ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD de gevechten in frankrijk ïdi Ic JAARGANG No. 168 VRIJDAG 18 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidscfae Editie Telel. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 kte I2I V JJ DE RICHTING VAN SEINE EN LOIRE DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- ;ht van Donderdag luidt; „In Normandiq zette het eer- Canadeesche leger zijn he- aanvallen in den Dives- ;or en aan weerszijden van liaise den geheelen dag voort divisies verijdelden de den vijand beoogde doof- [aak in wisselvallige gevech- waarbij aan -weerskanten izienlijke verliezen werden leden. De verbitterde worste- lg duurt voort. Tnze pantserformaties gingen [en de Amerikanen, die uit gebied van Argentan ver- aanvielen, tot den tegen- ival over en wierpen hen het Oosten en Zuidoosten ig. emotoriseerde vijandelijke jdkrachten rukken verder ir het Oosten in de richting den middenloop van de ine en naar het Zuidoosten de richting van de Loire op. stad Dreux ging na zwaren kijd verloren. Om Chartres Orleans zijn hevige gevechten brand. n Bretagne werden verschei- le vijandelijke aanvallen in gevechtsgebied van Brest >r geconcentreerd afweervuur ïengeslagen. In de citadel St. Malo blijft het garnizoen dhaftigen tegenstand bieden, batterij Cezembre sloeg met ir vuur in weerwil van een hevige vijandelijke be- ieting verscheidene vijande- i aanvallen op de citadel en. het kustgebied van Zuid- nkrijk duren de hevige ge- hten tegen den vijand, die toenemende mate versterkin- uit de lucht en uit zee igt, voort. Na zwaren strijd -Jgde de vijand er in de stad ^ines binnen te dringen. Duitsche vlootstrijd- hten en bewakingsvaartui- brachten voor de Frahsche tkust in de ochtenduren 15 Augustus in verscheidene chten met een overmaehti- Britsche vlootformatie twee >edojagers tot zinken en be- adigden een. kruiser. Een ;n vaartuig is gezonken, een ede werd beschadigd. In den jd tegen de vijandelijke lan- beschadigde de lucht- ;ht voer St. Tropez twee vij- elijke transportschepen met gezamenlijken inhoud van '00 ton zoo zwaar, dat zij oren geacht kunnen wor- Een slagschip werd door zware bom getroffen, het Fransche achterland den 168 terroristen in den id vernietigd. Het vergel- isvuur der V. 1 op Londen rt voort. an het Italiaansche front 5den geen belangrijke ge- ïtshandelingen gemeld. In Jrd-Italië zijn in de periode 11 tot 15 Augustus 884 ter- ■sten vernietigd. In het voorterrein der Karpa- tberi werden de Noordwestelijk van Krosno aanvallende Sovjets na een tijdelijke penetratie in den tegenaanval teruggeworpen. In de verbitterde aanvals- en afweergevechten in de groote bocht van den Weichsel werden gisteren 67 vijandelijke tanks stukgeschoten. In den sector aan weerszijden van Wirballen zetten de Sovjets hun doorbraakpogingen met steun van sterke formaties tanks en slagvliegtuigen den ge heelen dag voort. De hevige ge vechten duren voort. Aan het Letlandsche front handhaafden onze grenadiers hun stellingen Noordelijk van Birsen tegen nieuwe, hevige aanvallen der bolsjewisten. 