ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD ARE STRIJD ONTWIKKELT ZICH IN N.FRANKRIJK 7 ÈNEMENDE VERBITTE- I. RING. VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1944 E. ie JAARGANG kt No. 180 »9 in waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Hl MoorPapengraehl 32 - Giro 103003 Leidsshs Editie TeleL Adsn. 20935 - Telef. Red. 20015 NGS DE AISNE EN ir DE MARNE i. hét Westelijke front ging I !g op 30 Augustus met toe- e inde verbittering voort. ferneemt het D.N.B. De II [Hen der Engelsehen en Ecanen concentreeren zieh kfe Seine, den sector Oise I en om het gebied van de en den bovenloop van de Na zeer zware aanval- [laagden de Antglo-Ameri- 1 er aan de Seine aan" bijden van Les Andelys Sn terrein te winnen en den weg VernonGisors - I Duitsche linies binnen te en. Even ten Noorden van s werden de Anglo-Ame- I en door tegenaanvallen op- j [gen en in z.ware gevechten i Fendeld. De van Pointoise har het Noordwesten op- lende Anglo-Amerikanen en ongeveer halverwege Duitsche tegenaanvallen langen en tot staan ge- i k. het gebied ten Noordoos- i ran Parijs wordt eveneenSf. streden. Tusschen Pointoise i jon concentreeren de Arae- en de hun hier ter beschik- staande troepen op drie fen en zoo konden zij in [werking met zeer krach formaties bommenwerpers ïuitsche grendelstellingen hdringen. De zwaarste 'wordt uitgeoefend in de hg van Laon. welke plaats herikanen in den loop van hgustus des middags in lelijke en Noordoostelijke hg doortrokken, pen in het Zuiden hierbij hitenden sector ontplooi 8e Amerikanen eveneens krachtige activiteit. Ook Zijn drie hoofdaanvalsrich- h te onderkennen. De eer- fopt via Reims in Noorde- en Noordoostelijke rich- Van Chalons uit stoot de e wig naar het Noordoos- erwijl de derde aanval ge- is op het Marne-kanaal. het geheele front zijn zwa- j'evechten aan den gang, s weer probeeren de Duit troepen de opgedrongen ikaansche pantserwiggen flank 'en in den rug aan Hen. Iedere kilometer, die nerikanen aan de Aisne en veroveren, moeten zij lanzienlijke verliezen aan :hen en materiaal betalen, inkele door Anglo-Ameri- >che bommenwerpers ïelegde plaatsen wordt met idere verbittering gestre- [n een der plaatsen bezet- renadiers van het leger en affen-SS de nog overeind lé huizen en wierpen van vensters mijnen en la- dynamiet naar de aan- de Amerikaansche tanks, oor verloren de hier op- nde Amerikanen meer dan Ift van hun tanks. Bretagne hield de druk le Anglo-Amerikanen, ge il door de terroristen, op I en Lorient aan. De aan- p leverden echter in-- beide (•en geenerlei successen op. [Zuid-Frankrijk probeeren I Anglo-Amerikanen nog p de bewegingen van de phe troepen te belemmeren, poging om ten Zuiden van »ce te verhinderen, dat de "he achterhoede de Drome ok, mislukten met aan- ke verliezen voor de Am erikanen. Hier en ten ■oosten van Valence, waar ere uit het gebeijgte te oijn komt, vernietigden ■he troepen een aantal en gepantserde verken- agens en heroverden tij door terroristen bezette unten. Ondanks het met deze gevechten gepaard gaande tijdverlies bereikten de Duitsche troepen de gestelde doeien voor dien dag. De marinekustbatterii Cecembre houdt stand. Gisteren is de Duitsche mari- nekustbatterij Cecembre weer zonder resultaat door de Anglo- Amerikanen gebombardeerd. De Duitsche marine-artille risten zetten den strijd voort. DE STRIJD IN ITALIë. Zooals reeds gemeld as de rechtervleugel van het 8ste Britsche leger in de middaguren van den 30sten Augustus over een breed front van de