ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD JS H. ERB doc Sep 9 t< 947 7- L3-11 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NiEUWE DELFÏSCHE COURANT en DE WESTERBODE kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lstdscfo© Edltï© Te!©J. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 SU s te Ik 1 doe A ii 3451 I.ZI ïe JAARGANG No. 170 MAANDAG 21 AUGUSTUS 1944 DISTANCIEERINGSBEWEGINGEN OYER ORNE EN DIVES ZWARE PANTSER GEVECHTEN DUIT3CHE WEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag. „In Normandië moeten de be- Ioe{ »mde distancieeringsbewegin- n over Orne en Dives naar het ten op den vijand bevochten rorden,, die van het Noorden tot ja de ruimte van Trun is door eg, estooten. Daar zijn gisteren ware pantsergevechten gele- Nerd. In het gebied ten Noord-Oosten an Ohartres zijn vijandelijke er" invallen tot staan gebracht. 6i en Noorden daarvan strijden B itze beveiligingen aan de Seine e ij Mantes en Vernon met de luli oorste Amerikaansche verken- ingstroepen. In Zuid-Frankrijk heeft de ijand ziëh in het landingshoofd ersterkt. Verscheidene door EN inks gesteunde aanvallen op het indfront van Toulon werden iteengeslagen. Ui De vijand verloor gisteren in johtgevechten boven Norman- ië en boven de bezette Weste- jke gebieden 22 vliegtuigen. :a- In de wateren voor het Zuid- rier 'ransche bruggenhoofd is een ijandelijk transportschip van tel-100 b.r.t door geveéhtsvliegtui- dig ;n zwaar beschadigd. Het vergeldingsvuur op Lon en duurt voort. In Italië is gisteren de ge- echtsactiviteit vooral in den ictor aan de Adriatische kust pgeieefd. Verscheidene door inks gesteunde aanvallen van en vijand werden daar afgesla- Ka< Aan den benedenloop van de njestr zijn herhaalde pogingen bolsjewieken om over te eken uiteengeslagen. In het oorterrein der Karpathen heb- Hongaarsche troepen ten luid-Westen van Delatyn een omineerend heuvelterrein inge- omen. In het bruggenhofd aan de feichsel ten Westen van Bara- of is de weerstand van den ijand voor-onze aanvalsgroepen anzienlijk verstard. Ten Noord- losten van Warschau is de 'ijand, gesteund door tanks en lagvliegers, op een breed front ot den aanval overgegaan, doch leeft tengevolge van onze taaie 'erdediging en de terstond aan- angende tegenaanvallen slechts leringe successen kunnen berei den Ook ter weerszijden van Wil- ;owisj>ken hebben de bolsjewie- :en hun doorbraakaanvallen met terke infanterie- en pantser- trijdkrachten voortgezet. Ook leze mislukten onder zware erliezen voor den vijand. Eeni- e penetraties werden afgegren- eld. In den sector Miodohn aan bet .etlandsche front stortten hevi- [e vijandelijke aanvallen ineen, 'egen eenige penetraties zijn te en aanvallen aan den gang. In Estland duren de zware wisselvallige gevechten ten Wes- en van bet Meer van Pskow oort. Doorgebroken bolsjewis- ische gevechtsgroepen werden n een tegenaanval vernietigd. Beveiligingsvaartuigen van een luitsch convooi hehlben in Noord foorsche wateren twee Sovjët- lussische rootortorpedobooten ot zinken gebracht en een der- Ie zwaar beschadigd. Amerikaansche bommenwerpers ebben Ploestie opnieuw aange vallen Vier vijandelijke vlieg- uigen werden neergeschoten. l?en betrekkelijk zwakke vijan- leliike formatie bommenwerpers leeft gisteren het stedelijk ge wed van Metz aangevallen. - Des nachts was Bremen het ioel van een Britschen terreur- |anval. Er ontstond schade aan lebouwen en verliezen aan men senlevens. Vrij zwakke vijan- 'eliike formaties wierpen born- Wen op Rijnsch-Westraalsch ge wed en op Berlijn." In aanvulling hierop wordt medegedeeld: In de zware ver dedigingsgevechten in de groote bocht van den Weichsel hebben zich de onder bevel van den ge neraal der infanterie Reckna- gel staande Frankisch-Sudeten- duitsohe 88ste infanteriedivisie onder generaal-majoor graaf von Rittberg en de Hessisch-Moezel- landsche 72ste infanteriedivisie onder generaalmajoor Hohn door onwrikbaren moed en verme telheid onderscheiden. Van Zondag. „In Normandië gaan onze di