerden konden tot op heden de adressen der naaste familiebe trekkingen of van andere belang hebbenden hier te lande niet worden opgespoord. Achter de namen vindt men een korte aanduiding omtrent leeftijd en beroep. J F. van Aalst. 55, onderwij zer; Altiert Alberts, 32, inspec teur uitvoerende macht; Rober- tus Alers, 53, inspecteur van cul tures; A. J. C. Ambachtsheer, 55, autobedrijf; S. H. Andringa, 44, handelsman; Johannes Appel doorn, 55, schoolhoofd; E. Aron- stein, 50, zonder beroep; J. G. W. Asperslag. werkzaam bij bouw bedrijf; W. F. van Duym van Aveyden, 30, boscharchitect; J. H. de Baat, 50. schoolhoofd; G. E. Bakker, 34, werkzaam bij een maatschappij: H. A P. Bakker. 48, schoolhoofd; A. T. Baud. 45, werkzaam kanoor financiën; j. A. Beaudoux, 50 gepensionneerd; J. W. J. Beek. 48, werkzaam bij spoorwegen; J. J. van Beek. 46, politie; H. I. Berg, 42, ingenieur; G. J. Bergman, 56. apotheker; J. Besi.jn, werkzaam bij een maat schappij; H. Biezeveld, 70, werk zaam bij zweminrichting: A G. G. R. Bioeks. directeur van een Mij; J. F. Bode. 42. werkzaam bij gemeentehuis; J. P. J. de Boer, 39, politie; C. den Boer, 66, scheepsbouwkundig ingenieur; Annie de BoerT 42, beroep onbe kend; A. N. Boeye, 54, vice-pre sident plaatselijke rechtbank; M. G. Bohmermann, 50, beroep on bekend; C, F. Bokihout, 17, beroep onbekend; A. J. Bominaar, 46, schoolhoofd; J L. van Bommel, 49, directeur van een gevangenis; N. J. Bonzet, 33. politie; L. J. de Boo, 47, onderinspecteur van po litie; Jasper L. Boon, 34, inspec teur uitvoerende macht; Tjitse Boonstra, 46, politie; Luut van den Borg, 4, zonder beroep; A. E. W. Borst, 38, inspecteur van po litie; P. W. Borst, 3, zonder be roep; C. A. van den Bosch, 50, onderwijzer; P. J. Bossch, 85, be roep onbekend; E. A. Botellho, beroep onbekend; E H. Botellho, JAPAN EN NED.-INDIa. Naar te Tokio bekend wordt, zijn de voorbereidingen voor de komende onafhankelijkheid der bevolking van Oost-indië reeds aan den gang. De woordvoerder van de regeering, Igoetsji, heeft in dit verband Vrijdag aan ver tegenwoordigers van de buiten- landsche pers verklaard, dat de nadere bijzonderheden echter nog niet gepubliceerd konden worden. Het was hem onmoge lijk, reeds thans iets over het tijdstip der onafhankelijkheid of over de gebieden te zeggen, die hieronder zouden vallen. Iegoeit- sji liet echter doorschemeren, dat de onafhankelijkheid zich niet alleen tot Nederlandsch Indië zou uitstrekken, doch ook tot de ge bieden, die eens onder Engelsche heerschappij hebben gestaan. Daarmede, zoo betoogde de woordvoerder, komt Japan ook hier een vroeger gegeven politie ke belofte na. EEN FATALE BURGE MEESTERSPOST! Naar uit Mexico gemeld wordt, is de burgemeester van het Mexicaansche stadje Resurec- cion op straat door een dolk stoot in den rug vermoord. Het- 'zelfde lot heeft sinds 25 jaar alle burgemeesters getroffen, die aan het hoofd van dit plaatsje wa ren gesteld. Tot dusver is men er niet in geslaagd, de daders te grijpen. Gezien de geheimzin nige moordaanslagen van de laatste jaren zijn de moeilijkhe den voor Resureccion om een burgemeester te vinden steeds grooter geworden. 19, zonder beroep; F. J. Botellho, 12, zonder beroep; J. C. Botell ho, 38, beroep onbekend; G. S. J. Boudewi.ins. 36, werkzaam bij drukkersbedrijf; E. G. Bouw. 55, onderinspecteur van politie; P. J. Bouwer, 51. ambtenaar bij rub ber rest.; H. S. van Braam, 29. be roep onbekend; M. E. L Y. an Braam, 50, beroep onbekend; Pe ter Braay, 5, zonder beroep; T. M. Brandts, 41. onderwijzeres; Carolina Brard, 45, beroep onbe kend; Florence Brard. 