ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD Van de verschillende fronten H. Mai mens vo 53 Te JAARGANG No. 163 VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE antoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LeidscKd Editie Telef. Adm. 20935 Telel. Red. 20015 Omsingelingsoperatie in Frankrijk pare verliezen bij caen Iet Internationale Informa- nsbureau meldt over de groo- gevechten in Noord-Frankrijk: fog duidelijker dan op de orgaande dagen bleek Woens- g het doel van het geallieerde jerbevel, door een omsinge- 'gsoperatie van grooten om- ig de Duitsche strijdkrachten Normandië en Breiagne in te iten en te vernietigen. Het aartepunt lag bij de van Le ins uit naar het Noorden en Aordoosten aanvallende Ame- y^jaansche divisies, die blijkbaar opdracht hebben zich zoo ledig mogelijk te vereenigen >t de Canadeezen, die Oostelijk de Orne gisteren meer ter- in in de richting van Falaise jchtten te winnen. [Terwijl de Amerikanen er in igden vrij groote terreinwin- te behalen, kon het eerste nadeesche leger, dat als een urtroep der geallieerden moet ie U |»rden beschouwd, tengevolge n de zware verliezen der voor- ande dagen Woensdag nog chts met minder stootkracht ereeren. Het slaagde er welis lar in, aan weerszijden van straatweg CaenFalaise nige kilometers naar het Zui- n op te dringen, doch het lest elke vordering met zware rliezen aan dooden en gewon en aanzienlijke tankverlie- betalen. In de laatste drie gen zijn Oostelijk van de Orne zware tanks door den Duit- ïen afweer vernield. In den )p van Donderdagochtend de- n de Canadeezen opnieuw po- 'pgen, de nieuwe Duitsche «D»iofdstelling ten Oosten van de DP fne te doorbreken, doch zij (a-den bloedig afgeslagen. Verbitterde verdedigingsge- >chten werden voorts geleverd het gebied VireCherence hier opereerende Amerikaan- he divisies liepen den geheelen ig van alle kanten storm op Duitsche linies,.zonder dat zij in slaagden in het Duitsche Jofdgevechtsterrein binnen te 'ingen. De verliezen der aan tilers waren buitengewoon raar: 239 zware tanks werden aiten gevecht gesteld en 8 ge- (Otoriseerde houwitserbatterijen 19 pmietigd. Aan het Loirefront kwam het de streek van Angers en Noor- lijk van Nantes tot gevechten sschen plaatselijke Duitsche veiligingsstrijdkrachten en ge intserde gevechtsgroepen der merikanen. Deze gevechten du n nog voort. De verbitterde ge- ichten om St. Malo duurden Dnderdagochtend met onver anderde hevigheid voort, waar de aanvallende Amerikanen •er zware verliezen aan dooden wonden en aanzienlijke ver- :zen aan materiaal leden. Al en al door strijdmiddelen voor en korten afstand kon een uitsche formatie 19 moderne inks buiten gevecht stellen. Naar voorts het D.N.B. nog ïrneemt, hebben in het gebied in Le Mans de Amerikanen on- iveer 3 tot 4 divisies geconcen- eerd, waarmee zij hun bewe- ngen naar het Oosten trachten sort te zetten. Duitsche Ver- i.erringsformaties hebben de landelijke strijdkrachten ten osten van Le Mans, bij Mont- Tt en verder naar het Noorden J Beaufay opgevangen. Verder !a5- ^e.' Zuidwesten schuiven 5 divisies van Patton langzaam naar Angers en Nantes. de toestand aan het oostelijke front. [Het Internationale Informa- ponsbureau meldt over de ge- PQhten aan het Oostelijke front: Het zwaartepunt der groote fweergevechten lag ook Woens- 'ag in het gebied van Baranow P ten Noorden van de Memel, terwijl in alle overige gevechts sectoren de bedrijvigheid gerin ger was. Intusschen duiden zekere tee kenen er op, dat de bolsjewieken ondanks de tegenslagen der laat ste dagen op den Zuidelijken vleugel van hun aanvalsfront na het aanvoeren van