ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Leidsche Editie Sterke geallieerde druk iu gebied Leuven-Sedan 77r^U JAARGANG 8 No. 186 VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT. NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Papengracht 32 Giro 103003 Telel. Adm. 20935 Tefel. Red. 20015 II an eèij L EEN DAG VAN met. SPANNING t zuin wasc^ed. Correspentie-dienst 3aar0!SPree^:woorc' ze2t, 8at al- -•* Jsterke beenen de weelde dragen. De grootste die een man ten deel llen, maar die bijgevolg !t moeilijkste te dragen is der verantwoordelijkheid a dagen van spanning, zoo- j nu beleven, blijkt, waar erantwoordelijkheid inder- sterke beenen rust en ij ten onrechte gedragen floor lieden, die klaarblij tegen hun taak niet opge- waren. ®®^Be oorlog onze Nederland- ïenzen genaderd is en nu ICiniaatste dagen 'zelfs geruch- 'Vjidgingen, dat de gevechts- heejngen onze zuidgrens op 'r- f punten gepasseerd wa- 1 en|i was het oogenblik geko- :kh, daarop blijken zou, in hoe- lan (vele dappere woorden, in Deferleden uitgesproken, ge- j werden door den wil, 'e gef deze woorden zoo noodig te stellen en in hoeverre "woorden maar leege, holle i a?e praatjes voor den vaak Kri<rJpann'n", verwekt door ge- j Ti, die inmiddels -zijn te- ren.jproken en door een rusti- k op de zaken zijn achter- heeft intusschen toch dit esultaat gehad, dat zij een lik de schalen van het lot jweging bracht, en op de pielende schalen van het )ben verschillende tot dus vooraanstaande figuren in pde door hun houding ge lwat zij nu eigenlijk, wan- het er op aankomt, wel izijn. moet dan geconstateerd dat verschillende hun- iwogen en te licht bevon- jn. Wat anders kan men zeggen van lieden in jnstaande functies als de lur-generaal van Winter Volksdienst, van hoogere igste departementale ge- gers, lieden, die in woord rift en achter een veili- rofoon altijd zoo dapper CEN&e nieuwe orde wisten te maar die, nu het er mis- op aan zou kunnen ko voor dat vurig beleden persoonlijk iets te riskee lings de beenen nemen? r de vraag te stellen, ne- zij het antwoord al in den het antwoord, dat bestaat enkele korte kernachtige laatsten tijd nogal popu- karakteristiek: labbekak- VAR zou na een enkelen dag overigens ongemotiveerde ing gelijk het schudden |C wan het kaf van het ko- -ajpeft gescheiden, rustig weer orde van den dag kunnen lan, ware het niet, dat de die louter en alleen voor rucht, als een kleine jon- toor een schaduw, op den fijn gegaan, juist omdat zij I ^onrechte verantwoordelijk- Ruit na den arbald CNF/NAD/D. Vriai/Pax m heid hebben gedragen, verschil lende anderen, die blind op hun woorden en nu ook op hun da den hebben vertrouwd, nu ook door hun voorbeeld hebben aan gestoken. Wie de laatste dagen eens een kijkje heeft genomen op en na bij de stations in de groote ste den, heeft de treurige gevolgen kunnen zien van een verkeerd voorbeeld, gegeven door valsche leidslieden. Duizenden en nog eens duizenden zijn, bevangen door paniek, aan het trekken geslagen. Mannen en vrouwen, kinderen, ouden van dagen, in validen, allen opgeschrikt door het bericht, dat nu déze beken de figuur, dan diè bekende po litieke leider de beenen had ge nomen, waanden zich in hun eigen omgeving niet langer vei lig en gingen trekken. Waar heen? De meesten wisten he$ niet. En terwijl de sneltreinen en de auto's met de bonzen en hun gezinnen snel oostwaarts rolden, zaten die duizenden hunner vol gelingen verlaten, hulpeloos op de perrons, een triest, beklagens waardig schouwspel. Wij willen er dit keer niet meer over zeggen. Er zal metter tijd nog genoeg op gezegd wor den. Aileen nog dit: juist die lie den, die nu de eersten waren, om met de noorderzon te verdwij nen, hebben in de vier afgeloo- pen jaren in alle toonaarden af gegeven op de Nederlandsche re geering, die in de Meidagen van 1940 naar Londen vertrok. Neen, dan wisten wij, de dapperen, be ter wat een mannelijke houding was. Zij wisten het beter. Ja, met hun mond! Deze korte crisis, veroorzaakt door het falen der