ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD pro jftkou verklaart Bulgarije den oorlog —sïc JAARGANG El§ No. 184 WOENSDAG 6 SEPTEMBER 1944 waarin opganomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE 7 ta8joor; Papengracht 32 - Giro 103003 Lsidsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telel. Red. 20015 [euiraiiteit was ten ste van Duitschland NOTA DER SOVJET- REGEERING. I treau Tass heeft de Sow- J fcering den oorlog ver- aan Bulgarije, iemiöta zegt de Sowjetre- 2,jg, dat Bulgarije Duitsch- omfc facto in den strijd tegen iwjet-Unie drie jaar lang ES nd heeft. Dan wordt ver- dat Bulgarije met het oog [nieuwe militaire en poli- •jituatie van de gelegenheid k wilde maken om, even- ucioemenië en Finland, zich zijn betrekkingen met '..Vyiland los te maken. Feite- 'tl 4chter onderhoudt de Bul- n. °he regeering nog steeds be- >.ie hgen met Duitschland en vanjij de politiek van een zoo- -sh!hde „neutraliteit" alleen „b deze wijze Duitschland ,E™n te bewijzen. Om die re- tal vin de Sowjetregeering de- 5 titiek van Bulgarije niet an- gevpschouwen dan als een fac- ien oorlogvoering in het kamp n fcitschiand tegen de Sow- rdelijk besluit de Sowjet- [ingevolge hiervan acht de t, -tregeering zich niet in staat Kökingen met Bulgarije te ilCja| onderhouden. Zij ver- ijjjg alle betrekkingen met 24 ji.ie en verklaart, dat niet -(Bulgarije zich in oorlogs- Tpid met de Sowjet-Unie be- c in zooverre, dat het de n ook tevoren in ooriogstoe- 1. «net de Sowjet-Unie was, lat ook de Sowjet-Unie van Ig aan zich in toestand van jmet Bulgarije zal bevin- tiaJ t regeeringsverklaring van n. t Bulgaarschen premier. Sjnieuwe Bulgaarsche pre- Moeravieff, had Maandag- voor de radio een regee- ENerklaring voorgelezen. De aliP regeering, zoo zeide hij yL, eeft alle krachten om zich rj verzameld, welke gekant 'gen deelneming van Bul- „aan dezen wereldoorlog .611 verdraagzaamheid in het .roepen jegens alle Bul- ae burgers zonder onder- van geloof en nationali- IIconstitutioneele rechten "frheden zullen worden her ben een algeheele, onvoor- lelijke amnestie voor alle landers der dictatuur en de tegenstanders eener .taming van Bulgarije aan ,lT>rlog. zal worden afgekon- Moeravieff deelde voorts |jdat de regeering besloten side Sobranje te ontbinden, II ien dit lichaam de groot- rantwoordelijkheid draagt e deelneming aan den oor- P het gebied van de buiten- "Zjhe politiek wordt een on- J aardelijke neutraliteit na- B :fd. Mocht Duitschland i moeilijkheden in den weg dan zal de Bulgaarsche jj.mg de betrekkingen met ïhland verbreken. Het Drie- idhedenpact is voor Bul buiten kracht gesteld en inti-Kominternpact wordt ai igd. De regeering hecht ïuring aan alle maatrege- e in staat zijn om den vre- t Groot-Brittannië en Ame- 5 herstellen. 3 Moskousche zender publi- jft daarop een commentaar A rass. In dit commentaar Pl gezegd, dat deze verkla- sn aanzien van de proble- er Bulgaarsche binnenland- olitiek eenigen vooruitgang doch niet op het gebièd 1 buitenlandsche politiek, it verband sprak Tass er over uit of Moeravieff het voornemen heeft om en twee partijen, die een op leven en dood voeren, ngste neutraliteit in acht en." Bulgarije te redden moet afstappen van de politiek Zware gevechten aan de Schelde DOORGESTOOTEN TOT LEUVEN. Aan 't Westelijke front lag de hoofddruk der geallieerde legers Maandag weer op den Noorde lijken vleugel, terwijl in den sec tor van de Maas de Amerikanen zich in hoofdzaak beperkten tot pantserverkenningen. Ten Wes ten en Noorden van Atrecht hield de door formaties van de Waffen-SS gevormde grendel stand tegen de aanhoudend zware aanvallen. De verplaat sing van het zwaartepunt naar het Noorden en Oosten leidde in dén loop der laatste 48 uur tot een reeks zware gevechteen, daar het tweede Britsche leger met de kern van zijn formaties met sterke strijdkrachten het Belgische gebied binnendrong. Door talrijke bommenwerpers ondersteund wonnen de Britten naar het Oosten en Noorden ter rein. Aan de Midden- en Boven. Schelde zijn zware gevechten ontbrand. In het gebied van het eerste en derde Amerikaansche leger waren de vorderingen van