ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Jisteren weer alle vijandelijke invallen in verbitterde gevech- sn met groote verliezen voor en tegenstander af. ctieai Duikbooten brachten voor de ust van het invasiegebieÜ en in „ndere zeegebieden vier vracht- phepen van tezamen 22.000 b.r.t. ware gevechten in West-Frankrijk 3ï ïe JAARGANG 8 No. 165 MAANDAG 14 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: D£ LEIDSCHE COURANT, NlEUWE DELFTSCHc COURANT en DE WeSTERBODE anloor: Papengrachl 32 - Giro 103003 Leïdscbe Edits® Te!ef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 Malo handhaaft zich DUITSCHE WEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag, Het Duitsche weer mach tsbe- iht van Zaterdag luidt: „Ten Zuid-Oosten van Caen aan weerszijden van de Orne erden krachtige plaatselijke invallen met groote verliezen ior den vijand afgeslagen. In .n sector ten Zuiden van Vire- ?™oeJortain zette de tegenstander jn doorbraakpogingen den ge selen dag voort. Door onze on- iddellijk ondernomen tegen- [ER invallen kon hij echter op geen ikele plaats belangrijke ter- in, Te iinwinst behalen. Hevige ge- ichten zijn nog gaande. 1,1 Ten Noorden van Le Mans 'eeft de vijand zich versterkt en ireeft hij er naar door aanval aar het Noorden in den rug an ons hoofdfront te stooten. |i m Alencon zijn hevige gevech- sn ontbrand. Het dappere gar- izoen van St. Malo sloeg ook twee mijnenvegers tot zin- en. Drie andere schepen en een prpedoja.ger werden getorpe- I eerd. drie vijandelijke vliegtui- en neergeschoten Het gebied van Groot-Londen gt dag en nacht onder zwaar ergeldingsvuur van de V-l. sni Uit Italië wordt geen melding emaakt van gevechtshandelin- la gen van beteekenis. éi In het Oosten werden her- e°stji óeuwde aanvallen der Sovjets- nok' Sanok en Moelec na harden on".; (rijd evenzeer uiteengeslagen lutals in de groote bocht van den Veichsel ten Westen van Bara- lof en ten Zuid-Oosten van War- BE ia. Een vrij groot aantal vijan- lelijke pantserwagens werd 1 stukgeschoten. 5 Ten Noord-Westen van Bialy- elljjstok werden hernieuwde door braakpogingen der Sovjets door bnze pantserformaties verijdeld. In een penetratieplek zijn de ge- Jvechten nog aan den gang. O0f Aan het Letlandsche front G werden voortdurende aanvallen der bolsjewisten, die door pant serwagens en slagvliegtuigen iwerden gesteund, in hoofdzaak afgeslagen, plaatselijke penetra ties afgegrendeld. Ten Zuid- v Westen van het meer van Fskof ^jikon de vijand na verbitterde ge- i vechten, die met groote verlie- I zen gepaard gingen, eenig ter- l rein winnen. Aan het Narwa- Jïj front bleven aanvallen der Sov- jets zonder succes. Amerikaansche bommenwer pers ondernamen terreuraanval- len op Zuid-West-Duitschland. IS Vooral in de steden Straats- |fj burg, Saarbrücken en Mühlhau- sen ontstond schade in woonwij- ij| ken en aan cultuurmonumenten. 1 De Straatsburgerdom werd be- sbhadigd. Des nachts viel een vrij zwak ke formatie vijandelijke sto- i: ringsvliegtuigen de Rijkshoofd stad' aan. Elf terreurbommen- werpers werden neergeschoten." In aanvulling op het vveer- - machtsbericht wordt medege deeld: De bewakingsformaties, die onder bevel van den kapitein ter zee Rehm de Italiaansche West- o kust beveiligen, hebben zich bij l, den afweer van vijandelijke aan vallen ter zee en uit de lucht bijzonder onderscheiden. In de afgeloopen drie maanden heb ben deze formaties een corvet en veertien motortorpedobooten tot zinken gebracht. Een duikboot en 21 motortor pedobooten werden zoo zwaar i beschadigd, dat het waarschijn lijk is, dat een deel van deze schepen verloren is gegaan. Bo- yendien werden talrijke vlieg tuigen neergeschoten. In de groote bocht van de Weichsel heeft zich luitenant Wittrock van een regiment gre nadiers door voorbeeldige dap perheid onderscheiden. Van