ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD «echt JEVIGE GEVECHTEN BIJ LE MANS Org, :k IER ad 'gen g€ n wink broers 92 lc JAARGANG 8 No. 164 ZATERDAG 12 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 1Q3G03 L@ldscfae EdïtfS Telef. Ar?m. 20935 - Telef. Red. 20015 'rieven i >erk a toeid pe bolsjewisten vallen pist weer aan in Letland direc Sohri ijk. Aa, DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. ERRIK 'en- van Ca en werd het vijande Leiden lüke Penetratiegebied afgegren tZir£2leld en het frontverband her- 'LANE tig ojsteid. Sedert de vroege oohtend- fijj aren van heden groeit het vijan ielijk artillerievuur daar we ierom tot een trommelvuur aan. sd ai [n ^en sector aan weerszijden "van de Orne ondernam de viiand >oe gisteren slechts vruchteïooze kanvallen op kleiner gebied, omtreWaarbij 32 tanks werden stuk- r. Acacgeschoten. Buitengewoon ver ïzoekejbitterd werd gevochten in het plek.j|penetratiegebied ten Zuiden van tl. aaJVire, dat de vijand tengevolge JONCvan onze tegenaanvallen niet Wihkon vergrooten. hem. I In het gebied van Le Mans Izijn hevige gevechten gaande jniet den door sterke formaties vliegtuigen gesteunden en thans in Noordelijke richting aanval lenden vijand. De verdedigers van St. Nazaire, l'Orient en Brest, afkomstig van alle drie de onderdeelen der weermacht, sloegen wederom alle door tanks gesteunde vijandelijke aanvallen bloedig af. Alleen al ten Noord- Oosten van Brest zijn de laatste dagen meer dan veertig vijan delijke tanks stukgeschoten. Het garnizoen van St. Malo hand haafde ook gisteren de stad te gen voortgezette, verbitterde aanvallen der Amerikanen. Slagvliegtuigen vielen Noor delijk van Le Mans colonnes vijandelijke voertuigen met goed rj, r\ gevolg aan. Door aanvallen van fy (j zware gevechtsvliegtuigen werd voor de Normandische kust een koopvaardijschip van 4000 ton in brand gebombardeerd; een an der groot schip en een torpedo jager werden zwaar beschadigd. Bewakingsvaartuigen der mari ne en luchtdoelgeschut der ma rine schoten voor de kust van het Westelijke bezette gebied elf vijandelijke vliegtuigen neer. In het Fransche achterland werden 271 terroristen in den strijd vernietigd. Het vergeldfngsvuur op Lon den duurt voort In Italië hadden gisteren geen gevechtshandelingen van betee- kenis plaats. In het Oosten stortten tus- schen Stryj en den Weichsel tal rijke bolsjewistische aanvallen na zwaren strijd bloedig ineen. Noord-Westelijk van Baranof zetten onz? troepen hun aanval voort en namen een heuvelter rein. Vijandelijke tegenaanvallen hadden geen resultaat. Formaties gevechts- en slagvliegtuigen vie len met goede uitwerking het bolsjewistische overzet- en aan voerverkeer op den Weichsel aan. Tusschen Warschau en Augus- tof hervatt-n de bolsjewisten in verscheidene sectoren met ster ke strijdkrachten hun aanvallen na een gevechtspauze van ver scheidene dagen. Oostelijk van Warschau werden alle aanvallen uiteengeslagen. Ten Noord-Wes ten van Bialystok kon de vijand onze stellingen binnendringen. Tegenaanvallen brachten hem tot staan. Ten Zuid-Westen van Kowno werd de stad Wilkowisjken in een tegenaanval heroverd. In de beide laatste dagen verloor de vijand hier 69 tanks en stuk ken stormgeschut alsmede 61 .stukken geschut. Noordelijk van de Memel zet ten de Sovjets hun aanvallen niet voort tengevolge van de zware verliezen, de vorige da- fien geleden. In den zesdaag sehen slag bij Raseinen hebben onze troepen daardoor een volle dig afweersucces bevochten. De sovjets leden zware verliezen aan dooden en gewonden en verlo ren in de periode van 4 tot 9 Augustus het pantsereffectief van twee pantsercorpsen. Aan het Letlandsche front vielen de bolsjewisten met tal- rtike formaties over een breed rang oma) ïtie NG iden 1 front aan. De meeste hunner aan vallen werden