ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Leidsche Editie uuL luiwi ish( Kif3 Dat de I 52 JAARGANG No. 171 opgenomenDE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT DINSDAG 22 AUGUSTUS 1944 intoor: Papengracht 32 - Giro 103003 oeftVERSPERRINGSGORDEL IN NORMANDIË DOORBROKEN •n DE WcSTERBODE Tefef. Adm. 20935 - Tele». Red. 20015 ïesj inst d. Pt. i tw e aanvallen in Zuid-Frankrijk DUITSCH nej WEERMACHTSBERICHT. dezen aanval 15 terreurbommen werpers neergeschoten In aanvulling op het weer maehtsbericht wordt nog mede gedeeld: r -KT ..Bij de afweergevechten ten In Normandie hebben onze Westen van Bialystok hebben ffsies in het gebied ten Noor- zich het eerste pantsergrenadier- van Argentan na een ver- regiment 25 onder bevel van ka- 9 erde worsteling den vijande- pitein Blancheis en de pantser Verfn, versperringsgrendel in verkenningsafdeeling 12 onder teJrd-°ostelijke richting door- bevel van kapitein Ibach door lo(ften en de verbinding met bijzondere hardheid en dappe- haar tegemoetkomende pant- ren aanvalsgeest onderscheiden. Trtroep tot stand gebracht. Ster- DE STRTTD iv voorn Vijandelijke aanvallen op ons FRANKRIJK jJWront aan de Dives en r KANKRIJK. e-sector werden afgeslagen. belangrijkste gebeurtenis snkele sectoren zijn eigen te- Yan, den strijd in Normandië is i<ulaanvaUen nog gaande. de doorbraak van Duitsche pant. grJusschen de Eure en de Seine ser wagens en gemotoriseerde 5?fnt de vijand druk uit in t°rmaties door den sterken irdelijke richting. Daar wer- Amenkaansch-Canadeeschen ver I bij Pacy-Vemon vijandelij- sPerringsgordel in het gebied 1 'aanvalsvoorhoeden uiteengë- YaT alaise-Argenton, waardoor [en. In het gebied ten Oosten det gelukt is de verbinding tol Noord-Oosten van Chartres 5J?nr *e brengen met de ten idt de druk van den vijand op Westen van deze gebieden in de i middenloop van de Seine omgeving van St. Lambert sur vtxj, zonder dat hij er in slaagde £ive er' ten Zuid-Oosten van jjwe vorderingen te maken. ,9? m zware gevechten gewik- IVafi het bergterrein ten Noor- u -re Duitsche formaties. In 555} van Toulon valt de vijand buitengewoon zware gevechten, -i sterke strijdkrachten in Wes- dle "en geheelen dag met groo- fjCike en Noord-Westelijke rich- verbittering werden gevoerd, "i aan. Hevige gevechten zijn konden sterke Amerikaanscn- :n Inde. Kustbatterijen van de Oanadeesche eenheden vernie- Ijjiine schoten voor Toulan een tlgd worden. De resten daar- [Jndelijk slagschip en een van-vrwer'?eJ?T naar bet Noorden 552User in brand. Een torpedo- en Noord-Westen of naar het itjager en twee torpedobooten Zuid-Oosten gedrukt. Ook de ;j-»rden beschadigd. Duitsche verliezen bij deze sue Iet vergeldingsvuur op Lon- f:esv°.Be onderneming waren na t werd overdag en 's nachts ,met onaanzienlijk. Even (rtgezet. nis bi.1 de gevechten in Zuid. Italië zette de vijand ook Italië hebben ook hier Duitsche ren in den sector van de valschermjagers door hun strijd piatische kust zijn aanvallen Ju®t en taaiheid tot het opmer i'oef geheelen dag voort. Het aan- keliike succes bijgedragen. ikelijk verloren gegane heu- V:et gros van de Duitsche •piterrein rondom Carasa werd stri.idkrachten, die totdusver ten 'Lipen tegenaanval heroverd. Pasten van de lijn Argenton opfi het Oosten breidden de Jalaise waren ingesloten, staat aaiSiewisten hun aanvallen nu thans ten Westen yan de Seine inf uit tot den Zuidelijken sec- en J1.6?" daar ingegrepen in de leÜ Met krachtig gebruik van verbitterde ^fweer- en aanvals ^vliegtuigen gingen zij ten gevechten. De Amerikaanschc iden van Tiraspol en ten gemotoriseerde en tankstrijd [e-prd-Westen van Jassy tot den krachten, die naar de Seine op- lval over. Verbitterde ge- ??n', opereerden gisteren hten zijn in beide sectoren hoofdzakelijk met sterke forma- inde. ties in het gebied van Vernon het voorterrein van de Kar- ?n .Mantes, waar zij met infan- 3hen ten Zuid-Westen van tene kleine bruggenhoofden oo '"elee, in de bruggenhoofden dea Noordelijken oever