ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD SUS ïe JAARGANG No. 177 H S DINSDAG 29 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: E>£ LEIDSCHE COURANT, NiEUWE DELFTSCHE COULANT en UE WiSfERSODE Kantoor: Papangracht 32 - Giro 103003 LsïdscElS EditiS Tefef. Adm. 20935 - Tefef. Red. 20015 %0G STEEDS WORDT TE PARIJS GEVOCHTEN 9iJIet binnendringen der v.l Sovjet-troepen in 13t Roemenië Gl DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. ma „In het gebied ten Westen 2 van Rouaan viei de vijand ook gisteren onze troepen op vQiden Zuidelijken oever van de n Seine fel aan. De aanval bleef echter overal door het gecon- Q centreerde afweervuur ste- _i„iken. Een vijandelijk bruggen- hoofd ten Oosten van Elbeüf werd in een tegenaanval ver kleind. Hernieuwde vijande- 'lïijke aanvallen mislukten daar. waarbij 20 tanks en 6 gepantserde verkenningswa- ouAgens waren stukgeschoten, denti Ten Noorden van Mantes iimidprobeerde de vijand zijn brug genhoofd uit te breiden, doch ^hij kon ondanks het in den '9 strijd werpen van sterke in- fSfanterie- en tankstrijdkrach D 01 ten slechts geringe terrein O winst behalen. In Parijs bieden talrijke Duitsche steunpunten nog steeds hardnekkig verzet. Door tanks gesteunde aanval- ijlen van den vijand van de IUK stad uit in Noord-Oostelijke richting werden door tegen eis aanvallen tot staan gebracht. Pil In het gebied ten Zuid-Oosten J van Parijs drong de vijand tent onze troepen in hevige ge- p 3 vechten naar de Beneden- 24 J Marne terug. Een oproep van 'j de Amerikanen gericht aan rH 1 den commandant van de ves- U1iting Brest, werd van de hand ïx'gewezen. De viiand ging '®hdaarop gisteren met sterke in- 94'fanterie-en tankstrijdkrach- '.'ten tot den grooten aanval A ever. De gevechten namen in v| den loop van den dag steeds bro meer aan hevigheid toe. De 0.1 bezetting van Brest sloeg ech- 15.1 ter. door leger-, marine- en onjluchtafweerbaiterijen doel- VB treffend gesteund, alle aan- Hl vallen af. De vijand leed j zware, bloedige verliezen en V< verloor 7 tanks. Enkele plaat selijke penetratieplekken in het voorterrein van de ves ting werden afgegrendeld. Onze bewegingen in het Rhone-dal verioopen volgens plan. Verscheidene pogingen van den vijand, om van het Oosten uit op den dalweg te komen, mislukten. Gewapende veerbooten en motortorpedobooten brachten in het zeegebied ten Westen van Fécamp in een hard ge vecht met een krachtig be schermde formatie kruisers een vijandelijken torpedoja- ger en een motortorpedoboot U tot zinken. Twee eigen vaar- tuigen gingen verloren; ande re werden beschadigd, j Voor de Zuid-Fransche kust werd een viiandelijke kruiser I door Italiaansche strijdmid- delen na terpeotreffers zwaar beschadigd. In het Fransche gebied wer- den 174 terroristen in den I strijd vernietigd. Zwaar vergeldingsvuur van j de V.-l ligt op Londen. In Italië ondernam de vij- and in den Arno-sector ver scheidene vergeefsche ver- e kenningsaanvallen. Aan de Adriatische kust bleven vrij krachtige aanvallen van den vijand zonder resultaat. In Roemenië voeren onze troepen aan weerszijden van de Beneden-Proeth nog steeds zware doorbraakgevechten. Bij het voortzetten van den aanval in Zuidelijke en Wes telijke richting is de vijand over de Sereth heengetrokken en heeft hij ondanks het ver bitterde verzet van onze troe pen Foscani veroverd. Hij verloor daar talrijke tanks. Tegen de poging van den vij and om via de Oosteliike Kar- pathen Hongarije binnen te dringen, maken tegenaanval len van Hongaarsche en Duit sche troepen goede vorderin gen. Bij en ten Noord-Westen van Piatra Neamt mislukten Sw- jetaan vallen In het Weichsel-bruggenhoofd ten Westen van Baranof zijn har de aanvals- en afweergevech- ten gaande. Tusschen Weichsel en Narew zetten de bolsjewis ten hun grooten aanval voort en breidden dezen in Noordelijke richting tot op den Bobr-sector uit. Zij werden in harde gevech ten afgeslagen. Verscheidene penetraties werden afgegren deld. Ten Noord-Westen van Mitau. ten Noord-Westen van Modohn en ten Noord-Oosten van Walk stortten hevige vijandelijke aan vallen door het taaie verzet van onze troepen ineen. In het ge bied ten Noorden van Dorpat doorgedrongen vijandelijke strijdkrachten werden in een tegenaanval opgevangen. In luchtgevechten en door de luchtdoelartillerie van de lucht macht werden boven het Ooste lijke front 50 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Vijandelijke bommenwerpers vielen overdag onder de be scherming van wolken enkele plaatsen in West- en Noord- Duitschland aan. waaronder Duisburg en Emden. Andere luchtaanvallen waren gericht op Opper-Silezisch gebied. In den nacht wierpen enkele vijandelijke vliegtuigen bommen neer op Mannheim en Ludwigs- hafen. 