Adria- tische kust tot in de bergen ten Westen van Urbino tot het ver wachte groote offensief over gegaan. Ondanks het zware ar tillerievuur en het gebruik van vele tanks en slagvliegtuigen konden de Engelschen en Cana- deezen geen noemenswaardig succes behalen. Aan de kust grepen Britsche kruisers en tor pedobooten met zware salvo's in de gevechten in. Een vrij groote pantsergroep slaagde er in het badplaatsie Pesaro bin nen te dringen. Zij werd echter door Duitsche stormartillerie, pantserwagens en pantserafweer- geschut vernietigd. In het hoo- gere terrein teh Westen van den kustweg werden drie kleine pe netraties der Britten in een te genaanval verkleind. Na vier maal te hebben aangevallen konden de Engelschen welis waar ten Westen van Urbino de Duitsche hoofdgevechtslinie bin nendringen. doch zij werden er in een gevecht op korten af stand weer uitgeworpen. Ten Oosten van Florence staakte de linkervleugel van het Britsche leger zijn aanvallen, schijnbaar om nog meer versterkingen aan te laten rukken. Enkele stoot troepondeVnemingen der En gelschen mislukten alle. De Amerikanen verkenden slechts ten Oosten van l^isa, en werden daar over de Arno teruggewor pen. BULGARIJE EN TURKIJE ZULLEN MEE MOETEN DOEN Associated Press wijst er in een bericht uit Moskou op, dat de Sovjet-Unie ondubbelzinnig besloten is haar militaire offen sief in Roemenië te combinee ren met een grooteren militai ren en politieken druk op Bul garije en Turkije, die gedwon gen moeten worden ertoe bij te dragen, dat de Duitsche le gers hét Balkanschiereiland ontruimen. De Bulgaren en de Turken- hebben, zoo vervolgt het bericht, reeds hun waar schuwing gekregen. De Moskou- sche ..Prawda-' schrijft, dat de Sovjet-Unie aan Bulgarije heeft meegedeeld, dat zij met een pas sieve houding van Bulgarije niet- tevreden is. OPSTANDEN IN SLOWAKIJE. Omtrent de gebeurtenissen in Slowakije wordt in politieke krin gen te Berlijn verwezen naar de inmiddels ontvangen informa ties en naar de radiorede van het Slowaaksche staatshoofd Tiso. Daaruit blijkt, dat bepaal de politieke elementen in som mige deelen des lands- gepro beerd hebben onrust onder de Slowaakche weermacht te stich ten,, waarbij het hun gelukt schijnt te zijn, eenige garnizoe nen tot afvai te bewegen. In ver schillende plaatsen zijn opstan den uitgebroken. In de Wilhelmstrasse werd gisteren verklaard1, dat de op standige beweging in verschil lende deelen van Midden- en Oostelijk Slowakije te wijten is aan de actie van Tito-partisa- nen en Tito-agenten. Een op roep, welke. Tito tot de soldaten DR. GOEBBELS IN „DAS REICH". „De vastheid van ons vertrou wen'' zoo luidt het opschrift van het artikel van Rijksminister dr. Goebbels in het weekblad „Das Reich", waarin hij aller eerst constateert, dat de vijan den alles in het werk stellen om in dit jaar een beslissing van den oorlog af te dwingen Daar het inhalen van den technischen voorsprong van den vijand, zoo schrijft de minister, niet zoo snel gaat, dat dit on middellijk blijkt, moet het Duit sche volk zijn geheele kracht gebruiken om de enorme moei lijkheden, die uit deze omstan digheden voortvloeien meester te worden. 