ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD T OESIWï) AAN DE FRONTEN JAARGANG No. 179 kla DONDERDAG 31 AUGUST V 3 1944 waarin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTËRBODE r: PapengracSi4 32 - Giro 103003 Leadsche Editie Telef. Adm. 20935 - Teief. Ped. 2001 5 p«(ve omsingelings- ig in N.Frankrijk "JlKING NAAR HET JJDEN TEN OOSTEN BnVAN PARIJS. ^q.P.-correspondent meldt fn: rd-Frankrijk stuiten de der geallieerden, het lijit tusschen Havre en ten te doen storten, op BSigen Duitschen tegen- bruggenhoofden op elijken oever konden Epzins vergrooten, dooh op andere punten de ter te steken, werden Ten Oosten van Pa- het front een zwen het Noorden onder ijl tot dusver de po- Amerikanen er in op gericht waren, 'snelle formaties naar en terrein te winnen, --rrjii thans ook in Noor- ^ichting sterken druk ikken, na met sterke iten bij Meaux de hebben overschreden, richting van de Aisne erste doel Soissons. in Duitsche zijde ge- 'n stoot naar het Noór- chouwen als een nieu- van de geallieerde g, de Duitsche strijd- Noordwest-Frank- srvleugelen. De naar 1 oprukkende Ameri- ^jtankformaties hebben ikt, dat aan den bo rn de Marne is gele- intweeine'soorloe in inp-Frankrijk. i aan 'de Marne is ook OÉjankrijk de bewegings tollen gang. Van Gre- I Jijn geallieerde strijd- I foor het gebergte heen asch-Zwitsersche grens Hjnasse doorgedrongen, ™|bruik makend van de in Fransche vrijschaf'en. a. pergen bezet houden pe strijdkrachten trek- üoor het Rhonedal in van Lyon terug on- i gevechten met geal- epen, die van het Oos- nkaanvallen onderne- chen Cannes en Nice le geallieerden thans iet Oosten in de rich- Italiaansche grens winnen. De krachtige der Duitschers, die terrein begunstigd ft dit tot dusver we- ïinderen. atie in Roemenië. Oostelijk front ver en de gebeurtenissen Zuidelijken vleugel Het ontstaan van flank als gevolg van van den strijd door inen, heeft het den sen mogelijk gemaakt 'te overschrijden en de Beneden-Proeth uitsche troepen van te sluiten. Deze itrijdkrachten onder- ®s hardnekkige po- omsingelingsring te en zich in de richting irpathen een weg te it den steun van de ;iahe troepen, die de degen hun vroegere Zien hebben opgeno- ïojlen Sovjet-Russische >5!er de Oostelijke Kar- eflSarije binnendringen lefTargu Ocna. Zij wer- etreeds spoedig door d'e tegenstand biedende p Hongaarsche troe- >5fan gebracht. ;oorts Interinf nog jpht Dinsdag de Sov- [0fiterke strijdkrachten «jiéd van Buzau in al- rajestelijke richting tot fbied van Ploesti naar ralr ontstpnden verbit- ïsselvallige gevechten 1 met de Duitsche beveiligings troepen, die eenige malen de bolsjewistische aanvalstoppen in tegenaanvallen uiteensloegen en 21 Sovjetpantserwagens stuk schoten. In het Noordelijke deel van de stad Boekarest en tus schen de Roemeensche hoofd stad en Ploesti handhaven zich nog steeds Duitsche formaties. De bolsjewisten poogden in het voorterrein van de Ooste lijke Karpathen, voornamelijk in het gebied van Bacau tus schen den Ghimes en den Oituz- pas binnen-te dringen, doch zij werden door gemotoriseerde Duitsche infanterieformaties af geslagen. Evenzoo mislukte een poging der bolsjewisten den Duitschen tegenstand aan de Oituzpas te breken doorhet neerlaten van valschermjagers. ARRESTATIES IN FRANKHJK. Onder de talrijke persoonlijk heden in Frankrijk, die wegens hun politieke houding door de Gaullisten gearresteerd zijn, be vinden zich, naar de Efe meldt, de Nobelprijswinnaar dr. Alexis Carrel, de vroegere minister van onderwijs Carcopino, de voorma lige poiitieprefect Bussière, de vroegere burgemeester van Pa rijs Pierre Taittinger, de chef van de nationale loterij, Herri- cault, de leidende persoonlijkhe den van het agentschap Havas- Ofi, de