snelle forma ties en nieuwe formaties tanks den druk op de stellingen der Karpathen denken te hervatten. Aangezien zij tegelijkertijd naar den sector van Baranow nieuwe versterkingen brengen, kunnen de operatieve bedoelingen van het Sovjet-Russische opperbevel in groot verband gezien aldus geïnterpreteerd worden, dat hier klaarblijkelijk een poging in het werk zal worden gesteld om den geheelen Zuidelijken vleugel door een tangoperatie van groo ten omvang te doen instorten. Over de gevechten van Woens dag meldt het Interinf dan ver der o.m. nog, dat een vrij diepe penetratieplek ten Noorden van den Tatarenpas is gezuiverd door Duitsche en Hongaarsche berg troepen. Bij Sanok handhaafden de Duitsche troepen hun stellin gen, terwijl ten Westen Milec, in het penetratiegebied van Ba ranow sterke bolsjewistische pantserstrijdkrachten stonden aangetreden voor een nieuwen grooten aanval naar het Zuiden. Do doorbraakpoging stuitte weer en bleef liggen. Ook ten Zuid oosten van Warschau waar het den bolsjewisten was gelukt over de Pilica een vrij groot bruggenhoofd te vormen, had de tegenaanval van Duitsche ge pantserde geveechtswagens on- danks verbeten bolsjewistischen weerstand successen. Wilkowisj- ken werd door eeii verrassenden aanval heroverd en verscheidene kilometers terrein werden naar het Noorden gewonnen. De bij Raseinen staande Duitsche for maties moesten de plaats na har de gevechten, die -den geheelen dag duurden, echter in den avond weer «opgeven. Ten Wes ten van de geheel verwoeste plaats werden de bolsjewistische doorbraakpogingen met succes afgeweerd. Op den Noordelijken vleugel van het Oostelijke front kwam het bij Mitau en ten Noor den van de Duna tot felle af- weergevechten, in den loop waarvan de Duitsche formaties zich volledig handhaafden. DE GEVECHTEN AAN HET ITALIAANSCHE FRONT. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt over de groote gevechten van Woensdag in den Adriatischen kustsector, dat de aanvallende Britsche formaties in het geconcentreerde Duitsche afweervuur buitengewoon zware verliezen aan dooden en gewon den leden, zoodat de Engelschen verschillende formaties door an dere moesten vervangen. Met deze versche strijdkrachten gin gen zij in den afgeloopen nacht opnieuw tot een grooten aanval over. Gisterochtend duurden de gevechten nog in volle hevigheid voort. In het gebied van Florence zijn vrij groote troepenconcen traties waargenomen. Uit het aanvoeren van zwaar materiaal voor bruggen kan men afleiden, dat het Britsche commando voor nemens is, binnenkort van het gebied van Florence uit' een grooten aanval tegen den Noor delijken oever van den Arno te beginnen. HET FINSCHE LEGER- BERICHT. Het Finsche legerbericht van Donderdag luidt als volgt: Op de Karelische landengte werd 'oij Vuosolmi een vijande lijke compagnie, die zich tot een aanval gereed maakte, door het vuur van onze zware wapenen uiteen geslagen. Ten Noord-Oos ten van het La-dogameer werden in de richting van Uomaa, de DE TOTALE OORLOG VERDERE MOBILISATIE VAN ARBEIDSKRACHTEN IN DUITSCHLAND. De Rijksgevolmachtigde voor het totale gebruik van arbeids krachten voor den oorlog, Rijks minister dr. Goebbels, deelt mede: Nadat de vorige week reeds door het verhoogen van den ar beidsplicht voor vrouwen tot 50 jaar en door het decreet tegen den schijnarbeid aanzienijlke ar beidskrachten vrij gemaakt zijn, die thans door de arbeidsbureaux overgebracht worden naar de voor den oorlog belangrijke be wapeningsproductie, zijn de ver dere maatregelen voor de totali seering van het gebruik van Duitsche arbeidskrachten voor den oorlog op gang gekomen, res pectievelijk