ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD AAN DE FRANSCHE ÏNVASIE- FRONTEN D im Ie JAARGANG NGSl No. 167 lekan t put t. ika: DONDERDAG 17 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NiEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 L@idsche Editie Te!et. Adm» 20935 Telef. Red. 20015 Lel daud )E STRIJD OM ST.MALO DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. en erbo nd Het Duitsche weermachtsbe- Icht van Woensdag luidt: „In Normandië woeden verbit. 9^rde gevechten, waarvan het raartepunt is gelegen in het »bied ten Noorden en Noord esten van Falaise. De vijand u "«lacht steeds weer met het groot- e gebruik van materiaal over :n breed front in de richting la Falaise door te breken, om ch te vereenigen met de uit het ibied van Carrouges naar het oorden aanvallende Ameri- lansche strijdkrachten. Pas na re.nlangen strijd slaagde de jand er met zware.verliezen in nnen te dringen in ons als met eunpunten bezette front en in Bgjjuidelijke en Oostelijke richting Irrein te winnen. Uit het gebied van Alencon >ar het Oosten opdringende jandelijke strijdkrachten zijn in in sector ChartresDreux in wa! varen strijd met onze beveili- roed ngsstrijdkrachten gewikkeld. In Bretagne ging de stad Di- »rd na heldhaftigen strijd ver- Kon ren. De resten van het garni- oor len van St. Malo, die zich na vin afweer van hevige vijande- ke aanvallen hebben terugge- 'okken in de citadel, trotseeren lar nog steeds alle vijandelijke istormingen. De driemaal her- talde vijandelijke sommatie tot ergave bleef onbeantwoord. Aan de Zuid-Fransche kust In rici us incU erden verscheidene vijandelijke :h' tidingspogingen tusschen Tou- n en Cannes afgeslagen. De jand slaagde er echter in op nige punten der kust vasten iet te krijgen. Hevige gevechten 'n hier gaande. De in den rug in onze verdedigingszone neer- daten vijandelijke luchtlan- ngstroepen worden door onze ;serves aangevallen. In luchtgevechten, door lucht- oelgeschut van luchtmacht marine en door vlootstrijd- rachten verloor de vijand bo- ;n de kust van West- en Zuid- rankrijk 23 vliegtuigen. In het Fransche gebied wer en 164 terroristen in den strijd rnietigd. Het gebied van Groot-Londen liëfet nog steeds onder zwaar vuur :r V-l. i1 Uit Italië worden geen ge vechtshandelingen van beteeke- ms gemeld. In het voorterrein der Karpa- ther. bereikten formaties van het leger en de Waffer.-SS Wes telijk van Sanok in driedaag- sche hardnekkige gevechten te gen zeven vijandelijke infante riedivisies eenige frontverbete ringen. De So rjets leden zware verliezen aan dooden en gewon den en verloren 51 tanks en ge motoriseerde kanonnen, 98 stuk ken geschut, veel oorlogsmate riaal en een groot aantal gevan genen. In de groote bocht van den Weichsel, Westelijk van Baranof, namen pantser- en pantsergre- nadierformaties tegen hardnek- kigen vijandelijken tegenstand verscheidene plaatsen -en sloten zij een leemte in het front. Zuid oostelijk van Warka, alsmede tusschen den Weichsel en den Boven-Narwa werden talrijke aanvallen der bolsjewisten uit eengeslagen. Aan weerszijden van de Memel vielen de Sowjets in het gebied van Wilkowisjken en Raseinen met massale strijdkrachten en sterken steun van vliegtuigen aan. Alleen bij Wilkowisjken slaagden zij er in een weinig ter rein te winnen. Alle andere aan vallen werden met aanzienlijke verliezen afgeslagen. Aan het Letlandsche front mis lukten Noordelijk van Birsen hernieuwde met sterke strijd krachten ondernomen vijandelij ke aanvallen. De bolsjewisten verloren hierbij 40 tanks. In het penetratiegebied ten Zuidwesten van het meer van Psköf duren de heen en weer golvende ge vechten met onverminderde he vigheid voort. Sterke formaties slagvliegtuigen mengden zich hier bijzonder doeltreffend in de gevechten te land. De Sowjets verloren gisteren aan het Ooste lijke front 52 vliegtuigen. Amerikaansche bommenwer pers vielen plaatsen in West- en Noordwest-Doitschland aan. Door luchtverdedigingsstrijd krachten werden 29 vijandelijke vliegtuigen, waarvan 27 viermo torige bommenwerpers, neerge schoten. In den afgeloopen nacht lieten afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen bommen vallen op Berlijn en het Rijnlandsch-West- faalsche gebied. Drie vijandelijke vliegtuigen werden neergescho ten HET ZWAARTEPUNT DER GEVECHTEN TUSSCHEN CAEN EN ALENgON. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt over de ge vechten in Noord-Frankrijk: In Normandië breiden de Anglo-Amerikanen hun aanval len uit, hoofdzakelijk in het ge bied ten Oosten van Le Mans. Het zwaartepunt der gevechten bleef liggen tusschen Caen en Alenqon. De pogingen der Ca- nadeezen, terrein te winnen in de richting vafi Falaise en Con dé, zijn hoofdzakelijk mislukt door den taaien weerstand der Duitschers, die handig den zeer sterken druk ontweken en steeds weer vastberaden tegenaanvallen ondernamen. Bijzonder verbitterd werd ge streden in het gebied van St. Pierre sur Dives, dat tijdelijk in handen viel van de Canadeezen. maar in een tegenaanval her overd werd. Ook ten Zuidoosten van dit gebied werden herhaal de tankaanvallen der Canadee zen bloedig afgeslagen. Tusschen Laize en Orne veroverden de aanvallers, eveneens slechts en kele kilometers terrein. Terwijl de distanciearingsbo- wegingen aan den vooruitsprin genden frontbocht ten Zuiden van de Vire zonder grooten druk van den vijand verliepen, slaag den de Amerikanen er in ten Oosten van Domfront, bij La Ferte-Mace door de Duitsche be veiligingen heen te dringen. Ook in het gebied van Ecouche we ken de Duitsche troepen uit voor den numeriek verre overmach- tigen vijand, die zoowel naar het Westen als naar het Noorden sterk opdrong. Ten Oosten van Alenqon kwam het tot in heftigheid toenemende gevechten met vooruitgeschoven vrij zwakke bewegelijke strijd krachten, die doorgedrongen wa ren tot i-> het gebied van Char tres en Dreux. Uit de vestingszones van Bre tagne komen geen berichten over gevechtshandelingen van eeni- gen omvang bij St. Nazaire en Lorient. In het gebied van Brest drongen de Anglo-Amerikaan- soh j formaties dichter bij de ves ting. Hun concentraties werden met succes bestreden door de Duitsche artillerie Bijzonder verbitterde gevechten speelden zich' weer af om St. Malo. De activiteit van het Anglo- Amerikaansche luchtwapen was Dinsdag geconcentreerd op de bestrijding van de Duitsche frontvliegvelden in het gebied achter het front. De aanvallers verloren daarbij 39 toestellen, waarvan 27 viermotorige bom menwerpers. Duitsche gevechts vliegers bestreden belangrijke verkeersknooppunten en de ra- vitailleeringsbewegingen der aanvallers. In den nacht werden Caen en troepen en pantsercon centraties in het gebied van Sas sy en Ernes aangevallen. Zware explosies en branden werden waargenomen. DE LANDING IN ZUID FRANKRIJK. De aan de Zuid-Fransche kust door de Anglo-Amerikanen ge vormde kleine bruggenhoofden ten Westen van Antheor, ten Westen van St. Raphael, bij St. Maxime, benevens ten Westen van het schiereiland St. Tropez, en bij Cavalaire en Lavandou zijn den geheelen Dinsdag door de Duitsche troepen hevig aan- "gèvallen. De gevechten zijn op deze punten nog aan den gang. Nieuwe landingspogingen der Anglo-Amerikanen zijn mislukt ten Oosten van Hyeres, in het gebied van St. Tropez, bij St. Raphael en op eenige punten op de kust bij Cannes en Nice. Op de 'beide Oostelijke eilanden van de lies d'Hyeres heeft de vijand zich ondanks verbeten tegen stand van de slechts zwakke Duitsche beveilingstroepen al daar kunnen nestelen. Behalve de zware gevechten ten Westen van St. Raphael en bij Maxime is ook verder land inwaarts aan de rivier Argens te gen vijandelijke valschermjagers, evenals ten Westen van het schiereiland St. Tropez, zwaar gevochten. Zwaar vuur van vij andelijk scheepsgeschut ligt nog steeds op verscheidene punten van de kuststrook, zonder dat daar echter tot dusverre nieuwe landingspogingen werden onder nomen. De Duitsche troepen heb ben een reeks tegenaanvallen