visies al strijdende uit het ge bied ten Noorden van Argen- tan ondanks harden tegenstand en onder het afweren van voort gezette vijandelijke flankaan- vallen verder naar het Oosten terug. In het gebied ten Noord- Oosten en ten Noorden van Ohartres leveren onze versper ringsformaties strijd met aan vallende vijandelijke strijd krachten, die uit Zuid-Westelijke richting versterkingen ontvan gen. In Zuid-Frankrijk probeert de vijand thans door sterke pant serstrijdkrachten in den strijd te werpen zijn bruggenhoofd aan de kanten en in Noordelijke richting uit te breiden. Vooral m de bergdalen ten Noorden van Toulon wordt hevig gestreden. Luchtverdedigingsstrijdkrachten schoten boven Fransch gebied 48 vliegtuigen neer. In den strijd tegen lichte vijan delijke vlootstrijd-krachten be schadigden beveiligingsvaartui gen van de marine ten Noorden van Le Havre een torpedojager en schoten zij twee motortorpe- dobooten in brand. Een eigen vaartuig ging verloren. Londen en de buitenwijken van Londen liggen nog steeds onder het zware vuur der V-l. In Italië hervatte de vijand zijn doorbraakpogingen in den Adriatischen kustsector. Zware gevechten duurden den gehee- Ien dag voort, in het verloop waarvan de vijand echter met zware verliezen slechts geringe terrfeinwinst kon behalen. In het Zuiden van het Ooste lijke front deed de vijand na krachtige voorbereiding door de artillerie tusschen den Dnjestr en de Seret'h talrijke vergeef- sche aanvallen In het bruggenhoofd over den Weichsel ten Westen van Bara- nof leverden onze divisies den geheelen dag zware afweerge- vechten, waarbij zij zich door snelle tegenaanvallen lucht ver schaften. In het bruggenhoofd ten Zuid-Oosten van Warka werden vijandelijke door tanks en slagvliegtuigen gesteunde aan vallen in harde gevechten afge slagen. Ten Noord-Oosten van War schau konden de bolsjewisten ook gisteren ondanks het in den strijd werpen van nieuw aange voerde strijdkrachten slechts ge ringe terreinwinst behalen. De verbitterde gevechten duren voort. Aan weerszijden van Wil- kowitsijken alsmede ten Zuiden van Schaken werden nieuwe doorbraakpogingen der Sovjets verijdeld. Enkele penetraties werden afgegrendeld. Aan het Letlandsche front woeden ten Westen van Modohn verbitterde gevechten met bin nengedrongen Sovjet-gevechts groepen. In Estland hield de sterke bolsjewistische druk ten Westen van het meer van Pskof aan. zonder dat de vijand er in slaag de .een groote terreinwinst te behalen. In het hooge Noorden werd een krachtig versterktë heuvel stelling der Sovjets door een gevechtsgroep van onze bergia- gers stormenderhand veroverd. Een vrij zwakke formatie Amerikaansche bommenwerpers viel het gebied van Ploesti aan Vier vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten." IN TWEE ZWAARTEPUNTEN FRANKRIJK. De zwaartepunten van de Britsch-Amerikaansche aanval len aan het Westelijke front la gen Zaterdag ten Zuid-Oosten van Falaise en ten Noordoosten van Dreux. De ten Zuidoosten van Falaise bij Trun binnenge drongen vijand werd door Duit sche tegenaanvallen uit zijn oor spronkelijk in Oostelijke richting loopend-en koers geworpen en nadert thans aldaar het bronge- bied van de Vire, waarvan de .benedenloop ten Oosten en ten Noorden van Mezidon eveneens hevig wordt aangevallen. Ten Zuidoosten van Trun in het heu velachtige terrein van Chambois, waar de rivieren Vie en Vire ont springen, vielen de Canadeezen van het Noorden en de Amerika nen van het Zuiden uit aan De ten Westen van de Dives liggen de Duitsche strijdkrachten vielen voortdurend voor hen liggende zwakke vijandelijke grendel stellingen aan en doorbraken herhaalde malen de achterwaart- sche verbindingen van de naar voren opgerukte Canadeesohe tankigroepen. Daar de vijand de ze grendelstellingen probeert te versterken, worden de gevechten in het gebied Trun-Chambois steeds heviger. Het tweede zwaartepunt lag in het gebied ten Noorden van Dreux. Daar had de vijand tus schen Vernon en Mantes den middenloop van de Seine 'bereikt. Daar