hoofdredacteur van de Matin", Stephan Lauzanne, de vroegere burgemeester van Bor deaux Marquet en vele honder den andere vooraanstaande lie den uit het openbare leven. HONGAARSCHE REGEERïNGSVERKLARING. De nieuwe Hongaarsche regee ring is Dinsdagavond in eerste zitting bijeengekomen, Minister president kolonel-generaal Laka tos legde de volgende verklaring af: Ik heb de zware taak alleen op mij genomen, omdat ik vervuld ben van een onwriikbaren trouw jegens den rijksregent en omdat ik groote bezorgdheid koester over het lot van het vaderland. De dertien maanden, die ik aan het front heb doorgebracht, heb ben mij ervan overtuigd, dat in dezen lotsbeslissenden tijd de krachtsinspanningen niet vol doende harmonisch zijn en dat ook de psychische verbondenheid tusschen front en vaderland on toereikend is. Deze toestand moet radicaal worden uitgeroeid en al les dient op te houden wat op de een of andere wijze tot pnrust aanleiding kan geven. Voorts stelde de minister-pre sident de zwaarste straffen in het vooruitzicht voor al diegenen, die op de een of andere wijze de orde. en discipline probeeren te verstoren. De minister van eeredienst Ra- kovsky voerde hierna het woord en verklaarde, dat de geheele re geering de zware taak op zich genomen heeft in het volle be wustzijn en met het heilige be sluit, dat in dezen strijd om de integriteit en de onafhankelijk heid der natie een ieder zal moe ten standhouden op de plaats, waarop hij door het vertrouwen van den rijksregent is gesteld. RADIOTOESPRAAK VAN T1SO. De president der Slowaak- sche republiek, dr. Tiso, heeft gisteren voor den Slowaakschen omroep een toespraak gericht tot het Slowaaksche volk,, waar. in hij wees op het verderfelijke drijven van bolsjewistische ele inenten in Slowakije en op het feit, dat met valschermen neer geworpen bolsjewieken en hun handlangers onder het Slo waaksche volk den leugen heb iben verspreid, dat de president der republiek zou zijn ver moord en de regeering door de Duitschers zou zijn -weggevoerd Tegelijkertijd trachten jzij het Slowaaksche volk op te ruien door het valsche bericht, dat Hongarije Slowakije zou willen bezetten. Dr Tiso besloot met de volgende woorden: „De presi dent leeft en staat op zijn com mandopost. De regeering doet haar plicht. Over enkele dagen zullen alle Slowaken.wien toe komst en veiligheid des volks ter harte gaat. hun verstand te rug krijgen." LUCHTAANVALLEN OP SLOWAAKSCH GEBIED. Officieel wordt medegedeeld dat geallieerde vliegtuigen Dins dagochtend boven West- en Mid- den-Slowakije verschenen. In dorpen en op het open veld wer den door bommen verliezen aan menschenlevens en schade ver oorzaakt. JAPANSCHE RIJKSDAG TEGEN 6 SEPTEMBER BIJEEN GEROEPEN. De Japansche reaeering heeft een besluit gepubliceerd, volgens hetwelk den 6den September t buitengewone rijksdagzitting, die vijf dagen zal duren, bijeengeroe pen wordt. zijn opgenomen en een tweede „Toeslag 37" is 1 kg. aardappe- DISTRIBUTIENIEUWS Invasiefront Zuid Frankrijk. De eerste gevangenen van de Anglo-Amerikaan, sche landingsonderneming aan de Zuld'Fransche kust worden binnen gebracht. Het zijn Gaullistische marine troepen, die naar den geveehtsstand van bat bataljon gelald worden PK Feldle/HH/St/P m UITREIKING VAN NIEUWE BONKAARTEN. Voor twee perioden tegelijk. De plaatselijke distributie diensten reiken van 4 tot en met 30 September a.s. tegen overleg ging van de tweede distributie stamkaart met daarbij behoorettd inlegvel de hierna genoemde bon kaarten uit. Zij, op wier eerste distributiestamkaart het woord „hoofd" voorkomt, dienen deze eerste distributiestamkaart even eens over te leggen. Aan houder, van een inlegvel GA 401 worden uitgereikt de bonkaarten KA 411412, aan houders van een