den vijand echter gering. In Bretagne zetten de Amerikanen hun zware aanvallen op Brest voort. Voorts meldt Interinf.: Een van het gebied RijsselDoornik uit ondernomen aanval van een Britsch-Cariadeesche vooruitge schoven divisie, die via Brussel naar Antwerpen leidde, heeft daar de Beneden-Schelde be reikt. De Duitse he beveiligings troepen staan daar aan het AI- bert-kanaal. Het vestinggebied van Pas de Calais bevindt zich nog steeds hecht in Duitsche handen. Een ten Zuiden van Antwerpen waargenomen pant serconcentratie van het Britsch- Canadeesche leger, die blijkbaar tot dezelfde divisie behoort, kon door het afweervuur der Duit sche artillerie uiteengeslagen worden. Ten Zuiden daarvan slaagde een Amerikaansche par.t- sertop erin tot Leuven door te stooten. De hoofdgroep van deze Amerikaansche stootgroep be vindt zich nog in het gebied Bergen-Charieroi. Overigens wordt de Maaslinie van Dinant tot ten Zuiden van Sedan door de Duitsche troepen gehandhaafd. Op enkele plaat sen gelukte het vrij zwakke Amerikaansche pantserafdeelin- gen den Oostelijken oever van de Maas te bereiken, doch zij werden in een tegenaanval van Duitsche strijdkrachten terug geworpen of zoo doeltreffend af gegrendeld, dat zij zich niet kon den ontplooien. Alleen in het gebied van Charleville kwam het tot grootere gevechten op den Oostelijken oever van de Maas. Een andere penetratie in de Maaslinit bij Montherment tus. schen Charleville en Givet, waarbij de Amerikanen met be hulp van amphibiepantserwagens den anderen oever trachtten te bereiken, werd door Duitsche pantserjagers verijdeld. Ten Oosten van Verdun ontstonden slechts minder belangrijke ge vechten met Amerikaansche ver kenningstroapen. De distancieeringsbewegingen der Duitsche troepen uit Zuid en Zuid-West-Frankrijk konden volkomen volgens de plannen en der neutraliteit en een volledigen breuk der betrekkingen met Duitschland tot stand brengen. Moravieff is, naar het schijnt, niet in staat om dezen stap, den eenigen, die Bulgarije kan red den, te doen. Bulgarije verzoekt om een wapenstilstand. Naar de Britsche Berichten dienst meldt, heeft de Bulgaar sche regeering door bemiddeling van de Sovjet-Russische legatie te Sofia, de Sovjetregeering om een wapenstilstand verzocht. ordelijk worden voortgezet. De Duitsche gevechtsgroepen (heb ben hier onder deels zwaren te genstand hun opgedragen nieu we stellingen bereikt en staan daar gereed voor nieuwe op drachten. Ten Zuiden van Besancon werd een vrij sterke pantser colonne op marsch naar het Noorden waargenomen. die blijkbaar de opdracht heeft de Bourgondische Poort te forcee- Overzicht van den militairen toestand DE WEKELIJKSCHE BESCHOUWING VAN LT.-GENERAAL DITTMAR. De spreker van den Groot- Duitschen Omroep, It.-gen Ditt- mar, heeft gisteren over den mi litairen toestand onder meer ge zegd: „Met bijzonder veel zorg rich ten wij op liet oogenblik den blik naar het Westen. Engelschen en vooral Amerikanen hebben hier van de numerieke meerderheid aan formaties en strijdmiddelen gebruik gemaakt op een wijze, die een vergelijking met onze doorbraak door de Maginot-linie en den daarop volgenden op- marsch tot den mond van de Somme in 1940 volledig toelaat. Daarbij moet steeds in herinne ring worden gebracht, dat wij toen vernietigingsoverwinningen behaalden op een vijand, wiens totale sterkte niet belangrijk bij de onze achterbleef. De operatie ve vruchten, die onze Westelijke tegenstanders thans plukken, zijn niet ontworsteld aan een vijand van vrijwel dezelfde gevechts kracht en geen resultaat van een betere, d.w.z. meer vermetele en consequente leiding. Slechts met verbittering kunnen wij beden ken, wat er zou gebeuren, wan neer wij tegenover Engelschen en Amerikanen thans in een krachtsverhouding zouden staan, die ook maar bij benadering overeen zou komen mét de om gekeerde verhouding van 1940. Dit zijn geen ijdele gedachten, integendeel, zij leeren ons, dat het wederom, niet anders dan in het Oosten, de ontoereikenheid der middelen is, die ons thans het succes ontzegt ,dat ons vroeger in een meer evenwichtige ver houding nauwelijks ernstig be twist kon worden. Deze