zijn eerste poging om op den Oostelijken oever een brug genhoofd te vormen, mislukte, zette de vijand ten Oosten van de Seine valscherm- en lucht landingstroepen ^aan land en bracht onder bescherming van deze troepen tanks over de ri vier. Het vijandelijke bruggen hoofd en de vanuit de lucht ge lande strijdkrachten werden door Duitsche formaties onverwijld aangevallen. Zware gevechten zijn op deze plaatsen gaande. Ten Noordoosten van Chartres probeerden de Amerikanen weer na den aanvoer van versterkin gen bij Rambouillet Duitsche versperringslinies te doorbreken. Ook deze met steun van talrijke tanks en bommenwerpers onder nomen vijandelijke aanval stort te op bloedige wijze ineen. Ver der Zuidelijk rukte de vijand naar het Noordoosten in de rich ting van Pithiviers op om den Duitschen versperringsgrendel aan den spoorweg Orleans-Etam- pes door omsingeling - van het Zuiden uit, onschadelijk te ma ken. Duitsche versperringsforma ties slaagden er echter in om de vijandelijke pantserverkenning op te vangen. De Amerikaansche tankformaties werden ongeveer op de linie Houdan-Rambouillet- Arpajon-Etampes-Pithivier opge vangen en de tusschen Mantes en Vernon tot aan den beneden loop van de Seine aanvallende tankvoorhoede werd in het ge bied van Vernon teruggeworpen. Pacy ten Zuidwesten van Ver non, werd door Duitsche pantser- stri.idkrachten heroverd. De gevechten tusschen Loire en de Seine-baai vergen zooveel krachten van den vijand, dat hij in Bretagne noch in het zeege bied van het Kanaal omvangrij kere acties kon ondernemen. De gevechtsactiviteit in de lucht en op zee in deze gebieden was ge ring. De groote slijtage bij den vijand tijdens zijn operaties in Noord-Frankrijk had daarente gen een toeneming van het con- vooiverkeer aan de Zuidkust van Engeland tengevolge. Kustbatte- rijen van de Duitsche marine na men de aanvoerschepen vooral in het Oostelijke deel van de Sei ne-baai herhaaldelijk doeltref fend onder vuur. AAN DE ZUID-FRANSCHE KUST. Evenals tusschen de Seine en de Loire was de vijand aan de Zuid-Fransche kust zeer actief. Door krachtige aanvallen slaag de hij er na verbitterde gevech ten in om zijn landingshoofd tusschen Toulon en Cannes in Noord-Westelijke richting uit te i breiden. Aan weerszijden van de Argens oprukkende, viel de vijand over eert breed front tus schen Hyères en de Verdon. een linker zijrivier van de Durance, aan. Om enkele plaatsen in de dalen van dit bergland, zoo o.a. om Rocquebrisanne. Brignolles en Barjols worden zware heen- en weer golvende gevechten ge voerd, in het verioop waarvan de Duitsche troepen den vijand zware verliezen toebrach ten Bijzonder hevig werd de vijand door den Duitschen af weer ten Noord-Westen van Hyè res getroffen, waar hij tever geefs probeerde om Toulon te naderen. Verscheidene aldaar ondernomen krachtige vijande lijke aanvallen stortten in het vuur der Duitsche batterijen en zware wapenen ineen. HET OOSTFRONT. In den centralen sector van het Oostelijke front begonnen bij temperaturen van ongeveer 30 graden, die hooge eischen aan de strijdend? troepen stel len, ten Noord-Oosten van Warschau zware gevechten. De bolsjewisten gingen hier na een trommelvuur* van meer dan een uur en met groot gebruik van slagvliegtuigen over een breed front tot een aanval op de Duit sche linies over. In buitenge woon verbitterde gevechten die aan beide zijden met groote verliezen gepaard gingen, slaag den zij er in op een plaats een vrij diepe penetratie tot stand te brengen, waarom thans nog ge streden wordt. Twee andere pe netraties konden door in reser ve gehouden Duitsche afdeelin- gen stormgesChut in den onmid- dellijken tegenaanval weder op geruimd worden. Ontlastings- aanvallen in aangrenzende sec toren, waardoor de Duitsche strijdkrachten gebonden moesten worden, mislukten alle. In het gebied van Schaulen kwam het tot zware gevechten tijdens welke Zaterdag 43 Sov jettanks werden stukgeschoten. De Duitsche troepen, die hier op eenige plaatsen het front recht trokken, stieten