ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD elle strijtl in omgeving van Parijs Fran ie JAARGANG 6 No. 176 MAANDAG 28 AUGUSTUS 1944 Frai waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE 'intoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lsidschs EdftlQ Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 Distancieerings- giiigen in Roemenië DUITSCHE eefcERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag'. "™Hen V/esten van den bene- oop der Seine hebben onze lies in de vernauwde brug- loofdstelling alle vijandelijke 'alien afgeslagen Bijzonder is om Elbeuf gestreden, r de vijand tijdelijk kon Ujfendringen, waarna hij ech- ln een tegenaanval weer te- feworpen werd. Verbitterde jchten duren daar voort, Gevechtsvliegtuigen hebben .-lacht een geconcentreerden '*>al uitgevoerd on vijande- t fi troepenconcentraties in )inime. m Noord-Westen van Parijs 1 de poging van een vijan- k bataillon de rivier over te re fen uiteengeslagen. Met vrij ïu. te strijdkrachten is de vijand »ren het Zuidelijk deel der binnengedrongen, waar den leien dag straatgevechten den gang waren. De tegen- p.'fler leed zware verliezen aan ieorlen en gewonden en verloor 50 tanks. in Zuiden van Parijs slaag- ,e vijand er in tusschen Cor- en Montereau op eenige ""Itsen Seine over te ste len zijn bruggenhoofden in gevechten eenigszins uit reiden. kak Oosten van de Yonne jgen vijandelijke verken- sstrijdkrachten naar het [-Oosten op. or de Westkust van Frank- lefjhebben beveiligingsvaartui- i drie vijandelijke torpedo- j-jagers en een torpedomo- UCbot beschadigd. garnizoenen onzer steun- )njjen in de gevechtsgebieden jn„ Toulon en Marseille hand- %i zich nog steeds in zwaren I tegen sterke vijandelijke 'aerallen. In het dal van de aatie zijn felle gevechten aan 5, t gang met gemotoriseerde jdaiaties van den vijand, die po on ze marschbewegingen in ichting van Lyon te verfain- ar.P- >el»or strijdmiddelen der ma "n zijn voor de Zuidkust van gjkrijk een vijandelijke tor ;7 ibootjager en een corvet ge- 'edeerd. it vergeldingsvuur op Lon- - duurt voort. g£.. Italië heeft de tegenstan den sector van de Arno heidene vergeefsche ver- ingsaanvallen ondernomen, de kust der Adriatisohe ^werden vrij zwakke vijan- aanvallen uiteengésla- een vrij groote actie tegen heepvaart der benden op egeische Zee hebben de nunisten zware verliezen dooden en gewonden gele- 142 vijandelijke kustvaar- ,i en zeilbooten werden ietigd of opgebracht. het Roemeensche deel van Oostelijke front hebben on- 'divisies zich onder het af- ■fen van talrijke bolsjewist je aanvallen verder g-edistan- tlrd naar de bevolen gebie- ek UI Moldavië sloegen op 24 istus Duitsche en het .bond- 3tschap trouwgebleven Roe- ische tanktroepen gemeen- 'n' ipelijk verscheidene vijan- ce aanvallen af. Hier en voorgekomen tegenstand aanhangers 'der Roemeen- koningskliek werd gebro- 91 In het gebied van Boeka- [cn in de stad zelf werden [aaide aanvallen der verra- i afgeslagen. Jaschen de Karpathen en de •bsel zijn 0p pen breed front jrnomien aanvallen der bols- gken gestrand. Tusschen fhsel en Narew breidden zij ad| aanvallen uit tot verdere d)ren en werden in harde ge iten teruggeslagen. L eenige penetratieplekken H»en de bolsjewieken door te. genaanvallen tot staan ge bracht. Talrijke felle aanvallen der bolsewieken ten Westen van Modohn en 'ten Noord-Oosten van Walk zijn bloedig ineenge stort door den taaien tegenstand onzer troepen. Om Dorpat zijn verbitterde gevechten ontbrand. Eskaders slagvliegers hebben bijzonder doeltreffend ingegre pen in deze gevechten en 28 vijandelijke tanks en ruim 1Ü0 vrachtwagens vernield. In