ZUIDHOLLANDSCH DAG BLAD Jï'ARE GEVECHTEN IN BELGIË verkil scht 2 l\ kl; eimj Fol >ord »70 te 1sb derl pr< oudJ ilooij aani iet ug 55 51' ïe JAARGANG 8 No. 183 DINSDAG 5 SEPTEMBER 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Uoor: Papengracht 32 - Giro 103003Leldsche Editie - Telel. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 Distancieeringen 'Mienoorden de Arno duitsch bEEBMACHTSBERICHT. it Duitsche weermachtsl tht van gisteren toordwestelijk van Ati echt 1 onze troepen voor hevige "hdeliike aanvallen eenige ki lters naar het Noorden uit- feken. Andere aanvallen van TTngelschen Canadeezsn En ten Noorden van Atrecht KVI3Sl«o°S rtal Ikracihten aan den gang. Op °\|flkn%ha«enMaTt^ 'Sn van Sedan sloegen 5 [Soepen talrijke vi.iandeli.ike '^verdedigers van Brest sloe- 'ook gisteren weer alle aan- 'Hn der Amerikanen die dooi b°l 3terk artillerievuur, tanks luchtstrijdkrachten werden rsteund, uiteen. De vnand 9 vooral door het geconce.v U de afweervuur van ons ma uchtdoelgeschut en le„er- (vi latteriien zware bloedige rt ezen Plaatselijke penetraties nds «t voorterrein van de vesting adiien in een tegenaanval 9fcn striid afgegrendeld. Tden Westelijken en centra- sector van het Italiaansche zün onze divisies van den êedistancieerd. Nakomen- iiandeliike verkenmngsfor- fes werden bloedig afgesla- In den Adriatischen kust- 1 viel de vijand ook gisteren Iversch aangevoerde strijd- Iten en met zeer sterk „e- c van materiaal aan. Onze L verijdelden in gevechten aet groote verliezen gepaaid L de vijandelijke door- de ^Zuidelijke en Oostelijke laten mislukten Sowjet-Rus- E aanvallen. In het bruggen- I van den Weichsel ten Wes- van Baranof werd gisteren i hevig gestreden. ien |doosten van Warschau ble- vrij zwakke aanvallen der tewieken vruchteloos. lus- Boeg en Naref vielen de its opnieuw met gebruik hiassale infanterie- en pant- Bfcijdkrachten alsmede met ke formaties slagvliegers aan. ware gevechten werden de idelijke doorbraakpogingen tegenaanvallen opgevan- 1 1 waarbij 35 tanks weide [eschoten. In Litauen ei aa nd zijn verscheidene Pla?r ia ;e.-aanvallen der bolsjewie- 91 «vliegers vernietigden op vliegveld wederom vijftien ie rkeerde vliegtuigen en De- ligden talrijke andere ma- m s. Twee vliegtuighangars en opslagplaats van materiaal en verwoest. Vijandelijke nenwerpers ondernamen ren onder 'bescherming dei- in en terreuraanvallen op „I iheim en Ludwigshafen. Vy- a lijke jachtvliegers drongen naar West- en Zuidwest- in chland en schonden her- d lelijk Zwitsersch rechtsge- aanvulling op het,Duitsche a- machtsberiCht wordt nog ge- Bij den zwaren strijd om e esting Brest heeft zich de brigade marine-luchtdoel- n erie onder bevel van den Ka- 1 ter zee Richter in den T tegen vijandelijke lucht vrachten en tegen aanvallen land uit herhaaldelyk b ti er onderscheiden. In net led al heeft zich de ter pe nning van onze distanciee- ibewegingen opgestelde elt- kntserdivisie onder bevel van luit.-generaal von Wieters- in aanval en verdediging treffelijk: geweerd. AN het westelijke front, htrent de gevechten in het pti meldt het Internationale Informatiebureau, dat het zwaar tepunt van den aan het Weste lijke front ontbranden bewe gingsoorlog op 3 Sept. lag bij een gemengde Éngelsch-Ameiikaan- sche strijdgroep, die met sterke pantserformaties uit het gebied Valenciennes-Maubeuge in alge meen Noordoostelijke ricthmg opdringt, om de aan het Nauw van Calais staande Duitsche troe pen van hun achterwaartsche verbindingen te scheiden. Een gevechtsgroep uit het gebied van .Bergen drong Zondag m den loop van den dag tot de industrie plaats Hal door, vanwaar pant- serverkenningsstrijdkrachten den Zuidelijken rand van Brussel be reikten. In