in over wij ld on dernomen tegenaanvallen afge slagen. Alleen Zuid-Westelijk van het meer van Pskof drong de vijand, die meer dan tien in fanteriedivisies in den strijd wierp en door formaties tanKS en slagvliegtuigen gesteund werd, onze stellingen binnen Zware gevechten zijn hier aan den gang. Vijandelijke bommenwerpers vielen gisteren het gebied van Ploesti aan Duitsche, Roemeen- sche en Bulgaarsche luchtverde digingsstrijdkrachten schoten dertien vijandelijke vliegtuigen neer. Des nachts vlogen vijande lijke storingsvliegtuigen over Zuid-Hongaarsch gebied. Twee vliegtuigen werden neergescho ten. Formaties vijandelijke ja gers vlogen boven Zuid-West en West-Duitschland. Hierbij werd een hospitaaltrein in het gebied van Muenchen, die dui delijk met het Roode Kruis ge kenmerkt was, met boorwapenen aangevallen. Des nachts lieten vijandelijke vliegtuigen bommen vallen op Berlijn en Bremen." In aanvulling op het weer- machtsbericht wordt medege deeld: In de gevechten aan het Oostelijke front hebben zich de Westfaalsche 371ste infanterie divisie onder bevel van luite nant-generaal Niehoff en het ja gerregiment 229 onder kolonel Schury bijzonder onderscheiden. Ltuienant-kolonel Sonntag heeft zich aan het hoofd van het gre nadier-regiment 248 door voor beeldige dapperheid onderschei den. DE OMSINGELINGSPOGING DER AMERIKANEN. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt over de groote gevechten in Noord-Frankrijk: De voornamste last der opera ties, die het geallieerde opper bevel heeft ondernomen ter om singeling van de iiT'Noord-Frank- ri.ik staande Duitsche strijd krachten, drukte gisteren weer op de Amerikaansche divisies. Hun in het gebied van Le Mans staande formaties zwenkten gis teren volgens de verwachtingen naar het Noorden en Noord-Oos ten, teneinde zich een weg te banen naar de ten Oosten van de Orne opereerende Canadeezen, die opdracht hebben Falaise te veroveren. Dienovereenkomstig werden de Amerikaansche ope raties ook in bijzonder sterke mate door geallieerde lucht strijdkrachten gesteund, welke opeenvolgende aanvallen richt ten op de ten Noorden van Le Mans staande Duitsche^ forma ties, teneinde hun weerstands kracht te schokken. Het lukte dan Amerikanen op verscheide- plaatsen naar het Noorden terrein te winnen, zonder dat zij echter den samenhang der Duit sche beveiligingsformaties kon den verbreken. Daartegenover behaalden de Canadeezen, ondanks voortzet ting hunner aanvallen ter weers zijden van den weg CaenFa laise geenerlei vorderingen meer. Zij konden hun operaties giste ren ook nog slechts in beperkte mate voortzetten, aangezien de formaties van het eerste Cana- deesche leger de drie vorige da gen zulke zware verliezen had den geleden, dat zij zich giste ren moesten beperken tot eenige acties van plaatselijken aard. Een uitgesproken zwaarte punt van den strijd werd giste ren ook gevormd in het gebied van Vire. In afweer en tegen aanval konden de Duitsche for maties hier alle Amerikaansche pogingen om den naar het Wes ten uitspringenden frontbocht in te drukken, bloedig afslaan. In het gebied van Bretagne mislukten -hevige Amerikaan sche aanvallen in het voorter rein van de vestingen l'Orient en Brest. Ten Noord-Oosten van Brest werden concentraties van sterke pantserstrijdkrachten waargeno men, zoodat hier binnenkort het begin van den grooten strijd om de vesting verwacht kan wor den Aan de fronten van St. Malo heerschte gisteren den geheelen dag levendige gevechtsactiviteit. Aan het Westelijke deel van dit front leverde een Duitsche aan- valsonderneming succes op, door dat het gelukte een Amerikaan- kaansche leiding beantwoordde sche gevechtsgroep in- te slui ten en te vernietigen. De Arneri- deze actie door de kleine bad plaats Dinard onder zwaar ar tillerievuur te nemen. Aan het Oostelijke