luchtgevechten en door af weergeschut van de luchtmacht werden gisteren boven het Oos telijke front 87 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. In den nacht hebben gevechts- en siagvliegerformaties het bols- grendels aan weerskanten van de Beneden-Proeth te breken. Op de hellingen van de Oostelij ke Karpathen sloegen onze troe pen in verscheidene sectoren he vige aanvallen der Sowjets af en vernietigden daarbij talrijke vijandelijke pantserwagens. Ten Westen van Stanislau veroverden Hongaarsche troepen eenige heuvelstellingen. In het Weichselbruggenhoofd ten Westen van Baranof. ten Westen van Kazimierz en ten Zuidoosten van Warka werden vij andelij ke doorbraakpogingen ten deele in den tegenaanval af geslagen. Tusschen Weichsel en Naref duurt de af weerslag met onverminderde hevighejd voort. In verbitterde gevechten werd de doorbraak, welke de bolsjewisten beoogden, verhinderd en de bin jewistische ravitailleeringsver- j ^ogedrongen vijand tot staan keer ten Westen van het m-eert,v van Pskow met goed gevolg aan- A Westen van Modohn en gevallen j isn westen van het Peipusmeer Vijandelijke formaties bom- f«x*en onze troepen hernieuw- menwerpers hebben overdag ao aanvallen der bolsjewisten af bommen geworpen op eenigf plaatsen in Noord-Duitschland en in Bohemen. o.m. op de ste den Rostock, Wismar, Schwerm en Brünn. Amerikaansehe ja gers hebben herhaaldelijk n grendelden zij eenige pene traties af. De puinhoopen van de stad Dorpat vielen na hevige straatgevechten in handen van den vijand De vijand verloor gisteren aan scheervlucht de op het land wer- j t?et Oostelijk.front 75 vliegtuigen, kende bevolking beschoten. Des ïn de Noordelijke IJszee brach- nacht hebben vooral Eüsselheim 'on onze duikoooeen wederom en Darmstadt het doelwit ge vormd van Britsche terreuraan- vallen. Vijandelijke vliegtuigen heb ben bovendien bommen gewor- een torpedojager tot zinken en ■beschadigden zij een groot oor logsschip ernstig door torpedo treffers. Vijandelijke bommenwerpers pen op Berlijn en omgeving en j vielen overdag Mannheim. Lud- in het Rijnlandsch-Westfaalsche I vvigshafen en eenige steden in gebied. j bet Rijnlandsch-Westfaalsche ge- Luchftverdedigingsstrijdkraoh- j bied aan. ten hebben boven Duitsch gebied I)e3 nacht ondernam de Brit- en boven de bezette Westelijke i «die luchtmacht met schending gebieden 75 vijandelijke vlieg tuigen. waarvan 45 viermotori ge bomenwerpers, neergescho ten.'" Van Zondag. ,,Ten Westen van de beneden Seine sloegen onze aohterhoeden talrijke aanvallen van den op den voet volgenden vijand af. Van zijn bruggenhoofd ten Noor den van Mantes uit ondernam de vijand vrij krachtige aanvallen van het Zweedsche territoriale gebied terreuraanvallen op Kiel en Koningsbergen. Vooral in woonwijken, aan cultuurmonu menten en sociale instellingen werd sohade aangericht. Vijan delijke vliegtuigen wierpen bo vendien bommen op Berlijn en Hamburg. Sowjetbommenwer- pers vielen de stad Tilsit aan. Formaties jachtvliegtuigen en luchtdoelartillerie schoten boven het gebied van het Duitsche Rijk refn winnen IfbparH^hShhen" en boven de bezette gebieden in zfch dl verbitterde strattge^h £et Westen 71 vijandelijke vlieg- - veroiuerae straacgevecn- tuigen neer, waaronder 56 bom- Boven het Zuid- O^tehifd^lkvafdeh^LiN^rd; I '«enwerpers. Boven het Zuid buitenwijken verplaatst. Door oos^"^.uroP?escbe gebied werden den verbitterden tegenstand van onze steunpunten in de stad lijdt de tegenstander voortdurend nog 9 ten". vliegtuigen neergescho- groote verliezen. Ten Zuiden van Parijs, alsmede in het gebied van Troyes gingen de Amerikanen met sterke strijdkrachten