worden zij voorbe reid. Deze maatregelen zijn voor een deel van improvisatorischen aard, voor een deel echter ook principieel en ingrijpend. Zij zullen op de meest verschillende gebieden van het openbare leven leiden tot belangrijke beperkin gen, waaraan de geheele bevol king moet deelnemen. De Rijksgevolmachtigde voor het totale gebruik van de ar beidskrachten voor den oorlog zal er bij zijn maatregelen het grootste belang aan hechten dat de lasten zoo rechtvaardig moge lijk worden verdeeld Zin en doel van deze maatregelen is arbeids krachten vrij te maken voor de bewapening en oorlogsindustrie en soldaten voor het front. Binnen het bestek van deze maatregelen zijn de volgende ge- gelingen reeds getroffen: 1) Alle vrouwelijke hulp krachten in huishouding en be drijf van andere dan Duitsche nationaliteit zullen in de bewa- peningsinduktrie te werk worden gesteld. De op het oogenblik nog haar beroep als personeel in huishouding en bedrijf uitoefe nende Duitsche arbeidskrachten zullen voor een deel tewerk wor den gesteld bij de bewapening, voor een deel werk toegewezen krijgen in huishoudingen waar zij dringend noodig zijn. Dus in de eerste plaats kinderrijke ge zinnen. 2). Een heele reeks lichtingen onontbeerlijk verklaarden, waar aan het front bijzonder dringend behoefte heeft, worden uit het geheele openbare leven en na overleg met den Rijksminister voor bewapening en oorlogspro ductie, Albert Speer, voor een groot deel ook uit de bewape- ningsindustie genomen, nadat de vervangende werkkrachten daar ingewerkt zijn. 3) De kringen der bevolking, die totdusverre weinig gelegen heid hadden tot deelneming aan de gemeenschappelijke oorlogs inspanningen, zullen door zoo groot mogelijke intensifieering van den thuisarbeid dienstbaar gemaakt worden aan de wapen productie. Voor thuisarbeid ko men in de eerste plaats in aan merking arbeidskrachten die niet onder den arbeidsdienstplicht vallen. 4). Het cultureele leven in al zijn vertakkingen wordt belang rijk beperkt. De desbetreffende afzonderlijke maatregelen zijn reeds ter hand genomen. O.m. zal reeds in de eerst volgende da gen de geheele Duitsche oplei- met ondersteuning van hevig artillerievuur ondernomen aan vallen van een 500 man sterke afdeeling, voortdurend afgesla gen. Bij Loimolanjaervi werden op enkele plaatsen aanvallen van stoottroepen afgeslagen. In de richting van Rukajaervi werd een oprukkende kleine vijande- ijke afdeeling verdreven. De luchtmacht bombardeerde een vijandelijk goederenstation aan het Oostelijke front en plaatste talrijke voltreffers op het ran geerterrein, de' spoorweginstal laties, de spoorwagens en de ge bouwen. Twee vijandelijke vlieg tuigen werden omlaag geschoten, ding voor film en theater geslo ten worden, terwijl de jonge ac teurs en actrices naar de wapen industrie worden overgeheveld. 5) Verdere belangrijke krach ten besparende maatregelen op het gebied van het algemeen bin- nenlandsche bestuur, de spoor wegen, de posterijen en het cul tureele leven zijn aan den gang of worden voorbereid. Zij wor den het publiek voor het van kracht worden van geval tot ge val bekend gemaakt. 