TAD GEWORDEN gnome»: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFfSCNE COURANT en DE Giro 103003 Lesdsche EdStie Telef. Adm. veertien divisies infanterie en verscheidene -pantserbrigades, door talrijke slagvliegtuigen ge steund. hun aanvallen voort Wilkowisjken °lng opnieuw ver leren. Bij Raseihen werden her haalde vijandelijke aanvallen uiteengeslagen. Door doeltref fende aanvallen van onze for maties slagvliegtuigen leden de bolsjewisten zware verliezen. Alleen al in luchtgevechten wer den. in dezen sector 56 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Aan het__Letlandsche front strandden de vijandelijke door braakpogingen tèn Noorden van Birsen en in het gebied van Mo- iohn -bloedig op den verbeten tegenstand onzer divisies. In Estland werden talrijke vijandelijke aanvallen afgesla gen of opgevangen. Aan den bals tusschen het meer van Pskof en het Peipusmeer zijn aevige gevechten ontbrand met le naar den Westelijken oever avergestoken Sovjets. Bij een poging van Sovjetbom- nenwerpers-om Kirkenes aan te /allen werden 40 vijandelijke /liegtuigen door onze luchtver- iedigingsatrijdknaohten neerge schoten, waardoor meer dan een ïerdé van de vijandelijke for- natie vernietigd werd. Gisteren verden aan het Oostelijke front ■n totaal 110 vijandelijke vlieg- .uigen neergeschoten. Bij aanvallen van vijandelijke >om.menwerpers op het gebied /an Ploesti werden door Duit- ;che en Roemeensohe luchtver- ledigingsstrijdkrachtén 18 vier- notorige bommenwerpers neer geschoten. In den afgeloopen lacht lieten afzonderlijke Brit- ;che vliegtuigen bommen vallen ip Mannheim, Ludwigshafen en iet Rijnlandsch-Westfaalsche ge- lied." IET NORMANDISCHE FRONT HEEFT OPGEHOUDEN TE BESTAAN. - Het Normandische front heeft iractisch opgehouden te bestaan, iu volgens de verklaringen van nilitaire kringen te Berlijn de Duitsche strijdkrachten zich door le nauwe frontopeningen tus chen Falaise en Argentan, groo- endeels aan de dreigende om- ingeling hebben weten te ont rekken. In den sector van de Drne, op den Oostelijken vleugel ran het front zijn op het oogen- ilik hevige gevechten gaande. Ie Canadeezen trachten zich lier de noodige operatieve be wegingsvrijheid te verschaffen. Het belangrijkste acht men te lerlijn de gevechten tusschen nidden-Seine en midden-Loire, raar een bewegingsoorlog op ;roote schaal gaande is. De unerikanen volgen hier de zelf- le tactiek als de Duitschers in 940 en hun naar het Oosten op- ukkende snelle tankformaties erspreiden zich thans waaier- ormig. Parijs is inmiddels tot fontstad geworden. De tusschen de Loire en den ïiddenloop van de Seine ontsta- e bewegingsoorlog, leidde op 17 ugustus, naar het D. N. B. ver- eemt, tot een reeks hevige ge- echten, Van Chartres, waar de .nglo-Amerikanen na vergeef- :he aanvallen omheen trokken, ïtten de Amerikanen hun druk aar het Oosten en het Zuiden oort. De voornaamste nanval ■erd gedaan in de richting van ambouillet. Nog voor deze stad oegen Duitsche formaties den ijand in harden strijd terug. Ter eveiliging van hun flanken oefden de Anglo-Amerikanen erkenningen ^et pantserafdee ngen. uit van Chartres naar het uid-Oosten, naar het gebied van tampes en naar het Noorden in 5 richting yan de Aure. De ijand slaagde er evenwel niet i vorderingen te maken. Ook erder naar het Westen stortten j Laigle sterke Amerikaansche invallen met verliezen voor den jand ineen. In den frontsector ten Westen in ArgentanFalaise werd de voornaamste, druk van de Anglo- Amerikanen'aan weerszijden van Falaise en ten Noord-Oosten van Domfront uitgeoefend. Door sterke formaties bommenwerpers ondersteund, konden de Cana deezen in Falaise den straatweg van Condé naar Falaise berei ken. Zij leden bij dezen aanval evenwel zoo groote verliezen, dat zij over de puinhoopen van de stad niet verder naar het Zuiden konden doordringen. Tegenover deze geringe terreinwinst naar het Zuiden voor den vijand staat zijn terreinverlies in den sector van Argentan. Daar werd de vijand bij de voortgezette krach tige Duitsche tegenaanvallen ten Westen en ten Oosten van Ar gentan, vooral Zuidelijk van het bosch van Goufferen, verder te ruggeworpen. Door het verove ren van verscheidene plaatsen is de opening tusschen Argentan en Falaise nog even groot als tot nu toe. In het gebied van Brest duurt de verdedigingsstrijd voort. Be halve bij Brest, het uit de lucht hevig aangevallen Lorient en St. Nazaire, waar het voor de kust liggend eiland d'Yeu door vijan delijke oorlogsschepen werd be schoten, bestaat aan de Zuid- Westelijke hoek van Bretagne tusschen Lorient en Quimper nog een ander, tot nu toe niet op den voorgrond getreden steun punt bij Concerneau. Hier zijn de geallieerden thans eveneens hun aanval begonnen. Deze mis lukte door de onmiddellijk ingrij pende verdediging. DE STRIJD IN ZUID FRANKRIJK. Het Internationale Informa- tionsbuero 'meldt uit het inva- siegebied der Provence: De aan de landingsacties op de Zuid-Fransche kust deelne mende Anglo-Amerikaansche oorlogsschepen hebben ook (Donderdag de -kustversterkingen tusschen hun landingshoofden met