49 Vijandelijke tanks werden stuk geschoten. In Estland zijn onze troepen ten Westen van het meer van Pskof nog steeds in zwaren strijd gewikkeld met opdringen de Sovjet-strijdkrachten. For maties slagvliegtuigen steunden de gevechten van het leger in dit gebied en vielen het vijan delijke veerverkeer tusschen het Peipusmeer en het meer van Pskof met goed gevolg aan. Elf volgeladen veerbooten werden tot zinken gebracht^ In luchtge vechten en door luchtdoelge schut verloren de Sovjets 56 vliegtuigen. In de zware gevechten in den centralen sector van het Ooste lijke front hebben formaties vliegtuigen en luchtdoelgeschut van een luchtvloot in de af.ge- loopen zes weken 889 vijande lijke tanks en 1217 vliegtuigen vernield. Formaties vijandelijke bom menwerpers vielen plaatsen in Midden- en Zuid-Duitschland aan. Vooral in Maagdenburg en Dessau werd schade aangericht. In den afgeloopen nacht onder namen Britsche bommenwer pers terreuraanvallen op Stet tin en Kiel. In de oude stad van Stettin werd vrij groote schade aangericht. De bevolking leed verliezen. Afzonderlijke vijan delijke vliegtuigen lieten boven dien bommen vallen op Berlijn en West-Duitschland. Door ludhtverdedigingsstrijdkradhten werden 49 vijandelijke vliegtui gen vernietigd". WOENSDAG EEN GROOTE GEVECHTSDAG. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt over de ge vechten in Noord-Frankrijk: Bij voortzetting der omsinge lingspogingen van het Canadee- sche eerste leger en de forma ties van het Amerikaansche vijf tiende legercorps is de Woens dag wederom tot een grooten gevechtsdag van de eerste orde geworden. Na uiterst zware ge vechten schoven de Canadeesehe aanvalsformaties uit het Noor dén zich dichter bij Falaise, waar -zij in de late middaguren van Woensdag binnendrongen. Zij werden weliswaar in een tegenaanval weer in de richting van Aubigny teruggedrongen MONOSOU en evenzeer verdreven uit het ten Westen liggende Noron naar een boscbgebied, doch zij nes telden zich in den loop van den nacht, nadat zij nieuwe tank- en artilleirieversterkingen hadden gekregen, opnieuw. Ook de po ging om in den Dives-sector naar het Oosten en Zuiden terrein te winnen of tot een doorbraak te komen, kon worden verijdeld. Aan den benedenloop der Dives weken de Duitsche troepen on geveer op de lijn Lauvagny BarouMorteau uit en sloegen vandaar met succes alle verdere aanvallen af. Ook ten Noorden van St. Pierre trachtten de Canadeezen tusschen Hieville en Bretteville naar het Oosten door te stooten. Daarbij is het vooral om Hie ville tót zware gevechten geko men, in den loop waarvan de plaats door de Duitsche troepen behouden kon worden. In het gebied ter weerszijden van Argentan wierpen eigen aanvalsondernemingen de Ame rikanen naar het Oosten en Zuidoosten terug. Ook de ten Zuidwesten van Argentan uit het gebied van Ranes in Noord westelijke richting oprukkende Amerikaansche pantserstrijd krachten werden in zware ge vechten verwikkeld en tot staan gebracht. In het naar het Noord oosten aansluitende gebied kon een lacune in 'het front gesloten worden. De in een wijden boog passee- rende bewegingen in de richting vah Orleans, Charteaudun en Chartres van de gemotoriseerde en pantserformaties werden "hoofdzakelijk in het gebied van Chratres en ten Westen van Dreux door Duitsche tankstrijd krachten in zware gevechten verwikkeld. Een vijandelijke tanktop, die in het Zuideliike deel van Chartres was binnen gedrongen, werd na het vernie len van tien tanks er weer uit geworpen. De naar Orleans trekkende aanval werd voor de bruggen over de Loire opgevan gen en daarbij werd de helft van de aanvallende gevechts wagens buiten gevecht gesteld. In het óverige deel van het Loirefront kwam het niet tot gevechtshandelingen van eeni- gen omvang. In Bretagne konden in het gebied van Lorient vooruitge schoven verkenningsstrijdkrach ten door goedgericht granaat- werpervuur verdreven worden. In het gevechtsgebied van Brest gingen de Amerikanen na hevig artillerievuur over tot den aan val op de stellingen in het voor terrein van het vestinggebied. Zij werden echter door het con centrische vuur der verdedigers