'Desondanks valt het niet te bestrijden, dat Duitsch- land weder iangzaam opkomt en dat dit spoedig weer een nieuwen, aanzienlijk gunstige- ren oorlogstoestand zal doen ontstaan. Het is niet zoo, dat wij met eenige nieuwe wonderwa- pens zullen komen, van welke wij alleen een ommekeer van den oorlog Yerwachten. Men moet het kardinale lotsprobleem dat de oorlog in het leven der volken vormt, van alle kanten aanpakken en trachten meester te worden en mag daarbij noch den eenen noch den anderen kant verwaarloozen. Het zou even onjuist zijn te willen aannemen, dat de mo derne oorlog slechts een kwes tie van oorlogsmoreel is, als het onjuist zou zijn te willen aan nemen. dat het slechts een kwes tie van techniek is. De leiding van den oorlog moet op de een of andere wijze den stand van de oorlogstechniek en dien van het oorlogsmoreel weer in over eenstemming trachten te bren gen, willen, op den langen duur gezien haar algemeene moeiten niet mislukken. De krijgsgeschiedenis zal later op- getwijfeld eens moeten vast stellen, dat het ons gelukt is in de afzonderlijke fasen van de zen oorlog het oorlogsmoreel van ons volk via de oorlogs techniek tot de overwinning te leiden en. aldus ook de oorlogs techniek weer die impulsen te verschaffen, welke zij voor haar rehabilitatie zoo dringend noo- aig had en heeft. In de afgeloopen vier weken heeft zich, afgezien van d° vér gaande maatregelen, die ter :en- nis van het groote publiek kon den worden gebracht, op dit ge bied een verschuivingsproces voltrokken, dat groote ver wachtingen rechtvaardigt. Het vergt van onze volksgemeen schap op den duur zware offers, doch hier ligt ook de weg naar de overwinning. Het komt er thans niet meer zoo zeer op aan. waar wij strij den, doch dat en hoe wij strijden. De zorgen en lasten, die nu een maal aan een dergelijk soort oor logvoering verbonden zijn. mo gen ons niet verdrieten. Zij zul len bij een langeren duur van den oorlog eerder toe- dan afne men. Doch ook het vijandelijke kamp kan niet eeuwig oorlog voeren. Het heeft het er in dezen zomer en herfst op aangelegd ons door operaties over groote gebie den op de knieën te dwingen, zooals het in den afgeloopen win ter het erop aangelegd had ons moreel door luchtterreur te bre ken. Het een zal precies zoo mis lukken als het andere mislukt is Hoe woeliger de tijden worden en hardere eischen zij aan ons stellen, des te trotscher moeten wij ons tegen den storm van den oorlog scherp zetten, op onszelf en op onze eigen kracht vertrou wen en gehoorzamen aan het ge bod van den plicht, welke ons onze dagelijksche taak aanwijst. Wij zullen tenslotte toch winnen, Wij zullen geen ademnood heb ben, wanneer het tot de eind spurt komt. Ons volk is tot alles besloten. De dreigementen van onze vijanden kunnen ons niet van de wijs 'brengen wat onze f-M KVK "V1WU i-v. 11 I vo.il UC VV 110 WitllftCli WOU IZ.C en boeren heeft gericht, toont vastheid van vertrouwen betreft, vrij duidelijk aan. van wien de I dat niet bouwt op hun zwakte, actie uitgaaf;. I maar slechts op onze eigen kracht EEN TWEEDE NEDERLAND- SCHE RIDDERKRUIS- DRAGER De Fuehrer heeft den SS-Rot- tenfuehrer Derk Elsko Bruins, geboren op 20 Maart 1923 in Vlagtwedde, voor zijn bijzonder dapper gedrag in de gevechten bij Narwa als tweede Nederlan der het ridderkruis van het IJze ren Kruis verleend. SS-Rottenfuehrer Bruins is se dert 1941 lid van de N.S.B. Op 25 April 1941 heeft hij zich als vrij williger voor de Waffen-SS aan gemeld. Bruins diende samen met den eersten Nederlandschen ridderkruisdrager uit Nederland, Gerardus Mooyman, in het jaar 1941 met wien hij gelijktijdig in dienst trad. Laatstelijk behoorde hij tot de SS-Pantsergrenadier brigade ..Nederland". NIEUWE FUNCTIONARISSEN IN KROATIë. Naar officieel is medegedeeld heeft de Poglavnik van Kroatië den minister :van binnenland- sche zaken, Lorkovitsj, den