ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD ai üllAIE STRIJD IN N.W. FRANKRIJK luit i IKE id Te JAARGANG S No. 173 DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCME COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE antoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 ilon houdt nog stand DUITSCH PEERMACHTSBER1CHT. [et Duitsche weermachtsbe- tt van Woensdag' luidt: 'en Westen van den beneden- van de Seine volgt de vij- onze distancieeringsbewe- ;en naar den Touquessector weerskanten van Lisieux Bij en ten Westen van eux alsmede tusschen Eure Seine bieden onze divisies verzet tegen den met sterke idkraohten in Noordelijke iting aanvallenden vijand. Hij ten koste van zware verlie- slechts geringe terreinwinst alen. nze tegenaanval op het vij- elijke bruggenhoofd ten irden van Mantes wierp den ind na zware gevechten ver- naar de rivier terug en Zuiden van Parijs viel de nd onze vooruitgeschoven be igingen met sterke strijd- hten aan en drong deze tot eine terug. Verder zuidelijk dt aan de Yonne gestreden. Zuid-Frankrijk houdt de be ing van Toulon in verbitter- gevechten stand tegen den fl (jvallencien vijand. Ten Zuiden de Durance distancieerden divisies zich onder krach- tin vijandelijken druk ovqr- komstig het bevel verder r het Westen, [p de paswegen aan de nsch-Italiaansche grens wer- verscheidene groepen terro- en met zwaré, bloedige ver- _len teruggeworpen en voor het 4ptste deel vernietigd. 1 evechts- en slagvliegtuigen en het vijandelijke overzet- reer over de Seine ten Noor van Mantes met goede uit hing aan. Verscheidene pon- irugg'en en volgeladen veer- ten werden vernield, het zeegebied ten Noorden Le Havre brachten mijnen- jiers en duikbootjagers drie Jsche motortorpedobooten tot en en beschadigden zij nog andere. p het voor St. Malo gelegen nd lie de Cedember sloegen Jnog steeds hardnekkig verzet fjdende marinebatterijen den val van een formatie vijan- jke torpedojagers af. eveiligingsvaartuigen der ma- schoten boven de Fransche van den Atlantischen aan zeverj vijandelijke bom- iwerpers neer. Twee eigen rtuiaen gingen na bomtref- verloren. iet vergeldingsvuur der V 1 Londen duurt voort, a Italië hervatte de vijand doorbraakpogingen in den »r van de Adriatische kust eren niet. Zuid-Bessarabië en in Mol ië bleven de Sowjets met 'ke pantser- en gemotoriseer- strijdkrachten aanvallen. JJtsche en Roemeensche forma- brachten de vijandelijke U valsvoorhoede na diepe pene- dies op verscheidene plaatsen staan. ën Noordwesten van Bara- sloegen onze troepen, door llerie en granaatwerpers jichtig gesteund, vrij sterke - ^et-gevechtsgroepen uiteen. Jn Zuidoosten van Warka en l|Noordoosten van Warschau T.den hernieuwde doorbraak ingen der Sowjets verijdeld. l| pantserdivisie-schoot alleen deze gevechten 52 vijande- e pantserwagens stuk. ussohen Boeg en Narev g-in- de Sowjets tot den- aanval r, waarbij zij sterke pantser- jdkrachten en slagvliegtuigen den strijd wierpen. n zware gevechten werd de »nd in de achter waartsche li ds ongevangen. njh het penetratiegebiedten j sten van Modohn werden de Jsjewisten in een tegenaanval harden strijd teruggeworpen, zp Westen van het Meer van tov mislukten talrijke vijan- Uke aanvallen. Formaties gevechts- en slag- vilegtuigen mengden zich op de zwaartepunten doeltreffend in den strijd te land en vernielden in aanvallen in scheervlucht tal rijke vijandelijke pantserwagens, stukken geschut en verscheidene honderden voertuigen. Door ja gers en luchtfloelartillerie van de luchtmacht verloren de Sowjets aan het oostelijke front gisteren 62 vliegtuigen. Bij een luchtaanval van Brit- sche vliegtuigen op een Noord- Noorsch steunpunt schoten be