zwaar artillerievuur be stookt. Ofschoon zij volgens hun eigen opgaven ^ij de actie ruim 15.000 granaten van een kali ber van 12 en 15 jcm. hebben Verschoten, bieden nog steeds enkele weerstandsnesten in het kustgebied dapper tegenstand, zoodat de vijandelijke strijd krachten gebonden worden, welke in hoofdzaak er nog naar streven hun afzonderlijke lan dingshoofden te vereenigen, hetgeen niet kan geschieden zonder overwinning van de zich nog handhavende batterijen en verdedigingsstellingen. Ook het gebruik van sterke formaties Anglo-Amerikaansche bommenwerpers tegen de kust versterkingen doet zien, dat de beweringen der Anglo-Ameri kaansche propaganda over de vernietiging van deze nesten van weerstand en kustbatterijen geenszins in overeenstemming zijn met de feiten. Nieuwe landingsondernemin gen worden in hoofdzaak ge meld uit het gebied ten Westen van Toulon, doch zij werden alle met uiterst zware verliezen voor de aanvallers afgeslagen. Aan de actie nemen volgens de laatste constateeringen in hoofdzaak Amerikaansche en Fransche soldenierstroepen deel die thans beginnen uit de lan dingshoofden in algemeen Noord westelijke richting op te rukken, teneinde daarmede den recht- streekschen aanval op het ge bied van Toulon uit het Oosten te vermijden. Het zwaartepunt der gevech ten met de luchtlandingstroepen is nog steeds het gebied ten Zuidwesten en Zuiden fan Dra- guignan, waarheen ook gisteren versterkingen werden overge bracht. De Duitsche tegenstand in dit gebied is aanzienlijk ster kei' geworden. Uit de lucht neer gelaten geallieerde formaties hebben zich genesteld op talrijke punten in het dal ten Noorden van de Monts de' Maures, een aaneengesloten bergrug van on geveer 50 kilometer breed en 25 kilometer diep, tusschen St. Raphael en Hyères. Zij trachten met elkander in contact te ko men en de verbinding met de afzonderlijke landingshoofden aan de kust tot stand te bren gen. In dit geheele berggebied worden hevige gevechten gele verd. Buitengewoon hevig wordt gevochten ten Noorden van Hyères en ten Westen van St. Raphael, bij Draguignan, waai de vijand het gros zijner strijd krachten heeft samengetrokken. Oostelijk van St. Raphael oefen de de vijand van Cartnes uit druk naar het Noorden, zonder dat hij echter tegen den hard- nekkigen Duitschen tegenstand terrein kon winnen. Anglo-Amerikaansche pogin gen, de fel-omstreden kustzone in Westelijke richting uit te breiden door nieuwe landingen aan weerszijden van Toulon, strandden op het vuur van Duit sche batterijen. HET DOEL VAN DEN BEWEGINGSOORLOG. De situatie in Frankrijk staat thans, naar de „Voèlkischer Beobaohter" schrijft, onder an dere militaire wetten dan in Ju ni of Juli. Herhaald moet wor den, aldus het blad, dat dit ook voor de Duitschei legerleiding nieuwe beslissingen noodig maakt. Het blad schrijft verder, dat de tegenstander den wenseh koestert, den oorlog nog dit na jaar door een overwinning op Duitschland te beëindigen, vóór nieuwe prestaties van Duitsche ingenieurs en arbeiders op het slagveld tot uitwerking komen. Daar tegenover stelt de Duitsche leiding den niet minder taaien wil, den oorlog eens door het re sultaat van de reorganisatie op bewapeninggebied weer een an der cachet te geven. Met dit doel voor oogen voert de Duitsche leiding op het oogenblik de be wegingsoorlog in het Westen. Dit einddoel is voor hen belang rijker dan zelfs landstreeken en steden met in de geheele wereld bekende klank Zij wil niet be paalde provincies, doch de opera tieve bewegingsvrijheid behou den, opdat tenslotte de totale mobilisatie van het vaderland tot uitwerking kan komen. Zoo wordt de tegenwoordige veld tocht in Frankrijk niet slechts tot een strijd der troepen en hun be velhebbers tegen elkaar, doch tot een dramatische worsteling der opperste leidende krachten aan beide zijden. ZEEGEVECHT VOOR DE NOORSCHE KUST. In den nacht van 18 op 19 Augustus is het even voor mid dernacht voor de Noorsche kust, in de wateren van Vardoe, tot een kort gevecht gekomen, waarbij escortevaartuigen van een Duitsch convooi twee vijan delijke motortorpedobooten in den grond hebben geboord en een derde zoo zwaar hebben getroffen, dat zij zeer waar schijnlijk is ondergegaan. Ook een Duitsch vaartuig is gezon ken, doch de bemanning kon voor het grootste deel ongedeerd gered worden. BULGAARSCHE GENDARMERIE IN WEERMACHT OPGENOMEN. De Bulgaarsche minister van binnenlandsche zaken, Stanisjeff, heeft bij het parlement een wets ontwerp ingediend betreffende de rangschikking van de gendar merie bij de Bulgaarsche weer macht. DE TOTALE OORLOG IN HET PROTECTORAAT. De Duitsche staasminister voor Bohemen en Moravië heeft me degedeeld. dat na bestudeering van de voorstellen, op 14 Augus tus door de regeering van het Protectoraat voorgelegd, thans wordt begonnen met de uitvoe ring der maatregelen voor de to tale oorlogsinspanning in het Protectoraat. Voorloopig staan onder meer de volgende maatre- i i i I 1 1 i i i i 1 c 1 1 2 1 1 j 1 C P fc v t V g d k k b S n k ti h S ti n n v z Zl n o VI

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1