verantwoor delijkheid, is thans weer snel overwonnen. Nu de nevels, die het verschiet kortstondig ver duisterden, zijn opgetrokken en er weer duidelijk tusschen een feit en een gerucht wordt onder scheiden, nu is ook de orde en rust weer allerwege terugge keerd. Wij weten, dat ons land thans onmiddellijk achter het front ligt en wij begrijpen, dat dit nog ernstige gevaren met zich mee kan brengen. Maar een gevaar wordt al dadelijk minder groot, als men het rustig onder 'het oog durft zien. Orde en dis cipline is het parool, dat zoowel door de Duitsche bezettende overheid als door het geallieerde opperbevel werd uitgegeven. Wanneer orde en discipline door een ieder worden gehandhaafd zijn ook ons aller belangen het best gewaarborgd, in de eerste plaats de belangen der voedsel voorziening, die onder alle om standigheden moeten worden ontzien. Vooral onze boeren kun nen daarom, door juist thans rus tig door te werken en de bevol king te voorzien van hetgeen zij voor haar eerste levensbehoeften noodig heeft, land "en volk voor groote rampen behoeden. Wij kunnen thans rustig erken nen, dat zulke rampen zich een oogenblik als de dreiging van een donderwolk boven onze hoof den schenen samen te pakken. Wij kunnen dat erkennen, om dat deze donderwolk nu weer voorbij gedreven is. Nog is de toestand ernstig, maar toch kan er allerwege een opklaring wor den vastgesteld, nu de lieden, die getoond hebben, dat de verant woordelijkheid vier jaar lang ten onrechte aan hen was toever trouwd, tenminste zijn verdwe nen. Dat zij, hoe de ontwikkeling ook verder verloopt, weg mogen blijven is een wensch, die men thans allerwege kan hooren en die de vier jaar lang schijnbaar zoo brandende kwestie van de tegenstelling tusschen pro en anti plotseling tot haar ware ver houdingen terugbrengt. Want nu dè nood aan den map scheen te komen, bleek ook deze branden de kwestie maar een poover stroovuurtje. De Haagsche Courant, die Woensdagavond in bovenstaan- den geest een artikel publiceer de. schreef gisteravond: OP HUN POST! „Ons artikel „geruchten" van gisteravond heeft blijkens de talrijke telefoontjes en brieven, die wij thuis en op de redactie ontvingen, niet nagelaten indruk te maken. Verscheidene N. S. B.'ers hebben ons onomwonden verklaard, dat zij zich met den inhoud volkomen konden ver eenigen en enkelen hunner heb ben' openlij hun afschuw geuit over de meer dan zonderlinge houding van de zoogenaamde „bonzen", die blijkbaar hun overtuiging over boord wier pen en alleetn maar bezorgd schenen het toppunt van egoisme in dezen tijd zich zoo snel mogelijk uit de voeten te maken. Wij hebben daarbij het bijzonder gewezen op twee officieele instanties, n.l. het De partement van Volksvoorlichting en Kunsten yen den Nederland- schen Volksdienst. Wat de eerste instelling betreft, heeft in het bijzonder de afdeeling perswezen een allerdroevigst figuur ge maakt. De daar werkzame volks voorlichters hebben zelfs niet eens den tijd genomen orde op hun zaken te stellen. Zij lieten alles in den steek. Is het wonder, dat in breeden kring een dergelijk optreden de noodige critiek heeft uitge lokt, waarvan v/ij deels de tolk zijn geweest? Van ons werd door deze zelfde menschen bij kans dagelijks vaak het onmo gelijke geëischt. Een simpel ge ruchtje is voldoende om hen naar het Noorden te doen vluch ten, waar zij zooals een N. S. B.'er ons smalend zeide, toch nog „departementje" zouden gaan spelen Intusschen zijn er nog altijd menschen, die blijkbaar niet kun nen lezen. Wij zouden geschreven hebben, dat a kl e N. S. B.'ers zouden zijri gevlhcht. Dat staat nergens. Wij weten zeer goed de sensatie gaat niet van ons, maar van de naar elders ver-' trokkenen uit dat tal van over tuigde N. S. B.'ers op hun post zijn gebleven, er niet aan den ken heen te gaan. Zij weten heel goed, wat zij, bij een mogelijken omkeer, riskeeren. Zij dragen de consequentie hunner overtuiging en blijven op hun post. Daar voor kan men respect hebben. Zoo is vanochtend het Depar tement van Volksvoorlichting