ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD GEALLIEERDE LANDING IN ZUID-FRANKRIJK e» Te JAARGANG No. 166 WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 TUSSCHEN TOULON EN CANNES DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Van Dinsdag. 31 Het Duitsche weermachtsbe- richt van Dinsdag luidt: „Ten Zuid-Oosten en ten Zui den van Caen is de vijand thans mjopnieuw met sterken steun van artillerie en tanks tot den groo- ten aanval overgegaan, om den Noordelijk van Carrouges staan- den Amerikaansche formaties, die gisteren door onzén tegen aanval in de verdediging wer den gedrongen, tegemoet te ruk ken. Ha verbitterde gevechten -i slaagde de vijand er in eenige sectoren in ons front binnen te dringen. Tegenaanvallen brach ten hem tot staan. 40 vijande lijke tanks werden' stukgescho ten. In het gevechtsgebied van "TBrest werden plaatselijke aan vallen van den vijand afgesla gen. en nieuwe concentraties door geconcentreerd artillerie vuur uiteengeslagen. De garni zoenen van St. Malo en Dinard handhaafden hun steunpunten tégen den opnieuw met over- Jmachtige strijdkrachten aan vallenden vijand. Het foi;t .de la Vard.e ging na heldhaftigen te genstand van zijn geslonken garnizoen in de avonduren ver loren. Nadat de vijand de laatste da gen zijn luchtaanvallen op ver dedigingswerken en verkeers7- installaties in het Zuid-Fransclre kustgebied aanzienlijk versterkt had, landde In de vroege och tenduren van heden in het ge bied Toulon-Cannes. Onze kust verdediging is in de gevechten met de vijandelijke landings troepen gewikkeld. Luchtdoelbatterijen der ma rine en bewakingsvaartuigen schoten boven de kustwateren van West- en Zuid-Frankrijk dertig vijandelijke vliegtuigen neer. In het Fransche achterland werden 26 terroristen in den strijd vernietigd. Het vergeld ings vuur op Lon den duurt voort. In -Italië verliep'de dag bij ge ringe plaatselijke gevechtsbe drijvigheid zonder bijzondere gebeurtenissen; In het voorterrein der Karpa- then kwam het gisteren slechts tot plaatselijke gevechtshande lingen In den loop der nog voortdurende gevechten ten Westen van Baranof werden gisteren alleen al in den sector van een legercorps 51 vijande lijke tanks stukgeschoten. Zuid-Oostelijk van Warka vielen de bolsjewisten met ver scheidene divisies infanterie aan. Ook hier zijn de gevechten nog in vollen gang. In Lithauen wierpen onze gre nadiers, gesteund door pantser wagens en stormgeschut, bij Ra- seinen de bolsjewisten uit êen penetratie, die de laatste dagen ontstaan was: 63 vijandelijke tanks en 18 stukken geschut wer den vernietigd. In Estland mislukten herhaalde iSovjetaanvallen bij Modohn. In het penetratiegebied Zuid-Wes telijk van het meer van Pskof konden de bolsjewisten, in weer wil van een zeer groot gebruik van strijdkrachten, tegen onze hardnekkig en verbeten vech tende troepen slechts weinig terrein winnen. Formaties slag vliegtuigen steunden de afweer- gevëchten en brachten den vijand zware verliezen aan men- schen en materiaal toe. Door de aanval van formaties vijandelijke bommenwerpers werd gisteren schade aangericht m Mannheim. Ludwigshafen, Trier en Kaiserlautern. De bevol king leed verliezen. De dom van Trier werd zwaar getroffen. In den afgeloopen nacht lieten viiandelijke vliegtuigen bommen vallen op Berlijn en het Rijn landsch-Westfaalsche gebied. Bo ven Duitschland en het Weste lijke bezette gebied, verloor de vijand gisteren 22 vliegtuigen." In aanvulling op het weer- machtsbericht wordt gemeld: Bij de gevechten in het gebied van Raseinen hebben zich de troepen van generaal der artille rie Wuthmann in aanval en ver dediging opnieuw bijzonder on derscheiden. De formaties van het 9e legercorps waren reeds -in de zware verdedigingsgevechten