Charleville en een plaatsje ten Noorden daarvan ontstonden levendige gevechten die thans nog voortduren. De on afgebroken vijandelijke aanval len op de vesting Brest worden voortgezet. weer vliegende bommen. Naar de Britsche berichten dienst meldt, hebben de Duit- schers heden kort voor het aan breken van den dag na een pau ze van drie dagen Zuid-Engeland en het Londensche gebied weer met vliegende bommen aangeval- len. Er vielen slachtoffers en ei werd materieele schade veroor zaakt. aan de adriatische zee. Sinds acht dagen woedt aan de kust van de Adriatische Zee een verbitterde slag. Sterke Britsche en Canadeesche formaties willen hier door concentratie van alle beschikbare krachten zich langs de kust den weg naar de Poviak te effenen. De aanval werd aan vankelijk ondernomen langs een front van ongeveer 40 kilometer breedte tusschen Urbmo en de kust Door de zware verliezen schrijft het D.N.B kon de aan val niet over de geheele breedte doorgezet-worden en sedert Don derdag werd hij gericht op den Oosteliiken Fogliosector over een front van twintig kilometer breedte. Ook deze wig bleek nog te breed, hoewel de aanval dooi scheepsgeschut en talrijke bom menwerpers gesteund werd. -Na de Foglio te zijn overgetrokken moésten de aanvallers hun front nog vernauwen om de tien kilo meter Noordelijker gelegen Con ta te naderen. Pas na aanvoer van versterkingen konden de ge allieerden de Conta overtrekken op twee plaatsen, die ongeveer vijf kilometer van elkander lig gen. Door taai vasthouden en energieke tegenaanvallen verhin derden de Duitsche grenadiers een uitbreiding der penetratie. de sovjets langs den donau. Omtrent den strijd in Roeme nië meldt het Internationale In formatiebureau: Op Roemeen- schen bodem hebben de bolsje wisten thans met sterke contin genten den Noordelijken oever van den Donau over een breed front bereikt. Hun bedoelingen zijn nog niet volkomen duidelijk. Het is mogelijk, dat zij met de volle kracht dezer formaties naar het Westen willen trekken in de richting van de IJzeren Poort. Bepaalde teekenen duiden er echter Pok op, dat ten mmste aanzienlijke strijdkrachten ge reed gehouden worden, om vol gens de politieke bedoelingen van Moskou op te trekken naar de Bulgaarsch-Turksche grens. Dit zou overigens ervan afhan gen, hoe de politieke ontwikke ling in het Balkangebied verder verloopt. Intussohen gaat de bol- sjewiseering van Roemenie vol gens de plannen verder. Hoe wei nig de bolsjewieken geneigd zijn, de Roemenen als bondgenooten te behandelen, blijkt niet alleen uit het feit, dat zij doorgaan, de ontwapende Roemeensche solda ten met hun officieren naar Sowjet-Rusland te vervoeren, doch dat zij thans ook reeds ei- toe zijn overgegaan de burger bevolking, voornamelijk uit Transnistrië en de gebieden ten Westen van den Proeth, te de- porteeren. De gevechten om de Kar pa then passen, vooral in het Bistritza-dal, duurden met on verminderde hevigheid voort. De herhaalde pogingen der bolsje wieken, met formaties ter sterk te van een bataljon de passtellin gen binnen te dringen, werden overal met gevoelige verliezen voor de Sowjets afgeslagen. HITLER ONTVANGT JAPANSCHEN AMBASSADEUR De Fuehrer heeft gisteren naar het D.N.B. meldt, den Japan- schen ambassadeur Osjima ont vangen voor een vrij langdurig onderhoud over actueele proble men der gemeenschappelijke oor logvoering van de beide volken. Aan de besprekingen bij den Fuehrer heeft de Rijksminister van buitenlandsche zaken, von Ribbentrop, deelgenomen, die met den ambassadeur, Osjima, tevoren een vrij langdurig onder houd had DE FINSCHE RIJKSDAG BIJEEN. De Finsche Rijksdag was op 4 September des avonds bijeenge roepen voor twee nieuwe gehei me