front der vesting mis lukten verscheidene Amerikaan sche pogingen om met tanks de stad binnen te dringen met zwa re verliezen aan dooden en ge wonden en met aanzienlijk ver lies aan matferiaal. Zevenaien tanks bleven in het vuur der Duitsche afweerwapens liggen. De oude stad St. Malo werd door de Amerikanen in brand gescho ten. VERNIELINGEN IN STRAATSBURG. Anglo-Amerikaansche terreur- bommenwerpers hebben Vrijdag middag o.a. een luchtaanval op Straatsburg uitgevoerd, die in het centrum der stad zware ver nielingen en branden in de ge- heele oude historische stad rond om de Domkerk tengevolge had. Ook deze Domkerk werd door bomvoltreffers geraakt. Midden in het schip van de kerk, dat be zaaid ligt met puin, gapen ge weldige kraters. Ook het in de onmiddellijke nabijheid gelegen kasteel Rohan kreeg zware tref- fgers en onderging ernstige ver woestingen. DUITSCHE NOTA AAN DE VEREENIGDE STATEN. Naar het D.N.B. mededeelt, zijn zes Duitsche soldaten, onder wie een zwaargewonde, die bij Castellina Marittima, na hun laatste munitie te hebben ver schoten ,in Amerikaansche ge vangenschap geraakt waren, door elementen van een Amerikaan sche infanteriedivisie in een stal gedreven en daar met handgra naten en karabijnschoten ver moord Na een grondig onderzoek van dit voorval, waarbij het eerste rapport tot in bijzonderheden werd bevestigd, heeft het Duit sche ministerie van buitenland- sche zaken deze ongelooflijke volkenrechtsschending tot het voorwerp van een nota gemaakt, die aan het Zwitsersche politieke departement is overhandigd om te worden doorgegeven aan de Amerikaansche regeering DE TOTALE MOBILISATIE IN DUITSCHLAND. Rijksminister dr. Ohnesorge heeft in het kader van het totale gebruik der arbeidskrachten voor den oorlog tezamen met den Rijksgevolmachtigde voor het gebruik van arbeidskrachten voor den oorlog dr. Goebbels, een vereenvoudingsprogram der Duitsche posterijen uitgewerkt en voor uitvoering gereed ge maakt dat de Duitsche bewape ning en de weermacht met een slag vele tienduizenden uitste kend geschoolde arbeidskrachten en soldaten ter beschikking stelt. Als onmiddellijk te verwezenlij ken maatregelen werden uitge voerd; 1. Stopzetting van het ver zenden van drukwerk, zakelijke papieren, monsters en gemengde zendingen. 2. Stopzetting van het verzenden van pakjes. 3. Ver gaande beperkingen in den pak ketdienst, waarbij de verzending van voor de bewapening en an derszins vitale goederen verze kerd blijft. 4. Stopzetting van het bestellen van brieven op Zon dag of op een anderen dag in de week. 5. In alle steden wordt het bestellen van brieven beperkt tot eenmaal per werkdag. 6. Ver dere belangrijke beperking van het ledigen van brievenbussen. 7 Stopzetting van niet voor den oorlog belangrijke particuliere telefoonaansluitingen, naarmate van de plaatselijke eischen. 8. Vervallen van den boodschap pendienst en bepaalde soorten gesprekken. 9. Verzeilde» van telefoonrekeningen met tus- Met het dorschen der oliehoudende zaden, die voor onze vetvoorziening van zoo groot belang zijn, is men in den Wleringer meer polder begonnen. Daar in dezen polder groote hoeveel heden raap-, kool- en blauwmaanzaad verbouwd zijn, moet hier vele we<en achtereen hard gewerkt worden CNF/Kuiper/Pax m schenpoozen van drie of meer maanden. 