gedach- tengang is niet het uitvloeisel van een militaire aanmatiging, die, om niet voor het heden de vlag behoeven te strijken, in het verleden vlucht. Integendeel, wij erkennen volledig, dat de opera tieve prestaties vooral van de Amerikanen in opzet en uitvoe ring op een peil van aanzienlijke hoogte hebben gestaan. Maar juist tegen dezen achtergrond worden de prestaties van onze legers in het Westen bijzonder belangrijk. Wat hier door Duit sche soldaten gepresteerd werd in een strijd, waarbij alle uiter lijke voorwaarden, aantal, bewa pening. aanvoermogelijkheden, zoo ongunstig mogelijk waren, waar brokstukken en resten van Duitsche divisies, die sinds maan den gevochten hadden, zich steeds weer met versche vijan delijke formaties moesten meten, is volkomen genoegzaam om ons zelfbewustzijn nieuw voedsel te geven. Zeker, de wonden, die ons geslagen werden, zijn daar om niet minder smartelijk. Maar wij weten toch hoe het kwam, dat Britten en Amerikanen door stieten tot het gebied van Metz, tot in de Argonnen en den Wes telijken rand der Ardennen, dat zij zich door Picardië en Artois den weg naar de Kanaalkust ba nen Wat totdusverre tegenover hen geplaatst kon worden waren meestal slechts numeriek zwakke formaties, die over een breed front vochten en derhalve nau welijks in staat waren tot uitge breide actie, en welker dunne versperringsgrendel, geenszins gevechtsfronten in den gebruike- lijken zin van het woord, het op dringen der vijandelijke tank- strijdkracnten wel konden ver tragen en in andere richting dwingen, maar op den duur niet tegenhouden. Hun taak was uit sluitend van vertragenden aard. Onder de bestaande omstandig heden konden zij die niet beter volbrengen dan zij gedaan heb ben en nog doen. Conclusies als deze raken we derom aan de diepste oorzaak van onze moeilijkheden, het ge brek aan een totale krachtsin spanning. Dit feit kan eigenlijk slechts verrassend zijn voor den- gene, "die geen volledige voorstel ling heeft van de sterkte der vte- derzijdsche krachtgroepen. Dit wordt thans anders. Juist op dit beslissende punt is immers de groote mobilisatie begonnen. Dat dit nog niet vroeger gebeurd is geeft ons niet het recht het ver loop van den strijd tot dusverre uitsluitend in een negatief licht te zien. Het is een zeer triviale maar daarom niet minder nuttige wijsheid, dat men, om zonder zeer zware schade te lijden, in den oorlog terrein te kunnen ver liezen, eerst terrein moet ver overen. Wij hadden den grooten strijd ook nooit tot op dit oogen blik kunnen doorstaan zonder de breede materieele en personeele basis, in de eerste jaren van den oorlog verworven. Dat wij haar thans voor het grootste deel heb ben moeten prijsgeven, is onge twijfeld bitter en geeft aanleiding tot menige smartelijke vraag. Wij staan thans voor nieuwe noodzakelijkheden. Wij hebben jarenlang in Oost en West met onze beperkte strijdkrachten een geweldig gebied gedekt. Wij heb ben er menig nut van gehad, ook in den zin van een aanzienlijke voorraadsvorming op talrijke ter reinen der oorlogseconomie, en de vijand gedwongen tot een herovering, die met zware ver liezen gepaard gaat. Dat zijn op de balans van dezen oorlog nog altijd hoogst positieve factoren, ook als wij de offers, die wij zelf hebben moeten brengen bij de verovering en bij den strijd om het veroverde, geenszins gering schatten. Wij strijden thans op een aanzienlijk gereduceerd ge bied Het zou geheel onjuist zijn, deze ontwikkeling voor te stel len als gewenscht of beoogd, maai" ook dit is zeker, dat een grooter evenwicht tusschen ge vechtskracht en opervlakte, of duidelijker tusschen aantal en vechtskracht en oppervlakte, of formaties eenerzijds en de uit gebreidheid van het dekking be hoevende front anderzijds steeds voordeelig blijkt voor dengene, die door de omstandigheden in de verdediging wordt gedrongen. Is onze volkskracht als gevolg van het volledige gebruik, dat het doel van al onze inspanningen van den laatsten tijd vormt, be schikbaar voor de verdediging op verkorte voorbereide linie, dan zal dat is voor ons vol komen waarschijnlijk het stra tegische evenwicht, dat thans in het