ZÜIDHOLLANDSCH DAGBLAD )g meer Duitsclie troepen uitgebroken Ie JAARGANG No. 172 WOENSDAG 23 AUGUSTUS 1944 j.» waarsn opgenomen antoor: Papengracht 32 - Giro 103003 DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE LeSdsC^ti Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 enetratie ten Westen van Lisieux DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. et 'Duitsche weermachtsbe- it van Dinsdag luidt; ;n Normandië werden nog ■j onderdéelen van onze uit gebied ten Noorden van Ar- tan doorgebroken gevechts- jpen achter onze linies op- omen. Bij Lisieux en ten Zui- van Evreux viel de vijand sterke infanterie- en pant- .trijdkrachten aan. Na harde echten slaagde hij er in om het gebied ten Westen van ieux een penetratie in ons reerfront tot stand te bren- waartegen tegenaanvallen l'den ondernomen. Ten Wes- en Noorden van Dreux kon vijand pas na verbitterde /echten in Noordelijke rich- enkele kilometers terrein nnen. )e bij Mantes op den Noorde en oever van de Seine over- irachte vijand werd door onze enaanvalien tot staan ge cht. Vijandelijke strijdkrach- die in den sector van de Sei- ten Zuiden van Parijs het ter- ti verkenden, werden door on beveiligingsstrijdkrachten ii vooruitgeschoven stellingen eslagen. Zuid-Frankrijk vojgt de and onze distancieeringsbe- gingen tusschen de kust en de rance naar het Westen snel i Toulon woeden verbitterde echten. Bij Aix en in het dal de Durance werden vijan- ijke strijdkrachten in een enaanvai teruggeworpen. Irr Fransche gebied werden bij 'soheidene .zuiveringsopera- i 229 terroristen in den iid vernietigd. Iwaar vergeldingsvuur ligt Londen, n Italië hervatte de vijand i doorbraakaanvallen in den :tor van de Adriatische kust termiddag na krachtige lorbereiding door de artilie- Enkele heuvelstellingen amen in zijn bezit. het Zuidelijke deel van Oostelijke front staan itsche en Roemeensche troe ft ten Zuid-Westen van >Ti .pol alsmede tusschen de oeth en de Sereth in een are worstelingmet sterke anterie- en pantsers ti'iid- löhten van de Sovjets. In het doop van deze gevechten rden totdusver 200 vijandelij- pantserwagens stukgescho ten Zuid-Westen van Mielec ;en de verbitterde gevechten ort. In de bruggenhoofden :r den Weichsel alsmede ten ord-Oosten van Warschau aan erszijden van Wilkowisjken bij Raseinen werden vijande- ;e aanvallen afgeslagen. Her- uwde aanvallen der bolsje- sten bij Bauske en in het pe- ratiegebied ten W. van Mo to stortten door den vastbe ten tegenstand van onze di- ies ineen. Ten Westen van het ier van Pskow zetten de Sov- •s hun hevige aanvallen voort, de enkele penetratiegebigden rdt nog gevochten. Door ja rs en luchtdoelartillerie van luchtmacht werden aan het stelijke front 43 vijandelijke egtuigen neergeschoten, ïij aanvallen van vijandelijke nmenwerpers op Hongaarsc'n >ied schoten Duitsche en Hon- irsche luchtverdedigingsstrijd- achten 9 vijandelijke vliegtui- ft neer. Duikbooten brachten van kon- oien en tijdens afzónderlijke inten 7 vijandelijke schepen zinken met een gezamenlij- ft inhoud van 40.000 b.r.t. als- de 3 bewakmgsvaartuigen en motorkanonneerboot. Boven- !ft werd een vijandelijk vlieg- neergeschoten." VERDERE DISTAN- CIEERINGSBE WEGINGEN IN FRANKRIJK. In het mondingsgebied van de Dives leden de bij Cabourg aah- vallende Canadeezen op 21 Aug., naar het DNB verneemt, gevoeli ge verliezen. Ten Zuiden van de ze plaatsen bleven de Duitsche troepen zich verder naar de Toucques distancieeren. De vij and probeerde door het vormen van plaatselijke zwaartepunten de bewegingen te