en Kunsten wederom geopend on der leiding van Ed. Gerdes. De afd. perswezen schittert echter door afwezigheid, maar de za kelijk leider van het persgilde en van het verbond van journalis ten die geen oogenblik er aan gedacht heeft het slechte voor beeld van de verdwenen depar tementsambtenaren te volgen, heeft de regeling der pèrszaken op zich genomen. Ook de Kul tuurkamer is grootendeels nog intact. Het college van B, en W. is tévens „au grand com plet" aanwezig. En zelfs afdee- lingen van den Volksdienst (kraamverzorging enz.) hebben het slechte voorbeeld van „ka meraad van Vloten", de directeur generaal, niet gevolgd. Zoo zou den wij kunnen doorgaan met het geven van een lijst van na men, maar daar ging het niet om in ons artikel van gisteren. Niet de beweging als zoodanig gold deze critiek, doch wel dengenen, die bij voortduring in woord en geschrift en per radio het over- groote deel van ons volk he kelden, dat er intusschen niet toe te bewegen was, geloof te hech-. ten aan de door hen geponeerde levenswijsheid.-Wat moet er niet in de jeugd omgaan, die telkens weer als het ware geprest werd zelfs haar ouders ontrouw te worden? Zij moet zich nu toch wel bedrogen voelen door der gelijke voorlichters, die ook zelfs voor alle overtuigde N. S. B.'ers hebben afgedaan. Zelfs onder de nationaal-socia- listische journalisten, die telkens weer met groot misbaar op de De strijd om Brest DUÏTSCH WEERMACHTS- BERICHT. „Een vijandelijk bruggenhoofd ten Noorden van Antwerpen werd in een tegenaanval uiteen geslagen. De sterke vijandelijke druk in het gebied van Leuven- Sedan duurt voort. Ten Zuidoos ten van Sedan drong een gepant serde aanvalsgroep verrassend de stellingen van den vijand bin nen en rolde ze op. Ër werden gevangenen gemaakt. Ten Oosten van Verdun, bij Pont a Mousson en bij Toul zijn sterke vijandelij ke aanvallen mislukt. Bij Baume- les Dames kon de vijand tijdelijk op den Noordelijken oever van de Doubs vasten voet krijgen. Hij werd echter terstond in een te genaanval teruggeworpen. Na zeer krachtige voorberei ding door artillerie en lucht strijdkrachten zetten de Ameri kanen gisteren hun grooten aan val op de vesting Brest voort. P— na uiterst z war en strijd kon de vijand tegenover den verbit terden tegenstand van onze troe pen en met zware verliezen in eenige sectoren het voorterrein van de vesting binnendringen. De penetratieplekken werden af gegrendeld. De gevechten om de paswegen in het Fransch-Italiaansche. grensgebied nemen na het optre den van Marokkaansche troepen in hevigheid toe. Herhaalde po gingen van den vijand, zich in het bezit van de grensversterkin- een te stellen, mislukten. Aan de Adriatische kust lijdt de vijand bij zijn dagenlangen vergeefschen stormloop op ons afweerfront zware verliezen, die hem dwingen, steeds nieuwe strijdkrachten in den slag te wer pen. Onze troepen behaalden daar ook gisteren weer na zeer hevige gevechten een volledig afweersucces en schoten dertig^ vijandelijke tanks stuk. In het Zuidelijke deel van Ze venburgen maakten de Hongaar- sche tegenaanvallen tegen ver sterkten weerstand van de Roe menen verdere vorderingen In het Zuidoostelijke deel van Ze venburgen en in de Oostelijke Karpaten werden aanvallen van de bolsjewieken uiteengeslagen. Aan de overige deelen van het Oostelijke front ontstonden slechts aan den benedenloop van de Naref- zware gevechten. De plaats Ostrolenka ging na har den strijd verloren. In Warschau werd thans ook de geheele Weichselwijk van benden gezui verd. Des nachts bestookten sterke formaties gevechts- en slagvlie gers Sowjet-Russische concentra ties in het Baltische gebied. Luchtaanvallen van den vijand waren gericht op eenige plaatsen in Servië en Hongarije. Overdag drongen vijandelijke jachtformaties in Westduitsch gebied door. Vijandelijke bom menwerpers ondernamen onder bescherming van het wolkendek een terreuraanval op Emden. Er ontstond schade aan gebouwen en de bevolking leed verliezen. Des nachts wierpen eenige vij andelijke