veiligingsvaartuigen nog zeven bommenwerpers neer. Vier hier van werden allen door een pa trouillevaartuig neergehaald. In de Noordelijke IJszee viel een «van onze duikbooten een kruiser van de Dido-klasse aan. Na drie torpedotreffers brak de kruiser in tweeën en zonk. Amerikaansche bommenwer pers vielen het gebied van Wee- nen en enkele plaatsen in Opper- Silezië aan. Duitsche en Hongaar- sche luchtverdedigingsstrijd krachten schoten 57 vijandelijke vlic tuigen neer, waaronder 51 viermotorige bommènwerpers. In den nacht wérden boven West-Hongarije nog drie vijan delijke bommenwerpers neerge schoten" DE STRIJD IN NOORD-FRANKRIJK. In {Joord-FrankHjk lag het zwaartepunt der acties wederom bh' de Amerikaansche legers. De ze zetten ook Dinsdag de her haalde mislukte pogingen om de Duitsche- strijakriahten ten Zui den van de Seine in te sluiten en te vernietigen, met toenemend gebruik van gemotoriseerde en pantserformaties, voort. SS-pant- sergrenadiers slaagden er in, al le doorbraakpogingen aan weers zijden van Lisieux te doen mis lukken. Ook verder strekkende omsingelingsbewegingen der Amerikanen, die zich uitstrekten tot het gebied van Cor.ches, en vanwaar uit zij naar het Noor den wilden oprukken, konden na verbitterde gevechten worden opgevangen. De Duitsche strijd krachten ten Zuiden van de Sei ne werden naar verkorte en dichter opeen liggende stellin gen teruggelegd. Een Ameri- kaansch bruggenhoofd aan den Noordelijken oever van de Seine kon door een krachtigen tegen aanval der Duitsche grenadiers, eerst ingedrukt en later ondanks den taaien tegenstand der Ame rikanen opgeruimd worden. Hiermede kunnen de Ameri kaansche overzetbewegingen voorloopig als mislukt worden beschouwd. In den stadsgordel ten Westen en ten Zuiden van Parijs kwam het nergens tot gevechten van grooten omvang. Daarentegen hield de sterke druk aan den bo venloop van de Seine, vooral in het gebied van Arpajon-Corbeil en bij Melun aan. Ook ten Wes- Tegenaanval met Sturmgeschütze. Grenadiers beklimmen een Sturm- geschütz, om tot een tegenaanval over te gaan PK Collmer/PBZ/R/P m ten van Fontainebleau kwam het tot een zwaren strijd met op gedrongen Amerikaansche tank voorhoeden. Deze werden door vooruitgeschoven antitank-strijd krachten en gemotoriseerd ge schut onder vernietigend vuur genomen en trokken na het ver lies van 14 gevechtswagens snel terug. In het gebied der vestingen in Bretógne werd krachtig Ameri- kaansch storingsvuur op de om geving van Lorient gericht. Tot aanvallen kwam het daar echter niet. AMERIKAANSCHE LANDING BIJ FRANSCH—SPAANSCHE GRENS. Miet steun van Fransche vrii- scharen hebben, naar het D.N. B. verneemt, de Amerikanen den 22sten Augustus na zware beschieting met scbeepsartil- lerie een kleine groep strijd krachten bij St. Jean de Luz nabij de Fransch-Spaansche grens aan land gezet. Een po ging deze groep onder be scherming van een aanvallen de vlootformatie verder te ver sterken mislukte door het vuur van kustbatterijen der Duitsche marine. DE TOESTAND TE WARSCHAU. De A. N. P.-correspondent meldt uit Berlijn: Van den toestand te War schau, waar de bij de nadering van het Sovjet-Russische fronj; ontketende opstand door. de Duitsche tegenmaatregelen een ontijdig einde heeft gevonden, geeft een te Krakau verschijnend Poolsch blad een aangrijpend beeld. De leider der opstande lingen is generaal Bor, achter welk pseudoniem zich de gewe zen ritmeester van het Poolsche leger, Komorowski, voor den oorlog een bekend ruiter, ver bergt. De pogingen zijner aan hangers. de burgerbevolking aan den opstand te doen deelne men, acht men mislukt. De on besebrijfelijke/ nood, die de brandende millioenenstad ais gevolg van het gebrek