Westen verloren is gegaan, op dezelfde wijze hersteld kun nen worden, als tot verrassing van alle kleingeloovigen, maar ook van onze vijanden, aan het Oostelijk front gebeurd is. Niemand zal over het hoofd kunnen zien, dat, tot een nieuwe stabiliseering ook van het Wes telijke front bereikt is, nog on gehoorde inspanning en buiten gewone standvastigheid noodig zullen zijn. Daarbij mogen wij niet belemmerd woiden door de verwijtende vraag, waarom ai- les, wat thans gebeurt, niet reeds vroeger kon geschieden. Vragen als deze belasten, zonder ons tot een doel te brengen. Wij allen dragen een deel van de verant woordelijkheid voor het feit, dat het zoo gegaan is omdat al te diep in het Duitsche karakter de neiging tot het vastklemmen aan een beginsel ook in bijzaken en tot overschatting van het eigen werkterrein verankerd liggen. Laat ons ook niet over het hoofd zien, dat de eischen, die beveili ging, bestuur en exploitatie der uitgebreide veroverde gebieden ook buiten het zuiver militaire om aan ons stelden, talrijke werkkrachten in beslag namen, welke zoo onttrokken werden aan het onmiddellijke oorlogs doel. Het was een zeer vertakte organisatie, die voor deze doel einden noodig was. Als thans de ze taken evenals zoovele andere zijn weggevallen, kan dat er toe bijdragen, dat onze directe per soneele toerusting op de ver- eischte breede basis wordt ge bracht. Want dit gezichtspunt blijft in ieder geval in onze positie het beslissende. Den tijd bevechten, die noodig is voor de verwezen lijking daarvan, is de strategische wet, waaronder wij thans staan. Daarvoor moet al het andere wijken. Wij zeggen het nog maals, onze formaties hebben vaak en lang genoeg moeten vechten zonder voldoenden aan voer uit het achterland. Wij den ken daarbij evenzeer aan den strijd in de iucht als aan de fron ten in engeren zin. Wij zullen moeten opbrengen en ook kun nen opbrengen, wat ons ont breekt. De tijd van ongerecht vaardigde egards is voorbij. I De vraag naar den zin van een dergelijke inspanning ligt te zeer voor de hand dan dat wij ons aan de beantwoording daarvan zou den kunnen onttrekken, waarbij wij beseffen, dat de vraag naar de vermoedelijke kansen een „levée en masse" in de eerste plaats antwoord verlangt. Een Duitsch volk, dat vastbesloten tot het uiterste, zich in nieuwe groote taken tot den strijd op maakt. is de eenige factor, waar op ook de meest verbitterde vèr- nietigingswil van onze vijanden moet breken. LUCHTAANVAL OP BOEDAPEST. Verscheidene honderden vijan delijke vliegtuigen zijn gister ochtend, krachtig bescnermd door jachtvliegtuigen, uit Zuide lijke richting boven Hongaarsch gebied verschenen. Er wordt mel ding gemaakt van het werpen van bommen op de hoofdstad en op eenige steden in de provincie. Er ontstond schade en de bevol king leed verliezen. REORGANISATIE VAN DE SLOWAAKSCHE REGEERING. De reorganisatie van de Slo- waaksche regeering, die eiken dag verwaoht werd, is thans ge schied en gistermiddag door den omroep bekend gemaakt. De president van den staat, dr. Tiso. heeft het ontslag van de re- geering-Tuka aanvaard en een nieuwe regeering benoemd. Minister-president is dr. Ste- phan Tiso, voorzitter van het op perste gerechtshof te Presburg. Deze is tevens belast met de lei ding van de ministeries van bui- tenlandsche zaken en van justi tie. Van de vroegeie regeering zijn afgetreden de minister-president dr. Tuka. de minister van lands verdediging, generaal Catlos, de minister van justitie. Fritz en de minister van verkeer, Stana, BETREKKINGEN TUSSCHEN ROEMENIë EN HONGARIJE VERBROKEN. Van gewoonlijk welingelichte zijde verluidt, dat de betrekkin gen tusschen Hongarije en Roe menië zijn afgebroken. GEDEELTELIJKE MOBILISA TIE VAN ZVVTTSERSCHE GRENSTROEPEN. Naar officieel wordt meege deeld, heeft de Zwitsersche Bondsraad op voorstel van den opperbevelhebber van het leger besloten tot een gedeeltelijke mobilisatie der grenstroepen. Houdt u uw kinderen voortdu rend voor, dat ze geen enkel projectiel mogen aanvatten, maar dat ze de politie moeten waar schuwen als ze iets verdachts vinden?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1