ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Et Lesdsche Editie STRIJD Spins? 6n talrÜke an" IN N.-FRANKRIJK ïe JAARGANG No. 182 14, 'if>|ntoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Pf MAANDAG 4 SEPTEMBER 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Telel. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 tsche troepen trokken door Lyon DUITSCHE ERMACHTSBERICHTEN. J» Van Zaterdag. Duitsche weermachtsbe -jvan Zaterdag luidt: Noord-Frankrijk leveren troepen over het geheele van Atrecht tot in het ge- van Verdun nog steeds lai6 afweergevechten. Door ICpolhouden en verbitterde te- Invallen werden de vijande. m pantservoorhoeden steeds ilci™ ',°f ataan gebracht of uit klagen. 'enJat de eerste groote aanval vesting Brest mislukt was, vijand gisteren met sterke trachten gesteund, opnieuw n aanval op het Westelijke der vesting overgegaan. In vil van den voortdurenden ni«er.van versterkingen wer- H'ïe Amerikanen overal afge- De vijandelijke verliezen bij deze gevechten bijzon aar. het Rhóne-dal mislukten teren alle vijandelijke po- om in het gebied van Va- onze marschbewegingen agte komen. ijdmiddelen der marine JJjjten voor de Noordwest- aaiche kust ondanks krachti- vijandelijken afweer twee bortschepen met een geza- Ke iken inhoud van 15.000 brt. rs iken. tgipre batterijen verdragend r rfit der marine beschoten in geloopen nacht Zuid-Engel en avensteden met goed resul- nBij het beantwoorden van «pSch vèrdragend artillerie- ,nwerd een vijandelijke bat- 'k®ij St. Margret zoo zwaar dat nog maar één lohond vuurde. I vergeldingsvuur op Lon- "jverd voortgezet. nam de kracht van 'öfooten vijandelijken aanval Adriatischen kustsector Jen nog in hevigheid toe. In Jï en voor den vijand bijzon- veel verliezen opleverende iten sloegen onze divisies invallen op een plaatselijke atie na, die afgegrendeld is, i behaalden daardoor op een volledig afweersucces. gevechten werden giste- inieuw 56 vijandelijke pant- ens stukgeschoten. In het vaartsche gebied werden •scheidene zuiveringsopera de periode van 26 tot 31 tus 994 terroristen in den vernietigd. de Oostelijke Karpathen et' ?,nze bergtroepen Sow- vallen m harde gevechten 1 af. In het Noord-Weste- eel van het bruggenhoofd „den Weichsel bij Baranow uFi de bolsjewisten ondaafe jlekkig verzet verder terug- wPen. Ten Noord-Oosten van [ihau zette de vijand zijn pantserstrijdkrachten -Siagvliegtuigen gesteunde 'aakpogingen ook gisteren s Troepen der Waffen-SS iaën hier opnieuw een vol- atweersucces en schoten 47 Pantserwagens stuk. «hen Boeg en Narew heb- nze .troepen in zware ge- r'i' jle neSen dagen hebben ra. den stormloop van der- vjet infanteriedivisies, ver- ene pantser- en stormge- ormaties uiteengeslagen en yr den vijand beoogde door- op krachtige wijze ver- tlierbij vernietigde een in vaartepunt van den strijd Hen cavalleriecorps alleen vijandelijke pantserwagens tukken stprmgeschutj 107 „bff overige Oostelijke ontstonden slechts in het kha^J5<;haken vriJ groote èhivi^ ln^enii Hevige ehjke aanvallen stortten lor jWaPJ, bloedige verlie- ue bolsjewisten ineen, i Slagvliegtuigen vernietigden in aanvallen in scheervlucht op een vijandelijk vliegveld in Roemenie dertig vliegtuigen. In luchtge vechten en door de luchtdoelar tillerie werden nog 50 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. In de Finsche golf nemen onze duikbooten sedert half Juli bij aanvallen onder en boven water met succes deel aan den strijd tegen de Sow jet vlootstnjdkracb- t6In de maand Augustus vernie tigde de luchtmacht aan het Oostelijke front 1571 vijandelijke vliegtuigen. Hiervan werden 1202 in luchtgevechten neergeschoten Formaties vijandelijke jagers vielen overdag West-Duitschland aan. Ook in Hongarije werden verscheidene plaatsen met bom men en boordwapens aangeval- !ein den nacht wierpen enkele Britsche vliegtuigen bommen op ^De luchtmacht vernietigde in de maand Augustus 1868 Bri^h- Amerikaansche vliegtuigen Hier van werden alleen boven het Duitsche rijksgebied 798 vijande- ïiikp vliegtuigen in luchtgevecn- tén en door de luchtartillerie neergeschoten. 