van de ~6r den Weichsel ten Westen Selne poogderf te vormen. Vrij 'li Baranow, ten Westen van krachtige Amerikaansche aan- fïplin en ten Zuid-Oosten van vallen in het gebied van Ver ^'irka werden de bolsjewisti- P9n werden afgeslagen en het enje aanvallen na hevigen strijd binnendringen der stad verhin vleslagen of opgevangen derd. Overigens beperkten de strfen Noord-Oosten van War- Amerikanen zich er toe de tus- 512au werden de doorbraakaan- sche,n bun aanvalswiggen lig- néJlen der Sovjets in de richting sende Duitsche verzetgroepen 1 den Boeg in de diepte van U1j te schakelen en zich de nood- :e storingen opgevangen. Ten zakelijke dekking in den rug j-.ir.-i,•- voor verdere operaties te verze keren. Tot- dat doel voerden zij vrij sterke gemotoriseerde for maties aan, die thans in het ge- heele gebied tusschen Orleans qViden van Wilkowitsjken en bij -Vjiaken duren de harde afweer-1 '"vechten voort. t<n Letland herstelden Duit- 'E|e pantserformaties via Tuc- 3óm aanvallend, de tijdelijk iOfrloren gegane verbinding met ar, in Koerland strijdende for- ,aities van het leger. Een Duit- vlootformatie mengde zich ta,f ondersteuning in deze ge dichten te land. Alle pogingen letr Sovjets om hun penetratie- r(fbieden ten Westen van Mo- 10jhn en ten Westen van het ter van Pskof uit te breiden, srden door den taaien tegen wind van onze divisies afgesla- n"jn en een vrij groot aantal andelijke pantserwagens stuk- d-schoten. De luchtmacht meng- o- zich in de gebieden der zwaar- lunten op doeltreffende wijze r- de gevechten te land 57 acht den bolsjewisten zware| je niezen aan menschen en ma- JS :ieel toe. In luchtgevechten door luchtdoelartillerie ver- )r de vijand gisteren aan het] jstelijke front 41 vliegtuigen, fó Formaties vijandelijke bom- |enwerpers vielen.overdag en plaatsen in Zuid-Oost-! DE STRIJD IN ZUID FRANKRIJK. Tusschen Cannes en Toulon oefenen, volgens het D. N. B., de Anglo-Amerikanen gisteren van hun landingshoofd uit in Noordelijke richting druk uit opl de rivier Verdon en in Weste lijke richtting langs de Are op Aix. Bii Hyères mislukten nieu-| wa aanvallen op het gebied voor] Toulon. Ook ten Noorden van Cannes kon de vijand oo de Zuidelijke hellingen van de Zee alpen geen nieuwe vorderingen behalen. Het geheele bruggen hoofd is ondanks hevige Duit sche tegenaanvallen en taai verzet van de afzonderlijke Duitsche steunpunten in de af- geloopen dagen in Noord-Wes telijke richting naar de Dou- rande uitgebreid. De door terro risten gesteunde vijand probeert door bindingsoperaties tegen de Duitsche kustverdediging zijn bewegingen te vergemakkelijken. Zwaar vuur en luchtaanvallen lagen o. a. op La Ciotat. Batte rijen van de Duitsche marine beantwoordden het vuur en dwongen de vijandelijke oorlogs- 'schepen na talrijke zware tref fers den steven te wenden. DE STRIJD AAN HET OOSTELIJK FRONT. De Zondag werd gekenmerkt door het hervatten van de groote bolsjewistische aanvallen op den Zuidelijken vleugel van het Oostelijke front en de voortzet ting daarvan in het gebied van Baranof en ten Zuid-Oosten van Warschau. Verder was de dag opmerkenswaardig door succes volle Duitsche actie in het ge bied ten Noorden van Schaulen en het herstel van de verbinding met den Duitschen Noordelijken vleugel, alsmede door succesvolle afweergevechten bij Modohn en ten Zuiden van Dorpat. In den Zuidelijken sector ont wikkelden zich zoowel aan den oenedenloop van den Dnjestr als en Noorden van Jassy buiten gewoon zware en wisselvallige gevechten. De groote bolsjewis tische aanvallen hebben hier ten doel dt geheele Dnjestr-stelling te doen ineenstorten. Daartoe brachten de bolsjewisten alle schikbare krachten in den strijd, doch de samenhang van het front kon tegenover deze doorbraak pogingen ten volle gehandhaafd worden. De Duitsche en Roe- meensche divisies bieden overal hardnekkigen tegenstand. Zelfs de enkele plaatsen waar zij hun frontlijn een paar kilometer) achteruit moesten leggen, brach ten zij den bolsjewistischen