belemmeren en ook in dit gebied den bewe gingsoorlog te forceeren. Duit sche tegenaanvallen, die den vij and aan weerszijden van de naar Pont l'Eveque en Lisieux leiden de wegen aanzienlijke verliezen toebracht en beveiligden het or delijke verloop van de aan den gang zijnde front verkorting OM PARIJS. De Anglo-Amerikanen zijn nog steeds bezig de aan de Seine naar voren gebrachte gemotori seerde en tankformaties te ver sterken, blijkbaar met het doel de Seine boven Parijs te bereiken en vandaar uit, de Seine langs trekkend, Parijs te veoveren, als mede de aan den midden- en be nedenloop staande formaties op den Westelijken oever van de Seine te omsingelen. Voor deze operaties staan op het moment twee Amerikaansche legergroe pen ter sterkte van elk vier tot zes divisies ter beschikking. De poging om de Duitsche strijdkrachten, die in het gebied van Argentan-Falaise ingesloten zijn geweest, opnieuw te omsin gelen, werd weliswaar ook Maandag in den loop van den dag voortgezet, doch de Ameri- kaansch-Canadeesche formaties kwamen als gevolg van de aan zienlijke verliezen, die zij in de zeer zware slagen van de voor afgaande dagen hadden geleden, slechts met vrij zWakke krach ten in den strijd, zoodat het de Duitsche lefding zonder moeite mogelijk was, deze aanvallen af te. weren en de bewegingen, die zij voornemens was, volkomen stelselmatig uit te voeren. Het karakteristieke der ge vechten van Maandag was de zeer groote vermindering van den steun van slagvliegtuigen aan Anglo-Amerikaansche zijde; Op vele plaatsen aan deze ge vechtsfronten hielden relatief zwakke deelen der Duitsche troepen stand tegen een veelvul dige overmacht en dank zij den fanatiek strijdenden Duitschen troepen konden niet alleen de operaties stelselmatig worden uitgevoerd, doch ook den aan vallers aanzienlijke verliezen worden toegebracht. Tusschen Seine en Eure kwam het tot harde gevechten met de oprukkende Amerikaansche pantserformaties. Slechts tus- sohen Mantes en Ventheuil ge lukte het den Amerikanen aan een lus van de Seine een brug genhoofd aan den Noordelijken oever der rivier te vormen. De poging om vandaar uit waaier vormig op te rukken werd ech ter op succesvolle wijze met groote verliezen afgeslagen. Ten Zuidwesten van Parijs kwam het opnieuw tot een ver bitterde worsteling in het gebied van Etampes en Malesherbes, die na meer dan 15 uren strijd, die met groote verbittering-werd gevoerd, moesten worden opge geven. De aanvallen op de ach terwaarts gelegen posities der Duitsche formaties konden ech ter afgeslagen worden, evenals de pogingen der Amerikanen de Duitsche versperringsstellingen voor Parijs in het gebied van Rambouillet en ten Zuiden daar van te forceeren. Aan het Loirefront bleef het verder rustig. Ook in het gebied der vestingen in Bretagne kwam het nergens tot gevachten yan grooten omvang. Alleen in het voorterrein van Brest, waarvan d Amerikanen zich in elk geval meester willen maken, legden zij levendige verkenningsactie aan I den dag, die door de Duitsche batterijen door goedgericht vuur verhinderd werd. De Amerika nen voeren voortdurend nieuwe strijdkrachten, vooral zware wa pens in dit gebied aan, zoodat binnenkort het begin van hun aanval te verwachten valt IN DE PROVENCE. In de Provence gelukte het den invasietroepen van het Noorden uit -het vestinggebied van Tou lon binnen te dringen. Daarbij ontstonden buitengewoon ver bitterde gevechten, die aan bei de zijden met groote verliezen gepaard gingen. Ook van zee uit nam de vijand het geheele ves tinggebied zwaar