ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD 96 levige gevechten aan de Manie - Ie JAARGANG Aai No. 178 r-8. tA/J 96S link WOENSDAG 30 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomeivs DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE toor: Papengracht 3*2 - Giro 103003 LeicJsche Editie Telef. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 VAirijd in Hongaarsclie grensgebied ■rin DUITSCH EERMACHTSBERICHT. oaljm den benedenloop van de Jidj werd de kern van onze ha%n op den Noordelijken iatm van de rivier teruggeno- ïillij De achtervolgende vijand he in het afweervuur steken. aaj^Hen van den vijand uit zijn Venhoofden ten Noordwes- en<j|an Parijs werden tot staan Bjcht. Onze steunpunten in de eleszijn na dagenlange zware 5. ihten voor de vijandelijke .nacht bezweken. o«ót Oosten van Parijs heeft de som thans over een breed de Noordelijke richting in- sen, om via de linie Cha- ioogur Marne-Chateau Thierry 1 ie Zuidelijke flank te stoo- Al&an de Marne zijn hevige 'ian(hten met de vijandelijke joeden ontbrand. garnizoen van Marseille i i in de haven op een be- 1 gebied bijeengedrongen, jotlfr tegenstand bieden In het eiedal hebben onze troepen 1 gïolgens bevel naar het noor- jj-g^distancieerd. pa) formatie zware gevechts- 7 g(,uigen heeft in den afgeloo- ijyrtach't een geconcentreerden ien|l gedaan op het vijandelijke bunt Melun ten Zuid-Öos- pn Parijs. de wateren ten Noorden Le Havre hebben beveili- ëaartuigen na een fel ge- met een door torpedoja- ën torpedomotorbooten be- inden kruiser een vijande- torpedomotorboot in den geboord. Een eigen boot «hierbij verloren. Twee an- booten werden beschadigd, bijzondere strijdmiddelen T uitsche marine werden voor 1st van Zuid-Frankrijk we- a een vijandelijke artille- at en een bewakingsvaar- alsmede een kleinere een- ivan niet herkend type in rond geboord. tóen en zijn buitenwijken 5, p onder het vuur van de mi liggen. Italië heeft de vijand zijn >n i aanvallen in den Adriati- l7 j kustsector den geheelen 3 joortgezet, doch in de met f verliezen gepaard gaande hten kon hij slechts weinig inwinst behalen, ïtoemenië blijven onze for- s aan weerszijden van den lenloop van den Proeth a 'en tegen den van alle kan- losstormenden vijand. Ten ij [resten van den benedenloop - !en Sereth is Buzau na har- jtrijd in handen der Sow jets Ijlen. 27 Vijandelijke tanks en hierbij stukgeschoten. In zuidelijke deel der Oostelij- S jarpathen zijn in het Hon- fche grensgebied hevige ge- jen gaande van Duitsehe en Barsche troepen tegen op- ende Sowjetrussisehe ge- Sgroepen. a de Woud-Karpathen tot ie Finsche Golf zijn gisteren B in het bruggenhoofd aan Veichsel ten V/ es ten van Ba- 1 v, in het gebied ten Westen l Ostrow, ten Noord-Westen flodohn en in het gebied van at gevechtshandelingen van kenis ontstaan. In deze sec- werden vi.jandeli.jke aan- a afgeslagen en werden de t ets op verscheidene plaatsen en tegehaanval verdreven, lts hier en daar slaagden zij geringe terreinwinst te be- r ferikaansche bommen wer- i vielen verscheidene plaat- tn het gebied van Groot- ten en in Hongarije aan. 