ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD IE WORSTELING IN FRANKRIJK hevige gevechten langs de seine ROEMENIË STAAKT DEN STRIJD op bevel van koning michaël Ie JAARGANG No. 174 VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LeÓclscJhe Editie Telef. Adm. 20935 - Telel. Red. 20015' DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. ,In Normandië slaan onzeriToe- n aan den Touques-sector in t gebied van Lisieux en verder lidelijk alle aanvallen van den and af. Een vijandelijke ge- chtsgroep, die ten Westen van ■reux in Noordelijke richting drong, werd door onze pant- rfomaties aangevallen en tot lan gebraoht. Eskaders -slag- egtuigen steunden deze ge- chten en vielen het vijandelij- overzetverkeer alsmede tank- p voertuigcolonnes met goede Kjtwerking aan. Twee bruggen 1 oer de Seine werden door bom- tho -ffers vernield. In luchtgevech- 1 werden 12 vijandelijke vlieg- igen neergeschoten. Ten Noordwesten van Mantes .erpen onze troepen de Ame- anen bij La Roche-Goyon met 'are verliezen over de Seine •ug en zuiverden de bocht van rivier ten Zuiden van deze aats van den vijand. Ten Dordoosten van Fontainebleau irden over de Sejne gebrachte andelijke strijdkrachten in een [enaanval op den oever der 'ier teruggeworpen. In den cht ondernamen formaties men werpers een doeltreffen aanval op Evreux. Zware linden en ontploffingen werden argenomen. an de Zuid-Fransche kust ijlden de bezettingen van Mar- .v lie en Toulon een verbeten rzet tegen overmachtige vijan- lijke strijdkrachten. Ten Noor- i van de Durance zijn harde rechten gaande met vijande te strijdkrachten, die probee- onze distancieeringsbewe- en luchtdoelartillerie van de luchtmacht nog 29 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duikboot jagers brachten in de Zwarte Zee ten Oosten van Con stanza een Sowjet-motortorpedo- boot tot zinken. Amerikaansche bommenwer pers vielen verscheidene plaatsen in het gebied van Groot-Weenen aan. Door luchtverdedigjings- strijdkraohten werden 28 vijan delijke vliegtuigen waaronder 21 viermotorige bommenwerpers, vernietigd. In den nacht vielen Sowjet bommenwerpers het stadsgebied van Tilsit aan. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen bommen op Keulen". i p igen in het Rhönedal voor te n het Fransch-Italiaansche Al igebied rukken onze gevechts iepen ondanks de taai verzet dende terroristen over de pas- fcgen naar het Westen op. De iddalenapas is na harden strijd ir in ons bezit, onden en de buitenwijken :en nog steeds onder het zwa- yuur der V. 1. Italië kwamen behalve le dige wederzijdsche verken- igsactiviteit geen groote ge- htshandelingen voor. In de riatische Zee torpedeerden tortorpedobooten op de reede n Ancona een vijandelijke tor- loboot. In de Egeïsche Zee icht een van onze duikboot- ers twee vijandelijke duik- iten tot zinken, n het Zuiden van het Ooste- ;e front drong de vijand met notoriseerde infanterie- en Ltserformaties tot in het ge- d aan weerszijden van den be- lenloöp van de Proeth door. aan den middenloop van de eth zij bij Roman hevige ge hten gaande. "en Noordoosten van War u sloegen formaties van de f-en-SS in harden strijd tal- ;e aanvallen der bolsjewieken n. Tusschen Boeg en Narew ien de sterke aanvallen der iets in verbitterde boschge 'ten tot staan gebracht. het penetratiegebied van !ohn werd de -vijand verder ggeworpen. Ten Westen van (Meer van Pskow mislukten [nieuwde hevige aanvallen der jj pewisten. Doorbraakpogingen 1 verscheidene bolsjewistische ">ies infanterie in de richtng Dorpat werden opgevangen, iormaties slagvliegtuigen ver- •igden alleen in den Noorde- •n sector van het Oostelijke t zestig vijandelijke pantser- ons en vijftien stukken ge- 't en meer dan honderd voer- 'on. In hevige luchtgevechten Ren aan het Oostelijke front 'landelijke vliegtuigen neer- boten. lij den afweer van een aanval f. bowj et-vliegtuigen op het ped van Petsamo en de Va- ger-fjord werden door jagers I OMTREKKENDE BEWEGING OM PARIJS. Het Internationale