7UIDH0LLANDSCH DAGBLAD r I e strijd in België en N.-Frankrijk .NI A. vergf 'ergmj k me ïe JAARGANG No. 185 DONDERDAG 7 SEPTEMBER 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE (Kantoor: Papengracht 32 - Giro 1G3003 Leidsc^e Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 END! d"e' ivr. i jjge geallieerde vorde- n°' ringen bij Leuven FELLE DUITSCHE TEGENSTAND. het .gebied van Brussel uitwerpen zijn de Britten op O 5t. met pantserverkennings- "TTTlingen in algemeen Ooste- Scl| richting getrokken. Zij De ivlak l.ah. en tegen den feller wer en .Duitsohen tegenstand !ld,u4ts betrekkelijk germge eringen maken, meldt het B., Bij Leuven ontstonden de overgangen van de Dyle en Noord-Oosten van Me- n aan de groote Nebhe ge- fjen, waarbij de Duitsche n den opgedrongen vijand gen. .anvallen op Le Havre afgeslagen, Noord-Oosten van Le ;e hebben aldus het D. 1, de Duitsche troepen op ,.t. een door 50 tanks onder- jn aanval bloedig afgesla- Marinekustbatterijen namen Kaap de La Haye uit vijan ke artillerie onder vuur en ien door treffers venschei- stukken geschut buiten :ht. Een Britsche monitor, an zee ui,t aar. de gevech- ;e land wilden deelnemen, genoodzaakt den steven te den. Brest nog niet gevallen. t thans 4 weken durende siloop van Amerikaansche ben op Brest heeft ook op 5 ondanks voorafgegane he. luchtaanvallen, weer ,ts Ageleid tot bloedige Ver voer den vijand. De aamste druk lag in het iijke deel van het vesting- M-^d, waa de Duitsche grena- ïrjm er, valschermjagers gedeel- rll in verbitterde gevechten *MIarten afstand alle aanvaller» :gen en geringe plaatselijke :raties in tegenaanvallen mdelden. In het Westelijke terrein was de druk der irikanen als gevolg van hun re verliezen op de vorige in gering. Voor zoover zij rallen ondernamen, konden Duibsehe verdedigers den (ld reeds voor hun linies geconcentreerd vuur uit drijven, a (LLTEERDE LUCHTACTIE 7EN WEST-DUÏTSCHLAND BEPERKT. €t Internationale Informa- buero verneemt, dat de An- PIjiAmerikaansche luchtactie te- het grensgebied van West- schland zich gisteren beperk- jjjOt eenige aanvallen van be- kelijk kleine formatiesja- Verschillende toestellen van ;i type Lightning werden bij -wfe aanvallen in scheervlucht em 'geschoten. STRIJD IN ROEMENIë. ingaarsche troepen hebben 5den September in een te- inval op bolsjewistisch- ^imeensche formaties, die op- i Wit hadden uit 't Zuiden het tenburgsche gebied binnen te gen, belangrijke successen aid, aldus meldt Interinf. emenen werden over een front in geconcentreerde allen teruggeworpen en met zware verliezen uiteenge- riE pn- De uit het Noorden en pen gelijktijdig aanvallende veds, die gesteund werden r Duitsch stormgeschut, slo- groote deelen der Roemeen- benden in en vernietigden Daarbij konden totdusver «oemeensche batterijen met munitievoorraden alsmede met wapens, uitrustings ken en ander oorlogsmaté- - geladen treinen buitge- kt worden. De aanvallen der »che slagvliegtuigen waren ral gericht op de aangevoer- reserves. Een benzinetrein i werd in brand gebombar- V en een groot aantal loco- leven vernietigd. Tijdens een aanval op een vijandelijk vlieg veld werden 7 vliegtuigen op den grond vernield. Twee toestellen werden in luchtgevechten neer geschoten. De operatie wordt voortgezet. In de naar het Oosten aanslui tende gebieden voerden Duitsche grenadiersformaties verscheidene succesvolle zuiveringsoperaties uit. Zij konden daarbij tezamen met Hongaarsche strijdkrachten naar het Zuiden en Zuidwesten aanzienlijk terrein winnen en op de Sowjet- en Roemeensche troepen verscheidene plaatsen veroveren. Bijzonder verbitterd werd Dinsdag gevochten in het gebied van de Gimes-pas, waar Duit sche troepen met succes in aan val en afweer al hun stellingen wisten te handhaven. In het overige Karpathenvoorterrein ontstonden geen gevechten van beteekenis. DE RUSSISCH-BULGAARSCHE