inlegvel GB 401 de bonkaarten KB 411—412, aan houders van een inlegvel GC 401 de bonkaar ten KC 411412, aan houders van een inlegvel GD 401 de bon kaarten KD 411412, aan hou ders van een inlegvel GE 401 de bonkaarten KE 411—412. Voorts reiken de distributie- diensten uit aan hen, die in het bezit zijn van een bonkaart L 408 de toeslagkaarten L 411 van de elfde, twaalfde en dertiende pe riode. Tenslotte worden uitge reikt uitsluitend in de krin gen. waar klantenbinding voor groente geldt de.groenten- kaarten N 411 voor de dertien de periode 1944 en voor de eer ste en tweede periode 1945. Men kan zijn bonkaarten uit sluitend afhalen bij den distri- butiedienst, welks kringnummer vermeld staat op de tweede distributiestamkaart en bijbe- hoorend inlegvel. Zij, die niet in de gelegenheid zijn hun distributiebescheiden af te halen of te doen afhalen, die nen hun tweede distributiestam- kaart met inlegvel aangeteekend op te zenden aan den distributie- dienst van de gemeente, welke de tweede distributiestamkaart heeft afgegeven Slechts schip pers en hun gezinsleden, die in het centrale bevolkingsregister dist: ibutie-stamkaart met inleg vel, voorzien van de letter D, hebben, kunnen hun bonkaarten bij een distributiedienst naar keuze afhalen. Bij de uitreiking der bonkaarten voedingsmidde len worden respectievelijk de bonnen A 411 tot en met E 411 der inlegvellen ingehouden, be nevens bij de uitreiking van de bonkaart L 411 de bon toeslag 09. Tevens wordt in het vakje 41 IA van de tweede distributie-stam kaart een diagonaal kruisje ge plaatst, Bij het in ontvangst nemen dei- kaarten dient men terstond na te gaan, of men alle bescheiden, waarop men aanspraak kan ma ken, heeft ontvangen. Latere re clames worden niet in behande ling genomen. Regeling voor zelfverzorgers. De distributiediensten houden bij de uitreiking van levensmid delenbonkaarten voor de 11de en 12de periode 1944 de daarvoor in aanmerking komende bon- kaartdeelen van zelfverzorgers in. Aangezien het zelfverzor- gingsseizoen 1943/44 met het ein de der 11de période afloopt, zal de 12de distributieperiode 1944 de eerste periode zijn van het zelf verzorgingsseizoen 1944/45. Het is echter niet mogelijk, vóór 3 September a.s. de zegelkaarten van alle zelfverzorgers voor het komende seizoen gereed te heb ben; daarom zal de uitreiking van de bonkaarten 411/412 ten aanzien van de zelfverzorging op de volgende wijze geschieden. De plaatselijke bureauhouders van den provincialen voedsel- commissaris zullen op de oude zegelkaarten van personen, die de zelfverzorging van een artikel in het komend seizoen niet zul len voortzetten, de aanteekening „eindigt 28 October 1944" plaat sen. Zelfverzorgers met deze aan teekening op hun zegelkaart zul len derhalve de bedoelde bon- kaartdeelen voor de 12de perio de 1944 mogen behouden. Zelf verzorgers, op wier zegelkaart de plaatseijlke bureauhouder bo vengenoemde aanteekening niet geplaatst heeft, worden veron dersteld gedurende de komende periode de zelfverzorging voort te zetten. Van deze personen worden daarom de bedoelde bon- kaartdeelen ingehouden. Bij de uitreiking zullen de distributie- diensten de zegelkaarten in be waring nemen. De betrokken zelfverzorgers zullen de nieuwe zegelkaarten en omslagen te zij ner tijd bij de uitreiking der le vensmiddelenkaarten der 13de periode (die loopt van 26 Novem ber tot en met 23 December 1944) ontvangen. Op deze zegelkaarten zullen dan de inleveringszegels voor de 12de periode geplakt zijn. Bonnen voor motorbrandstof. Van 1 tot en met 30 September 1944 (51ste ^periode) geeft elk der bonnen „September" voor motorbrandstof zoowel de A- als B-bonnen recht op het koo- pen van de op de bonnen ver melde hoeveelheid motorbrand