Informa tionsbuero meldt, dat de voor naamste last van de vijandelijke aanvalsbedrij vigheid in Noord- Frankrijk ook Woensdag op de Amerikaansche troepen rustte, terwijl de Britsche formaties een opmerkelijk gereserveerde hou ding bleven aannemen. Alleen in den sector vlak bij de Seine baai trachtten -de Canadeesche troepen in Oostelijke richtin. terrein te winnen. De hoofddru' der Amerikanen was gericht te gen het Duitsche bruggenhoofd aan de Seine. Zuidelijk van Rouaan, terwijl hij aan het ver sperringsfront van Parijs aan zienlijk verminderde. Het is klaarblijkelijk het doel van het Amerikaansche com mando. Parijs te nemen door een grootscheepsche omtrekken de beweging uit het gebied Sens Troyes. dat voortdurend aan zienlijk versterkt wordt. Ten Zuiden van de Seinebaai werden vrij hevige Canadeesche aanvallen op Pont-L'Evèque en vlak ten Noorden van Lisieux met aanzienlijke verliezen voor de aanvallers afgeslagen. Bij het Duitsche bruggenhoofd aan de beneden-Seine werd den gehee- len dag hevig gevochten. Alle Amerikaansche pogingen, het Seinefront te doorbreken en de Duitsche strijdkrachten te split sen. strandden op den dappe ren tegenstand der Duitsche troepen, die de Amerikanen, in weerwil van de vijandelijke overmacht in menschen en ma teriaal steeds weer terugsloegen om zich des avonds, nadat de strijd verflauwd was, onder be scherming van een sterke ach terhoede op verkorte stellingen te distancieeren. Door verschei dene krachtige tegenaanvallen konden Amerikaansche gevechts groepen uiteengeslagen en te ruggeworpen worden. De Duitsche tegenaanval de Seine-lus Noordelijk van Mantes werd met succes voort gezet. De Duitsche troepen slaag den er in zich te nestelen op den linkeroever en de Amerikanen in het gebied La Roche-Guyon naar het Zuiden terug te wer pen. Twee Amerikaansche pon tonbruggen werden door bom men vernield, terwijl het aan het grendelfront voor Parijs over het algemeen rustig was, tracht ten terroristen in eenige stads wijken de macht aan zich te trekken. De bestrijding dezer ter roristen had tot gevolg, dat de betreffende wijken zware scha de leden. Zuidelijk van Parijs trokken Amerikaansche strijd krachten op twee plaatsen bij Seineport overde rivier, doch zij werden teruggeslagen en de op den Oostelijken oever achter gebleven Amerikanen na kort verzet vernietigd of gevangen genomen. Een nieuw Ameri- kaansch bruggenhoofd bij Vul- laines kon tot een smalle strook langs den oever worden samen gedrukt; ook hier leden de Ame rikanen gevoelige verliezen. Over de situatie in de Pro vence meldt het Internationale Informa tionsbuero. dat het aan de landfronten bij Toulon en Marseille tot gevechten kwam, waarbij de geallieerden en hun Fransche soldeniers er in slaag den, de versperringszone binnen DE TOTALE OORLOGSINSPANNING IN DUITSCHLAND Naar de Rijksgevolmachtigde voor de totale oorlogsinspanning, Rijksminister dr. Goebbels, me dedeelt, zullen in de toekomst eigenlijk nog alleen film en radio aan de soldaten aan het front en aan de werkenden in het va derland ontspanning brengen en cultureele waarden overbrengen. Deze bereiken met het minste ge bruik van menschen en mate riaal de grootst mogelijke krin gen van het Duitsche volk. Alle theaters, variété's, caba rets en tooneelscholen moeten voor den lsten September 1944 gesloten worden. Alle circus-on dernemingen, op enkele na, die noodig zijn voor het behoud van het waardevolle dierenbezit, worden stilgelegd. De vrijkomen de krachten zullen, voor zoover zij voor den oorlog bruikbaar zijn, aan de strijdende troepen worden toegevoegd. Alle ande ren worden in wapen- en oor- logsproduetie gebruikt. Alle or kesten, muziekscholen en con servatoria staken met uitzonde ring van enkele leidende licha men, waaraan ook de omroep voor de uitvoering van zijn pro gramma's dringend behoefte heeft, hun artistieken arbeid. Op het gebied van de beeldende kunst worden om dezelfde reden kunsttentoonstellingen en wed strijden gestaakt en