tot den aanval over en drongen zij in met groote verliezen gepaard gaande gevechten eenige kilome ters naar het Noorden en Oosten op. Vijandelijke gemotoriseerde^, strijdkrachten, die in het gebied van Montelimar het Rhonedal wilden versperren, werden naar het Oosten teruggedrongen, vij andelijke aanvallen op Valence afgeslagen, en talrijke pantser wagens stukgeschoten Voor de West-Fransche en Ne- derlandsche kust zijn de laatste dagen de gevechtshandelingen ter zee in aantal en hevigheid toegenomen. Onze beveiligings- yaartuigen leverden herhaalde lijk zware gevechten met over machtige vijandelijke zeestrijd krachten. Daarbij werden een vijandelijke torpedojager en een motortorpedoboot zwaar .bescha digd. Ook de eigen formaties le den verliezen aan vaartuigen. Het gebied van Groot-honden ligt nog steeds onder het vuur der V 1. Op den Westelijken vleugel van het Italiaansche front onder nam de vijand talrijke vergeef sche verkenningsaanvallen. In den Adriatischen kustsector ging hij weder tot zware aanvallen over, die, op enkele penetraties na. uiteengeslagen werden. In Roemenië dringt de vijand met gemotoriseerde formaties en sterke pantserstrijdkrachten ver der naar het Zuiden op. Duitsche gevechtstroepen staan op het punt in zware gevechten door de van Zaterdag een aaütal succes- Sowjet-Russisohe versperring»-1 volle gevechten om de achter- GEVECHTEN IN PARIJS- Ook Zondagochtend weerklonk in Parijs het rumoer van den strijd. Hoewel de Amerikanen en de onder hen staande Gaul listische formaties in den loop van de laatste 24 uur aanzien lijke versterkingen hadden ont vangen en de opstandelingen na het binnendringen van deze formaties nieuwen toeloop had den gekregen, verdedigen zich de Duitsche nesten van verzet tegen deze wat aantal en voor al zware wapens betreft sterk overmachtige strijdkrachten met zeer groote verbetenheid. Zij hadden zich in de door hen ver dedigde districten, zoowel ten Zuiden van de Seine aan den boulevard St. Germain, in den tuin van het Luxembourg en op den boulevard Montparnasse, alsmede achter de Seine-eilanden bij het raadhuis, de Place de la Bastille en de Place de la Re- publique zoo verschanst, dat de Amerikanen ertoe overgin gen de Duitsche steunpunten met zware granaatwerpers en geschut te beschieten. Duitsche pantserformaties en afdeelingen stormgeschut wier pen voor Le Bourget de Ame rikaansehe pantservoorhoeden, die zich van het vliegveld mees ter wilden maken, in een krach- tigen tegenaanval met zware verliezen terug en drongen op tot aan den rand van de stad. DE STRIJD IN HET RHONE-DAL, In het Rhone-dal voerden de Duitsche formaties in den loop W apenstilstandsvoor- waarden voor Roemenië WAPENS EN MUNITIE AAN SOVJET-BEVEL OVERGEDRAGEN. Naar het Interinf meldt is de nationale Roemeensche regee- ring door vooraanstaande per soonlijkheden van het Roemeen sche leger in kennis gesteld van de volgende capitulatievoorwaar den der Sovjets: -1. Het Roemeensche leger behoudt zijn wapens voor zoo ver het die gebruikt voor den strijd in Transsylvanië. 2. Het geheele Roemeensche leger moet onverwijld zijn voor raad wapens en munitie aan het Sovjet-opperbevel overdragen. De ravitailleering van de tegen Hongarije strijdende formaties wordt door Sovjetgevolmachtig den geregeld. 