VERHOUDING. De .oorlogsverklaring van Mos kou aan Bulgarije beteekent ook naar Duitsche opvatting het doodvonnis voor een regeering, die evenals haar voorganster door het negeeren van haar plichten van bondgenootschap zich de welwillendheid der geal lieerden wilde koopen, aldus schrijft dr. Siegfried Horn, de diplomatieke correspondent van het DNB. Van het begin af heeft Berlijn er op gewezen, dat de weg, dien de Bulgaarsche regee ring gekozen had, naar den af grond zou leiden. Reeds wordt van Engelsche zijde verklaard, dat een nieuw Bulgaarsch kabi net onverwiild gevormd moet worden, waarin de communisten vertegenwoordigd moeten zijn. Als 'taak van dit kabinet wordt genoemd de onvoorwaardelijke aanvaarding der eischen van Moskou, d.w.z verbreking der betrekkingen met Duitschland, teruggeven van het „geroofde" gebied en ontwapening i der Duitsche troepen. Men laat er in Londen geen twijfel over bestaan, dat de Sowj et-weermacht gereed staat om Bulgarije binnen te trekken. De doorbraakpoging der Bolsjewieken naar de Egeïsche Zee teekent zich duidelijk af en ook Turkije zal daarvoor de oogen niet kunnen sluiten. Niet zonder reden schijnt Moskou den laatsten tijd tegenover Turkije een straffere houding te hebben aangenomen. Zoo schreef de Prawda onlangs, dat er tusschen de woorden en daden der Turk- sche regeering een geweldige te genspraak bestaat. Theoretisch heeft zij de betrekkingen met Duitschland verbroken, maar practisoh is alles bij het oude gebleven. NOG GEEN ANTWOORD VAN MOSKOU. Naar Reuter meldt, heeft de Bulgaarsche regeering van Mos kou nog geen antwoord ontvan gen op haar verzoek om wapen- tilstand. DE TOESTAND IN TURKIJE. Omtrent den toestand in Tur kije schrijft de „Bund": De jong ste gebeurtenissen in Roemenië en op den Balkan hebben in Tur kije eenige nervositeit doen ont staan, temeer daar ook de hou ding van Moskou jegens Ankara na een kortstondige verbetering den laatsten'tijd weër onduidelij ker schijnt te zijn geworden. De besprekingen over een nieuw- Russisch-Turksch pact werden onderbroken en Moskou toont zich ontstemd, dat Turkije zich beperkt heeft tot het verbreken der diplomatieke betrekkingen met Duitschland. In tegenstelling tot zijn goede verhouding met de Angelsaksen en Frankrijk, die zijn positie schijnen te begrijpen, gelukt het Ankara niet, de ware doelstellingen van de Sowjetre- publiek op den Balkan te leeren kennen. Een ding schijnt echter zeker te zijn: Turkije is voorne mens zijn rol op den Balkan te spelen in overeenstemming met de geallieerden. AMERIKAANSCHE DUIKBOOT VERMIST. Het Amerikaansche ministerie wan marine heeft medegedeeld, dat de duikboot Robaio onder ne vel van Manning Kimmel, den zoon van schout-bij-nacht Kim mel, over tijd is en als verloren moet worden beschouwd. DE JAPANSCHE LUCHT MACHT. Naar de Britsche berichten dienst uit Washington meldt, heeft Forrestal gisteren op de persconferentie aldaar verklaard, dat weliswaar de marinevliegtui gen der Ver. Staten verbeterd zijn, doch dat de luchtmacht der Amerikaansche marine niet meer zoo groote technische voordeelen op den vijand heeft als een jaar geleden. De Japanners hebben drie nieuwe typen van vliegtui gen voor vliegkampschepen, die een aanzienlijke verbetering in vergelijking met hun voorgan gers beteekenen. Forrestal gaf uiting aan de meening. dat, naarmate de oor log dichter bij Japan komt, de taak der Amerikaansche lucht macht moeilijker wordt. De voornaamste oorzaken daarvan zijn: 1. Japan kan thans zijn luchtmacht op een veel kleiner gebied concentreeren; 2. Japan heeft den laatsten tijd tal van belangrijke technische verbete ringen in zijn vliegtuigen aange bracht. De Japansche vliegtui gen hebben nu een grootere vuurkracht, grootere snelheid en een grooter vliegbereik. In het komende jaar zal de Amerikaan sche marine zich geplaatst zien tegenover een Japansche lucht macht, die kwalitatief en kwan titatief versterkt zal zijn. De strijd zal zwaar en lang zijn. JAPANSCHE RIJKSDAG BIJEEN. De Japansche rijksdag die op 6 Sept. in 85e zitting is bijeenge komen, staat in het teeken van de regeeringsverklaring van den min.