academies, kunsthoogescholen alsmede de particuliere kunst- en schilder scholen gesloten. Publicaties op het gebied der schoone letteren, amusements- en aanverwante lectuur worden géstaakt. De dagbladpers wordt verder ingekrompen. Vergaande fusies mbeten plaatsvinden. Met uitzon dering van enkele belangrijke bladen wordt de omvang der dagbladen tot vier pagina's, de verschijning tot zes maal per week beperkt. De wekelijks ver schijnende geïllustreerde tijd schriften, met uitzondering van de „Illustrierte Beobachter" en de Berliner Illustrierte" met ver schillende kopbladen, zullen niet verder uitkomen. De door de N.S.-gemeenschap „Kraft durch Freude" verzorg de „Truppenbetreuung" wordt gestaakt. Een groot aantal vakscholen, die niet rechtstreeks voor den oorlog belangrijke doelen die nen, zooals bijv. huishoud- en handelsseholen, worden tot na der order gesloten. Ook aan de hoogescholen vinden vanuit het gezichtspunt der oorlogsnoodza kelijkheid vergaande inkrimpin gen plaats. Tot volledig gebruik van de arbeidskracht wordt de arbeids tijd bij de openbare bestuursin richtingen en op de bureaux in het economisch leven uniform op ten minste 60 uur per week ge steld. Onmiddellijk ingaande wordt een algemeen voorioopig verbod van vacantie afgekondigd. te dringen. Daarbij ontsponnen zich verbitterde straatgevech ten in Beide steden, die des nachts maar weinig ia heftigheid verminderden en bij het aanbre ken van den dag werden voort gezet De Amerikanen zetten Woensdag hun pogingen uit het landingshoofd door te stooten naar het Rhönedal, niet voort in verband met hun zwa- verliezen op de voorgaande dagen. Veeleer trachtten zij met vermijding van de Duitsche ver sperringsstellingen door het ge bergte ten Oosten van de Rhone in den rug der Duitsche stellin gen te komen en in het gebied van Valence en Grenoble het dal van de Mlid den-Rhone te berei ken. In weerwil van het optre den van sterke benden terroris ten konden de Duitsche distan- cieeringsfoe wegingen over het al gemeen echter volgens de plan nen worden voortgezet. Ook aan de Fransch-Italiaansche grens, in het Westelijke voorterrein der Alpenpassen kwam het tot ge vechten met terroristen. MAARSCHALK ANTONESCU UITGESCHAKELD. Koning Michael van Roemenië heeft in een oproep het Roe meensche leger bevolen den strijd tegen de bolsjewistische indringers te staken. De staats- chef van Roemenië, maarschalk Antonescu, is door een laffe hin derlaag van den koning en zijn verradersclique, bestaande uit anglophile politici en reaction- naire hovelingen, uitgeschakeld. Een door den koning in het le ven geroepen zg. democratische regeering, die onder de vlag van Maniu en Batianu, in feite ech ter door de communisten ge vormd is, heeft aan Moskou de uitlevering van het land aange boden. In geheel Roemenië zijn »daarop onlusten uitgebroken. Een nationale groep patriotten heeft 'zich aan het hoofd gesteld van een beweging, die gericht is te gen den koning en zijn verraad, en heeft het Roemeensche volk en net Roemeensche leger in een appèl opgeroepen den strijd te gen het bolsjewisme voor vrij heid en leven tegen dood en on dergang voort te zetten. In de oproep van de nationale Roe meensche regeering wordt o.m. het volgende gezegd: Roemenen! Ons leven, het le ven van onze kinderen en het Roemeensche land verkeeren in het grootste gevaar. Nadat de dappere Roemeensche soldaten het Roemeensche grondgebied jarenlang zoo heldhaftig verde digd hebben, heeft koning Mi chael als een gewillig werktuig van een kleine hofcamarilla en van een kleine clique verraders den staatsleider Antonescu uitge schakeld en is hij van plan ons al len smadelijk te verraden en het land ever te geven aan onzen doodsvijand, de bolsjewisten. Koning Michael belooft u den vrede. In waarheid echter be- teekent deze vrede niets anders dan de bezetting van Roemenië door het roode leger en zoodoen de de bolsjewiseering van Roe menië en het uitschakelen en uitroeien van het Roemeensche volk. Het is