ondernomen, het meerendeel der vijandelijke valschermjagers vernietigd en gevangen binnen gebracht. DE STRIJD OM ST. MALO. De algemeene aanval der Amerikanen op Dinard en St. Malo is op 15 Aug. met versterkte zwaarte voortgegaan. In Dinard bracht de gevechtsgroep van ko lonel Bacherer den aanvallers uiterst zware verliezen toe In St. Malo kon de vijand op den smallen landtong naar de cita del terrein winnen. Hij bereikte den binnensten vestingrarsd. doch leed daar zoo zware verliezen, dat hij den toegang naar de for tificaties niet meer kon afdwin gen. De Amerikanen hadden door geschutvuur, in den strijd op_ korten afstand en door mijnen aanzienlijke verli'ezen. De Duit sche commandant van St. Malo, kol. von Aulock, beantwoordde Dinsdag de derde oproep tot overgave met de woorden: „De overgave aan Amerikanen kan niet in overstemming gebracht worden met de eer van een Duitsch soldaat". Het garnizoen, steunend op een reeks sterke bunkers in de diep ingesneden vestingmuren, zet den strijd voort DE OORLOG IN DE LUCHT. Naar het Internationale In- formationsbuero van zijn cor respondent bij de luchtmacht verneemt, vlogen in den nacht van 16 op-17 Augustus na een Bij onze Vrijwilligers. Zeer be langrijk is het werk van de man nen, die steeds zorgen, dat de verbindingen in orde zijn. SS PK Jarolim/Ó/H P.m. rijdens Het transport van de eerste vroege kooi in den Langedijk helpt ie met vacantie zijnde jeugd gaarne nede bij Het naar Huis brengen der zwaar beiaden punters CMF/Kuiper/Pa* m vrij lange pauze formaties Brit- sche bommenwerpers naar Noordwest-Duitschland. Zij vie len verschillende plaatsen ia het Oostzee-gebied aan. Duit sche nachtjagers bonden aen strijd aan met de naderende vijandelijke formaties. Boven het Koordwest-Duitsche kust gebied en het Oostzeegebied ontstonden hevige nachtelijke ludhtgevechten.waardoor de vijand vele verliezen leed. Te zelfdertijd viel een vrii zwakke formatie Britsche storingsvlieg tuigen de Rijkshoofdstad aam Deze formatie werd door for maties nachtjagers en de lucht doelartillerie met sikois be stookt. DE STRIJD IN BIRMA. In Noord-Birma trachten de geallieerden met gebrkiik van zeer sterke strijdkrachten een beslissing^aan het Salwienfront in het Westen van Junnan te forceeren. In Japansche berich ten van het front wordt gezegd, dat tegenover de betrekkelijk geringe Japansche strijdkrach ten, die de belangrijke steun punten Lameng en Tengju ver dedigen, ongeveer 100.000 man Tsjoengkineesche troepen staan. Lemang', van waaruit de vijan delijke verbindingsweg naar Birma en Assam wordt afgesne den, is in de laatste dagen door 20.000 man aangevallen. De stad is niettemin hecht in Ja pansche handen. Voetgangerslantaarns mogen al leen blauw licht uitstralen, fiet sen en voertuigen voeren witte verlichting door een nauwe spleet, het roode achterlicht van de fiets moet naar boven afge schermd zijn. STRIJDT IN DE WAFFEN-SS MEDE VOOR EEN NIEUW EUROPA KEURINGEN. Het SS.-Ersatz-Kommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander kan zich aanmelden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS. (Wiking), SS. Pantzer Grenadier-brigade Nederland, SS-Pantzer Jager-Kompagnie Scheveningen, Landstorm Nederland en Germaansche SS. in Nederland. 18.8.44 813 uur, Utrecht, SS.-Erzatz-Kommando Niederlanden Nebenstelle Vredenburg 19, 18.8.14 1517 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg, Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanméldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS. kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn; gedrag, karakter, prestatie. Alle verdere inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verstrekken de navol gende Nebenstellen der Waffen-SS.: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Utrecht, Vredenburg 19; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30. Eveneens bij het SS.-Ersatz-Koimnando Niederlanden, Den Haag, Korte Vijverberg 5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1