Zondag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Zondag luidt: „Aan het front ter weerszij den van de Orne en ten Zuiden van de Vire heeft de vijand tal rijke afzonderlijke aanvallen uit gevoerd, die tot verbitterde ge vechten leidden en die grooten- deels afgeslagen werden. Om verscheidene penetratieplekken wordt nog gestreden. De gevechten in het gebied van Alencon hebben zich nog meer naar het Noorden ver plaatst en zijn toegenomen in omvang en felheid. Na krachtige luchtaanvallen zijn de Amerikanen opnieuw overgegaan tot den aanval op St. Malo. Wederom werden zij na felle gevechten, waarbij onze kust- en luchtafweerartillerie doeltreffend ingreep, bloedig af geslagen. In de stad doorgebro ken vijandelijke troepen werden in een tegenaanval teruggewor pen; gevangenen werden bin nengebracht. Beveiligingsvaar tuigen der marine hebben in de wateren ten Westen van Le Ha vre een vijandelijke torpedomo- torboot tot zinken gebracht en een tweede zwaar beschadigd. Marine-afweergeschut en bevei- ligingsvaartuigen hebben boven de kust van West- en Zuid- Frankrijk 15 vijandelijke bom menwerpers neergeschoten. In het Fransche achterland werden 102 terroristen in den strijd ge dood. Het vergeldingsvuur op Londen duurt voort. In Italië zijn geen gevechts handelingen van grooteren om vang voorgekomen. In het Oosten zijn tusschen het brongebied van de Proeth en- de groote bocht van de Weichsel verscheidene aanvallen der bols jewieken afgeslagen, waarbij talrijke tanks werden vernield Formaties elag vliegers onder namen ten Westen van Baranow doeltreffende aanvallen op bols jewistische tanks en colonnes voertuigen. Ten Noord-Westen van Bia- lystok werden nieuwe doorbraak- pingen van ruim 10 bolsjewisti sche divisies infanterie in harde gevechten opgevangen. Aan het Letlandsche front heeft de vijand ook gisteren weer op talriike plaatsen tevergeefs aangevallen Al'een ten Zu:d- Westen van het Meer van Pskof kon hij ziin penetratiegebied uit breiden. Zware gevechten duren hier voort. Na een aanval overdag van Amerikaansche bommen werp.-rs op de stad Müetz hebben vrij zwakke Britsehe formaties vlie gers in den nacht bommen ge worpen op Bronswijk, Hildes- heim. Riisselsheim en Kiel. Door nachtjagers en afweergeschut werden 28 terreurbommenwer- pers neergeschoten." DE OMSINGELÏNGSOPERATÏE Het Internationale Informa- tionsbuero meldt over de gevech ten aan het Westelijke front: De groot opgezette omsinge lingsoperatie van het geallieer de opperbevel in Normandië in het gebied tusschen Caen en Le Mans teekent zich steeds duide lijker af. De Amerikanen, die met verscheidene gemotoriseerde en tankformaties uit Le Mans verder naar het Noorden opruk ken, moesten ook Zaterdag, zoo als reeds voortdurend in de laat ste dagen, den voornaamsten last van den strijd dragen. Het eerste Canadeesche leger, dat ten Oos ten van de Orne naar het Zui den in de richting van Falaise moest doorbreken, heeft Zater dag, afgezien van eenige plaat selijke aanvallen, hergroepeerin gen in zeer grooten stijl uitge voerd, welke in de eersie plaats wel veroorzaakt zullen zijn dooi de zware verliezen aan tanks, maar ook aan manschappen ge durende de voorafgaande dagen. Nadat de tot dusver ondernomen doorbraakpogingen alle met ver liezen mislukt waren, kon thans een bijzonder sterke concentra tie van aanvalswapens van al lerlei aard, talrijke tankfoi matias en de opstapeling van artillerie wapens waargenomen worden, zoodat de hervatting der Cana deesche groote aanvallen in den allernaasten tijd verwacht moet worden. Tegenover deze voor naamste zwaartepunten spelen de gevechten aan den langen, naar het Zuidwesten loopenden flank tot in het gebied van Mortain slechts een ondergeschikte rol. Daarentegen komen aan den uitersten Westelijken top van den Duitschen wig weer leven dige