vliegtuigen bommen op Hamburg". hun post verlaten. Zij, die tel kens weer het heengaan van de Koningin en de toenmalige regee ring in de Meidagen van 1940 hekelden, hebben, terwijl er tttans geen direct gevaar dreig de. hetzelfde gedaan. Een dergelijke mentaliteit dient aan de vergetelheid te worden ont rukt. Wij weten nu, dat het niet de ware broeders waren en ver heugen ons inmiddels er over, dat er een zuiveringsactie heeft plaats gevonden, die er toe kan leiden, dat er inderdaad een gemeenschapszin ontstaat van niet bij de beweging aangeslo- I mannen van sta-vast, zooals wij ten collega's afgaven, zijn ook van werkelijk goede Nederlan- nju reeds deserteurs. Zij hebben Iders gewend zijn." LANGS MIDDEN-MAAS EN ZUIDELIJKE ARGONNEN. Het zwaartepunt der gevech ten aan het Westelijke front lag Woensdag volgens een bericht van het D. N. B in Noord- en Midden-België aan de Midden-Maas en in de Zuide lijke Argonnen. Andere hevige vijandelijke aanvallen waren ge richt op de vestingzone van Pas de Calais, op Le Havre en Brest. Ook in de Fransch-Ita liaansche Alpen versterkte de vijand zijn druk. Aan het Pas de Calais vielen Britsche, Cana- deesche en Poolsche formaties in algemeen Noordelijke richting aan. Van het Zuid-Oosten op het voorterrein van Boulogne ondernomen vijandelijke aanval len stortten in tegenaanvallen ineen, waarbij zware kustbat- terijen van de Duitsche marine weer vijandelijke pantserspitsea en geconcentreerde aanvals- strijdkrachten uiteensloegen. In den sector Lys won de vijand,- die weer met benden terroristen samen opereerde, een smalle kuststrook, die hij echter met zeer zware verliezen moest be talen. In het mondingsgebied van de Schelde leverden de Duitsche tanks een nieuw be wijs van hun ongebroken stoot kracht. Hier hadden de Brit ten het vlak aan den Noordelij ken rand van Antwerpen in de Schelde uitkomende Albert-, kanaal gepasseerd. Duitsche troepen bestormden evenwel het stadje Merxem en ruimden daarmede het door den vijand gevormde bruggenhoofd op. Tal rijke Engelsche tanks werden vernietigd of buitgemaakt en de overlevende Britten gevangen genomen. Uit het gebied van Leuven lieten de Britten ver kenningsstrijdkrachten optrek ken naar de Gette, zonder te gen het verzet van de Duitsche troepen eenige van belang zijn de terreinwinst te behalen. De Amerikanen oefenden druk uit op den Noordelijken oever van de Sambre tegen Namen. Hier en ten Noord-Westen van de. stad werd den geheelenn dag verbitterd' gevochten. Aan de Maas tuss'chen Namen en Se dan hernieuwde de vijand na het aanvoeren van sterke strijd krachten zijn pogingen, de ri vier in Oostelijke richting over te steken. De vijandelijke troe pen, die op verscheidene plaat sen onder bescherming van ge concentreerd vuur de rivier wa ren overgekomen, werden on verwijld aangevallen Eeniga overgangsplaatsen werden in felle gevechten opgeruimd. El ders zijn Duitsche tegenaanval len aan den gang. Evenals aan de Maas, verhoogden de Ame rikanen ook hun druk aan de Moezel. Aan weerskanten van Pont a Mousson wisselden den geheelen dag overzetpoeingen, aanvallen en tegenaanvallen in snelle volgorde elkaar af. zon der dat de vijand een succces behaalde. Hier en in het gebied van Midden-België liggen op het oogenblik de zwaartepunten van den slag in het Westen. Na opneming van de tot dus ver in Zuid- en Zuid-West- Frdnkrijk vechtende Duitsche formaties in de veredidgiingszo- ne tusschen Saone en Maas, hebben de achterop komende En. gelschen en Amerikanen een opmerkelijke zwenking gemaakt. In plaats van. zooals tot dusver, naar het Noorden te stooten, draaiden zü in de Midden-Fran- sche Jura naar het Noord-Oosten in algemeene richting van de Bourgondische Poort. Tevens versterkte de vijand ook in het Fransch-Italiaansche grensge bied zijn druk langs de paswe gen aan den kleinen St. Bern- hard en aan den Mont Genevre. In de Jura en in de Alphen du ren de gevechten om steunpun ten en versperringstellingen nog voort.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1