24 vijandelijke vliegtui gen werden bij deze aanvallen neergeschoten." AMERIKAANSCHE AANVAL LEN IN DE MARNE-BOCHT. Ten Zuidoosten van Parijs vallen de Amerikanen van hun bij Melun, Fontainebleau, No- gent en Troyes gevormde brug genhoofden uit deels met sterke strijdkrachten, deels met" ge- Eantserde verkenning in de ocht van de Marne aan. Zij stieten echter ~op den tegen stand der Duitsche versperrings- formatieè. De gevechten, in het verloop waarvan de Amerika nen vooral aan weerszijden van Nogent en .in het bosch van Jouy ten Noordwesten van Pro- vins zware verliezen leden, du ren nog voort. DE AANVAL OP BREST- De belangrijkste gebeurtenis van den strijd in Bretagne vormde Zondag het begin van den grooten Amerikaanschen aanval op de vesting Brest. De Amerikaansche opperbevelheb ber, generaal Patton, had daar toe vier divisies met zware ar tillerie en zeer veel luchtstrijd krachten op een zeer smal ge bied vereenigd. Na een zeer krachtig trommelvuur van ver scheidene uren en voortduren de luchtaanvallen gingen de Amerikanen in talrijke golven tot den aanbal over aan het Noordelijke front en aan het ten Oosten van Brest liggende front op het schiereiland Armo- rique. De Duitsche verdedigings strijdkrachten sloegen tijdens de zeer zware gevechten, die den geheelen dag duurden, alle Ajmerikaansche aanvallen, zoo wel op het schiereiland Armo- rique als in het overige voor terrein van de vesting af. DE STRIJD IN ZUID FRANKRIJK. In het Zuid-Fransche gebied bleven de Anglo-Amerikanen op 27 Augustus in Westelijke, Noordelijke en Oostelijke rich ting druk uitoefenen. De zich in het Rhone-dal distancieerende Duitsche troepen bereikten de gestelde doelen, ofschoon zij herhaaldelijk tot den afweer moesten overgaan tegen aanval len van soldeniers en snelle vij andelijke troepen. De vorderin gen der Anglo-Amerikanen ble ven gering. Nieuwe zware ge vechten ontwikkelden zich aan de Fransch-Italiaansche grens. Een poging der Anglo-Amerika nen om de Maddalena-pasweg te heroveren mislukte bij St. Paul door het verzet der Duit sche grendelformaties. DE STRIJD IN ROEMENIë De zich op Roemeenschen bo dem bevindende Duitsche divi sies stonden Zondag den gehee len dag in alle gevechtsgebieden onder zeer sterken druk van overmachtige Sovjet-Russische gemotoriseerde en tankforma ties. Bovendien kwam het Zon dag ten Noorden van Boekarest en bü Ploesti ook tot verbitter de gevechten tusschen Duitsche beveiligingsstrijdkrachten en Roemeensche afdeelingen, die poogden, overeenkomstig de Sovjetbevelen, de Duitsche troe pen te ontwapenen. Vernomen wordt, dat de ten Oosten en ten Westen van de Proeth staande Duitsche formaties er Zondag in geslaagd zijn, zich den weg naar het Westen vrij te maken en het voorterrein der Karpathen te bereiken. Wel kon de bezet ting van de stad Focsani door bolsjewistische formaties niet verhinderd worden, doch de op dringende Sovjetstrijdkrachten hadden in de voorafgaande ge vechten zoo zware pantserver- liezen geleden, dat het hun niet mogelijk was den ordelijken af tocht der Duitsche troepen naa het Zuiden en Westen tegen te houden. De Noordelijke Karpathen- passen bevinden zich alle stevig in Duitsche handen. Op een van de paswegen was Sovjetcavale- rie erin geslaagd de Hongaar sche grens in Zuidwestelijke richting te overschrijden. Duit-, sche beveiiigingstroepen en Hon vedformaties konden hier in een snellen tegenaanval de bolsje wisten weder terugwerpen en aanzienlijke deelen van hen vernietigen. VAN HET ITALIAANSCHE OORLOGSTOONEEL. Den 27sten Augustus kvyam het op hst Italiaansche oorlogs- tooneel tot geen gevechten van beteekenis. De troepenconcen traties in den centralen en den Oostelijken f rontsector doen verwachten, dat de Britten op beide plaatsen binnenkort tot groote aanvallen zullen over gaan. Ten Noordoosten van Pontas- sieve werden verkenningsaan- vallen met pantserwagens, be zet met infanterie, afgeslagen. In den Adriatigchen sector za gen de Britten zich genoodzaakt de sterk gedecimeerde Pooische soldenierstroepen door Engel- sche en Canadeesche contingen ten af te lossen. 