aan wa ter en levensmiddelen door maakt. heeft onider de bevol- Ring een wanhopige stemming doen ontstaan. Alleen de op standelingen beschikken in hun gebarricadeerde schuilplaatsen nog over levensmiddelen, waarvan slechts diegenen, die hen bij het bouwen van barri caden of het vervoer van mu nitie helpen, een klein deel ont vangen. De verliezen der bur gerbevolking zijn hoog en on telbare gezinnen hebben have en goed verloren. Op de bin nenplaatsen en in de tuinen van verlaten of verwoeste hui zen liggen lijken van burgers, waarvan de teraardbestelling onmogelijk is. De weerzinwek kende lijkenlucht vermengt zich met den rook der steeds op nieuwe plaatsen uitbreken de branden, die tengevolge van watergebrek niet bestreden kunnen worden en waarvan de uitbreiding door het langdurige warme weer nog begunstigd wordt. De algemeene stemming der bevolking is vertwijfeld en nie mand verwacht, dat de revolte van Komorowski zal slagen. Dui zenden inwoners van Warschau trachten door de vlucht aan de hel te ontkomen en aan de uit valswegen van de stad spelen zich onbeschrijfelijke tooneelen af Ten deele in lompen gehuld, bemodderd en het gezicht zwart beroet, trekken de vluchtelin gen met het weinige dat zii heb ben kunnen redden, weg van de stad. Sommigen zijn van mee ning. dat deze tragedie weieens met de volledige verwoesting der grootste Poolsche stad zou kun nen eindigen. Hebt u in uw trappenhuis of bij de trap, brandbluschmiddclcn (water, zand, 'n laddertje, of een trapje, een vuurzweep, een hark of een schop en zoo mogelijk een einmerpomjp) klaar staan? SOVJET-AANVi\L TEN W. VAN BIALYSTOK. Ten Westen van Bialystok gin gen cie bolsjewisten tusschen Boegen Naref na een urenlang artillerievuur en onder voortdu rend gebruik van slagvliegtuigen tot den verwachten grooteij aan val over. Daarbij ontstonden den geheelen dag aan het geheele aanvalsfront buitengewoon zwa re wisselvallige gevechten, die tenslotte leidden tot het achter uit leggen van de Duitsche linie met ongeveer -3 km. Het tijdelijk ontstane gevaar, dat vrij sterke eenheden door het met zoo aan zienlijk gebruik van artillerie, zware wapens en slagvliegers be gonnen groote offensief omver geloopen en afgesneden zouden worden, kon door den tegenaan val van-een. afdeeling Duitsche „tijgers" voorkomen worden. Deze drongen in het kritieke sta dium van den slag diep tusschen de aanvallende Sowjetformaties door en dwongen deze deels tot een vrij snellen terugtocht. Ge bruikmakend van deze verwar ring en onder het beschermend vuur der Duitsche „tijgers" ge lukte het den Dui^chen troepen, zich al strijdende en met mede- voering van alle wapens naar een nieuwe hoofdgevechtslinie terug te trekken. Uit den Noordelijken sector wordt gemeld, dat ten Noorden van de Duna een nieuwe Duit sche aanvalsonderneming na har de gevechten tot de verovering van de stad Ergli heeft geleid, welke ondanks verscheidene te genaanvallen der bolsjewisten behouden kon blijven. Pogingen der bolsjewisten om van het Zui den uit naar Dorpat door te stoo- ten, mislukten wederom door den dapperen afweer der Duitsche troepen, die in tegenaanvallen de aanvallers ten deele tot ach ter hun uitgangsstellingen terug wierpen. In den Zuidelijken sec tor voeren de bolsjewisten voort durend sterke strijdkrachten naar beide penetratieplekken, weike ten deele achter het front deels echter ook uit naburige frontsectoren afkomstig zijn en in hoofdzaak uit pantserwagens en gemotoriseerde formaties be staan. De Dinsdag werd dar, aok gekenmerkt door pantserslagen, die aan weerszijden met buiten gewone verbittering werden ge voerd. Alleen aan den Beneden- Dnj.estr kqrtden Dinsda" 92 Sow- jetpantserwagens worden