ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Straatgevechten in het Westen v. Parijs ie JAARGANG 6 No. 175 ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: DË LEiDSCHË COURANT, NtfcUWË DËLFTSCHE COURANT «n OË WëSTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LesdscHe Editie Telef. Adm. 20935 - Telel. Red. 20015 erbitterde strijd iu Zuid- Frankrijk jd$r, DÜXXSCH _j WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- B»ïcht van Vrijdag luidt: Oft „In het gebied ten Noordwes- j jen van Pairijs volgde de vijand 9pet sterke strijdkrachten van het Testen en het Zuiden uit onze ivisies, die zich in de richting Tan den benedenloop van de Sei- ie gedistancieerd hebben. Bij- «onder hevig was de druk ten duiden van Elbeuf, waar giste- en in den loop van den dag een 4A res in het front in een tegen- scl anval gesloten werd Ten Wes- 5ijen van Parijs ging de vijand, «r talrijke tanks gesteund, tot bléen aa ival over en drong tot den Westelijken rand der stad door. de buitenste stadswijken zijn levige straatgevechten ontbrand. O'ogingen van den vijand om ten liesten van Melun over de Seine een te trekken, werden in een egenaanval afgeslagen. In een 1\ ector bevinden zich nog vijande- jjke strijdkarchten op den Oos- élijken oever van de rivier. In het gebied van Toulon en larseille wordt nog steeds ver- litterd gestreden. In enkele teunpunten verdedigen onze be zettingen zich, door de kustartil- erie doeltreffend gesteund, en laken zoodoende distanciee- ngsbewegingen van alle overi- troepen in de richting van iyon mogelijk. In 'het bergterrein ten Oosten an de Rhone strijden onze ankbeveiligingen met vijande- jike snelle formaties, die onze ewegingen in het Rhónedal pro eeren voor te komen. Patrouillevaartuigen brachten oor de monding van de Schelde sn vijandelijke motortorpeboot >t zinken en schoten verscheide- andere in torand. Na harden irijd ging daarbij een eigen boot erioren. In Belgisch-Fransch gebied erden 202 terroristen in den ;rijd vernietigd. Het vergeldingsvuur op het ebied van Groot-iLonden werd verdag en 's nachts in versterk- mate voortgezet. Uit Italië worden behalve we- erzijdscha verkenningsactiviteit een bijzondere gebeurtenissen emeld. In het Zuiden van het Ooste- jke front trekken onze troepen u onderdeelen van de Roemeen- r:ne formaties op bevel van de oninklijke verraderskliek het erzet tegen de bolsjewisten heb- en gestaakt, al strijdende ver- er naar de Proeth en de Sereth rug. Talrijke vijandelijke tanks erden daarbij vernietigd. Tusschen de Karpathen en den eichsel werden sterke plaatse- ike aanvallen der bolsjewisten geslagen. In het bruggenhoofd over den Weiehsel ten Noordwesten van Baranow hebben onze infanterie- en pantserdivisies, door forma ties vliegtuigen en luchtdoelar tillerie doeltreffend gesteund, vijandelij ke doorbraakpogingen in Noordelijke richting in harde afweergevechten en succesrijke tegenaanvallen verijdeld. Twee pantser- en twee gemechaniseer de corpsen, alsmede 12 infante riedivisies der Sowjets leden hierbij zeer zware verliezen. In de periode van 11 tot 23 Augus tus werden in deze gevechten 434 vijandelijke pantserwagens en 634 stukken geschut buitgemaakt of vernietigd. Tusschen Boeg en Narew werd ook gisteren de door den vijand beoogde doorbraak in een ver bitterde worsteling verijdeld. 39 vijandelijke pantserwagens wer den daarbij stukgeschoten. Ten Westen van Modohn mis lukten herhaalde vijandelijke aanvallen. Ook ten Noordoosten van Walk bleven hernieuwde aanvallen der bolsjewisten zon der resultaat. In vebritterde ge vechten, die verscheidene dagen duurden, werd hier de stormloop van tien Sow jet-infanteriedivi sies, die door formaties pantser wagens en granaatwerpers ver sterkt waren, afgeslagen. In het gebied van Dorpat vin gen Duitsche en Estrandsche troepen sterke vijandelijke aan vallen op. In luchtgevechten en door de luchtdoelartillerie ver loren de Sowjets gisteren 58 vliegtuigen. Hiervan schoot de met het eikenloof met de zwaar den behoorende bij het ridder kruis van het ijzeren kruis on derscheiden eerste luitenant Hartmann, „Staffelkapitan" van een jachteskader, alleen II vlieg tuigen neer én behaalde daar door zijn 301ste overwininng in de lucht. "Bij een nieuwen luchtaanval op een marinesteunpunt in Noord-Noorwegen werden door luchtdoelartillerie van de marine en beveiligingsvaartuigen 20 Britsche vliegtuigen neergescho ten. Bij een operatie van onze duik- booten in de Noordelijke