mi nister van oorlog Vokitsj. den hoofddirecteur voor openbare orde en veiligheid, Joertsjitsj en den politiepresident van de stad Agram, Vragovitsj, van hun ambtsplichten ontheven. Tegelijkertijd heeft -de Poglav nik nieuwe functionarissen be noemd, beproefde medewer kers, die in hun dienst aan den staat zonder compromis en zon der aarzeling volhouden. Verder werd luitenant-gene raal Tsjanitsj ontheven van zijn plichten als opperbevelhebber van de Kroatische weermacht. Deze functie wordt voortaan door den minister van oorlog uitgeoefend. DE TOESTAND IN ROEMENIë. De toestand in Roemenië is, naar gisteren in kringen van de Wilhelmstrasse te Berlijn ver luidt, nog steeds ondoorzichtig. Over het lot van het Duitsche gezantschap in Bukarest is niets bekend. De jongste betrouw bare inlichtingen, die afkomstig zijn van een Duitsche persoon lijkheid, die Hongarije heeft JEUGDSTORMSFRONT. FONDS. Ter gelegenheid van het a.s tienjarig bestaan van den na- tionalen jeugdstorm is inge steld het jeugdstorm front- fonds, welk fonds ten doel heeft te komen tot de op- -en inrichting van een jeugd- stormherstellingsoord speciaal bestemd voor die jonge Ne derlandsche soldaten die aan de fronten" gewond zijn ge raakt en herstel van kiacht behoeven. Alleen al uit de gelederen van den jeugdstorm staan honderden jonge Nederlan ders aan het front; velen zijn ernstig verwond en voor hun leven verminkt, terwijl reeds ruim 150 jonge stormers hun jonge leven gaven voor Euro pa's vrijheidsstrijd, dus ook voor ons volk en vaderland. Nogmaals wordt een krach tig beroep gedaan op de of ferzin van ons volk om door het storten van een gift op het postgironummer 25000 te too- nen. dat het vaderland het front niet vergeet. Stort daarom uw bijdrage op^ postgiro 25000, Jeugd stormfonds Oorsprongpark 8 te Utrecht. Doet uw plicht. kunnen bereiken, luiden, dat het gezantschap door troepen van koning Michael is omsin geld en blijkbaar ook omsingeld blijft. Van den Duitschen ge zant zelf zijn geenerlei berich ten meer ontvangen. DE POSITIE VAN BULGARIJE Reuter meldt, dat een Bulgaar- sche delegatie te Cairo is aange komen voor het in ontvangst ne men van de voorwaarden der ge allieerden. Van onderhandelin gen kan geen sprake zijn. NEEF VAN RIJKS MAARSCHALK GOERING GESNEUVELD. Naar het D.N.B. verneemt is luitenant Helmut Goering, een neef van den Rijksmaarschalk, in Normandië als jachtvheger in een luchtgevecht gesneuveld. Hij is de vijfde neef van den Rijksmaarschalk, die in dezen oorlog zijn leven voor Duitsch- land heeft gegeven. In 't verleden ligt het heden, In 't nu wat worden zal. (Bilderdijk) Adriaan Bankert. 1684. Vocht te gen Zweden in 1659 en verder tegen de Duinkerkers. Engel schen en Franschen Werd in 1666 Lt. Admiraal. Overleed in 1634. O/H P.m. Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee. in trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. O/H P.m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN. Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding s.taat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marine Annahmestelle Niederlande te Utrecht, de aanmeldingsbureaux voor Marine-vrijwilligers te Amsterdam. Kalverstraat 143, en Rotterdam, Nieuwe Binnen weg 98100, bij alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstellen der Waffen SS. Alle gewenschte inlichtingen, zoowel voor dienstname bij de Ma rine als bij de Waffen SS, worden aaa bovengenoemde adressen verstrekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1