-president en van de begroo- tingsberaadslagingen in zake de tot dusver verrichte bijzondere uitgaven voor militaire doelein den. De rede van den premier, die Dinsdag in de gewone kabi netszitting door de regeering is goedgekeurd en die op het pro gram van den tweeden zittings dag staat, wordt met bijzondere spanning tegemoet gezien, daar deze zitting van den rijksdag de eerste is onder de regeering- Koiso en men principieele uiteen zettingen verwacht over de to tale oorlogvoering des lands, over de versterking der verdediging van het vaderland en ook over den onlangs opgerichten „Opper sten raad der oorlogsleiding". Met de thans op het program staande aanvullende credieten van 25 milliard yen voor militai re doeleinden, bereikt de staats- begrooting van dit jaar een to taal van 76. 352.879.000 yen of meer dan het dubbele van verle den jaar. Daarvan vallen ten deel alleen aan oorlogskosten 63 milliard yen. Sinds het jaar 1937 is in to taal 137 milliard yen voor deze doeleinden uitgegeven. Men legt er te Tokio den nadruk op, dat de thans door de regeering ge vraagde aanvullende credieten ten bedrage van 2jLmilliard yen geen extra belasting voor de be lastingbetalers beteekenen. In hoofdzaak zullen de credieten ge dekt worden door bankleeningen (18 milliard yen), slechts voor een klein'deel door uitgifte van schuldbewijzen (5 milliard yen) en voorts door buitengewone bronnen van inkomsten van den staat. DE TSJOENGKINEESCHE VERLIEZEN. Naar de Britsche berichten dienst meldt, heeft het opperbe vel van het Tsjoengkineesche le ger verklaard, dat het leger tot einde Juni van dit jaar 2.810.220 man aan dooden en gewonden heeft verloren. CHEF GENERALEN STAF ITALIAANSCH LUCHT- WAPEN BENOEMD. Tot chef van den generalen staf van het Italiaansche repu- blikeinsche luchtwapen is be noemd lt. kol. Baylon. Zijn plaatsvervanger is lt. kol. Ca- dringer. Zooals bekend is gene raal Tessari eenige dagen gele den ontheven van zijn functie van chef van den generalen staf van het luolitwapen en ge pensioneerd. HET NIEUWE SLOWAAKSCHE KABINET. De reorganisatie van de Slo- waaksche regeering wordt te Berlijn beschouwd als een be wijs voor de vastberadenheid der staatsleiding van Slowakije, energiek een eind te maken aan de machinaties, die den laatsten tijd het land in onrust hebben gebracht. Dat Tuka, de vorige min. president, geen deel van het kabinet meer uitmaakt, heeft geen politieken achter grond, doch is te wijten aan de ernstige ziekte, waaraan Tuka reeds maandenlang lijdende is. De qieuwe min. president, dr. Stefan Tiso, zoo wordt hieraan toegevoegd, is een neef van den Slowaakschen president mgr. Tiso. ONDERZOEK NAAR DEN DOOD VAN OUD-PRESIDENT BJJSCH. Naar Efe uit La Paz meldt, heeft de procureur-generaal der nieuwe Boliviaansche regeering een nieuw onderzoek naar den dood van den vroegeren Bolivi- aanschen president German Busch gelast. Busch overleed in 1939 Verscheidene leden der na tionale vergadering beweren, dat Busch geen zelfmoord heft ge pleegd, maar vermoord is. ARGENTJNSCHE GRAAN- EXPORTOVERSCHOTTEN. De Argentijnsche uitvoerover. schoten per einde Augustus 1944 worden voor tarwe ge raamd op 4,695 millioen ton, Voor mais op 4,941 millioen en voor lijnzaad op 6.115 millioen ton, waarbij echter rekening dient te worden gehouden met een verplichting tot levering aan Spanje van 928.000 ton tar we. De uitvoer van 1 December 1943 tot einde Augustus 1944 be droeg voor tarwe 1.999 millioen ton, voor lijnzaad 0.027 millioen ton. terwijl de maisuitvoer se dert 1 April 1944 2373 mil lioen heeft bedragen. AANTAL NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN IN FINLAND. Het aantal Finsche naamlooze vennootschappen bedroeg aan het einde van 1943 16.698 tegen 16.025 aan het einde van 1942. Het gezamenlijke aandeelenka pitaal bedroeg 15.125 (v.j. 13.44) milliard mark. In het eerste kwartaal van dit jaar werden 185 nieuwe naamlooze vennoot- vennootschappen opgericht met een gezamenlijk kapitaal van 82.2 millioen fmark. terwijl door 83 maatschappijen het kapitaal werd verhoogd met 42.5 mil lioen mark. 46 naamlooze ven nootschappen geraakten in staat van faillissement. AMERIKAANSCHE KATOEN- PRIJSPOLITIEK. In een bericht uit New-York wordt medegedeeld, dat er in een hoofdartikel van de „New York Times" op wordt gewezen, dat de politiek der Amerikaan sche regeering tot het Steunen van de katoenprijzen geleid heeft tot een vermindering in de vraag naar Noord-Amerikaan- sche katoen op de wereldmarkt. Zelfs voor Amerikaansche fabri kanten, die katoen verwerken, is het tegenwoordig loonend ka toen uit het buitenland in te voeren, welke met Amerikaan sche regeeringssteun in het bui tenland werd verkocht en ver volgens tegen den normalen al daar geldenden prijs wordt ge kocht en naar de Ver. Staten wordt uitgevoerd. GUNSTIGE OOGSTVERWACH- TINGEN IN ZWITSERLAND. Zwitserland verwacht een zeer goede tarweoogst. Het kan reeds worden vastgesteld, dat de Zwitsersche tarweoogst niet al leen wat de hoeveelheid betreft minstens zoo groot zal zijn als de oogst van vorig jaar welke een record beteekende. doch dat bovendien de kwaliteit uitste kend zal zijn. KOERSDALING TER BEURZE VAN KOPENHAGEN. Bij overwegende verkoopor ders viel op de beurs van Ko penhagen de laatste dagen een uitgesproken dalende koersbe- weging vast te stellen, waarbij vooral scheepvaartwaarden aan zienlijke koersverliezen te boe ken hadden. De aanleiding tot deze koe rsbe weging moet in de eerste plaats worden gezocht in mededeelinve.n van enkele maatschappijen, dat de specula tieve haussebewegihg. welke tot dusverre op de aandeelenmarkt speciaal voor scheepvaartwaar den viel waar te nemen, op geen enkele wijze gerechtvaardigd werd door de resultaten. Een andere factor, welke een rol speelt is de toegenomen liquidi teitsbehoefte, welke in Dene marken valt op te merken. INDUSTRIALISATIE VAN ZUID-AFRIKA. De minister van economische zaken van de Unie van Zuid- Afrika Waterson heeft aan het Zuid-Afrikaansche bedrijfsleven alle ondersteuning toegezegd bij het oprichten en ontwikkelen van die industrietakken, welke zich baseeren op nationale grond stofbases. Deze hulp zal aldus de minister niet alleen bestaan uit een krachtige bescherming door invoerrechten, doch zal even tueel ook bestaan uit een in voerbeperking. GEVAARLIJK CIRCUSLEVEN. Omtrent het overlijden van de Duitsche circusartiste Edith Ma rie Busch, die deel uitmaakte van den bekenden troep van' Renz, wordt nog .gemeld, dat zij Vrijdagavond te Gothenburg van een 13 meter hoogen mast is ge vallen en kort daarna overleden. Het ongeluk gebeurde voor de voorstelling, toen de 23-jarige ar tiste, die geboren was uit de be roemde circusfamilie Busch, met een andere artiste op den mast geklommen was om de laatste voorbereidselen te treffen. De 30-jarige artiste Olga Stepanek, die dezer dagen met een reuzenslang in een circus te Weenen optrad, werd plotseling door het reptiel omkneld, zoodat zij zich niet kon bevrijden en het bewustzijn verloor. Zij bekwam zware kwetsuren aan de borst kas. U gaat toch bij luchtalarm niet tegen een huis staan, maar be geeft u in een openbare schuil plaats of vraagt toegang tot een huis? In de veenrijke gebieden van Overi|sel steken vele landbouwers hun eigen turf, die, als ze gedroogd Is, een prima aanvulling van den huisbrand vormt Ean wagen met turf wordt uK het veen gereden CNF/v. Buiten, Pax m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1