sedert 2 Juni door buitengewo ne volharding en dapperheid op den voorgrond getreden. De suc cessen van leiding en troepen zijn bekroond door den zesdaagschen slag bij Raseinen, waarin twee volledige, modern-uitgeruste vijandelijke garde-pantsercorp sen en minstens één divisie in fanterie uiteengeslagen en 365 vijandelijke tanks vernield wer den. Door den heldhaftigen te genstand der troepen van dit corps werd de door den vijand beoogde doorbraak in het gebied ten Hoorden van Tilsit verhin derd en de voorwaarde gescha pen voor een verdere succesvolle verdediging der grenzen van* Oost-Pruisen. De 7de pantserdivi sie onder generaal-majoor Mauss had daaraan een belangrijk aan deel. DE GEVECHTEN IN ZUID- FRANKRIJK. Na verscheidene dagen van zware luchtaanvallen op het ge bied Marseille-Toulon-Nizza, die in den nacht van Maandag op Dinsdag zeer hevig werden, kwam de Britsch-Amerikaansche landingsvloot, die de laatste da gen bij Corsica was waargeno men, dichter bij de kust van Zuid-Frankrijk. Afleidingsma noeuvres, zooals het laten vallen van levensgroote poppen boven Marseille, moesten de voorgeno men landingsplaatsen camou- fleeren. In de ochtendschemering van Dinsdag gingen bij Bormes, Oostelijk van Toulon, de eerste, vrij zwakke, vijandelijke strijd krachten aan land. De onmid dellijk reageerende Duitsche kustafweer nam de landings vaartuigen onder vuur en ver nietigde een groot deel,van een vijandelijke stoottroep, die in een mijnveld werd gedrongen. In het gebied van Cannes na derden ongeveer 100 transport vliegtuigen met zweefvliegtuigen de kust. Zij moesten blijkbaar versterkingen aanvoeren voor de landingscommando's, die bij Bormes in zwaren strijd gewik keld waren. Tezelfdertijd gingen tusschen Cannes en Nizza onder de be scherming van sterke formaties bommenwerpers en zwaar vuur van het vijandelijke scheepsge schut andere troepen aan land. Ook hier trad de Duitsche kust verdediging onmiddellijk ener giek op. Kort daarop werden in het gebied van St. Raphael Britsch-Amerikaansche val schermjagers ter sterkte van een bataljon neergelaten. Duitsche bewakingstroepen gingen ter stond tot tegenaanvallen over. Een landingspoging Noordweste lijk van Port Dramont strandde op het vuur van Duitsche batte rijen. Op talrijke punten in den kust- sector tusschen Cannes en Nizza zijn zware gevechten gaande. Nader verneemt het D. N. B. dat de landingsonderneming aan de Zuid-Fransche kust volgens den omvang van de in den strijd geworpen krachten op geen en kele wijze vergeleken kan wor den met het aantal der bij de in vasie in Normandië gelande for maties. De tot dusver verrichte landin gen der Anglo-Amerikanen ge schiedden in de baai van' St. Tro- pez, voor St. Raphael en bij Cap d'Antibes. Duitsche tegenaanval len ter afgrendeling en vernieti ging der gelande vijandelijke strijdkrachten zijn aan den gang. Het Internationale Informa- tionsbueto meldt nog, dat de nieuwe landingsoperatie zich vol gens de ontvangen rapporten uit strekt over een kustsector van rond 200 kilometer en ongeveer het gebied van 'Cannes tot ten Westen van Toulon omvat. De Duitsche kustverdediging was op de operatie door de resultaten 'van de luchtverkenning. die reeds bij het vertrek van de landings vloot uit de havens aan de Wes telijke kust van Corsica begon en welker bewegingen nauwkeurig werden waargenomen, voorbereid en overal gealarmeerd. Aan dit feit is niet alleen het volkomen mislukken van de eerste lan dingspoging in de baai van Bor mes, die nog in den nacht werd uitgevoerd, doch obk den afweer van verdere landingen te dan ken, die ongeveer op hetzelfde tijdstip op vijf plaatsen werden verricht. Twee van deze Dogin- gen, n.l. .in de baai van Hyères en bij St. Raphael werden afge slagen; op drie andere plaatsen wordt nog gestreden. Volgens de totdusver ontvan gen rapporten is het den Anglo Amerikanen alleen in de baai van St. Tropez gelukt, ook pant- serstriidkrachten aan land te brengen. Overigens zijn namen van plaatsen en bijzonderheden om voor de hand liggende redenen niet te verkrijgen. DE GEVECHTEN IN NOORD FRANKRIJK. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt over de ge vechten in Normandië: De aanvalsformaties van net 15de Amerikaansche legercorps en het eerste Canadeesche leger hebben de laatste 24 uur hun se dert lang onderkende omsjnae- lingsoperaties uit het gebied tèii Zuiden van Caen en ten Noor den van Le Mans voortgezet met alle hun ter beschikking staande materiaal. De vorderingen, die de beide stootformaties van het eerste Amerikaansche leger zoo wel in het Laizedal als aan den weg van Caen naar Falaise en ten Oosten van de Orne konden behalen, beperkt-zi«h-tot enkele kilometers. In den vooruitsprin genden frontboog ten Zuidoos ten van Vire lag het izwaarte- punt der gevechten ook ditmaal in het gebied van Truttemer. De poging om ongeveer in de linie VireDomfront de Duitsche dis- tancieeringsbewegingen binnen te dringen, werd door sterke achterhoedetroepen of buitenge woon dichte versperringen der Duitsche batterijen verijdeld. Tot hevige gevechten kwanv het ten slotte nog in het gebied van Domfront en La Ferte-Mace, waar de Duitsche versperrings linies ietwat achteruit werden verplaatst. DE DUITSCHE BEVEL VOERING IN BELGIë EN NOORD-FRANKRIJK. Bij een bevel van den Fuehrer is de positie van bevelhebber der weermacht in België en Noord-Frankrijk in personeele unie vereenigd met die van den Hoeheren SS- und Polizeifueth- rer en is SS-Gruppenfuehrer Jungciaus tot bevelhebber der weermacht benoemd. EISENHOWER BEVELHEBBER VAN TROEPEN IN BRETAGNE EN NORMANDIë. Generaal Eisenhower, de op perbevelhebber der geallieerde troepen, heeft thans persoonlijk het opperbevel over alle in Nor- mandié en Bretagne strijdende troepen op zich genomen, zoo meldt Reuter. Luchtaanval on Venetië. Maandag is het centrum van Venetië voor de eerste maal in scheervlucht door een formatie Anglo-Amerikaansche vliegtui gen aangevallen. De St. Marcus- kerk, het Dogenpaleis, de Salu- te-kerk, en vele paleizen aan het Canale Grande werden meer of minder erg beschadigd. Hooge onderscheiding voor Von Papen. De Fuehrer heeft op voorstel van den Rijksminister van bui- tenlandsche zaken von Ribben- trop aan Franz von Papen, tot dusver Duitsch ambassadeur in Turkije, voor bijzondere presta ties en persoonlijk optreden in dienst van het Duitsche Rijk het ridderkruis van het kruis voor oorlogsverdiensten met de zwaar den verleend. De Fuehrer heeft ambassadeur von Papen deze hooge onder scheiding overhandigd ter gele genheid van zijn bezoek aan het hoofdkwartier van den Fuehrer om rapport uit te brengen. BINNENLAND NIEUWE DEP. VOOR VERKEER EN ENERGIE. Ir. E. van Dieren secr.-generaal. Het Rijksopmmissariaat .deelt mede: Bij verordening No. 40/ 1944 van 10 Aug. 1944 heeft de Rijkscommissaris voor het be zette Ned. gebied onderstaande arbeidsterreinen geplaatst on der de bevoegdheid van een „se cretaris-generaal voor verkeer en energie": het transportwezen, met name de spoor- en tramwe gen. het wegverkeer, de gehee- le binen- en zeescheepvaart, als mede de luchtvaart; de electri- citeitsvoorziening; de gaSvoor- ziening en de drinkwatervoor ziening. Op grond van deze verorde ning heeft de Rijkscommissaris den secr.-gen. van het Dept. van Waterstaat, ir. van der Vegte, op diens verzoek ontheven van het beheer ten aanzien van de zaken, welke thans in het De partement v. Verkeer en Energie zijn ondergebracht en gelijktij dig ir. E. vt.-n- -Dieren te Rotter dam benoemd tot secr.