ZUIDHOLUNOSQH DAGBLAD \fARE STRIJD IN N.-FRANKRIJK IS waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE putoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lgidscho Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 WIENS EN VERDUN PRIJSGEGEVEN ïe JAARGANG No. 181 ZATERDAG 2 SEPTEMBER 1944 .ai n SS lil) -kl DUITSCH tij WEERMACHTSBERICHT, J ;t Duitsche weermachtsbe- ~vi van Vrijdag luidt: a Noord-Frankrijk zijn onze en onder sterken vijande- druk verder naar het ■d-Oosten in de richting van omme teruggegaan. Na har- strijd stelde de vijand zich het bezit van Amiens en vandaar verder naar het -Oosten en Noorden door. maanvallen worden onder en. Ook uit het gebied Laon- tel duurt de sterke vijande druk naar het Noorden •t. In den opmarsch uit het i-jïd Shalons-sur-Marne en 1 het Oosten heeft de vijand 7, Zuidelijke deel van de Ar- 3en doorstooten en is hij over breed front naar de Maas ukt. Bijzonder hevig wa- geveehten in het gebied Verdun, dat in de middag door onze troepen werd imd. t strijdgebied van Brest nadat de eerste vij andelij- 1 fcroote aanval was mislukt, t permanente zware vijan- Ke beschieting. Hernieuw- Sanvallen op onze stellin- ;in het voorterrein misluk- [Bijzonder verbitterd waren I I gevechten op 'het schier- _id Armorique. De onder be- -^van den eersten luitenant marine-artillerie van de re- Seuss voorbeeldig vech- i bezetting der marinebat- Cecembre blijft, ondanks onafgebroken beschieting, aan ook een slagschip deel- it, den toegang tot de ha- van St. Malo versperren. het Rhonedal duren de 'e afweergevechten van on- oepen in het gebied van Va- voort.. België en Noord-Frankrijk [en in den tijd van 10 tot 20 istus 1950 terroristen in den vernietigd, t vergeldingsvuur op Lon- Iduurt voort. de Adriatische kust (ten onze troepen den ge- (n dag aan zeer sterke vij- 'ijke aanvallen het hoofd waarvan de kracht ineer toenam. Tijdens de itterde geveohten kon de weliswaar op enkele n onbelangrijke penetra- fn ons front tot stand bren- De beoogde doorbraak kon (venwel niet forceeren. De I tselijlke penetratieplekken len afgegrendeld; 51 tanks len stukgeschoten, n het Oostelijke front is het [is gelukt het bolsjewistische proffensief voor een aaneen- 3ten front tusschen de Oos- Éjjlé Karpathen en de Finsche h op te vangen Ook de laat- iiïagen zijn alle pogingen van §vijand zich door ki-achtige Tallen nieuwe vrijheid van ^ging te verschaffen, mis- door de taaiheid van onze Jiterie en door succesvolle Tiaanvallen van onze pant- irmaties. Hierbij werden _r dan 4200 vijandelijke tanks lend 5.000 stukken geschut Tietigd, alsmede meer dan 0 gevangenen gemaakt. Aan uidelijke en Oostelijke Kar en hebben Duitsche en Hon- sche formaties gisteren tal- ten deele door tanks ön- teunde aaanvallen van de lewieken uiteengeslagen, iet bruggenhoofd van den hsel ten Westen van Bara- tijn onze troepen tijdens den b'al diep de vijandelijke stel- binnengedrongen .Ten n van Annapol werd een et-Russisch bruggenhoofd fen Westelijken oever van den Weichsel vernietigd. De daar opgestelde 106e bolsjewis tische divisie infanterie werd bij deze gevechten volkomen vernietigd. Ten Noord-Oosten van War schau alsmede tusschen Boeg en Naref zijn nieuwe door tanks en slagvliegers ondersteunde aan vallen der bolsjewieken in har de gevechten ineengestort. In Estland hebben onze grenadiers een vijandelijke gevechtsgroep in verbitterde boschgevechten ten Noord-Westen van Dorpat over de Embach naar het Zui den teruggeworpen. In luchtgevechten en door luchtdoelartillerie van de lucht macht hebben de Sovjets giste ren aan het Oostelijke front 56 vliegtuigen verloren. Luitenant Schall, vliegtuigbestuurder in een eskader jagers, heeft giste ren 13 bolsjewistische vliegtui gen neergeschoten en heeft daarmede het aantal van zijn in de lucht behaalde overwinnin gen tot 106 verhoogd. In den strijd tegen de Britsch- Amerikaansche ravitailleerings- vloot hebben de Duitsche ma rine en luchtmacht in de maand Augustus 45 vracht en trans portschepen met een gezamen- lijken inhoud van 262.500 b.r.t. tot zinken gebracht. 