gevechten tot ontwikkeling. De hier staande Duitsche forma ties werden naar een eneige kilo meters verder naar het Oosten liggende linie verplaatst, zonder dat de Amerikanen deze bewe ging konden storen. Ook aan het front van de Loire beperkten de gevechtsondernemingen zich tot wederzijdsche activiteit van ver- kennings- en stoottroepen, waar bij opnieuw uitgebreide schans werken waargenomen worden, die in zeer sterke mate met gebruikmaking van de burger bevolking zijn opgeworpen. Deze schanswerken liggen onder het levendige vuur der Duitsche artillerie en het bombardement van de gevechtsformaties van het Duitsche luchtwapen. VAN HET OOSTELIJKE FRONT Naar het D.N.B. verneemt, hebben de thans uit het binnen land toevloeiende nieuwe Duit sche strijdkrachten klaarblijke lijk een verdere consolidatie van den toestand bewerkstelligd. Zoo bleven ook Zaterdag alle aan- valspogingen der Sowjets, die deels met krachtigen steun van tanks en slagvliegtuigen onder nomen werden, zonder resultaat. Bovendien ondernamen de Duit- sohers overal met succes tegen aanvallen, om op de brandpunten de bolsjewisten terug te werpen of plaatselijke penetraties onver wijld op te heffen. Zwaartepunten der Sowjetaan- vallen waren ook Zaterdag het gebied ten Noordwesten van Bia- lystok en de sector tusschen Mi- tau en het meer van Pskof Dr. GOEBBELS VOOR DE BOERENLEIDERS. Rijksminister dr. Goebbels heeft Vrijdag in tegenwoordig heid van Rijksminister Backe de voor een werkbespreking in Ber lijn aanwezige boerenleiders ont vangen. Naast den arbeid voor de oorlogsproductie hangt het succes van de geweldige krachts inspanningen hoofdzakelijk af van de bereidheid van den Duit schen boer om zijn uiterste krachten in te spannen om de voedselvoorziening te waarbor gen. De minister sprak over de voel bare verliezen aan gebied, die Duitse,hland in de afgeloopen twee jaar heeft moeten aanvaar den en die vanzelfsprekend ook van invloed zijn op de voedsel- vooziening. Duitschland kan nu niet meer uit een overvloed put ten, doch moet veeleer al zijn vlijt en zijn geheele organisatie talent in den strijd werpen om de gestelde taak te vervulen. Dr. GOERDELER GEARRESTEERD. De B-correspondent van het A.N.P. meldt: de voormalige bur gemeester van Koningsbergen en daarna eerste burgemeester van Leipzig b.d. dr. Goerdeler, die sedert den 20sten Juli door de Duitsche politie wegens mede plichtigheid aan den aanslag op Adolf Hitler gezocht werd, is Za terdag gearresteerd. De brandbommen treffen meestal eerst den zolder. Ruim die zoo op, dat alleen het allernoodza kelijkste in het midden staat en dat u een overzicht over alle hoeken hebt. Zet daarbij zand en water klaar. BINNENLAND NADERE REGELING VAN DE BELASTING OP BIER. Vanwege het departement van financiën wordt het navolgende ter kennis 'van belanghebbenden gebracht. Met ingang van 15 Augustus 1944 wordt bij invoer van bier een accijns geheven van 10 gul den per hectoliter. Het specifiek invoerrecht op bier, ander dan Duitsch bier. bedraagt van 15 Augustus 1944 af 4.50 per hec toliter. Voorts worden van ge noemden datum af 100 opcenten geheven op den accijns voor bier, dat hier te lande wordt vervaar digd dan wel uit het buitenland wordt ingevoerd. Ten aanzien van hoeveelheden bier, met inbegrip van nog niet geheel afgewerkte brouwsels welke bierbrouwers op 15 Aug. 1944 voorhanden hebben, wordt nagevorderd en wel ten bedrage van 5.60 per hectolitergraad, dat voor de bereiding van die hoeveelheden is gebezigd. De bierbrouwers zijn verplicht van die hoeveelheden "~>r 19 Aug. 1944 schriftelijk aai- i'te te doen bij den ontvanger der accijnzen onder wiens kantoor de brouwe rij is gevestigd. Overtreding van de desbetref fende bepalingen zal worden ge straft met een geldboete van ten hoogste 1000 gulden. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het besluit en naar de beschikking tot nade re regeling van de belasting op bier, welke zijn opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 11 Augustus 1944 Desverlangd kunnen te dezer zake nadere inlichtingen worden ingewonnen bij den inspecteur der invoerrechten en accijnzen en bij de ontvangers der accijn zen. Petroleum voor kookdoelein- den. Van 15 Augustus tot en met 2 September 44 geeft elk der bonnen „30" van de bon kaart U 403 voor kookdoeleinden recht op het koopen van één li ter petroleum. De actie „Zeep voor been". Aan de huisvrouwen te Delft, Den Haag en Utrecht is een ge noegen gedaan door tegen inle vering van 5 of 2 kg. beenderen zeep of waschpoeder beschik baar te stellen. Het betreft een proefneming, welke aan de ge stelde verwachtingen heeft vol daan. Daarom is besloten deze ccor het Rijksbureau voor Oude Materialen en Afvalstoffen ver zorgde regeling uit te breiden tot de geheele provincie Zuid- Holland en Utrecht en de pro vincie Noord-Holland. De behoefte aan grondstoffen voor onze beenderenverwerken- de industrie ten behoeve van de Morgen, feest van Maria ten Hemelopneming, verschijnt dit blad niet. DE DIRECTIE. vervaardiging van houtliim. ge latine, beenzwart, beenderen- meel, vetzuur e.d. is zoo groot, dat tot den bijzonderen maatre gel is besloten, dat behalve tegen inlevering van bonnen ook zeep beschikbaar wordt gesteld tegen inlevering van een zekere hoe veelheid beenderen. Reeds voor een halve kg beenderen wordt een spaarzegel verstrekt. Het doet er niet toe, of de beentjes reeds flink zijn afgekookt: toch bevatten deze voor de fabrieken nog voldoende waardevolle be- standdeelen. In de drie genoemde provin cies kan men thans in de groo- tere plaatsen, alwaar een en an der per strooibiljet, advertentie en bij do slagers opgehangen aanplakbiljetten is bekend ge maakt. beenderen inleveren. Ge leidelijk zullen meer gemeenten in de regeling worden betrok ken. De huismoeders doen verstan- dig ook Kleinere hoeveelheden beenderen te bewaren. Desnoods leggen enkelen „botje bij botje" om tezamen het zoo welkome stuk zeep of pak waschpoeder te kunnen verkrijgen. Op de in- zameipiaatsen wordt de zeep te gen .1 0,25 en de waschpoeder tegen J 0.14 en tegen inlevering van de beenderen of zegels zon der eenige verdere formaliteiten uitgereikt. Bij onze vrijwilligers Onze mannen bedienen de seinappa- raten en zorgen voor het door geven van de belangrijke berich ten voor het front. .(SS P.K. Pachnicke O/H Pm). STRIJDT IN DE WAFFEN-SS MEDE VOOR EEN NIEUW EUROPA KEURINGEN. Het SS.-Ersatz-Kommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander kan zich aanmelden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS. (Wiking), SS. Pantzer Grenadier-brigade Nederland, SS-Pantzer Jager-Kompagnie Scheveningen, Landstorm Nederland en Germaansche SS. in Nederland. 15.S.44 812 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 15.8.44 1618 uur, Arnhem, Café Royal. 16.8.44 812 uur, Zwolle, hotel Geitenbeek. 17.8.44 813 uur, Amsterdam. Dam 4. 18.8.44 812 uur, Utrecht, SS.-Erzatz-Kommando Niederlanden Nebenstelle Vredenburg 19. 18.8.14 1517 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingspliphtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS. kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de oTiciersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn; gedrag, karakter, prostatie. Alle verdere inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verstrekken de navol gende Nebenstellen der Waffen-SS.: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Utrecht, Vredenburg 19; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloscbestraat 30. Eveneens bij het SS.-Ersatz-Kommando Niederlanden, Den Haag, Korte Vijverberg 5.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1