onder vuur. De Duitsche kustbatterijen bleven het antwoord echter niet schul dig en plaatsten op een slagschip en op een vrij grooten kruiser verscheidene zware treffers, die hevige branden tengevolge had den. Aan de overige fronten van het invasiegebied kv/am het al leen in het gebied ten Noorden van Cannes tot gevechten van grooteren omvang, die op het oogenblik nog voortduren. DE STRIJD IN ITALIë. In Italië lag het zwaartepunt der gevechten wederom in den Adriatisehen sector, waar ster ke strijdkrachten van het achtste Britsche leger tevergeefs poog den door het Duitsche front te stooten en dit op te rollen. De aanvallen, die den geheelen dag voortduurden, werden gesteund door zwaar artillerievuur en talrijke pantserwagens. Bij tro pische hitte kwam het tot bloe dige gevechten op korten af stand. Terwijl de vijand erin slaagde door eenige dalen bin nen te dringen, handhaafden op de hoogten zich talrijke Duit sche nesten van verzet. Zij gaven aldus andere formaties den tijd zich van den vijand los te ma ken en brachten den Poolshen soldenierstroepen zware verlie zen toe. Op één plaats .werden van de ongeveer honderd nade rende pantserwagens er 17 ver nietigd of onklaar geschoten. Na zonsondergang distancieer- den zich de Duitsche troepen, onder voortdurende gevechten met den volgenden vijand, op den Noordelijken oever van de Metauro. Aan het overige front verkende de vijand alleen ten Zuid-Oosten van Florence ïnet vrij zwaklce strijdkrachten. Alle aanvallen werden zonder eenige moeite afgeslagen. DE STAD JASSY OPGEGEVEN. Het Roemeensche weermachts- bericht van 22 Augustus luidt: ..Ten Zuid-Westen van Tiras pol en aan het front van Mol davië tusschen Proeth en Se- reth staan Roemeensche en Duit sche troepen in zware gevech ten met sterke Sovjet-Russi sche infanterie- en tankstrijd krachten. Na zeer zware ge vechten met een verre over- Tijdens een korte rust in het Oosten. Een welkome verfrissching na een langen marsch PtC Rabenberger/O/H/P m machtigen vijand werd de stad Jassy opgegeven. In den och tend trachtten verscheiflene. Sovjet-Russische bommenwer pers de stad Constanza te bom bardeeren. Twee der aanval lende vijandelijke vliegtuigen werden door onze luchtafweer neergeschoten." DE HOUDING VAN BULGARIJE. De Bulgaarsche minister van buitenlandsche zaken Draga- noff, begon gisteren zijn uit eenzettingen voor het parle ment met behandeling van de betrekkingen met Duitschland. Hij herinnerde aan den ge- meenschappelijken strijd van- beide landen tijdens den we reldoorlog, waaraan Bulgarije heeft deelgenomen, teneinde het ideaal van het Bulgaarsche volk de vereeniging van alle Bulgaren te verwezenlij ken. Wat Turkije betreft ver klaarde minister Draganoff, dat de wederzij dsche 'betrelkkingen altijd goed geweest zijn en Tur kije ingezien heeft, dat Bulga rije een uitgang naar de Zwar te Zee noodig heeft. Wanneer het tot verwikkelingen mocht komen, geschiedt zulks tegen den wil van beide 'volken. In aan sluiting hierop wees Draganoff op de vriendschappelijke be trekkingen met Rusland. De oorlogsverklaring aan Enge land en Amerika noemde spr. een vergissing; hij stelde echter in het licht, dat de Engelschen zelf de schuld aan, deze ontwik keling drapen, aangezien hier in een consequentie gezien moet worden van de nietnakoming der garantiebeloften van 1919. Voortgaande kwam minister Draganoff te spreken over de politiek Van koning Boris, dien hij een staatsman van Euro^ peesch formaat noemde. Hij verklaarde, dat zijn regeering in rechte lijnn deze poliitek zal