318 andere vijan- rlpliike vliegtuigen werden door vlootstrijdkrachten, luchtdoelar tillerie aan boord van koopv aar dijschepen en door de luchtdoel- artillerie van de marine neerge schoten". Van Zondag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Zondag luidt: In Noord-Frankryk zijn vijan delijke overzetpogingen over de Somme bij Abbeville mislukt. Bijzonder hevig werd gisteren gevochten ten Noorden van Douai, ten Noordoosten van Re- thel en ten Noorden van Sedan. Het garnizoen van de vesting Brest heeft ook gisteren alle aan vallen der Amerikanen die van de gevechten der laatste dagen zwaar geteisterde formaties door versch aangevoerde troepen moesten vervangen, afgeslagen. Geringe plaatselijke penetraties in het voorterrein van de, zijn afgegrendeld. De bloedige verliezen van den vijand waren bijzonder zwaar. Alleen voor den sector van een onzer compag nieën werden 150 vijandelijke d°I>n dei? marsch door het Rhóne- dal naar het Noorden zijn onze troepen volgens de plannen door Lyon getrokken. Sterke v«ande lijke aanvallen van het Oost^i uit werden door onze flankbe: veiligingen afgeslagen, waarbij een vijandelijk bataljon m de pan gehakt werd. Beveiligingsvaartuigen van de Duitsche marine sloegen in den nacht van 1 op 2 September in het Nauw van Calais in het vuur van Engelsche stukken geschut voor den langen afstand talryke aanvallen van vijandelijke tor- pedomotorbooten en jachtkrui- sers af. Hierbij werden een vu an- delijke torpedomotorboot tot zin ken gebracht en vier vijandeluke j achtkruisers neergeschoten. Een eigen vaartuig ging verloren, 2 andere vaartuigen werden be- SCNadeen verbitterden strijd van vijf weken tegen een veelvuldi ge vijandelijke overmacht, is de heldhaftige bezetting van de ma- rinebatterij lie de Secembre on der bevel van den eersten luite nant der reserve bij de marine- artillerie Seuss bezweken voor de vijandelijke overmacht, nadar, door onverjioosde lu*taall^?n™ pn onafgebroken scheepsartuie rievuur ook de laatste nog bruik bare wapens en stellingen waren Vein1Italfë heeft de vijand met het krachtigste gebruik van artil- Ier ie en tanks zijn groote aanval len aan de Adriatische kust over Ifn breedte van 20•km. voortgë- zet. Bijzonder verbitterd waren de gevechten aan den kustweg ten Noordwesten van E®sa^0; waaraan ook vijandelijke scheeps artillerie deelnam. Met voorbeel dige standvastigheid verhinder den onze divisies ook gisteren weer de doorbraak van oen vijand naar het Noordwesten. 55 vijandelijke tanks werden stuk- SCInhdee Zuidelijke en Oostelijke Karpathen werden nieuwe hevi- ge aanvallen der Sowjets af ge- Slagen. Aan de rest van het Oos telijke front ontstonden nog slechts ten Noordoosten van War schau gevechtshandelingen van beteekenis. Alle doorbraakpogin gen van de bolsjewisten werden ook gisteren verijdeld, waarbij 35 vijandelijke tanks werden stukgeschoten. De binnenstad van Warschau werd na hevigen strijd volkomen van opstandelin- g6Slagvliegers' vernietigden bü aanvallen op een Roemeensch vliegveld elf eeparkeerde vlieg tuigen en een groote vliegtuig- hangar". OVER DE SOMME. Omtrent de gevechten in Frankrijk meldt het Internatio nale Informatiebureau: De Britsch-Canadeesche formaties van het uit 5 pantser- en 3 in fanteriedivisies bestaande twee de Engelsche leger zetten Zater dag met krachtig gebruik van- tanks en met ondersteuning van a'le ter beschikking staande luchtstrijdkrachten de poging voort, over de Somme naar het Noorden door te stooten met de bedoeling, over Rijsel de kust te bereiken. Daarbij ontstonden zware gevechten in