28 andere schepen met een gezamenlijken inhoud van 226.000 b.r.t. werden door torpedo- en bomtreffers ten deele zwaar beschadigd. De on dergang van een groot deel de zer schepen moet waarschijn lijk geacht worden. Aan vijan delijke oorlogsschepen werden 1 hulpvliegkampschip, 2 krui sers, 23 torpedojagers, 2 corvet- ten, 2 duikbooten, 113 torpedo- motorbooten, 1 m o torka non- neerboot en 11 be veiligings vaar tuigen tot zinken gebracht en 2 slagschepen,- 5 zware en lichte kruisers, 14 torpedojagers, 1 cor- vet, 3 torpedobooten en 6 tor- pedomotorbooten beschadigd. In den afgeloopen nacht wierpen afzonderlijke vijandelijke vlieg tuigen bommen op plaatsen in Noord-West en West-Duitsch- land." DRAMATISCHE WEDREN MET DEN TUD. De A.N.P.--correspondent te Berlijn meldt: In verband met het verloop van den strijd in Frankrijk spreekt men in Berlijnsche mi litaire kringen van een crisis, waaraan men echter terstond toevoegt, dat deze niet in een paniek zal ontaarden. Men er kent, dat de overmacht der ge allieerden, in de eerste plaats in de lucht, daarnaast echter ook op het stuk van tanks en ar tillerie, en niet in de laatste plaats ook wat het aantal be schikbare divisies betreft, de Duitsche legerleiding voor moei lijke problemen stelt. De geal lieerden hebben het in de hand. dank zij hun overmacht, het zwaartepunt hunner aanvallen naar believen te wijzigen. De Duitsche legerleiding, zoo. ver klaart men in militaire kringen te Berlijn, heeft met dit geal lieerde overwicht rekening te houden en voert dienovereen komstig de verdediging. Zij dis- tancieert zich van den tegen stander, teneinde haar troepen te sparen, om deze meer naar achteren te kunnen concentree- ren in een hecht verdedigings front. Men is er van overtuigd, een plaats te zullen vinden, waar de teruggetrokken troe pen, eventueel met reserves aan gevuld, tegen den geallieerden stormloop stand kunnen hou den. Het is, zooals men het te Berlijn uitdrukt, een dramati sche wedren met den tijd. Het gaat er—om, den geallieerden opmarsch zoo lang mogelijk op te houden, om tijd te winnen voor het vormen van een verde digingszone, waar met kans op succes tegenstand kan worden geboden. In dit verband verge lijkt men de huidige situatie in het Westen met die, welke na de Sovjet-Russische doorbraak bij Witebsk aan het Oostelijke front was ontstaan. De op marsch van den tegenstander is vlak voor de Rijksgrens tot staan gebracht, en in Duitsche militaire kringen meent men den toestand hier zij het als gevolg van de gebeurtenissen in Roemenië met uitzondering van den Zuidelijken vleugel - we der in handen te hebben. In Noord-Frankrijk heeft zich een vrijwel ononderbroken en tamelijk rechtlijnig front ge vormd, dat zich in Noordelijke lijke richting beweegt. Na een door het geallieerde opperbevel uitgevoerde hergroepeering staan op d<m Westelijken vleugel de Canadeezen, in het midden de Engelschen en op den Oostelij ken vleugel de Amerikanen. Tij dens den opmarsch naar het Noorden zijn de geallieerden in het Westen bij Amiens de Som- me gepasseerd en in het Oos ten bij Sedan de Maas. Het zwaartepunt van den strijd, lag volgens de laatste berichten ten Westen van de Argonnen, waar de geallieerden over een breed front naar het Oosten, in de richting dus van de Duitsche grens, oprukken. Ten aanzien van den strijd in Zuid-Frank rijk, waar de Duitschers zich door het Rhonedal naar het