voortzetten, welke afgebakend is volgens deze gezichtspunten: 1. Vreedzame regeling van al le aangelegenheden: 2. overeen stemming met alle naburige landen :3. vermijding van den oorlog voor het Balkangebied. DE ARBE IDS MOBILISATIE IN JAPAN. Naar men verneemt, zou de Japansche regeering Wroensdag een keizerlijk decreèt met de uit voeringsbepalingen betreffende de mobilisatie der vrouwen voor oorlogsindustrie en andere voor den oorlog belangrijke werk zaamheden uitvaardigen. KARDINAAL-STAATS SECRETARIS MAGLIONE. De overleden kardinaal-staats secretaris Luigi Maglione werd 2 Maart 1877 in Casoria (dio cees Napels) géborén. Na zijn studies in het collegio Caprani- ca te Rome volbracht te hebben promoveerde Maglione o-p de Tijdens den graanoogst in den Wie* ringermeerpolder profiteert de met vacantia zijnde schooljeugd van da gelegenheid, een dagje bij de boeree door te brengen en tevens wat aren mee naar huis te nemen CNF/Kuiper/Pax m Gregoria^nsche universiteit in de philos'ophie en theologie en behaalde bovendien het docto raat in het kerkelijk recht. Daarna werd hij docent aan de adellijke priesteracademie. Bo vendien was - hii plaatsvervan gend professor voor theologie aan het Leo-college en spiritualis van het college Capranica. Mag lione werd in 1998 secretaris van de apostolische delegatie te Costa Rica en trad zoodoende in den diplomatieken dienst van het Vaticaan. Reeds in 1910 werd hij pauselijk kamerheer en in 1918 pauselijk prelaat. In 1935 werd Maglione door Paus Pius XI tot kardinaal-priester gecreëerd en 2 Maart 1939 werd hij door Paus Pius XII tot kardinaal-staatsse cretaris benoemd. JAMAICA DOOR STORM GETEISTERD. Naar de Britsche Berichten dienst meldt, is het eiland Ja maica op 20 Augustus door een zwaren storm geteisterd. Alle aanplantingen, vooral de bana nen- en kokosnotenplantages, leden zware schade. De hoofd stad Kingston is geisoleerd door dat de verbindingeïi vernield en de wegen versperd zijn. DISTRIBUTIENIEUWS WEER MARGARINE OP EEN DEEL DER BOTERBONNEN. Boterbonnen 3IA en B inleveren. Te beginnen met de maand September zal wederom op een deel der boterbonnen margarine verkrijgbaar zijn. Om de hande laren in de gelegenheid te stel len zich met margarine te be voorraden moet men een boter bon 34B vóór 26 Augustus a.s. bij zijn margarineleverancier in leveren. Teneinde het den han delaren mogeliik te maken zich van boter te voorzien, moet men bon Boter 34A vóór 28 Augustus a.s. bij zijn 'o^terleverancier in leveren. EXTRA KEURINGEN VOOR WAFFEN-SS. (WIKING), SS- WACHTBATAILLON, LANDSTORM NEDERLAND, GERMAANSCHE SS IN NEDERLAND. Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring worden gehouden op: Donderdag 24 Aug. 813.00 uur, Den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde 15; Vrijdag 25 Aug. 813.00 uur, Amsterdam, Dam 4; waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te worden. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen tusschen 1935 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-Wachtbataillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland ^oet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. Alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terug reis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langenstraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30 en Utrecht, Vredeburg 19. Eveneens bij het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5 en Marineaaaahinesteile West, Utrecht, Plompetorengracht 24.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1