stof. Nieuwe persgasbonnen. Van 1 September tot en met 31 October 1944 geeft elk der bonnen „persgas September- October recht op het koopen van het aantal eenheden persgas. dat overeenkomt met het op die bon nen aangegeven aantal. Bonaanwijzing honden- en kattenbrood. Van 1 tot en met 30 September 1944 worden op bon no. 3 van de ditsributiekaart voor honden de zelfde hoeveelheden honden brood beschikbaar gesteld aLs op den bon voor de afgeloopen pe riode. Op bon no. 3 van de distri butiekaart voor kattenbrood (groep K) wordt voor dezelfde periode 1kg. kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 30 Septem ber 1944 is bon no 3 ongeldig. De nieuwe aardappelbon. Van 3 tot 9 September a.s. is elk der bonnen „Aardappelen 37" geldig verklaard voor IK kg,aardappelen. Op den bon len verkrijgbaar. Ook ditmaal kan men reeds op Vr/iug 1 Sep- temh ~r en Zaterdag 2 September a.s. aardappelen op bn -en'ge- noemde bonnen koopen. Hongaarsche bloem oor schipperskinderen. Schippers, die niet in siaa' rijn geweest de bminen B 70 en C 70, welke als vóórinleveringrbonnen voor Hongaarsche bloem aange wezen zijn, in te leveren, kunnen onder inlevering van bovenge noemde bonnen in het afieve- ringstijdperk van 17 September tot en met 14 October a.s bedoel de bloem bij „schippersdeta.dis ten" betrekken. De distributiediensten zullen voor jeugdige personen van 4-18 jaar, die wegens verblijf in een ziekeninrichting, evacuatiekamp of uitzending naar eer. vacantie- kamp e.d. de bonnen B 70 of C 70 van 20 tot en met 26 Augustus jl. niet bij een detaillist hebben kunnen doen inleveren en die nu vóór 17 September a.s. uit de zie keninrichting, evacuatiekamp, e.d. worden ontslagen, bij het te ruggeven van de distributiebe scheiden 7 rantsoenen tarwe bloem uitreiken. Wat L een rantsoen vleesch? Wanneer men van den slager de hieronder genoemde minder gangbare artikelen betrekt, kan men per rantsoen naar keuze aanspraak maken op de volgen de hoeveelheden: 125 gram ver- sche tong .lever of hart van run deren, kalveren, varkens, paar den en schapen, 200 gram ver- sche zwezerik van runderen en kalveren, 250 gram varkensklui- ven, versc'qe uiers van runderen of versche nier van runderen, kalveren, varkens en schapen, 325 gram staart van runderen en kalveren. 500 gram varkenspoo- ten of 2 kg gebroeide onderpoo- ten van nuchtere kalveren, ont daan van huid en hoeven. Zooals bekend geeft een rant soen vleesch voorts recht op het koopen van 100 gram rund-, kali's-, varkens, paarde- of scha- pevleesch, been inbegrepen. lier bij dient te worden opgemerkt, dat een rantsoen recht geeft op ten minste 75 gram vleesch en een hoeveelheid been tot een zoodanig gewicht, dat in totaal wordt verstrekt 100 gram vleesch. met been, in plaats van het been mogen bonnen worden verstrekt, waaop men de beenderen kan betrekken. Wanneer varkens- vleesch wordt verstrekt, moet men bedenken, dat hierbij het beenderenpercentage belangrijk lager ligt, het zal dan kunnen voorkomen ,dat de slager geen 25 gram beenderen kan leveren, zoodat hij dienovereenkomstig meer vleesch dient te verstrek ken. Voorts geeft een rantsoen vleesch naar keuze recht op het koopen van 75 gram gekookt en/ of gerookt rund-, kalfs-, varkens-, paarde- of schapavleesch, zonder been dan wel gerookte worst, ge braden gehakt, of corned beef, 100 gram knakworst of gekookte worst, 125 gram leverartikelen, tongenworst of nierbrood, 150 gram zure zult of 300 gram bloed worst. Velen, die over een stukje grond be schikken, hebben ook dit jaar weer tabaksplanten gepoot. Thans kunnen de onderste bladen geplukt worden. Zij worden ean een touw geregen en te drogen gehangen CNF/Hart ge rink/Pax m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1