zittingen, waarin, naar T.T. uit Helsinki meldt o.m. de kwes tie der delegatie voor Moskou be handeld werd. Van Finsche zijde werd na de zittingen het volgen de communiqué uitgegeven: ,,In de èeheime zifting van den Rijksdag op Maandagavond heeft minister president Hackzell de door de regeering Zaterdag ge dane mededeelingen en uitge brachte rapporten over zekere met de vredesonderhandelingen verbonden maatregelen aange>- vuld. Nadat deze aangelegenheid overeenkomstig de rijksdagagen da aan een nieuwe zitting was voorgelegd, nam de rijksdag een motie van vertrouwen in de re geering aan doer met algemeene stemmen goedkeuring te hechten aan een besluit om over te gaan tot de orde van den dag. STRIJD IN WATEREN VAN BONIN-GROEP. Frontberiehten uit het centra le deel van den Stillen Oceaan melden een aanhoudende ver sterkte activiteit der Amerikanen in de wateren van de Boningroep. Zoo waren volgens deze berich ten op 2 Sept. de Vader-eilanden het doel van een aanval door ca. 100 vliegtuigen, terwijl denzelf den dag een tiental machines op dook boven het Zwaveleiland. Gelijktijdig openden verscheide ne oorlogschepen het vuur op het Zwaveleiland. BEKENDMAKING Overeenkomstig mijn decreet inzake de afkondiging van den uitzonderingstoestand (nr. 15/44) kondig ik voor het bezette Ne- derlandsche gebied den uitzonderingstoestand af. De bevolking' moet orde en rust bewaren. Een ieder moet in zijn beroep, zijn ambt of zijn bedrijf op de gewone wijze zijn arbeid verrichten en de op hem rustende taak vervullen. Het vluchten, ook uit door strijd bedreigde gebieden, is verboden. Alle bevelen van militaire instanties en van civiele bureaux der bezettende macht moeten zeer nauwkeurig worden opgevolgd. Eigenmachtig handelen brengt eigen leven in gevaar. Elk verzet tegen de bezettende macht wordt overeenkomstig de aan de troepen gegeven bevelen onmiddellijk en op energieke wijze met geweld van wapenen gebroken. Elke poging zich met den vijand in te laten of de kracht van het Groot-Duitsche rijk en zijn bondgenooten te benadeelen of de uitvoering van een militaire opdracht te verhinderen, ieder verzet, iedere verstoring van de openbare orde. iedere benadeeling van het arbeidsproces en ieder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt, wordt gestraft met den dood of zware vrijheidsstraffen. Den Haag, 4 September 1944. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied. In verband met bovenstaande brengen wij in herinnering art. 3 van het decreet van den rijks commissaris betreffende den uit zonderingstoestand, hetwelk luidt: .Iedere rechter, ambtenaar of ander lid van het personeel van een gerecht, een andere over heidsinstantie, aan openbaren dienst of bedrijf, een openbare instelling, inrichting of bureau, alsmede van een niet-openbare instelling of inrichting of van een niet-openbaar bedrijf, waar een belangrijke taak wordt vervuld dan wel voor den oorlog belangrijke opdrachten moeten worden uitgevoerd, iedere arts en apotheker, iedere vroedvrouw en iedere dierenarts moeten de werkzaamheden, die hun beroep of hun dienstbetrekking mede brengen, volgens de hiervoor geldende bepalingen, in het bij zonder volgens de bijzondere be schikkingen van de bezettende macht, verder uitoefenen en, in dien deze door overmacht zijti onderbroken, dezelve terstond na opheffing van de belemmerin gen hervatten. Hij, die hieraan niet voldoet, wordt gestraft met den dood". En art. 6 luidt: „Alle Nederlandsche over heidsinstanties, diensten, instel lingen, bureaux, inrichtingen en bedrijven al dan niet van openbaar karakter voeren de aanwijzingen uit, die door mili taire instanties of door militaire commandanten rechtstreeks aan hen worden gegeven. Dit geldt ook voor artsen, apo thekers. vroedvrouwen en die renartsen". Verder wordt er de aandacht op gevestigd, dat in art. 2 met de doodstraf wordt bedreigd te gen iedere benadeeling van het arbeidsproces, waaronder o.m. te verstaan is het willekeurig weg blijven uit kantoor, werkplaats of fabriek. BINNENLAND Inlichtingen over O.T.