30. beroep onbekend; P. H. Brard, 14, zon der beroep; R. E. Breer, 19. zon der beroep; Jeanett B'-est. be roep onbekend: Louis Brest, 46, werkzaam bij een maatschappij; Donald Breton, 3, zonder beroep; G. J. T. Breton, 29, beroep onbe kend; H. T. F. Breton. 10. zon der beroep; J. J. L. Breton. 5, zonder beroep: S. G. Breton, 5, zonder beroep; W F. D. van der Bijl, 36, beroep onbekend; J. W. Bijeiveld. 40, politie; F, B. baron van Verschuer. 50, inspecteur boschwezen; W. F. van Waveren, 46, politieinspecteur; P. We sie, 59, gepensionèerd; Adrianus Wempe. 40, inspecteur uitvoeren de macht: Frederik Wénte. 51, industrie ingenieur:C. H West- dijk. 56, afd. hoofd transport! an- toor; Anton Westerman. 53. tss. inspecteur van politie; F. T. Wes- terveld, 55, ass. inspecteur van politie: A H. Wcstra. 47 hoofd opleidingsschool ambtenaren', J A. Wetzer, 40, werkzaam bii ge vangenis; F. W. M. Wever'mg, 46. hoofd van een gevangenis; P. H. van Wezel, 53, werkzaam op een accountanskantoor; G. de Widt, 47. as. inspecteur van po litie; Quirinus Wiegers, 38, ass. inspecteur van politie; Hendrik Wielinga. 32. inspecteur: M. I. S. S. van Wijk, 26, zonder beroep; Robert Wijmenga. 17. zonder be roep; C. H de Wilde, 51, hoofd kantoor irrigatie; J. B. de Wilde, 46, ambtenaar; Hendrik Willems, 53, politie; A. J. M. Winkelman, 46, reparatiebedrijf; Rudolf van de Wint, 47, werkzaam op ge meentehuis; H. Winterkamp. 39, onderdirecteur van een drukke rij; S. A. Wissekerke, 58. zonder beroep; D. B. A. Wisselink. 33, ambtenaar: B. Witte. 36. inspec teur van politie; J. Wolzak, 27, werkzaam bij een maatschapij; T. G Woudstra.1 38, zonder be roep; H. C. Wuck, 51. ass. inspec teur politie; A. Zaalberg. 49, hoofd kantoor boschwezen; S. W. Zand, 45, werkzaam in een zie- k nhuis; R. J. E. van Zeben, 54, schoolhoofd: P. M. J. Zeylema- ker. 53, leeraar hoogeschool: J. Zijl, 56, werkzaam bij gevange nis; L .W. A. Zoest. 46, ambte naar: J. J. P. Zuur, 55, onderwij zer; W. G. Zweekhorst, 41, onder wijzer. Belanghebbenden gelieven zich ter verkrijging van nadere in lichtingen te wenden tot de 5e afdeeling van het Informatie bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Jul. v. Stolberglaan 27-29, te 's-Gravenhage, onder opgave van zoo volledig moge lijke gegevens omtrent naam, voornamen, geboortedatum, be roep, werkgever en laatstbeken- de adres der geïnterneerden. Trekkingen Staatsloterij tijde lijk uitgesteld. Naar wij ver nemen is het wensehelijk geble- I ken, in verband met het beperk te betalingsverkeer de trekkin gen van de Staatloterij tijdelijk uit te stellen Zocdra deze trekkingen hervat zullen worden zal hieraan weder bekendheid worden gegeven 4 Een ieder wordt dringend aan geraden, zijn lot zorgvuldig te bewaren, aangezien van zoekge raakte loten geen duplicaten kunnen worden verstrekt. Het organiseeren van tentoon stellingen. Het departement van volksvoorlichting en kun sten maakt bekend, dat vergun ningen tot het houden eener ten- toonstelling zonder toestemming van het departement van volke- voorlichtinp en kunsten is ver boden. Aanvragen dienen ge richt te worden aan het depar tementsgebouw. Prinsessegracht 21 te 's-Gravenhage.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1