26 DOODEN DOOR NEER STORTEND VLIEGTUIG. Naar de Engelsche nieuws dienst meldt, zijn Maandagoch tend 26 personen om het leven gekomen, toen een geallieerd vliegtuig in Prestwick omlaag stortte. Onder de slachtoffers bevonden zich de 7 leden der bemanning van het toestel, 14 passagiers en 5 bewoners van het verwoeste huis, waarop de machine terechtkwam. MAURICE CHEVALIER VERMOORD? De bekende Fransche filmspe- ler Maurice Chevalier zou vol gens een Reuterbericht Vrijdag j.L door Fransche terroristen doodgeschoten zijn. gen, maar nu dat niet over straat kon, omdat het na tien uur was, kozen zij haar weg over het plat te dak. Bii het terugkeeren is de oude vrouw echter in de goot gestruikeld. Zij viel van n hoog te van 12 meter in het voor tuintje en overleed eenige uren later aan de bekomen verwon dingen in het ziekenhuis. Verdronken. In het Noord zeekanaal is het 13-jarig dochter tje van den heer B., uit Bever wijk, bij het zwemmen verdron ken. Zondagmiddag is de 27-ja- rige kantoorbediende F. van Dooren uit ArnhemZuid bij het zwemmen in het Rijnbad te Oosterbeek verdronken. GRIEKSCHE EISCHEN JEGENS BULGARIJE. Uit Londen wordt gemeld; De Grieksche uitgeweken regeering heeft een verklaring gepubli ceerd over eischen aan Bulgarije Deze eischen zijn: Strategische wijziging der Noordelijke grens van Griekenland ten gunste van Griekenland. 2. Bestraffing van de Bulgaarsche heerschende per sonen, militaire leiders en al de genen, die verantwoordelijk zijn voor de tegen de Grieksche be volking genomen maaregelen. 3. betaling van schadevergoeding 4 Opvoeding van het Bulgaar sche volk volgens de Grieksche richtlijnen, zooals die door de geallieerden voor de Duitschers worden gewenscht. 5, Bezetting van Bulgarije door troepen der geallieerden. DUITSCHE GEZANT NAAR SOFIA TERUG. In antwoord op een desbetref fende vraag is in de Wilhelm- strasse medegedeeld, dat de Duitsche gezant in Sofia, Bec- kerle, een bezoek heeft gebracht aan den Rijksminister van bui- tenlandsche zaken, von Ribben- trop, om rapport uit te brengen en zich thans weer naar Sofia heeft begeven om met de Bul gaarsche regeering over de ont wikkeling van den toestand be sprekingen te vogren. Zoolang geen rapport over deze bespre kingen is binnengekomen, is het niet mogelijk een standpunt in zake het Bulgaarsche vraagstuk te bepalen. BINNENLAND Zeep vervangende wasehmid- delen. Bon „Algemeen 211" inleveren. Voortaan zal men zeepvervangende waschmiddelen uitsluitend onder afgifte van een daarvoor aangewezen bon kun nen verkrijgen. In verband hier mede is het koopen, in ontvangst nemen, verkoopen, en afleveren van zeepvervangende wasch middelen met ingang van heden verboden. Om voor dit artikel in aanmerking te komen moet men bon „Algemeen 211" voor of op Zaterdag 2 September a.s. bij zijn leverancier inleveren. Omtrent het tijdstip waarop men de zeepvervangende wasch middelen zal kunnen verkrijgen zullen nog mededeelingen wor den gedaan. Be Z.S.-procedure. Er wordt aan herinnerd, dat de termijn voor het indienen van de formu lieren betreffende de Z.S.-pro cedure en het aanvragen van vrijstelling op 31 Augustus af loopt voor de bouwindustrie, het bosch- en houtbedrijf, de be drijfsgroep wegvervoer en voor de hier te lande gevestigde of kantoor houdende, doch haar bedrijf geheel of gedeeltelijk in Ned.