uiteengeslagen. De verbitterde worsteling om St. Malo duurt voort; de vesting ligt onafgebro ken onder het zware '/uur rlsr Amerikaansche batterijen, die om. ook gebruik maken van phosphor.granaten. De zware Duitsche batterijen bleven het antwoord niet schuldig. De ver dedigers zelf hadden in de bom vrije installaties der vesting zoo goede dekkingsmogelijkheden, dat, hun verliezen slechts gering waren. Herhaaldelijk onder dekking van kunstmatige nevels uitgevoerde aanvallen op den smallen toegang tot de citadel werden door de verdedigers in offervaardige gevechten afge slagen. In aanvulling op het weer- machtsbericht wordt medege deeld: Bij de verbitterde aan vals- en verdedigingsgevechten in de groote bocht van den Weichsel heeft het 37ste batal jon pioniers onder bevel van den ridderkruisdrager kapitein Warschnauer zich door voor beeldige dapperheid onderschei den. Bij de zware verdedigings gevechten ten Noordwesten van Bialystok heeft zich een sectie nantserjagers van de Mecklen- burgsch-Pommersche 12e pant serdivisie onder bevel van lui tenant von Veltheim bijzonder onderscheiden. EIKENLOOF MET ZWAARDEN EN BRILLANTEN VOOR MODEL. De Fuehrer heeft den opper bevelhebber van de legergroep Midden, generaal-veldmaar- schalk Walter Model als 17en soldaat van' de Duitsche weer macht het eikenloof met de zwaarden en brillanten behoo- rende bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. Na maarschalk Rommel is de 53-jarige generaal-veldmaar schalk Model de tweede gene- raal-veldmaarschalk van het Duitsche leger, die deze hoogste Duitsche onderscheiding voor dapperheid ontvangt. HET GEBIED VAN FLERS BEREIKT. Nader wordt nog gemeld: In Normandië gingen de Cana deesehe stootformaties aan weerszijden van Falaise en in den Dives-sector met de voor hoede van hum aanvalsformaties tot nieuwe aanvallen over, die voor het meerendeel werden af geslagen. In de vooruitspringen de bocht van het front, waar de Amerikanen thans het gebied van Fiers bereikt hebben, volg den zij de distancieeringsbewe- gingen der hier liggende Duit sche formaties op korten afstand zonder dat zij er in slaagden, het verloop volgens plan van deze operaties te belemmeren. Bij de sedert eenige dagen ondernomen poging om van het Zuidelijke front hier in Noordelijke rich ting op te rukken, bereikte zij hpt gebied van Le Mesnil en Lig nou en kregen zoodoende ver binding met de ongeveer ter hoogte van Ranes uit opgerukte pantserstrijdkrachten. De Duitsche troepen bieden hier overal bij het afweren en in tegenaanvallen hevig verzet. Aan weerszijden van Argentan, dat nog steeds hecht in Duitsche handen is, drukten Duitsche pantserformaties de aanvallers bij de voortzetting van hun Woensdag ondernomen tegen aanvallen naar het Zuiden en Zuidoosten terug, waardoor zij den open kant van het hoefijzer vormige front verder openden De gevechten met de naar het gebied tusschen Seine en Loire opgerukte tankvoorhoede duur den gisteren den geheelen dag met de grootste verbittering voort, waarbij door beide partijen nieuwe pantser- en gemotoriseer de strijdkrachten in den strijd geworpen werden. Uii de vestiiigzone van Bretag ne wordt aanhoudenden druk 'Var, den vijand op de citadel van St. Malo gemeld, die door de Duitsche troepen met succes ver dedigd wordt ondanks een bijna ononderbroken hagel van gra naten en bommen der Ameri kaansche aanvalsstrijdkraehten. IN ZUID-FRANKRIJK. In het invaéiegebied van de Provence konden de invasie strijdkrachten door het aan land zetten van nieuwe troepen en zware wapens, beschermd door het vuur van de oorlogsbodems, de verbinding tusschen