-gen. voor verkeer en energie. De secretaris-generaal van het nieuwe Departement voor Ver keer en Energie, ir. E. van Die ren, werd 18 Juni 1895 te Am- 1 sterdam geboren, als zoon van den bekenden medicus. In 1919 behaalde hij 'aan de technische hoogeschool te Delft het diplo ma van scheepsbouwkundig in genieur. Zijn loopbaan als inge nieur ving hij aan bij de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij te Amsterdam en hij bleef daar werkzaam tot 1937, toen hij zich als zelfstandig scheepsbouwkun dig ingenieur te Roterdam ves tigde. Ir. van Dieren volgde 7 Ja nuari 1942 ir. J. F. de Vogel op als voorzitter van het college van curatoren der technische hoogeschool. Voorts was hij tot- nutoe voorzitter van' den raad voor vakopleiding, leider van den raad voor de visscherij en com missaris o.a van de Ned. Oost- Compagnie. BOEREN. UW VOLK VRAAGT BROOD. VET EN AARDAPPE LEN: SCHEURT GRASLAND.. WESTEINDERPLASSEN EN BRAASSEMERMEER MOGEN WEER BEVAREN WORDEN. In afwijking van de bestaande beperkende bepalingen betref fende het bevaren van de West- eindcrplassen en de Braassemer- meer met pleiziervaartuigen, maakt de inspecteur-generaal voor de scheepvaart met mach tiging van de bevoegde Duitsche autoriteit bekend, dat de zich op de Westeinderplassen en op het Braassemermeer bevindende plei zier vaartuigen aldaar mogen ver blijven en niet behoeven te wor den afgevoerd. Bovendien mogen eigenaren van pleiziervaartuigen, wier vaartuigen uit deze vaarwaters zijn afgevoerd, hun vaartuigen terugvoeren, mits de reis in de kanalen ononderbroken wordt afgelegd en hiervoor geen afzon derlijke scheepsgelegenheid ge bezigd worde. Het zich laten sleepen door vaartuigen, welke vooi andere doeleinden in de ge- wer.sehte fiehfifcrg varen, is toe gestaan Het zeilen en roeien met plei ziervaartuigen is op de West einderplassen en de Braassemer meer toegestaan van zonsop komst tot zonsondergang, terwijl vaartuigen van zonsondergang tot zonsopgang aan den Oosteiij- ken' oever bij elkander moeten verblijven. Als nachtverblijf- plaatsen zijn aangewezen: voor de Westeinderplassen: de jacht haven Nieuwe Meer en de jacht haven Kudelstaart (Kersken); voor de Braassemermeer: de jachthaven Groeneveld. .Er is -ge'en vuiltje aan de lucht". Op Donderdag 17 Aug te 18.45 uur, spreekt Max Blok zijl, via'Hilversum I, in de serie brandende kwesties over het on derwerp: Er is geen vuiltje aan de lucht. Bij onze.vrijwilligers.. Een der helden van Caen, die dagenlang vertoefd heeft onder een regen van bommen en projectielen van het scheepsgeschut van den vijand, tijdens een korte rust. SS PK Mielke O/H P.m. STRIJDT IN DE WAFFEN-SS MEDE VOOR EEN NIEUW EUROPA KEURINGEN. Het SS.-Ersatz-Kommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander kan zich aanmelden teneinde gekeurd te wdrden voor de Waffen-SS. (Wiking), SS. Pantzer Grenadier-brigade Nederland, SS-Pantzer Jager-Kompagnie Scheveningen, Landstorm Nederland en Germaansche SS. in Nederland. 17.8.44 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 18.8.44 812 uur, Utrecht, SS.-Erzatz-Kommando Niederlanden Nebenstelle Vredenburg 19. 18.8.14 1517 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van do tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS. kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn; gedrag, karakter, prestatie. Alle verdere inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verstrekken de navol gende Nebenstellen der Waffen-SS.: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Utrecht, Vredenburg 19; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 39. Eveneens bij het SS.-Ersatz-Kommando Niederlanden, Den Haag, Korte Vijverberg 5.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1