daarbij eerst op vrij zwakke tegenstand, zoodat zij een aanzienlijke terreinwins' behaalden. De tegenstand der bolsjewisten werd echter steeds sterker en de bolsjewisten brach ten sterke pantserstrijdkrach- ten in den strijd en gingen tot tegenaanvallen over .die in hoofdzaak afgeslagen konden worden. Duitsche slagvliegtuigen vielen de versterkingen aan en stelden negen pantserwagens, twee zware batterijen en elf gra naatwerperstellingen buiten ge vecht De' bolsjewistische dooi braakpogingen ten Westen var Modohn werden voortgezet en door massaal gebruik van pant serwagens konden zij een vrij diepe penetratie tol ofand bren gen. waardoor de' Duitsche li nies iets moesten worden terug genomen. HET ZUIDELIJKE FRONT IN HET OOSTEN LEEFT WEER OP In den Zuidelijken sector zijn thans ook de verwachte gevech ten aan het Bessarabische front begonnen, waar de bolsjewieken tusschen Tiraspol en Tighina tot den aanval overgingen Tegelij kertijd zetten zij hun doorbraak pogingen ter weerszijden van Jassy voort. Wel werden eenige penetraties bewerkstelligd, doch de nagestreefde doorbraak kon worden verhinderd. GEALLIEERDE LUCHTAANVAL OP PEJA. Anglo-Amerikaansche vlieg tuigen hebben den 18den Augus tus talrijke zware bommen ge worpen op woonwijken van de stad Peja in Noord "Albanië Het totaal aantal slachtoffers be draagt naar tot nu toe kon wor den vastgesteld meer dan 1009 dooden en 2000 gewonden. HEVIGE LUCHTGEVECHTEN BIJ BOEDAPEST. Naar het Internationale Infor- mationsbuero van zijn lucht machtcorrespondent verneemt, zijn gisterochtend Amerikaansche bommenwerpers uit Italië naar Zuidoost-Duitschland gevlogen. Reeds op den heenweg werden de vijandelijke formaties aange vallen door op het alarm gestar te Duitsche en Hongaarsche ja gers. Vooral in het gebied ten Westen van Boedapest ontston den hevige luchtgevechten. De rapporten maken melding van vijf neergeschoten vliegtuigen. AANVAL UIT DE LUCHT OP JAPANSCHE MOEDERLAND. Gisteren is door het keizerlij ke hoofdkwartier medegedeeld, dat de eerste vrij groote lucht aanval op het Japansche moeder land, waaraan ongeveer 60 bom menwerpers deelnamen, is uit gevoerd. De Amerikaansche vliegtuigen verschenen komen de van Tsjoengking-China, naar het bericht wordt gezegd. Zondag omstreeks 17.00 uur in verscheidene golven boven Kioesjoe en het Westelijke deel van 't bezette eiland Sjoengokoe Meer dan tien vliegtuigen wer den door den Japanschen afweer neergeschoten, drie hiervan door rammen van Japansche jagers. REGEERING VAN VICHY VERHUIST. Op desbetreffende vragen is Zaterdag in de Wilhelmstrasse te Berlijn verklaard, dat de Fran- sehe regeering met het oog op de militaire gebeurtenissen en ge zien zekere organisatorische noodzakelijkheden geneigd is den zetel der regeering uit Vichy naar een andere Fransche stad te verplaatsen. Men noemt het mogelijk, dat deze verhuizing reeds aan den gang is. De vraag, of ministerpresident Laval zich nog in Parijs bevindt, werd ont kennend beantwoord. EXTRA KEURINGEN VOOR WAFFEN-SS. (WIKING), SS- WACHTBATAILLON, LANDSTORM NEDERLAND. GERMAANSCHE SS IN NEDERLAND. Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring worden gehouden op: Donderdag 24 Aug. 813.00 uur, Den Haag, gebouw Amicitia, j Westeinde 15; Vrijdag 25 Aug. 813.00 uur, Amsterdam, Dam 4; waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te worden. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging vai familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen tusschen 1935 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-Wachtbataillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. Alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terug reis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langenstraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30 en Utrecht, V redeburg 19. Eveneens hij het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5 en Marineannahniestelle West, Utrecht, Plompetorengracht 24.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1