enkele af- deelingen tot stand brengen. De kustbeveiliginstroepen trok ken zich terug op de vlak ach ter de kust loopende heuvelstel lingen. Bijzondere zware gevech ten ontstonden opnieuw met de in het dal van de Argens gelande luchtlandingstroepen ten Zuid oosten van Dragugnan. Bij de poging om de hier gelande strijd krachten door vrachtzweefvlieg tuigen te versterken, leden de Amerikanen opnieuw zware ver liezen. DE SOBRANJE IN BUITEN GEWONE ZITTING BIJEEN. In het paleis van justitie te So fia is gistermiddag het Bulgaar- sche parlement in buitengewone zitting bijeengekomen. De So- branje hoorde in deze vergade ring een regeeringsverklaring van den ministerpresident aan en werd vervolgens tot heden ver daagd. HET WEKELIJKSCHE ARTIKEL VAN DR. GOEBBELS Rijksminister dr. Goebbels verklaart in zijn artikel in het nieuwste nummer van ,,Das Reich", dat de aanslag op den Fuehrer op 20 Juli zijn ontstaan slechts heeft kpnnen vinden in een bepaalde houding van geest en karakter, welke het resultaat is van een volkomen overwoeke ring der krachten van het in stinct 'en het gevoel door de krachten van een -diabolisch in tellect en een ijskoude duistere berekening. Het grootste gevaar lag onge twijfeld in de voorafgaande we ken en maanden, toen deze cri sis als een nachtmerrie drukte op de militaire leiding van den oorlog en niemand wist te zeg gen, waar vandaan zij kwam, waarin zij bestond en hoe men haar doeltreffend kon bestrijden. Zoo'n crisis kan slechts over wonnen worden, doordat zij uit breekt. De ontploffing van den op den Fuehrer gerichten aanslag heeft de zuivering in de atmos- pheer gebracht, die noodig was, wanneer wij weer een vrijen blik vooruit wilden krijgen. Het was meer dan gerechtvaardigd, wan neer de Fuehrer in zijn rede voor de Rijksleiders en gouwleiders verklaarde, dat hij juist door den 20sten Juli een vertrouwen had gekregen als nog nooit tevoren in zijn leven. Met-het volste recht kan men beweren, dat de 20ste Juli in zijn positieve gevolgen voor de Duit sche binnenlandsche en de oor logspolitiek nog in het geheel niet te overzien is. Afgezien van de voortreffelijke consequenties, die deze datum met zich mede gebracht heeft voor de concen traties van de Duitsche oorlogs inspanningen en in de naaste toekomst nog met zich mede zal brengen, heeft hij tegenover het vijandelijke kamp een verstevi ging tengevolge gehad van de Duitsche positie, die in haar ge volgen zeer spoedig aan den dag zal treden. Niemand in het kamp van den tegenstander zal thans nog kunnen hopen, dat er thans nog in de Duitsche oorlogs leiding ergens een belangrijke oppositie van militairen of poli- tieken aard bestaat, waarmede men een soortgelijk spel zou kun nen spelen. Opnieuw legt dr. Goebbels er den nadruk op, dat er niet meer aan kan worden getwijfeld, dat de consequenties van den 20sten Juli in de algemeene oorlogvoe ring van Duitschland ver uitgaan boven hetgeen men Van Duitsche zijde weken geleden nauwelijks durfde te droomen. Wat dit voor het Duitsche moreele en mate- rieele oorlogspotentieel betee- kent, zal de toekomst bewijzen. In ieder geval hebben de vijan den niet de geringste reden er over te triomfeeren en den oor log reeds te beschouwen als ge ëindigd en gewonnen. Valschermjagers aan het bont In Nor- mandie. Dikwijls gaat de strijd op orten afstand om enkele ruïnes van nuizen, die de regen van bommen en granaten nog heeft overgelaten. Dan aewijst de vélschermjager zijn supe- ioriteit bij het bliksemsnelle ingrijpen met handgranaat of machinepistool PK Ztmmei mann/HH-St/P m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1