'allen van vijandelijke jacht- eis waren bovendien ge- op WestduitsCh gebied Des f te wierpen afzonderlijke Phe vliegtuigen bommen op n in -et ^Onland en West- J Strijdkrachten der lucht- I ïdiging schoten 15 vijande lijke vliegtuigen, waaronder 13 viermotorige bommenwerpers, omlaag." HET ZWAARTEPUNT LIGT AAN DE MARNE. Het zwaartepunt van de vij andelijke operaties in N. W. Fr ankrijk lag in het gebied ten Oosten van Pariis aan de Mar ne. Door concentratie van ster ke pantser-, gemotoriseerde in fanterie- en artillerieformaties alsmede van formaties bommen werpers viel het derde Ameri- kaansche leger over een breed front op de lijn Meaux-Montmi- rail in Noordelijke richting aan en drong met twee sterke wig gen naar het bosch Viilers-Cot- terets en naar den weg Sois- sons-Reims op. Tusschen deze beide hoofdwiggen vielen an dere troepen bij Chateau Thier ry en ten Noordwesten hiervan aan. Zware gevechten zijn langs de Ourcq en aan de Vesle in den sector van Fismes gaande. Op deze plaats verplaatsen de gevechten zich naar de uit den eersten wereldoorlog bekende gebieden. Een tweede sterke aanval werd ondernomen van het ge bied van Romilly uit in Noord oostelijke richting. In het voor- generaal Bor, om de burgerbe- terrem van de door onze troe- j volking van Warschau te bren- De pogingen der Sovjets door het gebruik van valschermja gers de Duitsehe versperrings stellingen meester te worden, mislukten. In Roemenië bieden de Duit sche troepen verbitterden te genstand tegen de opdringende bolsjewistische pantser- en ge motoriseerde formaties, die tus schen Proeth en Sereth poogden den aftocht der Duitsehe troe pen naar het Westen te verhin deren. De in dit gebied staande Roemeensche troepen nemen niet aan den strijd deel. Zij wor den door de Sovjets ontwapend en naar het Oosten vervoerd. Daarentegen wordt de opmarsch van een bolsjewistisch pantser- leger van Focsani uit in de rich ting van Buzau door Roemeen sche troepen gesteund. DE TOESTAND IN WARSCHAU De „Deutsche Zeitung in den Niederlanden" heeft een artikel overgenomen van een specialen correspondent der „Goniec Kra- kowski'', een te Krakau ver schijnend Poolsch blad. Deze bijzondere correspondent was naar Warschau uitgezonden ten einde verslag te maken van den toestand aldaar. Uit dit verslag blijkt, dat een poging van de aanhangers van Komorowski, die optreedt onder den naam pen bij Epernay en Vitry-le- Francois gevormde bruggen hoofden ontstonden verbitterde gevechten, die nog voortduren, in het verloop waarvan onze pantserjagers en grenadiers tal rijke vijandelijke tanks vernie tigden. Steunende op deze brug genhoofden vielen onze ver sperringsformaties en beweeg lijke pantsertroepen den in de richting naar Chalons-sur-Mar- ne op verkenning uit zijnden vijand energiek aan. Andere te genaanvallen zijn van het ge bied van den bovenloop van de Marne uit tegen de -ten Oosten van Troyes oprukkende Ameri- kaansche tankformaties gaande. Evenals aan de Marne is ook in het Zuid-Fransche gebied de bewegingsoorlog in vollen gang. In Bretagne zetten de Anglo- Amerikanen hun grooten aanval op Brest voort. Na hevige bom bardementen en zwaar artille rievuur viel de vijand over een breed front met infanterie- en tankformaties aan. In verbitter de heen- en weergolvende ge vechten werden de onbeteeke- r-ende penetraties van den vij and door onze troepen opgehe ven. De verliezen van de aan vallers en de Gauj.listen, die hen steunen, zijn zwaar. EENIGE GEALLIEERDE TANKS BEREIKTEN DE ZWITSERSCHE GRENS. Bij hun aanval van het gebied van Grenoble üit hebben de Anglo-Amerikanen, naar het D.N.B. verneemt, op 28 Aug. met enkele tanks bij Annemasse de Fransch-Zwitsersohe grens bereikt. De pogingen der An glo-Amerikanen om van de ber gen uit met snelle formfeties in de Oostelijke flank van de zich naar het Rhonedal distanciee- rende Duitsehe troepen ce stoo- ten, leidden ten Zuiden en Zuid oosten van Valence tot hevige gevechten, in het verloop waar van de Duitsehe troepen Anglo- Amerikaansche verkenningsaf- deelingen en Fransche benden in de pan hakten. De bewegin gen der Duitsehe formaties, die door zelfstandig opereerende Duitsehe pantserformaties be schermd worden, blijven zich volgens de plannen ontwikke len. DE STRIJD AAN HET OOSTELIJK FRONT. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt omtrent de gevechten in het Zuidelijke deel van het Oostelijk front: De Sovjet-Russische druk op den Szekler top werd sterker. De daar opereerende Duitsehe strijdkrachten werden naar de Karpathenpaissen teruggetrokken buitenlandsche zaken: luit-veld maarschalk Hennyey; financien: Remenyi-Schneller (onveran derd), landbouw en voedselvoor ziening: Bela Jurcazek (onver anderd); justitie: Vladar; defen sie: Cs Atay (onveranderd): on derwijs en eeredienst: Rakovsky; nijverheid: Tibor Gyulay; han del en verkeer: Oliver Markos. VOORLOOPIGE REGEERING DER FRANSCHE REPUBLIEK. Reuter heeft gisteren de sa menstelling van de zoogenaam de „voorloopige regeering der Fransche republiek" bekend ge maakt. Volgens dit reuterbe- richt zou de Gaulle het presi dentschap, generaal Catroux de staatszaken. René Massigli de buitenlandsche zaken en Ema nuel Bastire de la Vigerie de binennlandsche zaken waarne men. REDE VAN PAUS PIUS XII. Naar te Milaan vernomen wordt zal Z.H. Paus Pius XII den lsten September een rede voering uitspreken, die door den Vaticaanschen zender zal wor den verspreid. gen tot deelneming aan een op standige beweging, is mislukt. De onbeschrijflijke ellende, die de in brand staande millioenen- stad beleeft tengevolge van het ontbreken van water en levens middelen, heeft bij de bevolking een wanhopige stemming doen ontstaan. Met eenig suces had Komo rowski in het begin de tactiek toegepast de bevolking op te ruien door de verspreiding van "„goede berichten" teneinde de menschen te bewegen deel te nemen aan den zinneloozen strijd. Deze tactiek heeft echter geen effect meer. Terstond na een oproep, die van Duitsehe zijde was uitgegeven en waar in alle non-combattanten, vrou wen, kinderen, ouden van da gen den raad kregen zich uit de stad te verwijderen, verschenen in de voorsteden van Warschau de vluchtelingen, vuil met be- rookte gezichten, in lompen ge huld. De vluchtelingen, die ter stond door de Duitschers van het noodige werden voorzien en in veiligheid werden gebracht, waren nog diep onder den in druk van hun vreeselijke bele venissen. Ook üit de rijen der opstandelingen melden zich steeds meer overloopers aan. LUCHTAANVALLEN OP HET DONAUGEBIED. Uit Zuidelijke richting komend hebben Amerikaansche bommen werpers, beschermd door jagers, gisterochtend een terreuraanval j ondernomen op het Donauge- I bied. zoo verneemt het D.N.B: Een deel der bommenwerpers verscheen boven het gebied van Szegedin, het andere deel zette koers naar Moravisch Ostrava. Duitsehe jagers en afweerge schut haalden volgens nog on volledige berichten 20 viermo torige bommenwerpers neer. EIKENLOOF VOOR LF.ON DEGREE LE. De Fuehrer heeft den com mandant van de 5de SS-vrijwil- ligers pantserbrigade „Wallo nië", SS-Sturmfoannfuehrer Leon Degrelle, het eikenloof behoo- rende bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. NIEUWE HONGAARSCHE REGEERING. Minister-president Sztojay. die veertien dagen geleden wegens ziekte met verlof ging, heeft, daar zijn gezondheidstoestand niet verbeterde, zijn ontslag ge vraagd. De regeering verklaarde zich solidair met hem en is even eens afgetreden. De nieuwe ministerlijst luidt: minister-president: kolonel-ge neraal Lakatos; binnenlandsche zaken: Bonczos (onveranderd: BINNENLAND BURGEMEESTERS ONTSLAGEN. Door den General-Kommissar für Verwaltung und Justiz werd onmiddellijk ingaand ontslag ver leend: met ingang van 25 Juli 1944: aan G. Hermans als burgemees ter van