de gebieden van Atrecht, Kamerijk, Rijsel en Valenciennes, terwijl de in net gebied van Bergen dporgedron- gen verkenningsstrijdkrachten bij Wasines opgevangen en met zware verliezen konden worden afgeslagen. Nog zwaarder waren de verliezen van het derde tn- gelsche leger aan de Beneden- Somme bij de poging om de daar staande Duitsche formaties y.an haar achterwaartsche verbindin gen af te snijden en te vernieti gen. De stoottroepen van de Amerikaansche legergroep van generaal Patton, die zich in Oos telijke en Noordoostelijke rich ting blijven bewegen konden het gebied tusschen Maas en Moezel bereiken, waarbij loul na harde gevechten verloren ging. De naar het Noordoosten voortgedreven Amerikaansche tankspitsen bereikten de gebie den van Longwy en Charleville. Daartusschen weten Duitsche ge vechtsgroepen zich te handhaven en de bewegingen der vijandelij ke pantserspitsen te belemmeren. Bijzonder zware gevechten zijn ontstaan in de bosschen van Compiègne en in de streken van St Quentin en Kamerijk- De Duitsche strijdgroepen konden ook Zaterdag herhaaldelijk vrij sterke vijandelijke strijdkrachten vernietigen en de verbinding met andere groepen hersteUen. waar- door zij sterke vijandelijke troe- pen binden ,die oorspronkelijk bestemd waren, tankwiggen te versterken. DE GEVECHTEN XN ROEMENIë- De infiltratie van Roemeensch eebied door de bolsjewisten houdt aan. zoo meldt het Inter- inf. In de Dobroedsja, maar ook in het gebied ten Zuiden van Boekarest hebben zij steike strijdkrachten aan de Roemeen- sche grens geconcentreerd. De- richten, dat zij de Srena overschreden zouden hebben, 7iin echter niet bevestigd. 'De druk op de Karpatenpas- se n duurt voort. De bolsjewis ten trachten vooral den Oiton- nas te veroveren door concen trische aanvallen uit het Oosten Zuiden en Zuid-Westen. Zij ge troosten zich hier zware verhe zen en brengen steeds weer nieuwe strijdkrachten in het vuur De Duitsche troepen kon den ook Vrijdag hun stellingen aan dezen pas handhaven en 7plfde geval bii de Guemes buecpas die van het Oosten en Noord-Oosten werd aangevallen Buitengewoon zware verliezen FINLAND BREEKT MET DUITSCHLAND SOVJET-VOORWAARDE AANVAARD. Naar uit regeeringskringen te Helsinki verluidt, heeft de Fin sche regeering onder Engelschen en Amerikaanschen druk beslo ten, de betrekkingen met Duitschland te verbreken en de door de Sowjetunie gestelde voorwaarden aan te nemen. Ministerpresident Hackzell heeft in een rede dit besluit der regeering gepoogd te motivee- ren. Hij deelde mede, dat het Finsche parlement Zaterdag avond een zitting met gesloten deuren heeft gehouden, om de kwestie van het herstel der vreedzame betrekkingen tus schen Finland en de Sowjetunie te bespreken. Daar de militaire en politieke toestand den laatsten tijd een aanzienlijke verandering heeft ondergaan, heeft de regee ring zich na zogrvuldige voorbe reiding op 25 Aug. tot het Sow- jetgezantschap in Stockholm ge richt met de vraag, of de Sow jetunie bereid zou zijn, een Fin- sohe delegatie te ontvangen voor wapenstilstands- resp. vredeson derhandelingen. Op 29 Aug. is het antwoord van de Sowjetunie j ontvangen, dat na ruggespraak i tusschen de Sowjetunie en Groot j Brittannië en met goedkeuring j van de Ver. Staten aldus luidde, dat Finland de betrekkingen met Duitschland diende te verbreken en verlangen moest, dat Duitsch land binnen twee weken tijds zijn troepen uit Finland zou te rugtrekken. Zoodra deze „voor- loopige voorwaarden" vervuld zouden zijn, zou de Sowjetunie I bereid zijn, een Finsche delega- tie in Moskou te ontvangen, om over wapenstilstand resp. vrede of over beide te onderhandelen. De Finsche regeering is tot de overtuiging gekomen, dat maat regelen dienden genomen te wor den om zich met de Sowjetunie te verstaan. De Rijksdag heeft dit besluit goedgekeurd en zijn vertrouwen