-arbei- ders. Van de zijde van de Or ganisation Todt wordt ons mede gedeeld, dat het loon van de O. T.-arbeiders, in het buitenland werkzaam, eens per maand aan de families in Nederland werd uitbetaald nadat de loonlijsten waren binnengekomen. Het bin nenkomen der loonlijsten stag neert thans, doch de loonen wor den als voorschot, later aan de hand der loonlijsten te verreke nen, evengoed uitbetaald aan de families in Nederland. De O. T. Leitstelle te Amers foort geeft inlichtingen over de bij de O. T. werkzame arbeiders in het buitenland. Bij het schrif telijk vragen van inlichtingen moeten worden opgegeven naam, geboortedatum, huisadres in Ne derland, waar de O. T.-arbeider werkzaam is en bij welke firma. Luit.-kolonel A. W. Groote t Luit.-kolonel A. W. Groote, de ontwerper van het Neder- landsch alfabetisch kortschrift, is, naar het „Vad." verneemt, óp bijna 85-jarigen leeftijd overleden te Amsterdam 30 Dec. 1859 te Amsterdam geboren, werd hij is 1878 officier der in fanterie, Van 1914 tot 1 April 1919 was hij als luit.-kolonel commandant van een groep in de Stelling Amsterdam en verliet toen den dienst. Toen hij in 1895 BEKENDMAKING Op grond van den op 4 September 1944 door den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied in overeenstemming met den Wehrmachtbefehlshaber Niederlande afgekondigde uit zonderingstoestand wordt met onmiddellijke inwerkingtreding de tijd, waarin men zich niet in de open lucht mag bevinden, voor den duur van den uitzonderingstoestand vastgesteld van 20 tot 4 uur Samenscholingen van allerlei aard, in het bijzonder die welke een demonstratief karakter dragen, waarbij meer dan vijf perso nen bij elkaar staan, worden door Weermacht, SS en Politie beschoten. Weermacht, SS en Politie schieten verder op ieder, die in den verboden tijd niet direct op den eersten aanroep blijft staan. 's-Gravenhage, 4 September 1944. De Höhere SS- und Polizeifiihrer Nordwest (get) RAUTBR, SS-Obergruppenfiihrer und General der Polizei. in Amersfoort lag, rijpte bij hem het Nederlandsch alfabetisch Kortschrift en dank zij de mede werking van den leeraar in de Engelsche taal, J. G. G. Grasé, nam het vasten vorm aan. In 1905 werd in een openbare bij eenkomst in Den Haag de prac- tische waarde van het Kort schrift ten overstaan van voor- en tegenstanders zonneklaar be wezen, doordat een willekeurig dictaat van den inspecteur van het M.O., De Groot, door twee jeugdige stenografen W. Drees en Nico Blokker werd opgeno men en door den eerste dadelijk daarna van een leien dakje woordelijk werd weergegeven. Op zijn 70en verjaardag werd hij officier in de Orde van Oranje- Nassau. Voorts was hij begiftigd met de zilveren medaille der stad Amsterdam. Is het besef tot u doorgedron gen, dat ons geheele volk bij bomaanvallen een gevechtsorga nisatie moet zijn, die weet wat haar te doen staat voor de be stlijding van de ramp, en die dan de beschikking heeft over van tevoren gereed gemaakte verde digingsmiddelen? i De eindwedstrljd In het tournooi om den Zilveren Bal vond Zondag te Rotterdam plaats tusschen .Enschede* en R.F.C. Laatstgenoemde club wist na een spannenden strijd beslag te leggen op de trofee. De heer Van Hasselt, voorzitter van de Zilveren Bal-comm'ssie, overhandigt den aan voerder van R.F.C. 'et begeerd* voor v erp *-i4F/Hof/Pax m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1