Noorden blijven terugtrekken, doen zich geen nieuwe gezichts punten voor. DE BEWEGINGSOORLOG IN HET WESTEN. Aan het Westelijke front is op 31 Augustus de kracht der vij andelijke aanvallen verder toe genomen. De Britten en Ameri kanen trachten ook om den prijs van zware verliezen den bewe gingsoorlog te handhaven. Zij schuiven hun pantserwiggen tus schen de Kanaalkast en de Maas in algemeen Noordoostelijke en Oostelijke richting op. Waar zij tegenstand ontmoeten, probeeren zij dien door zware bombarde menten en onverpoosde tankaan- vallen te breken. Meerendeels echter rijden de vijandelijke tanks om de eilanden van verzet heen en trachten deze door over vleugeling uit te schakelen. En kele vijandelijke pantsergroepen hebben op deze wijze in de lich ting van Somme en Maas belang rijke terreinwinsten kunnen be halen. In den rug en de flank van deze vooruitgedrongen spit sen duurt echter de verbeten af- weerstrijd tegen de ovc een breed front volgende vijandelijke infanterie voort. Een flottielje tusschen den Atlantl- ichen Oceaan en Het Kanaal. Hun snelheid van manoeuvreeren en het geringe doelwit, dat zij den vijand bieden, is hun kracht en een wezenlijke voorwaarde voor hun successen, ook In den strijd met een sterkeren tegen stander PK Kussin/O/H/P m Hoewel de vijand b.v. in het gebied van Amiens is doorge drongen, 'wordt ver ten Westen en ten Zuiden daarvan altijd nog verbitterd om plaatsen en ri- .vierovergangen gevochten, zoo o.a. in het gebied van de Bene- den-Seine, waar onze troepen bij Le Havre een bruggenhoofd ge vormd hadden en in de bosscnen ten Zuiden van Compiègne. Het zelfde beeld vertoont zich in den sector van de Aisne. Voorts wordt erop gewezen, dat de geallieer den havens noodig hebben Cher bourg is, niet gereed en boven dien met heb oog op de binnen kort te verwachten najaarsstor men niet betrouwbaar. De ha vens Brest. Lorient, St. Nazaire zijn in Duitsche handen en St. Malo is door den tegenstand der marinebatterijen op Cecembre, altijd nog afgesloten. De Engel schen en Amerikanen hebben hun materiaal tot dusver op het open strand aan land moeten brengen. Het wisselvallige na jaarsweer zal echter het lossen op het strand sterk belemmeren. Het tijdstip is gekomen, waarop zonder havens de vereischte aan voer voor de vijandelijke troepen niet meer kan worden tot stand gebracht. Om deze redenen wint de strijd om de havens steeds meer aan beteekenis. De aanval op Le Havre zal daarom binnen kort moeten plaats hebben. DE AANVALLEN OP HET EILAND CECEMBRE. Naar de marine-medewerker van het Internationale Informa- tionsbuero meldt, houdt het ver- nietigingsvuur op het kleine, 600 meter lange rotseiland Cecembre voor de haven van St. Malo met onverminderde hevigheid aan. Dit steunpunt onder bevel van een 46-jarigen reserveofficier van de marine houdt onverdro ten stand en maakt het den ge allieerden veertien dagen na den val van St. Malo onmogelijk de haven van St. Malo te gebruiken. ARÏTLLERIEDUEL OVER HET KANAAL. Zware Duitsche batterijen van de marine, die reeds in den nacht van 31 Augustus op 1 September gedurende twee uren de Zuid- Engelsche havensteden Rams- gate, Folkestone, Deal en Dover hadden beschoten, hebben in den nacht van 1 op 2 September op nieuw het vuur op Engelsche ha vens geopend. Er werden o.a. in Dover groote branden waargeno men. In antwoord op het beschie ten van een Duitsch convooi door vijandelijke kustbatterijen. heb ben de Duitsche marinebatterijen de Engelsche artilleriestellingen bij St. Margret bestookt. Er ont wikkelde zich een heftig duel over het Kanaal. In de Britsche batterij konden treffers worden waargenomen en verscheidene vijandelijke stukken geschut werden uitgeschakeld TROMMELVUUR OP ZUID ENGELAND. Sedert