in de regeering uit gesproken. De kwestie van de Duitsch-Finsche betrekkingen, zooaLs die door het besluit van de vorige Finsche regeering in dien zin was geregeld, dat Fin land geen afzonderlijken vrede toxx sluiten, meende ministerpre sident Hackzell als door de ge beurtenissen achterhaald te kun nen voorstellen. Hij beweerde bovendien, dat dit besluit door den vroegeren president der re publiek in zijn eigen naam was genomen. Het desbetreffende verdrag is niet aan het parlement voorgelegd en voldoet derhalve niet aan de formeele eisehen, die de grondwet aan verdragen stelt. Om dien reden is het Duitsch- Finsche verdrag na de presi dentswisseling voor het staats hoofd niet meer bindend geweest. In het verloop van zijn uiteen zettingen moest de ministerpre- i sident toegeven, dat de op grond j van dit verdrag door Duitschland verleende onverwijlde hulp met de wapens voor Finland „van groote waarde" is geweest, om dat daardoor het front kon wor den gestabiliseerd. Vanaf hedenavond te half tien binnen BEKENDMAKING Beschikking van den General- kommissar für das Sicherheits- wesen betreffende de vervroe ging van het sluitingsuur en van het tijdstip waarna men zich in het bezette Nederlandsche gebied niet meer in de open lucht mag bevinden. Met ingang van 4 September 1944 wordt voor het bezette Ne derlandsche gebied het sluitings uur vervroegd en gesteld op 20.30 uur en wordt het tijdstip, waarna men zich 's avonds niet in oj>en lucht mag bevinden vervroegd tot 21.30 uur. Verder gaande plaatselijke re gelingen, die reeds uitgevaar digd zijn worden hierdoor niet aangetast. De Generalkommissar für das Sicherheitswesen (get.) RAUTER, SS-Obergruppenführer und General der Polizei. ben thans tegen deze troepen aanzienlijke pantserstrijdkraeh- ten in den strijd moeten brengen In de rest van het voorterrein der Karpaten en tusschen San en Weichsel vallen geen belang rijke gevechtshandelingen te vermelden. HET ITALIAANSCHE FRONT, Omtrent de gevechten in Ita lië wordt o.a. gemeld, dat de Duitsche troepen zich ten Noor den en Noord-Westen van Flo rence eenige dagen geleden vol gens de plannen en in alle rust enkele kilometers hebben gedi- stancieerd. Ook aan den bene denloop van den Arno hebben de Duitsche troepen, zooals het plan was, in alle stilte en door den Amerikaanschen tegenstan der niet belemmerd, den Noor delijken oever van de rivier ontruimd, om een gemakkelijker te verdedigen systeem van stel lingen te betrekken. LINKS GERICHTE BULGAARSCHE REGEERING. Na het aftreden van de regee ring Bagrianoff, die zich tot taak gesteld had, Bulgarije terug te voeren naar den toestand der neutraliteit, maar welke pogin gen niet gelukt zijn, is thans on der Moeravieff een nieuwe re geering gevormd, die een duide lijke zwenking naar links betee- kent Volgt u alle aanwijzingen op, die omtrent luchtsbeschermings- maatregelen door de overheid worden gegeven? hebben de Sowjets geleden bij het oprukken naar deze passen. Sterke groepen Duitsche slafi- en gevechtsvliegtuigen vielen de smalle aanvooerwegen der Sow jets in het woeste bergland steeds weer aan en maakten ze door zware bommen onbruik baar. Door de zware ontploffin gen werden verscheidene tran sportcolonnes in den afgrond geveegd; 82 vrachtauto's werden vernield. Bij aanvallen in scheervlucht op het Roemeensche achterland werden ondermeer op een door de Sowjets bezet vliegveld 30 vliegtuigen vernield. Ook tusschen Proeth en Se- reth kwam het wederom tot zware gevechten met sterke deelen der Duitsche troepen, die op vele plaatsen de aanvoerver- bindingen der Sowjets hebben verbroken. De bolsjewisten heb- Torpedoboot legen bommenwerper. De tegenstander is afgeslagen. De hevigheid van den strijd staat nog op da gezichten der soldaten te lezen PK Pundsack/O/H/P m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1