-Indië. Suriname of Cura cao uitoefenende ondernemin gen. Gemengde Berichten Pas op ongewasschen en onrijp fruit. In den afgeloopen nacnt zijn in het gezin V. aan den Ouden Soesterweg te Amersfoort vier kinderen, resp. Vx, 3, 4'A en 7 jaar oud. onder verschijn selen van dysenterie overleden. Wiil zich bii de ouders geen en kel verschijnsel van de ziekte heeft voorgedaan en de kinde ren de laatste dagen groote hoe veelheden ongewasschen en ten deele onrijp fruit hadden gege ten, vermoedt men. dat daarin de oorzaak van het tragisch ge beuren moet worden gezocht. Door trein overreden. Zon dagavond omstreeks negen uur is op de spoorbaan, even buiten het station Haarlem, het ernstig verminkte lijk gevonden van den 28-jarigen vischhandelaar K. L. K.. die aan den Harmenjansweg te Haarlem woont. Hii is vermoe delijk overreden door den trein, die om kwart voor negen van Haarlem naar Beverwijk was vertrokken. Vrouw overreden. Gister middag is op het derde perron van het station te Alkmaar de 75-jarige mevr. J. Sporre uit Schoorl, die in een verkeerde tram zat. onder het rijden van deze tram gesprongen en onder een der wagens terecht geko men. Beide beenen werden haar afgereden. Het slachtoffer was op slag dood. Fluitje ingeslikt. Een 6-ja- rig zoontje van den heer F. de V. te Purmerend had het ongeluk een fluitje in te slikken. Het moest operatief worden verwij derd, doch kort daarna is het kind aan de gevolgen overle den. Noodlottige val. De 71-ja rige mej. van de Poel te Rotter dam had Zaterdagavond in haar woning een buurvrouw op be zoek. Omstreeks elf uur zou zij RECHTSZAKEN Kind uit inrichting ontvoerd. De Bossche Rechtbank heeft uitspraak gedaan in d ezaak tegen een vrouw uit Dordrecht, C. A. van G.. die haar dochter tje, dat reeds tien jaar geleden onder voogdij was geplaatst, uit een gesticht in Uden had ont voerd. De vrouw, die destijds wegens verwaarioozing van haar kind uit de ouderlijke macht was ontzet, had reeds verschil lende malen gepoogd het kind terug te krijgen, doch toen dit langs legalen weg niet gelukle, had ze het eenvoudig uit de in richting weggehaald. Dit voor beeld vond blijkbaar navolging, want nog diezelfde week wer den drie andere voogdijkinderen uit het gesticht ontvoerd. De Officier van Justitie, die het ge beurde ernstig achtte, had te gen de vrouw een gevangenis straf voor 6 weken geëischt. De Rechtbank heeft haar thans veroordeeld tot 3 maanden ge vangenisstraf. Vrouw te Vlijmen voor 13.000 gld. opgelicht. Voor de Bos sche rechtbank hadden zich op 11 Aug. twee inwoners van Vlij men, de bakker P. de V. en de timmerman F. v. d. H. te verant woorden, die zich aan een erger lijk geval van oplichting hadden schuldig gemaakt. Zjj waren naar een vrouw in Vlijmen gestapt en hadden haar gezegd, dat haar man voor een bepaald vergrijp was gearres teerd. In verband daarmee zou vermoedelijk een huiszoeking worden ingesteld, waarbij alles, wat er aan geld in de woning verborgen was, in beslag geno men zou worden. Het tweetal be weerde den gearresteerden echt genoot nog te hebben gesproken, waarbij deze-hun zou hebben ge zegd, dat zij de zaak maar in orde moesten brengen. De hevig geschrokken vrouw liet zich al heel gemakkelijk overhalen de twee onheilsboden het aanwezige geld, ruim 13.000 gld., benevens een kistje met distributiebescheiden mee te ge ven, doch weldra bleek, dat zij het slachtoffer was geworden van een paar zeer geraffineerde oplichters. De bakker werd kort daarop gearresteerd, doch ontkende alle schuld, terwijl v. d. H.. die naar Frankrijk was vertrokken, eerst eenigen tijd later kon worden aangehouden. Zijn aandeel in den buit 5500 gld. werd niet meer gevonden. De verdachte zelf beweerde het geld in Frank rijk tijdens een bombardement kwijt te zijn geraakt. De rechtbank heeft thans in deze zaak uitspraak gedaan en beide verdachten conform den eisch, veroordeeld tot 2 jaar. Twee andere personen, die eveneens in deze zaak betrokken waren geweest en die hadden medegedeeld in den buit, de Bos schenaar A. K. en de loodgieter G. S." uit Vlijmen, werden even eens conform den eisch van het O. M., veroordeeld tot resp. 6 maanden en 1 jaar. FAILLISSEMENTEN. Uitgesproken; L. Klink hamer, mandenmaker te Hille- f0!"- Cur. mr. N. vjn Veen, te haar bezoekster even thuis bren- Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1