Vrijdaigochtend 01.53 uur is, naar het D.N.B. meldt, een trommelvuur met de zwaar ste projectielen aan den gang, dat zoowel een deel van de Britsche invasieh^avens als ook de verkeersaders en militaire centra in Zuid-Engeland onder een gericht vuur neemt. In bevoegde kringen te Berlijn is geen verklaring te verkrijgen of het hier om maatregelen gaat tegen verdere invasievoor bereidingen of dat nieuwe wa pens voor den grooten afstand in actie zijn gekomen. In ieder geval wordt hier voor het eerst in de geschiedenis van de vèr- aragende artillerie een gevechts kracht gedemonstreerd, die nog een verdere indrukwekkende stijging toelaat. Bijzonder op merkelijk is hierbij de snelle opeenvolging van de salvo's overdag en 's nachts. Gaat u na een bomaanval op uw woonplaats, ook uw eigen huis van onder tot boven con troleeren, ook al lijkt het dat het niet getroffen is? FINSCHE RIJKSDAG BIJEEN GEROEPEN. De Finsche Rijksdag, welks eerstvolgende gewone zitting op Dinsdag was vastgesteld, is, vol gens een bericht van het Finsche telegraafagentschap, heden om 18 uur voor een buitengewone zitting bijeengeroepen. BULGAARSCHE .REGEERING AFGETREDEN. De Bulgaarsche minister-pre sident Bagrianoff heeft gisteren over Radio Sofia het aftreden van zijn kabinet bekend gemaakt. Ba grianoff zeide. dat hij tot aan de vorming Van een nieuwe regee ring belast is met de leiding der staatszaken. TOESPRAAK VAN Z. H. DEN PAUS. Ter gelegenheid van het feit, dat vijf jaar geleden de tweede wereldoorlog uitbrak, heeft Z. H. de Paus gisteren over den zen der van Vaticaanstad een toe spraak gehouden. Hij zeide, dat het noodzakelijk is, bij een ko mende herordening een nieuwe sociale orde in het leven te roe pen, opgebouwd op de grond rechten van den mensch en in christelijken geest. Hij stelde den eisch, dat de nieuwe sociale oixle beantwoordt aan de normen van de nog steeds geldige Encycliek van Paus Leo XIII „Rerum novarum". Uitvoerig behandelde hij de rol van de Kerk in de toe komstige sociale en economische politiek en hij zeide, dat de tech nische vooruitgang alleen nog niet zonder meer een verbete ring van de sociale positie der arbeiders beteekent. In het verdere verloop van zijn rede wees de Paus met bijzonde ren nadruk op de moeilijke posi tie, waarin zich thans Italië en vooral Rome bevinden. Het Ita- liaansche volk en de bevolking der Eeuwige Stad staat nog steeds bloot aan een nameloos lij den. Hongersnood, werkloosheid en economische ontwrichting zijn de geesels, die het ongelukkige volk onbarmhartig slaan. Het le ven der Eeuwige Stad is letter lijk verlamd. De Paus deed een beroep op de volken, die nog niet zoo zwaar door den geesel van den oorlog zijn getroffen, om hier de helpende hand te bieden. Tenslotte pleitte de Paus er voor, dat de millioenen krijgsge vangenen en geïnterneerde bur gers aan het einde van den oor log zoo snel mogelijk aan hun ge zinnen worden teruggegeven De volken der aarde hebben het recht, van den arbeid hun ner staatslieden aan het einde van dezen oorlog een duurza- men vrede, waarachtige veilig heid en algemeene welvaart te verwachten. PAUSELIJKE ENCYCLIEK. Paus Pius XII heeft ter eere van den bisschop en kerkleeraar Cyrillus van Alexandrië, die gis teren voor 1500 jaar gestorven is, een encycliek uitgevaardigd, zoo deelt het „officieele blad voor het diocees Regensburg" mede. Deze encycliek bevat o.a. de zeer drin gende uitnoodiging tot de schis matieke kerken van het Oosten terug te keeren tot de eenheid met Rome. In da omgaving van Marketo bevindt zich een heel oud huisje, waarvan de wanden rijn gemaakt van vlecht werk van twijgen, dat bestreken it met een dikke laag leem CNF/Hartgerink/Pax m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1