IJszee werden behalve de op 23 Aug. gemelde kruiser een hulpvlieg- tuigmoederschip en vier torpe dojagers tot zinken gebracht. Een ander oorlogsschip werd door torpedotreffers zwaar bescha digd. Amerikaansche bommen werpers vielen verscheidene plaatsen in Noord- en Midden Duitschland alsmede in het Su- detenland en in Bohemenaan. Hierbij werden vooral de steden Kiel en Pardubitz getroffen. Luchtverdedigings-strijdkrachten schoten bij deze aanvallen 48 vij andelijke vliegtuigen, waaronder 43 viermotorige bommenwerpers. IN NOORD-WEST-FRANKRIJK. Terwijl voortdurend hevige gevechten worden gevoerd om het Seinebruggenhoofd ten Zui den van Rouaan. is het zwaarte punt der Amerikaansche opera ties verlegd naar het gebied van Parijs. Daar zijn Amerikaansche pantsercolonnës na zware ge vechten, die aan beide zijden met groote verliezen gepaard gin gen. via Versailles en Seres uit Westelijke richting en langs den weg EtamnesParijs uit Zuide lijke richting de buitenwijken van de stad binnengedrongen, waar zij op vrij groote schaal de terroristengroepen bewapenen en tot opstand tegen het garni zoen aanspoorden. Daarbij kwam het tot verbitterde straat- en huizengevechten, eerst in de buitenwijken, later ook in de binnenstad, waar de steunpun ten der garnizoeqstroepen wer den aangevallen. Onder andere kwam het bij het Palais Luxem bourg. op de Place de l'Etoile, 'bij den Are de Triomphe. waar onder zich het graf van den On bekenden Soldaat bevindt, als mede op andere plaatsen in de binnenstad tot hevige gevechten met verschillende pantsergroe- pen en met de terroristen. Her haalde pogingen zich met ge weld van de Duitsche stéunpun- ten meester te maken, werden met bloedige verliezen afgesla gen. De gevechten duren echter voort. Stroomafwaarts de Seine lag het zwaartepunt der gevechten aan het Zuidelijke front van het bruggenhoofd ten Zuiden van Rouaan, met name in het gebied van Elbeuf. Hier slaagden Duit sche pantserformaties er in her haalde aanvallen van ver over machtige vijandelijke strijd krachten af te slaan en een hiaat in het front, dat den vorigen dag was ontstaan, weer te sluiten. Ten Noorden van Miantes werd door een geconcentreerden aan val van SS-pantsergrenadiers een Amerikaansch bruggenhoofd aan den Noordelijken oever van de Seine aanmerkeliik ingekrom pen. De Amerikanen voeren voortdurend versterkingen aan, daar zij dit bruggenhoofd met alle middelen willen behouden. STRAATGEVECHTEN IN MARSEILLE. Nadat de eerste aanvallen der Fransche Maquis-benden op Mar seille op bloedige wijze ineenge stort waren, hebben de Anglo- Aimerikanen ten Noorden der stad troepen uit de lucht neer gelaten, waarmede zij den 24en Augustus den aanval openden. In Marseille zijn, naar het D'NB verneemt, hevige straatgevech ten aan den gang tusschen het Duitsche garnizoen en binnen gedrongen pantserwagens. Het stadsgebied en het gebied der Duitsche marine-steunpunten be vindt zich nog steeds in handen der Duitsche verdedigers. Het Internationale Informations- ■buero meldt omtrent de gevech ten in Zuid-Frankrijk, dat zoo wel te Toulon als te Marseille de gevechten met de binnengedron gen Amerikaansche formaties en hun soldenierstroepen met groo te verbittering voortduren. In beide steden zijn de invasietroe pen er weliswaar in geslaagd terrein te winnen, doch zij trach ten te vergeefs de Duitsche ver dedigers van elkander te schei den Deze verdedigen elke straat en elk plein met grooten strijd lust en binden groote strijd krachten der aanvallers. Bij deze gevechten werden de invasietroepij op talrijke plaat sen door terroristengroepen ge steund. De heldhaftige tegenstand der vestinggarnizoenen heeft de dis- tancieeringsbewegingen der Duit sche formaties uit het overige gebied in de richting van Lyon aanmerkelijk vergemakkelijkt. DE STRIJD AAN HET OOSTELIJK FRONT. Aan den uitersten Zuidelijken vleugel van het Oostelijk front zijn de bolsjewisten door de hou ding der Roemeensche troepen tot een goedkoop succes geko men, Ais gevolg van de politieke GOED VOORGAAN DOET GOFD VOLGEN. Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. In 't verleden ligt het heden, In 't nu wat worden zal. (Bilderdijk) Cornelis Tromp 9.9.1629/29.5.1691 Zoon van M. H. Tromp. Kapi tein in 1650. Schout-bij-nacht in 1653, na den slag bij Livorno. Later luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland. Ook thans Veer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee. in trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. O/H P.m. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden -bij de Marine AnnahmestelleWest, Zweigstelle Niederlande te Utrecht, de aanmeldingsbureaux voor Marine-vrij willigers te Amsterdam, Kalverstraat 143, en Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 98100, bij alle Hafen en Ortskorrtmandan turen en bij de Nebenstellen der Waffen SS. Alle gewenschte inlichtingen, zoowel voor dientsname bij de Ma rine als bij de Waffen SS, worden aan bovengenoemde adressen verstrekt. gebeurtenissen is het den bolsje wisten gelukt de in het gebied boven den Noordelijken arm van den Donaumond liggende plaat sen te bezetten. De Duitsche strijdkrachten distancieerden zich hier naar de Midden- en be- neden-Proeth. Krachtige pogin gen der bolsjewisten om door het snel naar voren brengen van hun pantserwiggen uit het gebied van Jassy naar het Zuiden den Duit- schen formaties den terugweg over de Proeth af te snijden, leidden aan den benaJonloop van de rivier tot verbitterde gevech ten, tijdens welke het den bolsje wisten gelukte op twee plaatsen de bruggenover de Proeth op te blazen en de stelselmatige Duit sche concentrische bewegingen te hinderen. De gevechten duren hier met verbittering voort. In het Noordwestelijk aanslui tende gevechtsgebied bereikten de Sowjets gisterenochtend de stad Bacau, vanwaar uit zij met zeer kraehtigen steun van tanks over een breed front hun aanval len naar het Westen en Noord westen voortzetten. Duitsche af- weerstrijdkrachten boden daar hardnekkigen tegenstand en het gelukte haar talrijke pantseraan- vallen uiteen te siaan en 28 Sow- jettanks alsmede een naar voren geschoven zware batterij buiten gevecht te stellen. In het Oostelijke voorterein van de Karpathen verliepen de Duitsche bewegingen over het algemeen stelselmatig. De pas stellingen zijn hier alle in Duit sche handen. Het kwam slechts tot plaatseijlke gevechten in de door de Hongaarsche formaties bezette sectoren Daarentegen zetten de bolsjewisten tusschen San en Weiehsel hun zware aan vallen, waarvoor zij minstens vier pantserkorpsen en 12 infan teriedivisies gebruikten, voort. Ten Zuiden van Baranof en in het gebied van Debica poogden zij door massaal gebruik van krachten door het Duitsche front te stooten. In den centralen sector werden de bolsjewisten in verscheidene sectoren ten Noordoosten van Warschau bij hun met verschil lende kracht uitgevoerde aanval len overal afgeslagen. In het ge bied van Bialystok hernieuwden de bolsjewisten over een breed front hun groote aanvallen met gebruik van frissche pantser- en intciiteriedivisies. Terwijl zij ten Noorden van den weg Bialystolo Warsehau na buitengewoon har de gevechten, die den geheelen dag duurden, terreinwinsten van drie tot vier kilometer wisten te behalen, bleef de aanval aan weerskanten van den weg en ten. Zuiden daarvan in het afweer- vuur van alle Duitsche wapens steken. DE STRIJD IN BIRMA. Naar Domei van het front in Birma meldt, is het den vijand gelukt definitief door de stads muren te breken van Tengjoe, dat door het Japansche garni zoen tegenover een overweldi gende vijandelijke strijdmacht heldhaftig wordt verdedigd. Na een tijdelijke gevechtspauze op 16 Augustus is de vijand in een algemeen offensief voortdurend opgedrongen. REORGANISATIE VAN DE HONGAARSCHE REGEERING. In Hongarije zijn, naar gisteren op een desbetreffende vraag m de Wilhelmstrasse te Berlijn werd meegedeeld, de als gevolg van de ontwikkeling in Zuid- Oost-Europa noodzakelijk ge worden maatregelen genomen. Daartoe behoort ook een reor ganisatie der regeering, waar over op het oogenblik nog geen b ij zo nd e rhed e'n worden meege deeld. Voorts meldt het D.N.M. uit Boedapest: De Duitsche minister van bui- tenlandsche zaken, von Ribben- trop, had telegrafisch geïnfor meerd naar het welzijn van Sztojay. den Hongaarschen mi nister-president. Sztojay heeft in antwoord daarop uiting gegeven aan de hoop, dat hij na een spoedig verwacht herstel van zijn gezondheid opnieuw kan deelnemen aan den gemeen- schappelüken strijd en aan de versterking der Duitsch-Hon- gaarsche wapenbroederschap. TURKIJE ROEPT AMBASSADEUR TE VICHY TERUG. Naar radio Ankara meldt, heeft Turkije besloten den Turkschen ambassadeur bü de regeering te Vichy terug te roepen. Aan den ambassadeur van de regeering te Vichy in Ankara werd mee gedeeld. dat hu' geen volmachten meer bezit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1