stuk geschoten, in het gebied van Jassy 54. NIEUWE CONFERENTIE TUSSCHEN CHURCHILL EN ROOSEVELT. Naar de New Yorksche corres pondent van de „Daily Mail" meldt, wenschen Churchill en Roosevelt elkander in den loop van de volgenden week opnieuw voor een bespreking te ontmoe ten. ditmaal op Franschen bo dem. DISTRIBUTIENIEUYVS VVEfeR MARGARINE OP EEN DEEL DER BOTERBONNEN, Boterbonnen 34A en B inleveren. Te beginnen met de maand September zal wederom op een deel der boterbonnen margarine verkrijgbaar zijn. Om de hande laren in de gelegenheid te stel len zich met margarine te be voorraden moet men een boter bon 34B vóór 26 Augustus a.s. bij zijn margarineleverancie" in leveren. Teneinde het den han delaren mogeliik te maken zich van boter te voorzien, moe. men bon Boter 34A vóór 26 Augustus a.s. bij zijn boterleverancier in leveren. Gemengde Berichten Verdronken. Gisteren is bij het zwemmen in de Lek te Via- nen verdronken de 37-jarige mej. H. uit Rotterdam. Gistermiddag is de 15-jari- ge jongen Peters, uit Nijmegen die met zijn broer in de Waal was gaan zwemmen, verdronken. Gistermiddag is in de Nieu we Maas bij het zg. Vlaardinger- strand de 25-jarige Marinus Blom. wonende Richard Hol straat te Vlaardingen bij Ret zwemmen verdronken. In het avondduister wilde de 40-jarige H. J. V. te Arnhem een paard uit een sloot helpen. Bij het wegbrengen van het beest raakte hij den weg oi;-ter; hij kwam ip een kolk terecht en verdronk. Gisterenmiddag is de 21-ja- rige Jan van Prooyen in de Vliet aan den Zeedijk te Heinenoord bij het zwemmen verdronken. Aan de gevolgen overleden. Dinsdag werd op den Hoogeweg te Amersfoort de heer \V. F. E. door een auto aangereden en met een zware -hersenschudding naar het ziekenhuis vervoerd. Giste ren is hij aan de bekomen ver wondingen overleden. Geit knabbelde rookerskaart op! - Op een stukje land aan den Nieuweweg te Loosduinen had gisterochtend een arbeider zijn jasje aan een hek gehangen en was, na zich deze opluchting te hebben verschaft, aan het werk gegaan. Toen hij zijn schaftkwar- tiertje wou beginnen kwam hij tot de onprettige ontdekking, dat zijn portefeuille, waarin een bankbiljet van 25. een van f 10 en een rookerskaart waren ge borgen, uit het jasje was ver dwenen. hoewel bij zijn weten niemand anders dan hijzelf in de buurt was geweest. Lang behoef de hij echter niet te zoeken: een verknabbeld restant van de por tefeuille lag vrij dicht bij het hek in het gras verscholen, terwijl een geit met een doodonschuldig gezicht daar stond te blaten. Kennelijk waren de beide bank biljetten en de tabakskaart in de geitemaag verdwenen, doch de portefeuille was te taai be vonden. EXTRA KEURINGEN VOOR WAFFEN-SS. (WIKING), SS- WACHTBATAILLON. LANDSTORM NEDERLAND, GERMAAN8CHE SS IN NEDERLAND. Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring worden gehouden op: Donderdag 24 Aug. 813.00 uur, Den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde 15; Vrijdag 25 Aug. 813.00 uur. Amsterdam, Dam 4; waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te worden. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen tusschen 1935 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-Wachtbataillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. Alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terug reis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langenstraat 56; Heerlen, Sarolcastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengcloschestraat 30 en Utrecht, Vredeburg 19. Eveneens bij liet SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5 en Marineannalunestelle West, Utrecht, Plompetorengracht 24.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1