6). Wat den stijl van het open bare leven betreft, deze moet thans principieel worden aange past aan den totalen oorlog. Niet het uiterlijke vertoon van een plechtigheid zal in de toe komst gelden als maatstaf voor haar beteekenis, maar haar een voud en doelmatigheid. Alle openbare plechtigheden, welker aard niet door den oorlog be paald wordt, zooals recepties, in stallaties in funtcies, feest- en schouwburg weken, muziekda gen, opening van tentoonstellin gen en herdenkingsplechtighe den die niet dienstig zijn aan de onmiddellijke bevordering der gemeenschappelijke oorlogsin spanningen moeten achterwege blijven. De onvermijdelijke rest van zulke plechtigheden moet voltrokken worden in een kader dat ieder niet met den tijd over eenstemmend vertoon vermijdt en geheel gericht is op het doel van de plechtigheid. Wanneer thans en in toene mende mate gedurende de ko mende weken en maanden ieder volksgenoot zijn geheele kracht in dienst stelt van de natie en daardoor zijn persoonlijke le vensstijl noodzakelijkerwijze steeds mee in overeenstemming komt met den oorlog, moet ook uit het openbare leven thans al les verdwijnen wat niet meer harmonieert met de hardheid van den Duitschen historischen strijd. Het Duitsche volk zal in al zijn levensuitingen alleen nog den onbuigzamen wil doen zien om dezen strijd om zijn bedreigde nationale bestaan, het koste wat het koste, te doorstaan tot aan het zegevierende einde. SEPP DIETRICH ONDER SCHEIDEN. Uit het hoofdkwartier van den Fuehrer wordt gemeld: De Fueh rer heeft het eikenloof met zwaarden en briljanten bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend aan SS-Oberst- gruppenfuehrer, commandee- rend generaal van het SS-panW sercorps „Leibstandarte SS Adolf Hitler", Sepp Dietrich, als zestienden soldaat der Duitsche weermacht. De Fuehrer heeft de onderscheiding persoonlijk over handigd. SS-Oberstgruppenfueh- rer en kol.-generaal der Waffen- SS Sepp Dietrich heeft met het eerste SS-pantsercorps Leib standarte in gevechten van twee maanden in het gebied van Caen beslissend de steeds weer met uiterst sterke strijdkrachten uit gevoerde aanvallen der Engelsch Canadeesche troepen gestuit en den voorgenomen doorbraak ver ijdeld. Ónder uiterst zware ge vechtsomstandigheden slaagde hij er in door uiterst persoonlijk optreden, steeds op de gevaarlij ke punten van het front in de voorste linie leiding te geven, laatste reserves samen te trek ken en beslissende tegenaanval len vol élan te ondernemen en zoo de vijandelijke bedoelingen te niet te doen. STRIJDT IN DE WAFFEN-SS MEDE VOOR EEN NIEUW EUROPA KEURINGEN. Hei SS.-Ersatz-Kommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander kan zich aanmelden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS. (Wiking), SS. Pantzer Grenadier-brigade Nederland, SS-Pantzer Jager-Kompagnie Scheveningen, Landstorm Nederland en Germaansche SS. in Nederland. 14.8.44 8—12 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan I. 14.8.44 1618' uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15.8.44 812 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 15.8.44 1618 uur, Arnhem, Café Royal. 16.8.44 812 uur, Zwolle, hotel Geitenbeek. 17.8.44 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 18.8.44 812 uur, Utrecht, SS.-Erzatz-Kommando Niederlanden Nebenstelie Vredenburg 19. 18.8.14 1517 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging' van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS. kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn; gedrag, karakter, prestatie. Alle verdere inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verstrekken de navol gende Nebenstellen der Waffen-SS.: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Utrecht, Vredenburg 19; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30. Eveneens bij het SS.-Ersatz-Kommando Niederlanden, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Bij onze Vrijwilligers. Na een afgeslagen aanval wordt rustig afgewacht wanneer de vijand zijn nuttelooze poging zal herhalen. SS. PK Mielke O/H P.m.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1