3. Roemenië stelt onmiddel lijk 1.4 millioen arbeiders en voorts 100.000 specialisten ar chitecten, ingenieurs, aanne mers, monteurs ter beschik king voor den wederopbouw van de verwoeste gebieden der Sovjet-Unie. In dit aantal zijn de gedemobiliseerde onderdee- waartsche verbindingen te her stellen. Nadat de Amerikanen bij hun frontalen aanval op Va lence langs den weg Avignon- Lyon met zware verliezen aan menschen en materiaal waren afgeslagen, probeerden zij door langs de Duitsche stellingen heen te trekken via het ten Oosten van den weg gelegen gebergte Valence van het Oos ten uit aan te vallen. Hoewel de Amerikanen zich zelfs de moeite getroost hadden zware tanks over de bergen heen te brengen uii zij vrij sterke infan- teriestri.idkrachten voor hun aanval in den strijd wierpen, werden zij in twee aanvallen telkens met verlies van in to taal 13 tanks en gepantserde verkenningswagens afgeslagen. DE STRIJD OM BREST BEGONNEN. In de vestingzones van Bre- tagne hebben de Amerikanen alle beschikbare formaties ge concentreerd op het landfront van Brest, zoodat de aanval op de vesting ieder oogenblik ver wacht kan worden. len van het Roemeensche leger inbegrepen. 4. Een terugkeer van de Roe meensche krijgsgevangenen in de Sovjet-Unie zal afhangen van de totale tenuitvoerlegging van de aan het Roemeensche expe ditiecorps gestelde taak. De groepsgewijze terugkeer der krijgsgevangenen na dit tijdstip hangt af van de wijze waarop de taken worden vervuld, die Roemenië gesteld zijn. 5. De in Roemeensche han den zijnde Sovjet-Russische en andere geallieerde krijgsgevan genen moeten onmiddellijk aan de Roemenië binnenrukkende troepen worden overgegeven en eventueel met Roemeensche wa pens worden uitgerust. 6. De door den Roemeenschen overval op de Sovjet-Unie in 1941 geroofde gebieden Bessa- rabië en de Boekowina worden onverwijld weer bij de Sovjet- Unie ingelijfd. 7. De Noordelijke Dobroedzja wordt, een definitieve regeling na het einde van den geheelen oqrlog voorbehouden, als een directe bestuurszone onder het Sovjet-opperbevel geplaatst. 8. De controle over de scheepvaart op den Donau neemt voor den duur van den oorlog het Sovjet-opperbevel op zich. 9. Over het ter beschikking stellen van land-, lucht- en ma rinesteunpunten geeft het Sov jet-oppercommando directe aan wijzingen. 10. De voorwaarden voor het herstel zullen de Roemeen sche regeering op een later tijd stip worden medegedeeld. 11. De Roemeensche regee ring neemt de verantwoordelijk heid op zich. dat alle verorde ningen en eischen van het Sov jetopperbevel door alle Roe meensche militaire en civiele bureaux onverwijld worden uit gevoerd. 12.De Roemeensche regeering verplicht zich, na het einde van de oorlogshandelingen aan het Roemeensche volk gelegenheid te geven om op een democrati sche wijze van verkiezing te stemmen over zijn toekomstigen regeeringsvorm. 13. De Sovjet-Unie verklaart zich reeds thans bereid, na het van kracht worden van het vre- resverdrag het roode leger terug te trekken uit het gebied van den Roemeenschen staat. In 't verleden ligt het heden, In 't nu wat "gorden zal. (Bilderdijk) Jacob van Wassenaar, Heer van Obdam, 1610/13.6. Lt.-ad miraal van Holland en West- Friesland, voorheen kolonel der ruiterij. Graftombe in de Groo te Kerk te Den Haag. O/H P.m. Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee in trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. O/H P.m. GOED VOORGAAN DOET GOF.D VOLGEN. Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1715 jaar en kan gesohieden bij de Marine AnnahmestelleWest, Zweigstelle Niederlande te Utrecht, de aanmeldmgsbureaux voor Marine-vrij willigers te Amsterdam, Kalverstraat 143, en Rotterdam, Nieuwe Binnenw. 98100, bij alle Hafen. en Ortskommandanturen en bij de Nebenstellen der Waffen SS. Alle gewenschte inlichtingen, zoowel voor dienstname bij de Ma rine als bij de Waffea SS, worden aan bovengenoemde adressen verstrekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1