10 Opheffing van be paalde soorten telegrammen. De verschillende maatregelen wor den reeds in de eerstvolgende dagen van kracht. Ook de Rijksminister van ju stitie, dr. Thierack heeft in zijn ressort ingrijpende beperkingen ingevoerd waardoor verscheidene tienduizenden arbeidskrachten vrij' komen. HET VVEKELIJKSCH ARTIKEL VAN DR. GOEBBELS. Rijksminister Dr. Goebbels schrijft in zijn artikel in het nieuwste nummer van het week blad „Das Reich" over de eerste maatregelen oP het gebier van het totale gebruik van arbeids krachten voor den oorlog. Na uitvoerig uiteengezet te hebben hoe dit bereikt moet worden, merkt de minister o. a. op; Natuurlijk zal ook een heele reeks maatregelen uitgevoerd' moeten worden, welker plan op langen termijn is opgesteld en die er toe moeten dienen de hy- perbureaucratiseering van zekere staatsapparaten een einde te doen vinden. Wij hopen tegelijk daarmede ook een einde te kun nen maken aan veel leeglooperij en papierenoorlog. Ook het openbare leven heeft er drin gend behoefte aan op de helling gezet te worde.; om aangepast te worden aan den huidigen stand van den oorlog. Wanneer wij daarbij een deel van onzen eul- tureelen sector in stand houden, geschiedt dat in hoofdzaak om ons zwaar werkende volk nog zekere mogelijkheden tot stich ting en ontspanning te geven maar geenszins om den betrok ken cultuurinstellingen een voortbestaan ver ter zijde van den oorlog te verzekeren. Dit komt voor niemand en niets meer in aanmerking. Het is duidelijk, zoo schrijft de minister -tenslotte dat deze geheele andere instel ling een zekeren tijd zal noodig hebben. Daarnaast echter loopl r.og een reeks maatregelen,- die groote contingenten krachten voor front en bewapeningspro ductie vrij zullen maken, zoodat in geen geval het gevaar ontstaat, dat het effect te lang op zich laat wachten. Men kan dus ver wachten dat de eerste resulta ten van de actie van den tota len ooi-log reeds zeer spoedig aan den dag zullen treden. Millioe- nen handen grijpen naar hamer en zwaard. De wereld zal in het verder vervolg van dezen oor log de beste kanten van ons volk leeren kennen. DE STRIJD IN HET VERRE OOSTEN. Frontberichten melden om trent de gevechten in Birma, dat de vijand twee Tsjoengkineesche divisies, een Amerikaansche bri gade en nog twee Tsjoengkinee sche brigades in het gebied van de stad Myitkyina in den strijd heeft gebracht en sedert half Ju li daar tot bijzonder hevige of fensieven is overgegaan. In den loop der verbitterde gevechten werd Myitkyina volgens de be velen ontruimd. De Japansche troepen zetten de gevechten in nieuwe, voordeeliger stellingen voort. Palembang op Sumatra is gis terochtend vroeg voor het eerst sedert de verovering van het eiland door de Japanners door vijandelijke vliegtuigen aange vallen. Een petroleumtank ge raakte in brand. Overigens werd slechts geringe schade aange richt. Bij onze Vrijwilligers. Onze mannen onderzoeken een ka potgeschoten vijandelijken pant ser. SS PK Büschel/O/H P m, STRIJDT IN DE WAFFEN-SS MEDE VOOR EEN NIEUW EUROPA KEURINGEN. Het SS.-Ersatz-Kommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander kan zich aanmelden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS. (Wiking), SS. Pantzer Grenadier-brigade Nederland, SS-Pantzer Jager-Kompagnie Scheveningen, Landstorm Nederland en Germaansche SS. in Nederland. 14.8.44 812 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan L. 14.8.44 1618 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15.8.44 812 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 15.8.44 1618 uur, Arnhem, Café Royal. 16.8.44 812 uur, Zwolle, hotel Geitenbeek. 17.8.44 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 18.8.44 812 uur, Utrecht, SS.-Erzatz-Kommando Niederlanden Nebenstelle Vredenburg 19. 18.8.14 1517 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS. kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn; gedrag, karakter, prestatie. Alle verdere inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verstrekken de navol gende Nebenstellen der Waffen-SS.: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Utrecht, Vredenburg 19; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30. Eveneens bij het SS.-Ersatz-Kommando Niederlanden, Den Haag, Korte Vijverberg 5.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1