R ij n s b u r g; met inganf van 25 Juli 1944: aan P. J. Goossens als burge meester van Bladel; met ingang van 27 Juli 1944: aan W. Maas als burgemeester van Vrouwenpolder; met ingang van 28 Juli 1944: aan H. P. J, Bloemers als bur gemeester van Arnhem: met ingang van 2 Augustus 1944: aan jhr. L. G. Just de la Paisières als burgemeester van Nootdorp; met ingang van 5 Augustus 1944: aan J. J. Klaarenbeek als burgemeester van Blaricum; aan jhr mr. L. E. de Geer van Oudegein als burgemeester van Diemen; aan H. A. Maas als burgemees ter van Helmond. aan jhr. mr. C. T. J. van Rijoke- vorsel als burgemeester van Nuenen c.a. Inschrijving van studenten Technische Hoogeschool. De rector magnificus der Techni sche Hoogeschool te Delft maakt in de Staatscourant van 29 Aug. bekend, dat hij tot inschrijving voor het studiejaar 1944'45 zal zitting houden in het hoofdge bouw der Hoogeschool, Oude Delft 95. Maandag 18 September uit sluitend voor hen. die zich voor de eerste maal wenschen te doen inschrijve' en wel van 's voor middags 9.30 tot 12 uur voor hen, wier familienaam begint met een der letters A tot en met J. en 's namiddags van 2 tot 4 uur voor l.en, wier familienaam begint met een der letters K. tot Z. Dinsdag 19 September 's voor middags van 9.30 tot 12 uur en 's namiddags van 2 tot 4 uur voor hen, die reeds een of meermalen zijn ingeschreven geweest. Waarneming artsenpractijk. Een arts, die gedurende 6 maan den de praktijk van een collega heeft waargenomen en daarvoor een vast bedrag ontving, werd in de omzetbelasting aangesla gen. Zonder argumenten aan te voeren ging hij van het besluit van den inspecteur in beroep. De tariefcommissie heeft overwogen, dat de appellant geacht moet worden zelfstandig een beroep te hebben uitgeoefend, zoodat hij als ondernemer moest worden beschouwd en de aanslag met juistheid is opgelegd. Verpachten van kermisstaan- plaatsen door een gemeente. Naar aanleiding van een beroep eener gemeente, welke in de om zetbelasting was aangeslagen voor de bedragen, door haar ont- j vangen voor ter beschikkingstel- ling van kermisstaanplaatsen, j maar deze belasting niet wilde betalen op grond dat zij handel de ter uitvoering van de haar als overheid opgedragen taak, heeft de tariefcommissie beslist, dat de gemeente in zulk een geval niet optreedt in haar publiekrechte lijke functie en omzetbelasting verschuldigd is over de ontvan gen staangelden, „De vrouw en de nieuwe orde" Op Donderdag 31 Augustus om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in de serie bran dende kwesties over het onder werp: „De vrouw en de nieuwe orde". In 't verleden ligt het heden, In 't nu wat worden zal. (Bilderdijk) Pieter Pietersz. Heijn 1578/ 20.6.1629. Vice-admiraai der West Ind. Comp. 1623 Adm. 1626, zil vervloot 1628, Lt. Admiraal van Holland 1629. Gesneuveld tegen Duinkerken. Grafmonument te Delft Oude Kerk. O/H P.m. Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee in trouwe verbondenheid met hun Duitsehe kameraden. O/H P.m. GOED VOORGAAN DOET GOF.D VOLGEN. Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw volk en meldt U als vrij williger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marine AnnahmestelleWest, Zweigstelle Niederlande te Utrecht, de aanmeldingsbureaux voor Marine-vrij willigers te Amsterdam, Kalverstraat 143, en Rotterdam, Nieuwe Binnenw. 98100, bij alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstellen der Waffen SS. Alle gewenschte inlichtingen, zoowel voor dienstname bij de Ma rine als bij de Waffen SS, worden aan bovengenoemde adressen verstrekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1