een infame leugen, dat de Engelschen en Amerika nen de Roemeensche onafhanke lijkheid hebben gegarandeerd. Want in werkelijkheid hebben zij het land reeds sinds lang toege zegd. In dit uur, waarin het Roe meensche land en het Roemeen sche volk in den hoogsten nood is komen te verkeeren door het; verraad van den koning en een, kleine Roemeensche Badoglio- clique, is een nationale Roemeen sche regeering gevormd, bestaan de uit mannen, die vastbesloten zijn het land, dat onze voorvade ren sedert eeuwen tegen het Oos ten verdedigd hebben, onder geen omstandigheden in handen der bolsjewisten te laten vallen. Roemenen! De nieuwe natio nale regeering roept u op, aan den verrader-koning Michael en zijn hofcamarilla en aan de cor rupte clique sjacheraars in Boe karest onder geen omstandighe den meer te gehoorzamen en geen van hun bevelen uit te voe ren. Verontwaardiging in Duitschland. De diplomatieke correspondent van het D. N. B., Siegfried Horn, schrijft: Het Duitsche volk heeft in den loop van Donderdag kennis ge kregen van de gebeurtenissen in Roemenië. Zijn verontwaardiging over het Verraad van een hof- clique rond koning Michael is des te grooter, daar het de trouw aan het bondgenootschap van het Roemeensche volk nooit in twij fel heeft getrokken en het de steunverleening zonder eenig voorbehoud door Duitschland aan den Roemeenschen wapenbroe der, als iets dat vanzelf spreekt, beschouwde. Uit de bekend ge worden feiten blijkt, dat een kleine kring van politici van zui ver liberalistische schakeering, wier sympathie voor de zaak der Sowjets en der Westelijke mo gendheden vaststaat, tezamen met het hof een spel hebben ge speeld, dat als een enorme mis daad tegen hét nationale bestaan van het Roemeensche volk wprdt gevoeld en veroordeeld, niet slechts in Duitsche politieke kringen, doch ook door de na tionale elementen in Roemenië. De eerste reactie van deze ele menten was een oproep tot het Roemeensche volk en leger. De ze kringen hebben, toen zij ach tergrond en gevolgen van het verraad kenden, de eenig moge lijke gevolgtrekking gemaakt. Over eventueel van Duitsche zijde voorgenomen of reeds ge nomen wordende maatregelen verluidt om begrijpelijke rede nen op het huidige oogenblik niets, doch het zou een vergis sing zijn aan te nemen, dat de besluiten, die de toestand met het oog op den Europeeschen le vensstrijd vereischt, lang op zich zouden laten wachten. AMERIKAANSCHE VERLIEZEN. Volgens een Reuterbericht uit Washington heeft Stimson op de persconferentie gisteren ver klaard, dat de verliezen van het leger aan gesneuvelden, gewon den, vermisten en krijgsgevange nen tot 6 Augustus tezamen be dragen 261.589 man. De Ameri kaansche verliezen in Zuid- Frankrijk wordt verder mede gedeeld bedragen volgens het voorioopig rapport van 20 Aug. 1.221 dooden en vermisten en 1.754 gewonden. De Amerikaan sche verliezen van het leger aan grond- en luchtstrijdkrachten in het Middellandsche Zeegebied bedragen sedert de eerste lanidng op het Italiaansche vasteland tot 7 Augustus aan gesneuvelden, gewonden en vermisten 91.823 man. FOLITIEKEN PARTIJEN IN HONGARIJE ONTBONDEN. Het Hongaarsche telegraaf- agentschap deelt mede: „In de editie van Donderdag van de Hongaarsche staatscou rant is een regeeringsverordening gepubliceerd, volgens welke alle politieke partijen met onmiddel- lijken ingang worden ontbonden zonder rekening te houden met haar politieke oriënteering. Iede re politieke activiteit is verbo den." ZWEDEN VERBREEKT BETREKKINGEN MET REGEERING VAN VICHY. Het Zweedsohe ministerie van buitenlandsche zaken heeft Don derdagavond via het Zweedsche telegraaf-agentschap bekend ge maakt, dat de diplomatieke be trekkingen tusschen Zweden en de regeering van Vichy hebben opgehouden te bestaan. Genereloberst Rendulie, drager van hat Eikenloof, opperbevelhebber van een Duitsche armee een het Finscha front. Inspecteerde een sector ven de Weffen-tfy PK Runge/O/H/P m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1