aan- valisformaties buitengewoon zware verliezen toe. In de vroege ochtenduren van den 2Gsten Augustus gingen de bolsjewisten in den centralen sector van het Oostelijke front met ongeveer vijf infanterie-di- Westelijke richting voort. De Duitsche hoofdgevechtslinie kon in hoofdzaak overal gehandhaafd worde LUCHTAANVALLEN OP BRUSSEL, RUSSEL EN GENT Naar het Internationale Infor- mationsbuero van zijn lucht- machtcorrespondent verneemt hebben Anglo-Amerikaanschei bommenwerpers de steden Brus sel, Rijssel en Gent aangevallen.. De Anglo-Amerikaansche vlieg-] tuigen wierpen lukraak hunl bommen in dicht bebouwdel stadswijken. Ook op het stads park van Brussel, in de nabijheid waarvan zich geenerlei militaire doelen bevinden .werden bom men geworpen. In het druk be zochte park werden vijftig per sonen, onder wie 32 kinderen, onmiddellijk gedood. Bovendien werden dertig personen, van wie twintig zwaargewonden, naar de ziekenhuizen gebracht. Ook talrijke woonhuizen werden beschadigd. DE ZITTING VAN HET BÜLGAARSCHE SOBRANJE. Op den derden dag van de zit ting van het Bulgaarsche So branje heeft o.m. de vroegen minister-president Zankoff het woord gevoerd. Met diepe ont steltenis, zoo zeide hij, vernemen de nationale kringen des lands, dat men over de nieuwe regee ring en haar minister-president reeds spreekt als over den Bul gaarschen Badoglio. Verscheide ne sprekers, zoo ging Zankoff voort, hebben Duitschland het verwijt gedaan, dat Duitschland geen belangstelling heeft gehad voor Bulgarije. Dat is geenszins in overeensteming met de wer kelijke feiten. Duitschland heeft Bulgarije Thracië teruggegeven ofschoon Bulgarijë geen deel wil de gaan nemen aan den oorlog Gij allen, zoo richtte Zankoff zich tot de vergadering, hebt toentertijd met grooten bijval deze geschenken toegejuicht en gij waart verrast, toen iater Ma cedonië daar nog bij kwam. Heb ben wij reden om de betrekkin gen mét Duitschland te verbre ken? Ik zeg neen. AANVALLEN OP JAPAN VOORTGEZET. Een tweede groep vijandelijke bommenwerpers heeft getracht de aanvallen van overdag op het Japansche moederland voort te zetten en viel Zaterdagnacht Noord-Kioesjioe alsmede het Westelijke deel van Sjoegokoe aan. De aanval werd echter doel treffend afgeslagen en de vijan-. delijke vliegtuigen moesten om-' keeren zonder veel schade te kunnen aanrichten In den nacht van Zaterdag op Zondag kwamen opnieuw vijan He pitschland en in Hongarije ff1- In den nacht wierpen en- pe vijandelijke vliegtuigen neer in het gebied van puer-Donau. Door luehtverde- Igmgsstrijdkraehten werden bij en Dreux met de ook van Duit-,Vlsles. 9a. krachtige artillerie- sche zijde aangevoerde verster kingen in levendige gevechten gewikkeld zijn. Pogingen dei- Amerikanen om met afzonder lijke pantserwagens van het Zuid-Westen uit het gebied van Parijs te bereiken, werden op nieuw vooral in het gebied van Rambouillet verijdeld. Aan het Loire-front bleef het afgezien van verkenningsaan- vallen, die nu en dan werden ondernomen en van eenige schermutselingen met Duitsche, beveiligingstroepen, rustig. In het vestinggebied van Bre tagne leggen de Amerikanen storingsvuur op Lorient. Duit sche strijdkrachten zuiverden het voorterrein der vesting van Ame rikaansche verkennincstroepenj en' terroristengroepen. Pogingen van Amerikaansche pantserwa gens om het voorterrein van de] vesting Brest te naderen werden wederom door goed gerichte sal vo's der Duitsche batterijen ver- jiiJeld DOODVONNISSEN Het bureau van den Wehr- machtbefehlshaber in den Nie- derlanden deelt mede: Door het Kriegsgericht zijn ter dood veroordeeld: 1.) Wegens poging tot op richting en bewapening van een illegale verzetorganisatie Gerrit van den B o o g e r d, cand.-nota ris, geboren 22 Augustus 1908 en Antonius Fredericus Slot, smid, geboren 11 September 1918. 2) Wegens het maanden lang verbergen van neergeschoten vijandelijke piloten en poging dezen bij de vlucht te helpen Martinus Lelievelt. timmerman, geb. 18 Januari 1896. 3) Wegens spionnage Gustav Karei F i k k e r t, kantoorbe diende, geb. 18 Januari 1906. Edzard Horrix. kantoorbe diende. geb. 24 September 1908. Franziskus Jacobus Ludwig T e m p el musicus geb. 20 Maart 1898. Friedrich Fritz- W i 1- 1 e m s e n. kantoorbediende, geb. 30 Mei 1921. De beklaagde Willemsen heeft in het bijzonder het in hem door de Duitsche weermacht, die hem als kantoorbediende in dienst had genomen, gestelde vertrouwen op grove wijze mis bruikt. Alle doodvonnissen zijn na onderzoek van de mogelijkheid van gratie voltrokken. delijke vliegtuigen en onderna men afzonderlijke aanvallen, waarbij echter belet werd, dat zij hun doel nauwkeurig kon den waarnemen en dientengevol ge de voor den oorlog belangrijke centra niet konden naderen, te meer daar zij in hun optreden ge hinderd werden door een groote duisternis. Hebt u alle voorzorgsmaatre gelen op het gebied van de zelf bescherming- in uw huis getro- fen? voorbereiding, over tot den aan val op het bruggenhoofd ten Westen van Kazimierz naar het Noorden en Noord-Westen. Den geheelen dag werden hevige gevechten gevoerd. Duitsche [strijdkrachten gesteund door af- deelingen stormgeschut onder namen vastberaden tegenaan vallen De meeste bolsjewistische aanvallen werden o-pgevangen, afgegrendeld of afgeslagen. Ook van het bruggenhoofd van Warka uit zetten de bolsjewisl ten hun doorbaakpogingen voort, zij het dan ook over een smaller front. Na aanvankelijk behaalde terreinwinst werden de bolsje wisten door plaatselijke Duitsche reserves tot staan gebracht en in tegenaanval naar hun uitgangs stellingen teruggeworpen. Ook ten Noord-Oosten van] Warschau zetten de bolsjewieken hun doorbraakpogingen voort. Op eenige plaatsen ontstonden penetraties van geringe diepte, [die werden gecompenseerd door het Duitsche front enkele kilo meters achteruit te leggen. De gevechten duren nog voort. Aan het front in Zuid-Litauen zetten, de bolsjewisten hun aanvallen in j^-Grupp«nfuhr«r mn Genpralleutnant 8ar WaHan-^r, Fritz von Scholz, kom- mandauz der ^j-Fraiwillig en-P enter granad-ar Division .Nordland', dia door dan FüKrar mat ha* Eikenloof mat do zwaarden behoorende bij bat Ridderkruis van bat Uzeren Kruis onderscheiden Is. De (oto toont Fritz von Schoiz nog als Brigadeführer HoHmann/Stapj/Pa* m Gemengde Berichten Doodelijk arbeidsongeval. Op het aan de scheepswerf van Lith en Madern liggende lichter- schip „Trure" te Rotterdam is gistermorgen de 50-jarige D. Hoornweg, wonende Zuidhoek, in het ruim gestort, doordat de over dat ruim liggende loopbrug plotseling weggleed. Hij bekwam een schedelbreuk en overleed eenigen tijd later. Doodelijke val. De landbou wer R. E. te Odoorn kwam bij oogstwerkzaamheden boven uit de schuur op een betonnen vloer te vallen. Ernstig gekwetst werd naar het ziekenhuis te Em- men vervoerd, waar hij later is overleden. Verdronken. In het z.g. Grindgat bij Weurt is de 19-jari- ge J. Martens, oudste zoon uit een gezin van acht kinderen, bij het zwemmen verdronken. Bij het maken van een duik- sprong in de kolk van sluis VII in de Zuid-Willemsvaart onder Aarle-Rixtel kwam de 27-jarige H. D. uit Helmond vermoedelijk met zijn hoofd op een steen of ander hard voorwerp terecht, als gevolg waarvan hij niet meer bo ven kwam. Door auto gedood. Zaterdag de 8-jarige Willem Bakker uit de Havendwarsstraat te Hil versum nabij de ouderlijke wo ning onder een auto geraakt Hij is Later aan de gevolgen van de bekomen verwondingen over leden. SPORT Het gebruik van schuilnamen. Volgens een bepaling van den secretaris-generaal van het de partement van Opvoeding, we tenschap en Kuituurbescher ming mogen schuilnamen voor deelnemers aan sportwedstrij den, demonstraties e.d. alleen worden gebruikt met toestem- ming van dit departement. LITURGIE Donderdag. 24 Augustus. FEESTDAG v .d H. BARTHO- LOMEüS, APOSTEL. Mis: Mihi autem. Gloria. 2e gebed voor den vrede. Credo. Prefatie v. d Apos telen. Kleur: Rood

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1